Skip to main content

Full text of "Secret Service Magazine (January 1994)"

See other formats


K^ - ■ ^ ■ ■ ■ /AteTYCZEN SEAL ?-** R^ffi W NplWM 
^OWVm Ktwvf övtwv nasparov s uamon 
W0mn\ TaskFoice 
ftft^OTÄcent Until Caught 

'$)Wß^ Patriot 
iiffliSSiiii» 
Nowy Rok 1994 fest olicjelnie rozpoczety. 
Nie ma jeszcze zadnej gry neri detowsnej, 
ale produkty roku minionego d+ugo jeszcze 
beda. iy& W1993 r. na rynku zachednim 
ukazato sie ponad 500 lytulow, z czego 70% 
to gry na kompulery PC. Gto&no möwf sie 
o tym, ze w krajach o najwk$kszym oficjal- 
nym rynku programöw, tj. w USA, FrancjJ 
Wieiktej BrylanJI pozostana. niaörugo tylko 
PeCetyl konsote,adysklerk;izostinq wyparte 
przez CD~R0My, 

Uzasedn ierie tyc h prognoz wyda je sie byc 
proate. Szybko postepujacy rozwoj w dzle- 
dzinhe kompularowsj rozrywki i coraz wlek- 
sze wyraflnowanle audlowlzualrte gier kom- 
ptilercwych powoduje rosnaca wymagamia 
sprzelowe SIERRA przestavrifa swolch pro- 
gramfslöw W tryb prote cted procesera 8Ü386, Armada, 25 
Bgttle Ships, 25 

fiff STä MQR3KÄ. 
Bitwa Morska, 25 
F-15StrikeEag!e3, 28 

Fist Fight e r , 1 

Flight Simulator 5, 24 

Global War, 9 

Great Escape, 10 

Karpoon, 31 

Harpoon 386, 32 

Hydraulik, 8 

Jaffa r, 8 

KenryDalglish's Football,11 

Klng's Quest 5, 2D Cadaver, 14 4 

(HUCK, MAGEÜfS 1 


f> . 


ICOMBAT' | 

1* Hli- I I«(IWi 


Larry 6, 18 Chick Yeager's 

Air Combat, 34 
Droid, 9 VlKlNGS Lost Vikings, The, 34 
Dune 2, 12 ■m St*1b,. In. 
Pepper's Adventures 

in Time, 16 
Private er, 26 
Rocketeer, 36 
Seal Team, 22 ltf% I 

1WD Sensible Soccer, 14 
Streng hold, 33 
Tajemnlca Statuetki, 27 

War Ships, 25 W Lotus 3, 12 Rzut Okiem: 

BbUI« Bim, Cebrinr kjiio.m, Hm* oi nu 

IHyrsnilla Z\, Hilr t« THriM, Inen ? r 
Incrifiblo Tims, Oxid Masniiii. 
pbiicb qiest 4: opau s««»«, 

San and Mai, S Inten Ine Sercenr, 
Tecllcnl FlflhUr Exparl tränt przez co zadna nowa prrygodöwka 
StERRY nie pracuje |uz na kompu- 
leracri AT. Inne firmy robia, to samo. 
Czesto lez pojawis sie z^ds nie min. 
4 MB pamiecl. Gry ata ja. sie coraz 
c-bszer nlejsze - nowe przygodöwki 
maja po 1 0-12 dysklelek HD I rozwi» 
jaja, sie do ia-22 MB na twardym 
dysku. 

Dlatego nosnikiem, ktöry powoli 
zdobywa rynek, jeat dysk leserowy, 
czyll tzw. kompakt, fachowo CD- 
ROM. Mlescl oh. EGO MB danych 
J jest ok. 4 razy szybszy w Iransmi- 
aji od zwyktej dyskletkl. Wledy edy- 
cja pernej wersji np. KING S QUEST 
6 nie stanowl probtemu - mozna 
wrecz nie miec Iwardego dysku , ze- 
by grac . Wersje CD-ROM sa oki 20S 
drozsza od wersji dyskielkowych, 
do tego irzeba zainweslowac * na- 
ped ok. 200S. 

Slad krölka droga do konsolf - 
jesl w niej lyiko lo, co potrzebne do 
grenle. a cala tcchnlka przefzuco- 
na jest na front &ud towizuBlnaj et ek - 
townoäd prtsgramu. Z powstalych 
moddl konsol najbardziej zaswan- 
söwanym rozwfqzaniem wydaje sie 
byc 30O» o Amidze CD-32 zapomi- 
na sie zanim zd^zyla zaistnleä, 
a Europa nadal czeka na oficjalne 
wejacte JAGÜARA. 

Oprücz tej gonHwy technologicz- 
nej, miniony rok 1993 atat pod trze- 
ma wielkimi znakaml: duzycri. trud- 
nycti przygodöwek; ambitnych sy- 
mulatoröw z cieniowanq graf ikq; do- 
pracowanych graflczriie strslegn. 
Pnodujacy producenci to odpowie- 
dnto: INFCX3RAMES, LUCASARTS, 
SIERRA; MICROPROSE, ORIGIN; 
SSi. SSG, THREE-SIXTY. Gry zrecz- 
nosciowe sranowfq zupelnie odreb- 
na dziedzine I stam aie pravde wy- 
tacznia domenq konsol. 

Rozpoczynajqcy sie v-tasrle ro- 
ku moze przynlasc dule zmlany 
wstruklurze rynku producenldw 
gier,- od pewnego czasu obserwuje 
ale agregacje flrrn w wielkte kon- 
cemy - ELECTRONIC ARTS, MICBO- 
PROSE, SIERRA FAMILY. Moza tei 
stac jeszcze pod znaklem oczekl- 
wante na rozwarstwienie walerze 
sprzefu uzywsnego do gier. W PoJ- 
sce 1e procesy odbywaja. s«f I tak 
z opöinlenfem, ale jak kaida fala, 
lak j ta dojdzia do ms I tez naml 
zakolysze. 

Cata redakcja sktada gromkie 
iyczenüi Du Siego Roku! m MAGAZYN GIER 

mmmm 

Redaktor naczalnjr 

Marcus Priasnysld^ 

Ca red. nacz. 
WaWBfi\ir fJovjak ^trzyszlDf Gatezyjlski 
Pawel JdrkovvsW 
l ccti Karwas 
Andizej KiskH 
Plolr Kos 
Plotr 
JacekJ 
Kai 

Mateusz Pr?«yiyBki 
Robert RugtAvski 
Tomaszl ; :ür::i' 
Bogdan StEpieft Plolr Kos ^_ 
Carffll wrprak ^««ISikcra 
Anna IViarw Wozniak 

■ifUOIÜ ProSiP 

Pegaz As kVydawca 
PtoScr'alaSlJ- 1 f FmScj'aüÄzt 
AdreinSkcj 
Adrcs rt^akci 

uL Wronia 35/37 
00-846 Warszawa 
Cruk M. '[J-22) 201-261 w 55<r 

WojskoweZaMadv w $ pwb.9"-15 K ) 

Graiiczne, Vlferszav,a, _ 

ul. GtjbcwsteT? TY yJl?sto!i|ft^ cri 

Kakrad TO4J»0egz *^ ^c c-gtoszert 

irekiam, 

tcrioltv. nie 

Zismowlcnvch nie zvvrajja, 

* przyparfku pubühacji 

zastrzega jgjtB prawc 

'- stoiTw. 
Wsry^tkie uzyte zrudu 
ftrnwwe I Ich', 

s4zasir2ezone 
przez ich vvla&cicieii, Hunth mä|| rjuaC 

^••',',1.: MltiK^ajj. 
dj f«««VJi H«v*m 
nm I 

Utafc-Wrt, ■ 

•, k-i,<fj*!vi'a-j; 

nrmFlmrkurtnd 
irrtrhrl|*ti-n , i«aüi(J ~ ■Uj-rtLChUiadotir;. m». 
j^aiili tfäqm BS rqüil 
Wydana przed prawie rükiem gra 
1NCREDIBLE MACHlNE ftrmy DYNA 
MIX mocr.D zaznaczyla sie na rynku 
giBf zwanych togicznymi. Wredakqi 
pode jrzewarny, ze tak geniairy pomyst 
mögt SHji urtxtzid tylko po wielkiei tray- 
dniowejbalandze Podobniejestz IN- 
CRED16LE TOONS - zasada pozo- 
stalesama, alegra jeEtzupermenowa. Gtdwn bohaterowie TOONS to S»d 
i AI -tiustykocur i gfcjpawamysz. Opröcz 
rieh udziat biof §: smük ziejacy ogniem, 
ledwie zywa ryba, kura na gneidzie 
i masa irwiego inwentarza. Wsrod ak- 
cesoriöwznajduja.sle opröcz zwyWych 
pi1ekm,ini. nastepuRce przyrzqdyt etek- 
tryczna lapa c?asowa, sprezysta podu- 
szka, gamitur scäänek i pochylm, a tak - 
ze liny, haki, blokl. Jeet niesmierlelrie 
akwarium i nawet gurna do zucla. 
W Nowym Ortearie przy ulicy Bour- 
bor mi«szka Gabriel «night Jestauto- 
rem Iftf Heröw i rrtmo mtodego wiefcü 
ma |liz na korcie kilka ksia.iek. Za 10 na 
konew w banku raezej pustki. Ma je- 
szcze oddanajsekFelafk^ Grace, Stere- 
os Harieya-Davidsona, rjeodlaczryoem- 
nobrgzowy plaszcz i bartizo zte sny. 

Gabriel zbiera material/ do nastep- 
nej powiesd i przypadkowo natyka sie 
na trop morderstw kultowycri, ktöre od 
pewnec^czasuzöarzajasiew m-escie 
Trop kr^tymi soezkami wiedzle w prze- 
szto^Gabnete, kt^dDwiadujesie o ko- 
neksjaen swycfr przodkövf z afrykarstorr 
kiiHsm Voodoo. Htetoriazaprowaözi Ga- 
briela do üdnaJezionago w Nkemczecri 
wuja, nasiepnie rio Afryki, by znateft 
swöj linsrf £ powdem w Nowyrn Ortea- 
nie. ^k 

GABRIEL KNIGHT (est gra. dobra. 
SIERRA zrecjrie pc-laozytatecftniki sto- 
MWHnBwgracfrdeteKiywistyczr.ydn.wi 
dac Spcro zapozyczen z tytuJöw iBkict 
jrit LAURA BOW, SHERLOCK HCl 
MES i CRUiSE TOR A COHPSE. Wyroznia 
sie tez graJika. oraz doskonala, sciezka dzwie- 
kowa. Z ciekawDstek mozna leszcze dodac, 
ze SIERRA obrazila sie na procesor 8C286; 
i GABRIEL i POLICE QU EST 4 pracuü na 
procesoracb 80386/486, wykorzystujac popu- 
larna. juz naktadfce DOS4GW lirmy RATIO- 
NAL SOFTWARE Sonry Bonds |e&l juz przflszftisaa. W grza POLICE QU- 

EST 4 nazyvwi£2 s$ JoJir Carey i JesteS irspektorarr pcaqi 

w Los Angeles Zmrärabohaierai iniBj6taäWyitorw(iKlyiiy 

praetoir w s»m PQUC€ QUEST Wrez z nowyrn prcveWar- 

tem, Ntoryf'iestnSnT'iez bytypdiqart- Da r /I Gates, przyezly 

tw** keneep^e na Irrage p^cy slir«ao:a. Sq tez rcwwici 

»chriezr» - gra i^cze pracowat w Irjtie HiFtes i'£48i4K! 

pirali w 256 talwadtj na kartacfi zgodrycti ze öenCarcleii 

VESA AMtyicpczcfr'B.bomerrtylltokiirsoO'ikaiwykaiu 

IQwyiEzg rczdzetcic^ii, r«s2iazoäaja|aKw lr/b»3£0x2C0 

CKazuie&e,zeriaw«zycieszvd'ywfiiriiarsl(rr s*iat^ 

! r« jest uslane räzarni PeHqarU ma dzatat zoccine z rugi,- 

I larrinern, a* rryil tegoryfakoJolir Carey bedzieszrrtLaat 

^onywairnasezberi^ i Lliw^iajacy^'ryflBrieczyrnoto:^ 
! larzfl, pisat poöaria i goöz* sri grzebat » honpulB'cwyd; zeslaw^ndiih 

POLICC CUEST 4 jesi gn-tnefszy nl jakakcAMk p7ygixJfr"t«B De» dalego, ie JesJ pe proau 

prawdawy. W F*r*szej oerie w rtedzielny weezör. zostaJBsz weiwany ra pn«lrnescia, fldnft 

iriajeztonc z*rasakn»ane zwick tvwJBgo raJtepSMSokbnjpla, Bot^ä Hickmarta, Potoas rulyro*f«/c<" 

ofiladzin ckotey, olhfywasf w^erzyni öaic zastTzelarK^o HeScideJnsoo chtcpca Taka lest 

rnczywstosfi. taW sa, i*ts m ryku Los Angeles. 


klka zadan irBCzrcSciaw>tn. Fabula dctytzy 
oczyw6.de riBsnerelryEfri Irkow. 

Bd"aterraz>"«iseA!ahüalpa BStsyreTm> 
dza Wfaco** CatBr% raratnw Inkow zagraia 
nebezpeczer^twcpfcstazkcPTO«. SyrwBhe- 
gp weoza przBchadzi riqacje i troze repfezsnto 
*adsw&,r6fl J6frutwp r J>päCan-isjEcCEuiier.ia 
iUniiukuMm 

Pelna nazwa tego sy 
mulatora brzmi TACTI 
CALFIGHTEREXPERI 
MENT. Dotyczy prototy 
puYh-22,aleczf.j£ w nlsj 
'p sa r a. rek^, spod kt6- 
rej wyszla poprzedr. a gra 
- RETALJATOR- 

TFXjestprzedewszy- 
stklm dynarraczny, Do zrecznosciöwke BUB- 
BLE D1ZZY. Rzecz po- 
lega na tym. by wyito- 
slac sie na powierzch- 
nip morza. Dizzy jako 
ciatoo pVwalnosa ujem- 
ncj, tonie. Winduia go 
w göre bqble powietrza 
lub innego gazt, kt6re 
ponuszaj^ sie z röznq 
pnpdkoÄcis,. 
szybk;ej akeji dopisa 

no äwietra. kaezk^ 

dtwiekowa, az krew 

zaczynaszybdejkT^- 

zyd- ProgramisO pokusili sie o urozmatcenie palety w- 

doezköw, dosl^pnydh o-adycyjrie pod klawiszami funk- 

cyjnymi - pod t/m wzgledem przypomine lo patent ze 

STRIKE COWMANDERA, ale)est praktycznieiszy 

Zarwri rozpoezriesie wtekopomneniisje. mozna w/pro- 
bowai wiaszyne i swoje umieje4noisci w epeji TRAIMMG 
albo wrecz zakasafi rekawy i wziac ste za opejf ARCAD6. 
Kilka lealiöw dziaten, sporo rodzajöw brort, gra wysigda 
obieciijaco Specambwia.:polatamy I zobaczyrny. . 
1 THRONE Pierwsza realizeqa lego pcmyslu niaJa m*j- 
sce wznatorrilej 9*» DEFEMDER CF THE 
CROWN Od »50 cjasu «tele ae z-rienrto - 
gratka, cbstuga niysza itp., Ms idea gcsfÄlafczoniitamegpa wSjriteawoönictoa rawiofzednyeh 
wtotfcow pazcoafa W pfzypackt, HEIRS TO THE THRONE ani lad, an ksiazela nie sa narzwconi 
1 nie namazun de zadnego okfest historyonajo. Gfa rneze byi szko'a. öyp onaqi 1 sanania glow 
Sam lo ktapoutJ» psske* raetxesfciei mar/- 
woe, a Max to zajac ze szczffcq jak wnyki na 
niattwiedzia Razer Vconn Fnwlance Poice, 
cjyi ccs wioöaji. bu.ra deiekiyv«sJyciriego. 
PcWarasieKieMlowapyni, aieieszczespraw- 
nym Otösiroöleir » sa. zawsze lam gdzia Irzeba 
1 na «as - czyi rajczSesaei p«zy slokfi 

SAklANÜMAXHlTTHEROACtonaJrawsza 
pfTVACKläwkafinTyLUCASARTS Odrazuauca 
aawocjyznwicriyin- 
feflejs uiytkcw ha - tb- 
rniaet tfaöycyir«gc 
SCLMM mBmy kuftof- 
itanew klhuwafiaitact' 
- do prieriefjr.zar.i5 
sie, patrzenia irutiha- 
TiiT-m ilp Gra da nur 
r&dosci, jesl uda s>e 
prielarrad pocza^owii 
nechetf da nc^ego ly 
pu sterewana. 

HAND OF FJTE Tak nazywa s te druga creSc slaw> 
ne) KYRANDII firmy WESTWOOD, 
kt6rawprawdzie1ematyczn»e nie ma 
wiele z ma. wspölnego, ale za to do- 
ly czy mniej wiecej le| sare( kramy 
1 kilku |f:j mie-Bzkancöw Nie mogto 
sie lez Dbye bez kaiaklizmu Tym 
■hz Km Kyrandia znika! Kamien po 
kamieniu, drzewo po drzewie - niB- 
dlugo nie zostanie |uz nrc Czleko- 
podobna reka, a racze| rekawiczka, 
objasrita Jedyny sposcb na powstrzy- 
manie zagtedy pieknej krainy - trze- 
ba dolrzec do wnetrza Ziemi i wydo- 
bytstamta.d mag iczny kamien z ko- 
twica.- Brandona nie ma nawet na 
sali, wiec wybör jednogtosnie pada Oxvc, 

Sccstrzegawczüsd i zreczncsc to cechy , 
bez k|6r/cti säe nie ebejdziesz Ciekawie 
rozwia,zano sterowanie: ruch mysza, nadaje 
kuice na ekraroe przyspieszeme chwilowo 
w danym kienjnku - kulka skreca 

Zadanle graeza polega na odslania- 
niu zawartoscl pwteteczek we wlaia 
wydi paradh, tzn. w zalezrosci od ich *: j zawartoSa. Na rüekiörych planszach kulka 
porusza sie po temlwym podtozu, na 
inrtycti zaczyrva wariowae. 
Wydana przez ADVENTURE SOFT gra nav^qzuje do najlepwych produkeji 
LUCASFILMU Zaröwno intertejs uzytkownika, |ak iofganizacja ekrant oraz 
specyficzny styl takstöw, przywodz^ 
na myü g(y lakieiak MOWKEY ISLAND 
2 czy INDIANA JONES 4. SIMON nie 
|esl grq, am lepszg ani gorszq - mahy 
chlppiec bimo r i przypadkiern pi zekra 
cza portal wraz ze swym psern i oba| 
^düjqwsafny'msrodkivprzygody.- Si- 
mon szytikoadaptLsjesiew nowymSwte- 
c»el poslanawiazoslacczarodzieiern,. 
ale dotego wiedzie diuga droga zdoty- 
wania wiedzy 1 doswiadezenia. 

Sl MON TH E SORCERE R rnoze byC 
jednak rtieco denerwujqcy, bo skoro 
|uz uzyto w nim sprawdzony syslem 
sterowanta, toczemu nie w najÄwiazszej 
wersji? Opröcz lego malo doclekfiwi 
mogg denerwowac sie czeka|gc na 
raküricrerie jntro r ktore przerywa sie 
prawym guzlWem myszy. 
naZanlhif - czarodziejke , ktöra w po- 
przedniej grze grala role drugopla- 
nowg, ale jak ptzyslaro na blondynke, 
awansowata na gwlazde senalu. Do- 
slaie zadame pierwszej wagt, a los 
nie bedzie jef sprzyjat. *^. -Äi 
dwöcb muzyköw, totografa, koordy- 
nalora tealrainego, Czesto wysie 

puje: dodatkowe osoby. np- histo- 
ryk r ani malorzy czy konsultana me- 
rytoryczni, Grupa pracuje nad Pro- 
jekte m od 10 do 18 miesieey. 

Wszystko zaczyna sie od pomy- 
slu, Pomysl musa byc dobrze opi- 
sany.zawieraözatozenlai przebieg 
catej g ry . Zwy kle obej muje to 1 0-20 
stron maszynopisu i kilka szkco- 
wych ilustracji. Autoi RiUBI napisad, 
co gra ma wniesc nowegc i dlacze- 
bsdzielepsza niz inrie. Jesu po- 

Dank tukoszuk (brat Pwtra?) 
w domowym itudiu z asy&tenitm 
▼ Skik'üm (to tert aarny). 
Oswychdokonaniachl doswiad- 
czeniach opowiadajawspöttwör- 
cy m.1n. gier A-10 TANK KiLLER, 
ACES OF THE PACIFIC, ACES 
OVER EUROPE, MECHW ARRiOR, 
REO BARON, RISE OF THE DRA- 
GON, STELLAR 7, WILLY BEA- 
MISH - bracia Darek I Plötr fcu- 
kaszuk z flrmy DYNAMIK. JAK TO SIE ZACZEtO? Pozpoczelismy prace w DYNA- 
MIX przed osmiu laty. gdy firma 
Ijczytazaledwieszeäö osöb. W tym 
momencie miete ona na koncie gry 
ARCTtC FOX na Amige I PC oraz 
STELLAR 7 na Apple IL My bylismy 
stLXJentamiVV^IatuIntoriTiaykii Ma- 
lematyki na Uniwersylecie w Ore- 
gonie, do&wiadezonyml w progra- 
mowanlu duzych maszyn oraz do- 
skonale zna jqcymi syslem ZX Spec- 
trum. 

Rynek byl podöwczas wtrakcie 
rozpedzama sie, zawatony niskiej 
jakoscl produktamäi trzebabytoprze- 
my^lei Strategie, by sie na nim utfzy- 
mat- To byl trudny okres dla caleg o 
przemystu - wiele lirm zbankruto- 
walo. ale te ktöre przetfwaty, umcc- 
nüy swoje pozycje 

Aby nie wypaic z rynku. posta- 
nowilismy napisac biblioteke pod- 
programöw, ktöre omozäwviaryby kaz- 
demu programiscie napisanie do- 
brego kodu bez specjalnej znajo- 
mosci maszyny, a opröcz tego, by 
bez ktopotöw generowac wersie 
handlowe produktu na rozne typy 
komputeröw. 

DYNAMIX laimowat sie roinymi 
kierunkami w gradh, wiec stworze- 
nie uniwefsalnego systemu do pi- 
sania gief stanowtto powazny pro- 
btem. Stwoczeme podstawowej czesa 
syslemu zajeto nam czlery lala i jest 
on do dzte roztoudowywany . Syslem 
nazwany VIRTUAL MACH INE skta- 
da sie z biblioleki graficznej, bibtio- 
teki we|scia-wyjscia oraz kilku pro- 
gramowwspomagajaoych wprowa 
dzaniei przygolowywanie danych. 
VIRTUAL MACHINE sWadasiez ok* 
500-000 Jinli kodu asembtera, C. 
C++ 1 jest uwazany za jeden z naj- 
lepszych w przemysle gier kompo 
terowych. 200 tysiecy do ponad 1 miliona do- 
laröw, a nieklöre gry (np. K IMG 's 
QU EST) pochtaniaja znacznie wie- 
cej. Gra musi przyniesc zysk, co 
wymaga sprzedazy co naimniej 50- 
80 tysiecy egzernplarzy, a tonieza- 
wsze sie udaje"), 

Po ustaleniu budzetu naslepuje 
ulormowanie astatecznego zespo- 
lu. Prognamisoi podejmujqdecyzje 
co do wyboru naxzfdzi, üziela. sie 
zadaniami i tormuluja, p'an dziala* 
nia. Przez nastepnych par? miesie- 
ey bedq wspölpraoowac z innymi 
czlonaml grupy, aby wszystko szlo 
bez przeszkdd- Co trzy miesia.ee 
odbywa sie kontrola zgod noia i p\&- 
nem,gwzgledniertertKHJyfil<aqii prze- 
glgd budzetu. W naszym iezyku na- 
zywamy to „milestone". 

Stanowisko praey progTamtsty skia- 
de sie z min. dwöcn komputeröw 
IBM 486 z dwomamonltorami,Ami' 
gi lub IBM 386 jako komputera po- 
moemezego. Wszystkie kompulery 
dzialaja, w sieci, ktöra dodatkowo 
po^ezona jestz kompirterami w f irmie 
SIERRA, co daje dostep do syste- 
mu dysköw i tasm magnetycznycb 
zawierajacych biblioteke ponad £30 
gigaba|töw danych - gotowycn grafik, 
procedur itp. W 1987 foku DYNAMIX wspöi- 
pracowat z ELECTRONIC ARTS 
w San Mateo (Kalif ornia), pöl go- 
dziny jazdy na poludnie od San Fran- 
cisco. Ta zatozona ponad 10 lal 
temu firma dzis aeszy sie duzym 
powodzemem, produkuj^emin. gry 
na konsole Sega Genesis l Ninten- 
do. Wöwczas zajmowali oni jedrto 
pietrow budynku, dzismajaw+asny 
wiezowiec i niedawno wykupll le- 
gen dama. firme ORIGIN. ELECTRO 
NtC ARTS wraz z MICROPROSE 
sadzis naszymi najwiekszymi kon- 
kurentami 

W 1989 roku DYNAMIX slar sie 
czescia. Imperium SIERRA ON-LI- 
NE- Potsczenie byto korzystne dla 
obu stron, gdyz SIERRA zawsze 
dysponowata znakomilymi scena- 
ayslamiz dobrymipomyslamii wy- 
abraznia, zai DYNAMIX posiadat 
swietna. technologie- Wymiana ta- 
lentow szybko przyniosta owoce - 
gry DYNAMIXU udoskonalilysif ar- 
tyslycznje, muzycznie i poprawily 
tresc, zas Sl ERRA zacz?+a uzywac 
256-kolorowej grafiki, nowych me- 
tod kompres|i danych, programöw 
instaiacyjnych oraz naszej irOjwy- 
miar owej technetogii . Kofczymy wte- 
sme pr z episywanie SCI {Sierra Cre- 
ative Interpreter) na VIRTUAL MA- 
CHINE, co jeszcze bardziej popfa- 
wi lakosc gier SIERRY JAK P0WSTAJE GRA? W DYNAMIX prac L|6 ck. 1 50 osöb 
podzielonych na zespoly. Zespöl 
sktada sie zwykle z naslfpujqcych 
osöb: glöwnego programisty, do- 
datkowego programisly, programi- 
sty systemowego, projektanta, kle- 
rownika produkeji, speejalisty jezy 
kowego. produoenta, kilku artystöw, , ->ysl chwycä, montuje sie mala« gru- 
pc? zlozi i^z projektanta. oiawyk« 
i c^e* iraa««^pznego,Grupap1a- 
nujeOT^ony przebieg S r V' Üustru- 
}qc i opisuiqc kazdq scen^, uwzgle- 
dnia wszystkie mozliwe rozwigiza- 
nia. Nazywamy to .storyPcarding" 
Jednoczesnie anyiei praeujg. nad 
obrazkami I strona, artyslycznq gry. 
Elektem »ch praey jest kilkuminuto- 
wa demonstraeja typowego prze- 
biegu gry, ktöra wyglgöa raezej jak 
film. Po m»esie.cti „storyboard" I de- 
mopowinnybycukonczonei przed- 
stawione dyrekcji. Projekt jest ak- 
ceptowanyi nastapuie alDkaqa bu- 
dzetu . W tym mie)BCupodeimujesie 
naftrudmejsz4 decyzje. bowiem li- 
nansewanie projektu kosztuje Od. Plastycy lez dysponuj^ zaawan 
sowanaiecrinlKa. niehvorzarysun 
köw jak kiedys. pixel po pixelu. Mo 
ga, digitatizewae obraz kamerg i ska- 
nerem, pozwalamy im tez uzywac 
takich srodköw. jakie sobte wybio- 
ra,. Czesto spolykamy wifc obra- 
zy malowane larbami. zdjeeia ak- 
toröw.zdjeciasamolotöwi mode- 
1. Zatnjdniamy kilku animatoxöw 
ze sludia Disney' a i Hanna Bar- 
bera, ktörzy stosuja. profesjonal- 
nemetodyammaeji z Hollywood. 

Muzycy komponuja sciezkf 
dzwiekowa, oraz r ejestruia. efekty 
dzwie kowew profesjonalnymslu- 

Peter Lewis, experi od SGL 

Autor wifkszoici fdirtöw 

▼ (3D Studio) uzpvanych wgrach. 
SGETSEH dio, Wykorzystuja. syrtezatory, m«- 
ksery, sekwencery, magneiofony wie- 
losladowe- ilp. DYNAMIX zatrwJnia 
cztöredi muzyköw grajacyth w pro- 
fesjcnalnychzespotach, SIERRAza- 
trudnia takze bytego czlonka zespo- 
tu Supertramp - Bobe Sieberibet ga . 

Gdy program jest wreszele goto- 
wy, nalezy go przetestowaö, czyli 
znalezC wszystkie btedy. Jest roza- 
danle departamentu koniroll jako- 
sä. ktöry zatrudnia dotsgo min. dzie- 
sipc osöb. Przez naslepne dwa mie- 
siace programisci usuwaja, wszyst 
kie znaleziane przez testerow uster- 
ki. Wymagatoduzegonakladu pra- 
ry I jesl ehyba najbardziej mozol- 
nym etapBm pisania gry. Biurka za- 
walaia,slösypspieröwz opis3rrs„plu- 
skiew'. Codziennie naprywajqnowe 
sterty udokumeniowanych Wedow. 
6fa musi byc bowiem sprawdzona 
nawieiukompuieraeho röZnychkon- 
figuraqach. Testowana jesi jej pra- 
c-a na p+ytach o röinej szybkoöci, 
z röznymi kartam i muzycznymi i gra- 
ficznymi, twardymi dyskami ilp 

Gr! y znikna. wszystki e Sterty pa- 
pieröw, praca nad programem do- 
biega konca, Ostatnie stowo nalezy 
do szefa p^wararicji" Wreszae na- 
&za ulubionasekretarkaobwieszcza ktöry na stale przeprowadzil sie do 
DYNAMIX. InnapozycjaloBETRA- 
YAL AT KRONDOR oparty na no- 
weli Raymonds E. Feisia, w ktörym 
potaezylismy iröjwymiarowa. tech- 
nclogiezesceneri^i postaciami po- 
wieici Feisla .fliftwar Univer se", Iwo- 
rzac niespolykany dotqd Swiat- VI R- 
TUAL FANTASY. Pojawüy sie tei 
INCREDtBLE MACH INE i INCRE- 
DIBLE TOONS - doskonafe \am\- 
gtoxv ki dajace pole do dziaiania wy- 
obraznl. Dobi&gaja. konca p race nad 
grarni: symulacja okretu podwod- 
nego {ACES OF THE DEEP), walki 
robctöw, rtowy symulalor lotu 

Röwnolegle opracowuiemy kilka 
lylu+öw na konsole 3 DO. JakosC 
tych gier bedzie zblizona raczej do 
obrazu TV. cechowad sie beda. naj- 
wyzsza, jakt'Bciqw Dprawie gratiCZ 
nej i diwkjkcwei- Badz co badz wy- 
glada na to, ze przysztosc rozrywki 
kornpulerowej bedzie nalezec dodys 
Küw laserowych (CD ROM), ktöre 
sa, doskonalyni nosnikiem dla tego 
medimm. JAK SIE JUZ TEGO NIE ROBI? Jeszcze 1 lat lemu moZna bylo 
napisacgrekompulerow^w domu. 
Takwygladafpoczatekjednejz naj- 
wi^kszych firm produkujacych pro- 
gramy rozrywkowe w USA. SIER- 
RAON-LlfslEznajdujesiew Oakhürsl 
w Kalitomi-malymmiaeteczkuu pad- 
nöza Yosamite National Park, oto- 
czo nym pieknymi görami i jeziora- 
mi, Ja&t to nielypowe miej&ce )ak 
John Cutter, 
▼ —importzCinenuiware. 
przez interkom: J)RAGONna IBM 
zostal olfc/a'm okortczom/' Ca+a 
ekipa rzucawszystko i pedzi nadöf 
dopubu, natradycyjrtykufel najlep- 
szego prwa, Teraz pozostaja rozre- 
klamowanie gry i jejsprzedßz, czym 
zajmuja, sie jiä inne osoby. 

CMSEMEEMEm 

W minionym rakü DYNAMIX wy- 

dai wiel e ciekawych produktöw. Jest 
to min SPACE QUEST 5 - THE 
NEXT MUTATION Marka Crowe, zrobic mat^foflimt 

gios. Wymagalo to dobrej zna 

jomosdkornputerai duzoposwie- 

cenia. Zrobic tak np, Ray Tobey 

piszac SKYFOXA. za ktörego küpi* 

sobiedornekw Ma- 

libu (Kalifornia). Lo- 

tusai przestatirle- 

resowa£sie kompu- 

terami, 

Dzisiejszy dyrek- 
torSiERRY.Kenneth 
Williams, napisai 
w domu jedna. 
z pierwszych gier 
przygodovyycri, 2a- 
projektowanych 
prze2 jego ionf - 
Roberte MYSTERY 
HOUSE i WIZARD 
AND THE PRIN- 
CE&S wydane na 
Apple II byry ich 
pierwszymi grarni. 
N«e byiy one zbyi wy- 
Eok<ejjakofic» r ale jako pierwszegra- 
ficzne gry przygodowe (wöwczas 
naleigce do grupy grer nazywanych 
tekslowymi) zdobyly niesrycharia. po- 
pularnosd, Grafika bylabardzo pro- 
sla, cibf az sktadat sie z ukiadu linii. 
k6teki punklöw rysowanych naekra- 
nie, Gracz wydawat proste poiece- 
nja, nQ. GO NORTH i w lym mo- 
menüe na ekranie pojawiala si^ no- 
wa scena. Sferomrt&publifcacjaskfa- 
data sie z jednej dyskietki ze swi* 
slkiem pap«erL, zapakowanych 
w foliowa. torebke. dla lirmy komputercwej^ bowiem wi?k- 
szoä£ichlokujesiew okolicach Sar» 
Francisco lub Los Angeles, gdzie 
tatwo jest znale^c prcgramistöw. THE SIERRA FAMILY Dzie SIERRA tworzy wiele firm 
rozsypanycb po zachodnim wybrzeZu 
USA, w Wiel kiej Brytanii, Japonii 
i Francji- DYNAMIX bedqc drugim 
co do welkoSCi kooperantem znaj- 
dujesiew Oregonie, w miastaczku 
Eugene. W zeszrym roku rodzina 
SIERRY poszerzyfa s«e o dwoeh 
nowych cztonkäw - BRIGHTSTAR 
w Seattle i COKTEL VISION we Fran- 
cji. Scisla wspötprscakoordynowa- 
naprzezbiuraSiERRYw USAI Wiel- 
kiej Brytanii, pozwala na sprawne 
dziatanie obeimüiqce cztery konty- 
nenty. Blura dbaja.0 konlaktz me- 
diami, zbieraj^ informacje natemat 
planowwydawmczychi rozsylaj^ in- 
formacje prasowe po swiecie. Po- 
nadto dziataja, tzw. „hot-line", gdzie 
gracze mogatelefonicznieskonsul 
towac sie z fachowcami na temat 
problemöw w grach. Dziafaj^ dwa 
BBS-y, gdzie za posrednictwem mo- 
demu moina uzyskad wiele infor- 
macjl, np. uczeslrtczycw dyskusjadh 
nt. gier lub dostac podpowiedzi do 
gier wszyslkich firm z „rodziny". DYNAMIX I PIRACTWO Mapisanie program u wymaga dzls 
wyslfku wlelu osöb; programistow. Jk Danton Styf, 

twSrca 'Great War Planes'. 

artystow, muzyköwi tek§ciarzy. Pro- 
gramy pisarw w domu przez ama- 
loröw sq juz bardzo rzadkiml przy- 
padkami, jak np. TETRIS Wadima 
Gerasimowa, ktörego nb- mialem 
okazje spotkaC w czerwcu w Ctuca- 
go. Mimo wielkiego zainteresowa- 
nia grarni, przemysl jest zadziwia- 
iapo maty. Wiele osöb porzuca pro- 
gramy rozrywkowe i zajmuje sie in- 
nymi dziedzinami komputerowymi. 
J BBt to spowodowane przede wszy- 
stkim tym, ze programy sa kradzio- 
ne i rozprowadzane nielegal nie. 
W ostatnicb latach FBI zlapäio wie- 
(uzlodziejaszkowi ukaraloichgayw' 
nq po SO.OOOdolaröwi doS lat wif- 
zienia. Mimotoprocedernieustaie. 

Uzytkownicy nieczesto zdajg so- 
bie sprawe z korsekwercji naby- 
wania kradzionycb programöw. Mniej- 
sza liczba sprzedawanych egzem* 
plarzy powodm© podw>zkl cen, mniej- 
sze naklady i obnizaniekosztöwpro- 
dukc|i na sHe, czesto za cen^ ob- 
nizenia atrakcyjnosci gry. Szcze- 
gölme ucierpieli na tym uzytkowni- 
cy Commodore i Atari - kilka lat 
lemu zrzeszenie producentöw SO- 
FTWARE PUBLISHERS ASSOCIA- 
TION stwierdziio, ze bardzo mala 
sprzedaz programöw na te kompu- 
tery przy n leslychanej popularnosci 
lych programöw |est spowodowana 
nieuczclwosda uzylkowriiköw. Fir- 
my aulomatycznie przestaly produ- 
kowaö gry na Commodore i Atari. 
Uzylkownlcy musieli pochov(aöswe 
komputery do szaf- 

Wieie firm pröbuje zabezpieczaö 
sie przed kradziezami. siosuiac rözne 
systemy „copy-protection'. DYNA- 
MIX rtgdy nie zabezpiecza gier, po- 
niowaz uwaiamy, zetakie utrudnie- 
nia &4 nieprzyjemno&ciq dla uczct- 
wych uzytkowniköw. Nasza firma 
polega jedynie na uczciwosci i lo- 
jalnosci naszych klientöw, dlatego 
lez staramy si^ ich zadowoHd. 

I'iotr tukaszuk 
Odredakcji: 

*) Dteporöwnana'. w Polsce gpchnieOe 
tysiaca egzempiarzy gry jest uwazane 
za sukces, Srednia liczba to ok. 500 
sztuk, np. na nale Atari- mim i Koiumnaz Ggtoszeniarnijedrieiz ga- 
zet codziennych: - Dia mfodego, nie- 
zafeznego, dyspozycyjneg o praca sa- 
inodzieina,dynamicznai odpowiedzial- 
na. Mite widnany tf ah kwalrhkacji. 

Pf zyjqles teoferte. w najgorzym vvy- 
pa*uspDüziewajacsieakwizyqi.Tym- 
czasem.,, 

Miejseem IwcfSj pracy jest zauto- 
matyzowanaobora. Muzykasfuzy za- 
gluszaniu ryczeniakröw Pracujgcedo- 
jarfci podfjjczone 34 do wspdänego iü- 
roci^gu, ktory transportufe mfeko do 
cysterny. 
Nlestety, 
koräecruro- 
oggulwlew' 
cysterny sa, 
rozlijczne. 
- Pante majster, wez pari sie wre- 
szcie zate robote, bo sie cate mleko na 
storne rozfeje! 

Masz do swojej dyspozycji smukle 
rury i harmonijne kolanka NatoiraJnie, 
nie do wyboru, tylko tak, jak leza. na 
stercie. Przy Ich pomocy musisz do- 
prowadz»c f urociaj do cysterny, zanim 
dojenie sie skonczy , 1 dzies^c hektoli - 
trow mteka zaleje oe az po szyje. 

Z lewej strcny ekranu pokazane sa. 
pierwsze cztery etementy rurociajju, 
ktöre iruzesz wykorzystac, Ich kolej 
nosc" jast Josowa. Mozna je umlesc*c 
w dowolnym miejscu. PotozonycheJe- 
mentöw nie mozna przesuwac, daj^ 
siecnejedynieohracac Poczateki ko- 
niac rurcdsgu röwniez jest elastyczny . 

Topracadlawfzjoriefa- Trzeba umiec 
zobaczyc kszta+t catego mlekoDagu, punktöw, Zakazdy zbedny, to znaczy 
taki, ktöry nie stanow czeSci wodocii- 
gu, zmniejszana jest twoja premia. 

Warlo zwroae uwage na „skrzyzo- 
wania" - elementy, klöre umozliwiaja, 
przecinanie sie rur. Dzieki ™m mozra 
rurociaj} zapetlic i powygmac w asy- 
floresy, co dodaje mu walorow esle- 
lycznych. Mozkwosc ta cfcazuje ae 
szczegölnle pfzydatna w trudnych wa- 
rn nkadi terenowycri - liczne pola, na 
ktöfych nie mozna uktedac rur - tob 
niekorzystnyrn uktadzie etementow. 

Graflka w HYDRAULIKU jest kon- 
kretna az do bötu. Wyjatek slanowl 
pfanszatytufawaz instiukcj^grypfze- 
suwajaca, sie wraz z luslrzanym odr> 
dem. Ateopfawagraticznabynajmniej 
nie staje z lege po wodi , oszatamiajaco 
alrakcyjna. 
Swiat hydraulika: rurki, külonka, Atari wdywania. HYDRAULIK jest tez g/a. 
dla szybko kojarzajcych. By £ moze, pod 
pratekstem dynamito gry, jest lo po 
Pf ostu pröba przyciq,gni^da do nlej za- 
twardziah/ch kHlerow zrecznosoöwek. 
Master 
zanim polozy sie 
pierwszy elemenl, 
Wynika to z prosle- 
godo^öfaMu, iz punk 
towanajesloszczed- 
nostf materialu, 
av.ipc budowanie 
wadocicjgowjaknaj- 
kroiszych. Zakazdy 
potozony element 
placisz zwiasnych Interfejs uzyjkownlka obslugwany 
jest przy pomoey pysticka, co nie jest 
apec/alniezaskakuj^ce 

HYDRAULIKA mozemy narwac gr? 
.'cgicznq, jeZel ; szybkcäci akeji nie wi^ 
zemy wylgcznie z grami zrecznoscio- 
wyml. Refleks |est w H YDRAUUKUce- 
ch^ pierwszej poirzeby . Zdarza si^, ze 
budowe ruroaggu konezy si^ r kiedy 
ptynie r Im juz rrieko. W datezej kotej- 
nosci przydatna)est umiejetnosc prze- 

Oto syn Jaffara, imiennik nlegodzi- 
wego ofca. pröbuje wSkrzesitf staw? 
i odzyskarj honor sw-ojego rodii- Jestl 
uda.mu5i^wydostadcörkekaliiaz bag- 
dadzkiego haremu 2tego wezyra... in 
trygiojcai d/iadkapojdqwniepam^C, 
zas Jaffar zostanie nastepcq perskie- 
gotronu. Naluralniez pj^kn^ malzen- 
k^ 1. swego boku. 

W bezkstezycow^ noc, kiedy Jaffar 
przernykal sie chiytkiem pod muren 
palacu wezyra, zycallwa f?ka weisnefa 

MIRAGE'93 ATARI m W 60 % 75 
C 1 * 4 L HU t- M mu do garso zniszczonq mape Mio 
daeniec nie spoj/zal nawet na zakryt^ 
kapturem twarz - jesü zostanie serwy- 
lany, na torturach wyöobpdg z niego 
wszyslko. Potem przesadzit muc. d- 
cho lqdu|ac bosymi stopami na mura- 
wie w palacowym ogrodzie. A wtedy 
nie byto juz odwrotU- 

Lspiei nie wiedzied. kto pcmcg» mu 
dostai sie do wnetrza patacu Szpie- 
dzy wezyra nadsiaiMaja. uszu przy kaZ- 
dymstraganiez ollwfcami. Kiedy Jaffar 
prz edzieral »e przezpodziemne przej- 
scia, noc upfywala meubfagame. 
wschodzie s+onca wBzyrprzybedzie 
do haremu, by pozbawriiß ksieznlczke 
nwwygodnej w noszenlucnoty. Dobirzä- 
sku pozestata ostatnia godzena... Palac rna d2iewi)e€ pieter, iharem 
zna>düje si? na drug im od doto- Pof q- 
czenia wydai^ sie skomplikowane, 
als do kazdego miej sca prowadzi tyl- 
ko fednadroga. Niewszyslkie przej- 
scla s^ dosteprte od razu. 

Zbierat warto tylko przedmioty we- 
C+ug listy. Pozostate n» przydadzg 
sie do niezego - mozna je 00 najwy- 
zej oddac Ali babie, znanem u handla- 
rzowi starzyzna.. Ptaköw lepiej nnl- 
kac F skaez aca w strone Jaffara zabe 
nietxudno rozdeptad. Patacowa lau- 
na pojawia sie tosowo, ergo kontakt 
z nia jest mozhwy do unikniecia, 

Ogdlnie trzeba ste sporo nacho- 
azif. , a Jaffarwyglqdanadosyczmf- 
czonego i wyraznie nie jest w stanie oiec Pozoslaje mied nadziej«. ze 

ksiezniczka to tafna dupa, fLb ma 
przynajmniej duzy posag. 

Najpierwzafciefz bizuterie. Uiyj ZA- 
KLf^Ci A doötwarcla sezamu. Zeskarb- 
eazabierz V '£SZEK?LOTA Nflfjal- 
nij BUTELK^ wmem z oeezki. KLU- 
CZEMotwörzskrzyniei zabterzz niej 
ZtOTO. KOREA postoly do podn in- 
siema kraty, co pozwoli dotrzed do 
kupea. Wymieri cipZkl mieszek na 
PIERÖClEN WtADCY, azloto ze 
skrzyni na SZTYLET. DaJ zaklina 
czotfri weiy FL ET w zamian za LAM- 
PE ALLADYNA. Upijeunuchawinem, 
spi^csmu poderznij gardtosztytetem . 
Przepastf pokonaj urywajac czaro- 
dzlefskiejlampy. Otwörzdrzwidoha- Komputer na podziemnym stanowi- 
sku dewodzenia dlugo sprawdza dübto- 
wafie cbwody. W ctwdie potem swaila 
przygasaja, - odciete zostaty zewnetrz- 
ne zrödfa energii t System przeßzedü na 
zaslanie awaryjne. Ha wmontowanym 
w sriane panoramicznym ekranie poja- 
wa sh? pierwszy komunikat: 

T0NIECW1GZENIA_ 

Mgxacy kursor przesuwa Slf szyr> 
ho. 

PROGRAM: GLOBAL WAR_ 

Wojna gtobalna. Konflikt ogölncswia- 
towy. Anufcwaniu liegaja, uslatenia wszy- 
c.ikcl- konweneji. Zakladane uzycie wy- 
laozn» broni masowego raienta- Priory- 
tetowecele:caty£wiat, 

W woyiie bierze utizial piee mocarstw 
alomowych, Strony konfliktu n« zawie- 
raja, miedzy soba, sojuszy- kazdy walczy 
przecwko kazdemu. tsajstebsze panstwo 
jest atakowanejednoczeÄnie przez czte- i rakiewwe.RiiwniezprixSukqabfonurAa 
jednatarei nowe,jabawki"öostfpnesa, 
dopiero w kolejnej rundzie- 

Najbardziej oczywistym srodktem jesi 
wysJanie przecl«*© miastom pfzecwni- 
ka ARM« DYWERSANTOW. W epcce 
atomovwjskteda&e craz cywlüw uzbro- 
jonych w koktajle Mofoiowa i sztachety 
z lewe*c,ratomiaslk;zysoblel«[kamilio- 
now. Po jej praejäau przeciwnik zwykie 
niemozBdoliczycs»?kilku miiioncwwte* 
snych ctaywateli. Wada,tego rozwigza- 
nia jest jego jednorazowoÄd-armia zni- 
ka gdzieä na tefytorium przeciwnika - 
oraz duze wysckost nakteOöwna law«. 

PROPAGANDA potega na ustawie- 
r iu wysokiegc masztu radiowego i wy- 
sylania w eter szeregu bzdw. Skutek 
bywa dwojakrago rodzaju: pocklany lit- 
dcktryneqi nar&d zostaje opuszczony 
przez kilka milionöw obywalett, badi tez 
podobna Iczba mieszkancöw twojego v^welokrotrtew na- 
stepujacydi po scbie 

NQ&NIKlGtCWJC 
musza. zo&tae przygo- 
towane wiurze po- 
przedzaia,cej alak. 
Wrazieodworaniaak- 
cji, przeznaczone do 
ataku nosniki przepa- 
daj$. Rakiely i samo 
Icty moga. rxzercsic 
gtowice mniejsze, n>z 
DiyAosi idiudzwigma- 
ksymaJny. 

SYSTEMOBRONY 
jest chwytem socjo- 
teriinlcznym,dajacym 
namiaslke poczucia 
bezpieczenstwa. Ze 
wzsfcdunacieciaener- 
getyczne, mozna go 

ry pozostale, do cbwiü carkowtej zagla- 
cJyjegorezerwIudzklcK-W podctoriyspo-' 
söb ekminowane sjj kolejne kraje, na 
symboücznej mapie ziami moze zosiac 
jedno tylko panstwo. J&zeli «w6j kra| wy- 
pednie z gry wo«Snioj, komputer sam 
konczysymutacjei pfzedstawazwyöez- 

W watee dosiepne s^Ärodki olBnsyw- 
ne (twor 1 masowej zagtady, ataki bezpo- 
Sredrie), deterisyww (systemy obron- 
ne) oraz propagandowe. Ponadto moz- 
na uzupefnld swoj acsenal, uiuchamia- 
jajc produkqe, oraz przesJedlad; mieszkar- 
cowdlawytowiariapoteriqalu liKfzkirB- 
go poezczegölnych miaet. 

Gfapodziekjnajestnalury.w kazdej 
z rti^fTWzraw'/daidcMadniejederiroz- 
kaz. Niektfi4-e dzterania sa, bardziej z»o- 
zone i wymagajajplanowania z wyprze- 
dzeniem, Nateza. do nicb alaki lotnlcze krajiu przechodzi na strcof przeciwnka- 
Propaganda moza rowniaz nie odmeäc 
zadnegoBkutkuJ wtedy wszyscyzosla- 
jg. w swolcb domae^i. 

Podczas PRZESIEDLENIA mlllony 
fnieezkancöw przegana sie z rajwi^k- 
Ezego mlasla do naimn'BJszego, cowy- 
rownuje itfi liczebncAc. Wiekszß miasta 
sa, Irudniejsze do zrnszczenia, zai od 
liczby w&zyslkicb miasi zalezy polencjaf 
pfodukqyjny. 

P RODUKCJA.zabawek" jeödzierjzi- 
rq podaaswcjny bardzc potrzetma, tym 
i-iermie] dosyc czasocHonn^ - Irwa jed- 
ra,1üre. Wiekoäci rodzajprodukcji usla- 
lane sq "csowO' przez komputer. 

GtOWICE ATOMOWE wymagaja. 
ÄrodXOwdoicriprzenoEzerna. Dcst§pne 
sa rakiety dale*iego zasiegu orai stfale- 
giczns bombowce ^oryzontalne o roz- 
nej nosnoÄo. Bombow^w moina uzy- ; 'emu pieräcleni&m wiadcy. a zaru- 
t ienc nsj k&iezn crxe ofia r tj fslA SZ'r'J - 
N1K. 

ipk) 

WspMpraca: Puwet Wronienicz, 

Robert Zörahti LEGENDA A. KRATA 

B. DRZWI DO HAREMU 
C- DRZWI DO SEZAMU 
D SKRZYNIA 

E. BECZKAWINA 

1. KUPIEC 

2. HftSZYJNIK 

3. FLET 

4. KORBA 

5. KLUCZ 

6. BUTELKA 

7. MIESZEKZtOTA 
6 ZAKLf4CIE 
To po proäu nwprawjopodobne. Po 
latach siuzby . osia^riifcsu pede^cji w po- 
slugiwaniu si& broma. i w elu spektakulär- 
nycr". sükcesatfi - laka tomprantaq«! 
Zostarod skierowany na najgJpbszezadu' 
pe galaKtyhi. Praneta ma amcsJere zw- 
zDnadoziernskiej.z nieszkodiwyrnzgola 
dodaiMem melanu i siarV.ovwdoai. 

To t tak nie jest jeszcze najgorsza 
z wiadomoäci- Twoj^ zadanie polegafi 
bgdzie na OCHRONIE. Zacfnego bez- 
myän©goprowadzeniaognie-c>£zczed- 
nofifi amunlcjl - snajperska precyzla - 
natychrniastowereakcje'-mowatrawa, urucnomie na otaes jednej 1ury. Zaleznie 
od wersji syslemu , jego skuteczno&£: wy 
noa od 1 00%do 50%. Jak widac, w przy- 
padku tego oslaWiBgo codrugi atakprzfr 
ciwrika jöst skuteczny . 

Gra konczy sie wKtekiem imponuja- 
cego grzyba atorowego oraz podariem 
iKzby tych, ktorzy przezyli. Nie wiado 
mo, wspolczud im. ozy zazr>o£ctc. .. 

Wyr^adamz jaskiri i wtdzesnieg . Bez 
kresne pola tr& i, warstwami bia^ago p j- 
Chu lagodzace posf arpane kontury ruin 
welkiegc miaste. U podnöza zbacza roz- 
c-.^ga sia gtedo jak szklo lodowa pusly- 
nia, oskrzydlona ostryrnliwerzcbolkami 
grjr lodowyöi - tc cenne zrödto nieska- 
zonej wody. Kazdego dniadrazymy w rieh 
glebofcte tunele. Lodowiec nieubteganie 
posuwasif naprzöd i juz iwkiötce czeka 
nas daleka pedröz na potudnie- Nikt nie 
wie, czy s^ tarn waninW do zycia. Po- 

T^ i tak wnesz swoje. Na kaidejplan- 
szy olrzymu|es2 przeciez nowy maga- 
zyr e ■■ 1 1 neb» tc az nadio na kilku 
nepastniköw, zwteszcza. ze jeden cet- 
ny slrzal wysiarcza- Prieciwn icy wynu- 
rzajq sie znlenacka. majq swoje stets 
n ifijsca w poszczegölnyeh komnaiadi , 
Uiywaja. AK-47 kaliberS mm, z klbrych 
pru^ do krytago przez ciebie robota. 
Tcafienl rozsypuia. sif w pyl i osiadaia. 
naziemi. Najlepiejcelowaö w nlchz przo- 
dui byCEzybszymfozpoczyriajacogieft. 

Robotwyglada -ak prjazokno.pfodii- 
oe^^dokonywardetbijdzetDwyc^ w dziale 
wzomictwa przemys^wgo- Zamiastnög 
czy gasienic, DROID ma sprezyne, na 
ktöraj skaeze po torze sinusoWalnym. 
Pomsza sie bez wekszego celu, co Jest 
szczegolnie bolesne, kledy ma fantazje 
zwiedzidwszyslkiepusieplatfofmyw po 
mieszuenu. Nawel jezell ma jak* ceJ 
wyprawy , wajpliwe. czy dotrze do nego 
wtakimtempte. ziom prorr.ieniowaria... möj Geiger za- 
czyna tykac, Delikatne pratki rad«oak- 
t/AnegosrieguwM'uja.w powietrzu-Znowu 
przejdzie nad nami skaiofta dimura. 
Wkrötce wyruszamy w drog?, Najwyz- 
szyczas 

Nc , wy&tarczy na dztsiaj. Jeszcze tyl- 
ko öaia: XCB penod Btoneczry po mi- 
stycznym wydarzeniu przez naszych 
Przodkow (o klörych wiedzp czerpiemy 
z matewidelnasctena(ti|askiri),r'azwa- 
nym atomnyj tanflfW. 

GLOBAL WAR jesl gra quaßi-slrale- 
giezria,- Rozgrywka odbywa sie na pozio- 
mie laktycznym, na |6J wyr* wph/w maja 
crynniW pseurJoloBowe. Grahka jest na 
poziomiB, mimo ze mato kotorowa. Efek- 
ty dzw»ekov.e sa. acekwatnedo tresa gry , 
riielttörebairJ^wymcwnie. Inter'ejsuiyV 
kownika rrn»e byc obs<ugiwany przy po- 
moey joystK*» lub myszy od Amigi. 

Master 
Wspoiptaco: Sebastian Pavlic/ti AVALON' ATARI 
90 % S0 % 90" *+-j Graflka|esJstosrjnkowaprosta Auto- 
rzy störali £iec6«a.griad rraksyrnalny efakt 
rrinimalnym naktedem srodköw. Na üe 
ogölnym najlapiej prezentuia,siesyKwt- 
»ci nieprzyjaoiöiorazpsetJdr>odbt^Ewia- 
4a na pwrwszym poziomie. 

Gra wymaga szybkoici i dektedno- 
sci. Wbrew pozorom nie jest nadzwy- 
czajnie dynanicina. Po rabraniuwprfl' 
wy i uzbrc^eniu si^ w cierp( wosc moina 
ttoj& dai«ko. 

Matter 

MIRAGE'93 

COMMODORC Ql'l 

n % 60* 70*^ 

sEcnrrsERViix 9 
- kucbarz z Wroch, MER- 
RJCK - pielegniarz z Chile. 
JAY-CEE - przewodnik 
z Wieloej Brytanii i OTIS - 
bezrobotny z USA. Znajq 
swoje mozliwosc« lepiej niä 
allabet Maja, smierd 
w oczach I stwardmale od 
walki rece. W zwyktym mle- 
szkaficu miasta budza. lek r 
dte siebie sa, röwnymi pße- 
ownikami. Ich poczucieho- 
noru kaze im raczej dac sie F!ST FITER Walki uliezne. NajöeiTiniBjszastro- 
nawielkteh metropolii. Miastzaiioczo- 
nych do granic rnozIrwoSct, a jednc- 
czesnie petriych plugawych zaurköw, 
do ktorych nikt nie zaglgda. Przemoc 
jesi tu cifsciq codziennoäd, emlgran- 
a bez perspektyw panuja, na uiicacn. 

Duzym naktadem sfodköw, progra- 
nusci z ZEPPELIN GAMES odnaleztt 
rajbardziej niebezpieczriych wojowri- 
kow z ulc Chicago, Los Angeles 1 Wo- 
wego Jorku. W tajemnicy przewiezio- 
no ich dolabCf atoriöw firmy, gdzie roz- 
poczety sie ryzy Kowne badanta . Na ich 
podstawe powstali FIST FIGHTER - 
eksptazja brutafno&ca i agres|i . 

Zawodnika w |est pieeiu: LEE* 
CHUNG - karateka z Nepalu. Gl NO skatcwac donieprzytomriosa riz usta.- 
plc z pola walkr. 

Wojowr.cy reprezefitujg podobny po- 
ziom umiefetnosci , ale kazdy z nich ma 
w zanadrzusmieitelnqniespodzianke. 
Moze lo byc rzut nozem (Gl NO), albo 
ztKJajaoBZ nöguderzeniez <okoa,ktöre 
wykonLJe OTIS. Ta dyscypSnante uznaje 
reguHair-play 

Podstawowe technfci nozne to (dla 
zawodnitosto|acegoz lewej stronyjikop- 
riecie z wyskoku (FIRE - göra), wyso- 
kie kopniecie wyorostowana, noga. (FI- 
RE - prawo göra), kcpriede z pölobro- 
tu w udü (FIRE - prawo döt), Itopniecie 
z obrotu (FIRE - lewo), podaeoe (d&t), 

Pozostöie uderzenia: eios pieäcia, 
w Korpus (FIRE prawo) , lypowy prosty 
(prawo göra) oraz uderzenie z przy- 
Wekniecia w brzuch (prawo dol). Do- siepny jest takie prcsty Wok (lewo gö- 
ra). Sam zbadaj specjakie r ozliwosci 
zawodnikow (FIRE döJ lub FIRE lewo 
döl). Zwröc uwage, ze fflektöre wyma- 
gaja. uzycia z dystansu. 

Mecz mcana razegrai z kompuie- 
rem , lub ze sparring-par'iners m na d wa 
joysäcki Przedgraz Comnodorem war- 
to usta&c pieciostopniowy poziom trud 
rosa, od ktorego zalszec t3edzie szy b- 
kosc dziaiania zawodnika prowadzo- 
nego pfzezkomputer. Nazwa najwy^ 
szego - SEPPUKU - jest w p&tni ade- 
kwatna. Spolkaniemozecdbyc-gew jed- 
nym z trzech miejsc na swieae - do 
wy boru sa. pfzedmiescia duzycr' miast 
w Japonii lub Slanach Zjednoczcnych 
oraz malownicze peryferia w Fgipcie. 

Sprawy lormaJne sprowadzajq sie 
do ustaleria ilosai rund, podczas klö- 
rych bedzie loczyc sie walka. Wteöy 
krock-oui nieelimintje zawodnika, po- 
wodujac jedynie zakonczenie ruody. 
Wybranie limitu czasu narozstrzygme- 
cie starcia powoduje, ze po jego upl j- 
wie automatycznie przegrywa zawo 
drrtbardcejpor^-Jezelizaderu ucze- 
stnikow nie zostal uderzony, o wyniku 
spoikania decyduje Icsowanie . 

Na biezaco pro*vadzony jest ranking 
zawodnikow. Dzieki statystyce mozna 
w niekwestiCNTOwany'spoEäbudcw'odr'iid 
srt"c^j| wyzsioäc nad rrvlodszyrn brate m. 
Zawsze to lepiej , mz raprawde go zbic. 

FIST FIGHTER jest produktem lir- 
my ZEPPELIN GAMES, w Polscewy- 
danyrr: przez LK. AVALON, l*äap«ßy 
w trybie tekstowym zostaty przettuma- 
czone na iezyk poiski^jednak nie udato 
sie uefrzec tryAiaiizmöw i skf ötö*', 0*9- 
kuje takze potskjch Hier. 

Grajest dcpracovuBnaod strony gfa- 
fczriej Mozna dostrzec starame auto- 
Pifkna nawatanke, Cnmmoäore röwo real styczne zadawanie ciosow. 
Zawodnicy pracujfl cafym aalem, od 
jest szczegbinie widoczne przy niekiö- 
rych kopnleciach. Wuzyka i FX (etekty 
speqaJneJnieodbiegaHodnormy Sum- 
ma gumarum nieszkodliwa subümaqa 
agresywnydipcpedöwczlowieka ki6 
rej of iarapaÄc moze najwyzeji Joystick, 

Master 

AVALON'93Iie. 

ZEPPELJNGA IES 
COMMODORE wj 
- - v ? 7 

•oo Nazywasz sie John 
„Ranger Smith ZestrzeW 
cte Messerschmidt, Ktb- 
ry zaclektepruJ dociebie 
z broni pokladowej nad 
Holandia;. Skok ze spa- 
dochronem uralowai ci 
zycie.aleotwarzytw mm 
dlacie&ie zup&inie nowy 
rozdzial oböz koncen* 
tracyjny 

Rylrn zyaa obozowego wyznacza 
dzwonek. Wzywa na apele (ROLL 
CALLt, obwieszczaposilki (BREAK 
FAST), komunikuje ocwiczeniach 
(EXERCISE) Dzwonitez.gdykapo 
przydybiqoiew niedozwolonymmiej- 
scuo niedozwotonymczasie Oziert 
jest tak ulozony f bys nie mögt sie 
nawetpodrapac, zajely obowia.zka- 
mi. 

Przez te dwa lata pozosiawania 
w mewoll dorobiles sie wfasnej ceh 
w baraku. Pododsuwanq .koza." jest 
wejscie do tunelu ktory wydluba^es 
wlasnymi rekam«. Tydzien temu da- 
tesznak i czekasz na naöejsae pwrw 
szej paczki z Czerwonego Krzyza, 
ktöra mazawieracniepozorny wore- 
czek.To bedzie odzew Rozpocznie 
sie Twoja Wielka Ucieczka. 

Wkoleinych paczkach Czerwone- 
go Krzyza bedzlesz dostawal po 
trzebne rekwizyty Waninki&m po- 
myslnej ucieczki jest to, bys posia 
dar mape > kompas. W przeciwnym 
razie zgubisz sf« i nie przez y .esz po- vrtornego zlapania Musiszzgroma- 
dzicwtunelu:obcegi latarke. mun 
dur niemiecki. lopate. kompas i ma- 
Pv Uciekaj w nocy: najpierw prze 
nies za druly Hol czaste mape , potem 
wrdc po kompas. Jesli straznicy be 
d^ zbyt namolni, mozesz pröbcwac 
chodzwiw mundurze niemieckim, ale 
nie uoekaj w nin . bo zoslamesz roz 
strzelany za szpiegoslwo. 

Cata reszia nalezy do ciebie. Za- 
mkmele drzwi olwieraj kluczami, a 
opornezamkilorsuj wylryehem. Oböz 
nie jest wielki, wiec zonenlujesz sie, 
cogdzie lezy. A jesli przyplacze sie 
do ciebie straznik, ucaekaj przez ba- 
raki Znalezione przy tobie przedmicKy 
sa konhskowane. W momencie wsa 
dzenia de do paki zostaja. lez za. 
inkniete wszystki eotwarte drzwi. O ry 
zykownym postepowaniu ostrzeze 
ae czerwony kolor tlag» na maszcie REKWIZYTY czekolada - moze postuiyc jako 
iapowka dla wspdrwiezma, ktory za cznie robic raban i odwroci od aebie 
uwage 

klucze otwioraj^niektorezamknfie 
tfrzw; 

kompas - niezbedny w ucieczee, 
dübtaaGSJ 1 gn w paczcepi^legn dnia 

lataika niezbedna wtunelaci 

lopala - potrzebna do usunieaa 
zatoru w tunelach,>mozesz |^ lam zo- 
siawic 

mapa- niezbedna w dalszej ucieczee 

mundurniemiecki potrzebnywno 
cy, by bezpiecznie mqae straznikow. 
Rozpozna cie w nim tylko komendant 
obozu 

nozyce do ciecia drutu - dosta 
niesz je w paezoe Czerwonego Krzy- 
za, na drugi lub Irzea dzien 

prowiani roestety. tylko mleko i we- 
dzone sledzre 

rad io - c :; niczego 

trueizna - zatrury prowiam pozwati 
zlikwidowac p&a woreezek - nie przyda sie 
wylrych - otwiera wszyslkie zamki 
Johrt /abiyeka 
Wtptitpractt; KaCzor Kotejnagraw rodzaju J<osz>köwka 
Michata Jordana". JLotrwctwo Chucka 
Yeagera", „Czyjs-tam golT. Tym ra- 
zem grze uzyczyl nazwiska brytyjski 
treuer hJbokiwy. I mial racje- Gra jest 
buwiem jednym z najlepszy ch powsta- 
4ycti na Commodofe symuJatoröwsla 
nowiska metfadzeradruzyTTy pükarskiej. 
W lelegraficznym skröcie: mordobiäa 
bcak, slrzeianinybrak, panienekbrafc. 
Chodzi o lo. by w ciasnej lidze angiel- 
sk'H przGprowadzJiJ dnjzyn? 2 cswai 
tej ligi okr egowyeli trampka rzy na sam 
szczyt. Porfrodzemozerny handlowac 
pilkarzami jak bardztej lub mmej äwie- 
zymi bLHeczkaml, ustatec laktyke d«j 
zyny 1 sludiacochrzaniajacegonasod 
czasu do czasu szefa. 

Podczas meczu nie masz na pilka- 
rzy wptywu, mozesz cd najwy2e| przy- 
gryzac knykcie. Gre zaczynamy od 
wybrania sab« nazwy klubu , z ktorym 
nawiazemy wspötprace. Niematowiek- 
szegoznaczenia, niezaleznieod tego. 
jak dabry zespol wybierzemy, bedzie 
on lak samo zty > do tego w czwarrej 
IkJze. Teraz przysle/puiemy juz dopel- w przedzialeodl du 99. Imwiecej/tym 
lepiej graja,. Dlatego trzeba na dobry 
pcczatt* poprawic sWad pierwszej je- 
denaslki. JezeHi na ktörejs pozycji p>f 
karc ma lepszego zmiennika, totrzeba 
kazac grac temu, garszego odsylajac 
nalawke rezerwowych. Najiepsz^tak- 
fykajestchyba:tfzedhw obronie,trzedi 
w pomocy i cz'erech w aiaku Slosu- 
jqc te prosta. zasade udaje sie siegac 
po mistrzoslwo ekstraklasy. 

Ale nie moze tego wiecziec czto- 
wiek, ktöry po le gre Siegel po raz 
pierwszy Na ekranie bowiem nie ma 
w zasadzie zadnycrv lifcer, lyiko same 
meine ikonki, z ktörycb rnc n*e wynika. 
Na poczatek najlepiej jest podjecbat 
kursorem do okienka, w klörym nary- 
sowany (est bykowaty facecik i nact- 
sngc fire. dzieki temu dostaniesz siedo 
menu wewnetrznydh spraw druzyny. 
W prawym gornym rogu (duzo koszu- 
lek) mozesz obejrzec sobie sklad pierw- 
szej jedenastki. DocetowD - powinni tu 
byc najlepsi ptlkarze Anglii, Na razie - 
banda amatofdw. Zmian w tym skta- 
dzie mozesz dokona.c przaz okienko tek. Na prawa oderi |est 
cwaniaczek w czapce. 
Handlaß iywymtowarem . 
cotyt&ert przedstavvi ram 
dww oterty. Na skrajnej 
prav»«cy miesd sie facecik 
z wasem. Pe<ni on w klu- 
bie funkq? trenera, Zna 
na paniec zsumowanq si- 
^ druzyny a takze kazdej 
z llnli osobno. Oprdcz te- 
go jest wstanie poöac 
kompleksowa, ccenq klu- 
bu : od r We are mediocf e" 
(miemota) az do „We are 
friegreatesT (najtepsi)- Je- 
dyna kobieia w calym to- 
warrystvvlelolekarka.Za- 
wsze mowi nam , kto aktu- 
alnie jest kcntuzjowany, 
a kogo zawiesili z powo- 
du brzydkiego zattiowa- 
marabcxsku KaidypH- 
karz ma kilka osobistych 
cech.. od ktorycti zalezy 
jego przyoatnosc dta dru- 
zyny. ZdecyckJwanie naj- 
Cammodort 
^^tn 


=-^5"^ 


^^ 


K5 


_j§ü3 


P^r- | 
Naß^ 


W 


^ 
- r-r-r 


nienia obowiazkow menadzera. Mus»- 
my ustalit sobie, jak razsiawiimy pilka- 
rzy w poMbramkaiz" takjeslw bram- 
ce). Kazdyz rutbolistöw maakreslore 
umiejetnoöci, ktöre zawieraj^ sie 
w prawym dolr.ym rogu (koszulka 
i trairpki)-Pokolei,wewszy£lkirfitrzec*i 
lirnaeli , mozesz zrraeniaC sktad oscbo- 
wy. JesJi czujesz sie na silach, by roze- 
gracmecz.kfknijw cWenkoz boiskiem 
Teraz mozesz jeszcze zmienifirozsia- 
wienie pHkarzy na boisku. Je2eli tylko 
zmiany nie sa. szczegölnie bozscn- 
sowne. obowtazüje tu zasacJa: 
«Awkullurze' 
Aaaa, zmiany duze! 
Na lepsze? 

Bo was opieprze. zmiany - lo 
zaws2e na lepsze'" 

Teraz moiesz emocjonowac sie 
pojedynkiem gigamtöw - pilkarze na- 
strzelaja. swoje bramki. Potem do- 
stanesz za lo odpowiednia. liczbe 
pueklow i mozesz obejrzec skutki 
w tabeli(gazetaw lewymdolnymro- 
guMnrcrmaqinalemal nastepnego 
meczu zasiagnac mozesz w okien- 
ku z pucharem. Opröcz ieiormacji. 
siedzi lu feszcre star>' zrzgda (sco- 
ut) , ktdryocenia szanse iwyöestwa 
-zaz^yczaj sie myh Piltarzy, Wo- 
rych masz juz dosyd mozesz sprze- 
da6 w lewym gömym oknie. Zawsze 
znajd^ sie kupcy na öwöch zawo 
dniköw tygcdniowo, niezaleznie od 
pozramu przez nich reprezentowa- 
nego. Jezeli w menu glöwnym wy 
bierzeszzieloriyskJik (namoim mo- 
nilorze i lak wszystkie stoiiki sa zie- 
lone). zobaczysz gaterie. szesciugeb. 
Kazda geba sluzy tu do Innycn ce- 
low. Ma pirzyfctad, sroökowa geba 
w gömym rzpdzte to szef . Opieprza 
albo chwali, zaleinie od wyniköw 
pracy Qak kazdy S2el}. Poza lym nie 
sluzy dD niczego konkretnego. Ge- 
ba znajduj.qca sie na lewo od szefa 
ro ksi?go*vy. Ha zyczenie podaje 
nam stan konta. Pod ksiegowym jesl 
smuina geba bankiera. Smutna dla- 
tego. ze udziela kredytu bez odse- wazniejsze jest. jakie sa jeg° ztiolno- 
iä (ABILITY), cf az na jakiej gra pazy 
c^i. Jezeli jednakw glöwnym menuklik- 
memy na ikonke 1 polka. pelng ksia.- 
zek. lo kompulef najpierw zakomuni- 
k jje nam, te od tej pory bfdzie wy- 
äwietialszczegötowedaneo pifltaizacn, 
a polemspyta.czymamyzamiaroglq- 
dac wszystkie sytuacje podbramkowe, 
czy moze tytko dosta wac do wiadoma- 
sci same wymkl spotkan. Jezeli kaze 
my podawac petne dossier piflcaizy , lo 
musi my sie pogodzic z faktem, ze be - 
dzie w nich: 

NAME - nazwisko gracza 

POS - pozycja w polu 

SP - liezba spolkan w bieza.cym se- 
zor*e 

SG - strzetane gole w biezacym se- 
zoriie 

CPL - liezba spotkan w catej karie- 
rze 

CGL -strzetoniegdewcalejkarie- 
rze 

AGE-wiek 

AB - umiejetnosa pilkarskie. 

Po juz omöwionydh, najwaznie|sza, 
ceeha. jest wiek. Zwiekiem bowtem 
zmeniaja, sie moüiwosci (jak to nie 
tyftow pitoenoznejbywa) , Miudzii zdol- 
ni wyrastaijq na jeszcze lepszych, zas 
öwudziesioszesciolelni pberniczkowie 
powoli przestajaj s»e nadawad do c?e- 
gokolwiek, opröcz szybkiej sprzedaz>'. 
Dose isfolna jest tez liezba rozegra- 
nycb meezy, od ktorej takze zalezy 
kondyqazawDönikaw roku przysziyrr,. 
Liezba strzelonych goli dotyczy w za- 
sadzie rytko napaslniköw 1 informuje 
ras realnych »eh. muziiwosciach - 
zdarza si^, ze laced, ktörzy teor etycz- 
nie powinni byö szmaoarzami, Uuka, 
gotejakszalany. 

Garsc dobrych rad wujka Swarozyca: 

© Slaraj sfy, zeby twoj leam za bar- 
dzo sie nte zestaizsi. W lym celu jak riafcresciej cdwiedzaj cwaniaka w czap- 
ce i kupuj u niego graezy jak najrirod- 
szych i jak najzdolniejszycr-, 

© Zawsze rreej w kazdej linü przy- 
najmniej dwöch rezerwowych. Jezeli 
na jakiejs konkfetne) pozycji jest w*e- 
cej nfcz 1 rezerwowy, lo najgorszego 
z rieh sprzedaj Nie rozdymaj niepo- 
trzebniezespoliu. 

©Nie szastaj za bardzo pienk«lzmi. 
Ale nie badz lez szczegölrieoszezfd 
ny. Jezeli akurat brak o gotöwki, to 
przedwzytau handterzaniewahajsJe 
poprosic bantaera poZyczk^. 

©Jezeli nie jestes pewien. czy ktö- 
ryi zawodnik jest ci konieezr« po- 
trzebny, to gokup- najwyzej peftem go 
sprzedasz. Za taka. sartva cer^. 

© Nie przyfciadaj zbyt wielkiej wagi 
dkj pucharöw. zwlaszcza jezeli jesteS 
w czwartef lublrzeciej lidzt- 1 lak kar- 
dy et? ogra 

€ Pokazdym sezonie patrz, jak zmie- 
nil sie stan kazdego z pilkarzy. Bywa, 
zepierwsislajasieostatnimi, a ostaini 
- pierwszyfM. 

Siearoiyc 

PS: Dia eheaeych lige angielska. prze- 
robic na lige polskaj, Manchester Uni- 
ted na Potonie Warszawa a Manninga 
ra Jibkinv aka: 
Nazwy zeapolöw siedza od S5OD0 
Nazwiska siedza od $5^° 
Restart; $6600 (czasem riziala) 

CODEMASTERS'89 COMMODORE 50" 90" 100* dboh 7 
ot us Special Edition SPOTLIGHT ON LOTUS 

L0njS3niefeapnÄJ«H 
dbambflnyrfi, Iah jak kinc am»- 
rjkafakle «taN sl& np. od kma 
pds<«pa 

Wuystta * rirr-|Ȋ prwfti. 
Weiiry SETUP, fienWöiwr- 
fiarczajacy fodzq, wyfejrjL |&zy 
Uppnia IrudraJo, jeder krötiri 
»yfecQ, hib trau zfelirioware 
przBjnraczaJ.wybiaikanflfni, 
«SÄteT^ 

rycina, äaruwania, IrNona l iciba graezy, a takze 
skorzySacz tdyt&'B trat Edytor REC5 (RaOTg Env- 
ronmen; Corslrjciofi Syslarr.). Moina * nun ue1b- 
w'at rpcznte dar« e irasio - cHupctf, pramkody, 
trudra*A rodzaj, itd., ate mazraJsi wpeadctawlny 
kod P ani|ego|»dslawek«TipufpütwiK37S2jrtto 
i'cwalras^.SyiiOT^iw/C^iiwJlira^zdOTilo- 
wana bocajie pkjdu irytonow rczmartycli ms. ja 
jadra'**o'e matialn» daliniewanie. De wybonj (est 
trzyrakiB rodzajfrw - petne kurzu Btflp> z wast;n 
drqgsri t Uj«ninib«nitoapi3)sd^zBiiintajB; 
Cjiir> da jadacydi iBsarami, hcr«y Joft * noey , kara 
dyjjkta bagnao S*»de, G4ry S*a«l6, A W pote« 
Sflflytih cpadt* Srtegu. t'asa w lfa«.c« znätry na 
wiefzdr», fwda rcca* s^/ndssjcai.sfcykBrtska 
puflyria 21 zsrzyttflcym w zpt>act< paskleffl, z» 
mgbna trau w poraenaj Karsezta aitosiradi 97, 
aiaksytariakadtogaz slny^wtalranizachodii^l w«- 
sxcetypw» zalasiorepty, 

Priem Jessen Art na opep START, wybania 
wozu, nMJBpri» lowarryszaeaj nam praz drege 
r-m y tah 1 wmpafcj | w/h ari» u>wu CO powtfhje 
wtacarfa eö»e***', rwiaam niö^SwtänyciT, 
chCäd n* na wszyslkhl ffasaerf . A päznlaj gaz (Je 
dachy I jediJOTij>l Many Co dyapcayeji pwebeoc- 
wq ff^ra. skrzyrt?, w klCrej fcefii zrrieria sip göf 
nym 1 ocinym lire. ib dowdrte zdahrtwaryi kla- 
wzarti Pnacr«ricyrtas^zfcyltrij{lni,tfio4uiiiial 
tHaja. ipyehir*i 6? z irasy I zajazezarfe ci dr ogi. 

Na ntekl6^c*i kaoach ezekaja. dodalkowe ris 
spodaanki -# n"*m lc in ^*Tyn Tln tr i sa^ie law), ktö 
»ycii trafieriapotiodujeliapczny spaitekszytrakJ. 
asniegu, na piastoch i wfloszczuczflslBLVa-'y kon 
trail nad »czanv na raprawtaraj drodz» zna*!, ra*y 
1 BJtiajBzil rdbatrhfw NaattSradz s.adaai'z na 
prMcMu druprn pasen* samechody- 

Druga,ciekawa.lra&a, je£l Meksyk i «aflcyw nftl 
wixt. Spycra on «6z na prawo, a prry tyrn pmz 
drcfi^przelaLiB krzaki.Zdenflnia 1 nm - ctc^tiwj 
czy teca. ciy akural ras ««# i leiq na szosle - 
korciy sip st^ s^ybkD&o To ctyba przesada - 
Ibcu:". kxzBczek zairiyiuje stsic wage ioakisa p^ 
nie temie wa^jaäaoagcz szytKoki^ 270 km/h? 

Ukorczsria acapu z mioarezym wyriklem, lub 
ritHikß/aank« ao #ca*. puwadL|e pfj«t*czosre 
zatntaenie caAsgo wjfc&Bti- f«o i ne »rolro takzs 
zaponviti otsnkowanu - jwt u mozhw po kai- 
dyni checipofll, wyslarszj 519 i^fco zareyfnat na 
pobociü za labicami lrfc*mL]acynii ürwmnu 

Pizydaioby sif wiBcaj ryzy<a I niebezpKzen 
shaL nrtecoj (ras. haprcytoatl ■clo «odoapadöw, 
nad (zekfl, naätxnm, «Äröd opadöwpfadu.- Do- 
bryrn pomyskyri bytoby 1«i zmaksart« lofcj tfat- 
^dtaekomycti | dost«my<*i medd wozAw. Mo- 
0hit>y lää by£ r&zne bajary santftJiy.p-ZflcJwd*. 
rwtocytifeo, n«a spaCaae* melBcryv . OpAinie 
raowiac, LOTUS mäe^iy byi fcgiszy. dtod na razis 
Jasl f lak ra)upKy > zapenrti rristwo porzidnej 
razr)"«*. 

Herr Maniac 

P.S. LOTUS 3 wwBfsp ra PC zBjm^e jeor^ 
dysueoif . PoMiny tr/d na räe; pJi Uus com, lo- 
lus.dati aw. lotui-c*gorazfieadm&. Haazla topodpu- 

6lilViLIN'93 

amiga yg« 

PC VGA, SB I SV 1 % 85 % 85 % 90 Ä r.-- t iKEKT^Tl OPTIOHSI CrcditsElSl Fit rekJes Sieg« Tank. 
DUNE 2 to gra strategierna, jednogto- 
Äni'e uznana przez nie straiegäw zs r.ajlep- 
szq. Stratadzy lez maj4 raej jak najlepsze 
zdanie. Swiadcry to olyir, zb prodiicart 
zadbal nie lylko ciekHw/scerärlusz i Co- 
bre aigcrytrry, als zdawal sob» spraw^ 
z wyfTogowestetyCzr.ychgrBCzy 

Diuna roipoczyria sie swietnym inlro, 
klöre do togo wprowadza w almoslere 
konfliktu rzeczcwyrri ölBJogaeif, Gra jest 
tak pcmyilana te niepowodzena nie po- 
woduja. typ-owego zniechecena, jakls wy- 
sJepuje pc bezskutecznych prötach ogra- 
nia komputera. Gre naleiy rozgrywad ey- 
m.lianiczn«, naw.«1up4a&zczyzrach(Al(0* 
rrLTrika,p-!iEy-'.ü, nilitara).WysleDU)ew nie; 

korieczrios^ stalej aktywncü&ci zaröwno 
w römnoczesnym planowariL skeji, jak i •** 
prowadzaniu dzlalafi bojowych przeciwkc 
wislu przsctwnikorr. Jedroczsinia trzaba 
zaaadzafjprodukcja.wSprz^Libojowago.zbis- 
rad. przatwarzaä i sprzedawar: przy-prawa 
(rniejGcowy specyfik poszukiwany wcalej 
Galaktyce} oraz f Bkrulowafi i ergarizo wa t 
cxldzialybcjc^a i prowadzid: dzia'aria nii - 
tarne DaJatkDw^zalHtBjgryjestmc'i.iihcSc 
wytraniajednago 1 pieciu poziom6« szyb- 
kosci joj rszgry^'anla, od bardzo wolnogc. 
pobardtcezybki fetejnyifniidcflöojfeniem 
jestmozlnA^zapiEugry w ctowotnymeza- 
sis I m«jsa Daje to szense. powrDtu do 
syLaquapsanei w pr* ypackupcdjeaede- 
cy4 J nlekorzyisiriycri i roze^aniaory knnym 
wariarjem. ISTOTÄ GRY DUME 2 Jesl lylko pozornie oparta ne 
latde z-ianei 1 ksi^zek Herbsfla i 1 filmu 
Celern gry jesl rniBzczania przecivmlkrjw 
I oparc.wa,"i9 pianely r ne ktörej leezy sie 
akqa. Prasbiega onaw {IziewiecajelapKh Tertny posatkiwaA tzw, przyprawy, FC 
12 OTSM 
- poziomaen, 1 kibiych plerw&zy fest ta- 
godnyfn «"prowadzariarr , druß; wnosi psw- 
rq doze niebezpiaczer&fwa, lecz laszcza 
nie wymaga rozgrorrwnia wrega aby wejs£ 
w rasiepry Od tnadego etapu 2aczyna 
juz&:ewakaoe/p£rdüncft'a,wk!örajocbr / ' 
wrög powtnien byC marhry. W lyn i w na- 
Etepnych alapach trzaba ob r o r iid Ewoja. be- 
za I System irrfrastTuklufy lechnicznej. a u 
wroga zniszczyt lub zaja£ baze, fabryki 
izapieeze produkcyjne. Zdobyte labryki 
urrciliwiajg, bgdow? lycn rodzajow broni, 
do jaken rramy dosfep w ramadi dziaial- 
rosci RoCU, k16ry w orzfi leprBZsnttjsmy 
Zakrasi tenpoprcdukcjijQstzalezna.ady- 
rte odfazy rczbcdipwy labryki. 

Akqa gry toczy 5»e na p'anecie Afrakie, 
pomej diun - piaszcrysticri lerenoa' pu- 
Gtynr^dh, 2 ntadka popraearanych pota- 
ciami gr„nt6w slalycri. Na lycn ditnacii 
razsiane sa. iioza PRZVPRAWY. klöra 
naJezy zbierad i przetwarzac w celu 
sprzedazy. ja&Tto bardzo «trat- 
ny irlBies - pieniadza sa na 
A/ratas poirzebnedo wszyst- 
kiego. Tu spotykany dodat- 
kowago wrpga. Jesl nlm 
wszysStezerna, monatru- 
alna beste. ezaw-SAWO 
ViORM.zktörBgoodcno- 
dow pcwslaje przyprBwa 
Przyprawe zbiera sie pc- 
■ jazo^igpienfcowyiril- 
HAflVESTERJWlWkiy- 
lycznych morrenlacn 
moznanimi.wtraki, 
inrief broni, moz- 
dtycpaszewor 
ska wroga. 
Haiwestery 
S|dosylane 
1 zaplecza 
galaktycz- 
nefio natychrräasl po M^budcwariiu rafinert -SPI- 
CE RAFINERY; mcäna jatsz wyproduko- 
wadsameniunawyi&iyDhBtapactisrylub 
zarnd wie w fabfykaehrozsianycP w kcern©- 
sie. Prawsdtovrawspötpfacaharwesleröw, 
rafcneni waz s»osßw magazynujacyc*i prza- 
twofzong przyprawe, jest podstawq eko- 
nomikl a oo zatam Wzjb rrozllwoki mwe- 
Stjcrinychjbsfovr/rfi. QPCJE I ZASADY GRY Pounidwitoriiuprogramu! wyswiQöa- 
nlu woförtadzeria zostaje wyiwiBflonepo- 
Ifl z naale pqflcyrri opcjarr i: 

t , PLAY A GAME - rozpocjece gry od 
najrtzszegopozioniu, 

2 REPLAY IKTHODUCTION- pcnow- 

na prszefltacja Ntforii Diuny («rprowadzo- 
nie), 

3. LOAD A GAME - tadowanle zapisa- 
reflo sianu gry, 

4.EXIT-wyj£c»ezgry, Na pierwszyeh dwßch otapacb natezy 
zebfarjtytazalacona. ilDStprzyprawy. W in- 
nychetapachtrzaba rozgromic wroga i zni- 
sczyt lub za^d jego baze za-zadzaj^ca. 
i inne budoftte swdiiti wcjsfcami. Gra za- 
wsze zaczynasiaod wy6wte!ie r ra raglow- 
nej C3G§d ekranu tragnsrtu powierzchri 
grunkstaiagcz naraqbaza.zarzadzaja.ca. 
- CONSTRUCTION YARD oraz cchrony 
bazy (zohrrorze) - TROOPER i pojazdcw 
bofonydi lublyÄtopojazdow bo|owych . Ro 
dzaj i sfla obrony bazy. jak i kredyl (fir an- 
es), ktäry olrzymujeny na pocz^teh. jes» 
jawszerfiinywziilainoSciodetapu Wgc>- 
•- oj czesd akranu pokazuja. a$ dwa klawi- 
8zb oiazcktartco wskazujac« stan naszego 
konta kredylu. Fod klawiszen ÜP I IONS 
dostgpnB sa. nastQpujaca cpcje: 

1 ) LOAD a GAME - wczyiaj gre, 

2) SAVE THGS GAME - zapisz gre, 

3) GAME CONTROLS - opcja gry. 

4J RESTART SCENARJO - restart gry 
naahlualTiympoziomia, 
5- HALL OF FAME - punklaqa grätzy, 
fttayzakor^isufcceserr jedenz etapöw. 

Wybraria opcji PLAY A GAME spowo- 
duje wy£wie«lanie rasteprego manu skl%- 
cego do wyfaoru rodu, kiöry chcamy repre- 
zentowac- Pomocne mog? tu byc Horma- 
qeprzökazywane pczez spikerkf , ktöiaopo' 
wada htetoria poszczegölrych rodöw. Po 
wyfoorze rodL vwhodämy do akcji gry Na 
kaidyn jej etapiepomocryiaslsp'kef (MEN- 
TAT), kldry okraila zadaria etapu gry, 
1BP1 
5} PICK ANOTHEH HOUSE - wybdr 

i nnego rodu 

6} OUIT PLAYING - skcfaz gre, 
7) CQNT1NUE GAME - kortynu uj gra. 
W IrzecsBj opcji mozna ustaröc w kolBj- 
noki 
a) i b) - elekty dzwiekowe 
c)- szybkoSC rozgr/«anej akcf 
d) - ostrzezenia o ruehach njflpfzyja- 
aelsluch jednoslak, jak rowniez wykrywa- 
nis czerwi 
a}- automatyczne przesuwanie ekrarj 
Do gry powratamy opcj| PREVIOUS, 
Przy wyborzGopqi pcslugujemy sia my- 
sz4 lub Wawlalura^ W dmglm przypadku 
zawBZB naoskamy Matttsz oapowadai^cy 
pierwszaj literzß wybierenegc napisu . Jesl 
?o ganaialna zasadadlatytih, kiörzy pasfu- 
guja, sie wylacznis kJawiaturq. 

I pravffi; slroriy ekranu na polu oddzie- 
tonym ozdob^ytn fllaram wyiwiellare sa 
dwa okna. G6ma je« oknem operacyjpy m, 
dolre zas ekranem radaru obcjmujacym 
cata plans?? gry- Ekran tw jest czy^y 
tylko wtedy, göy posiadany wybudowan^ 
radarownte - OUTPOSI i i^starczajajca, 
\k&£ alaktfowni - WINDTRAP. Wtrmym 
pfzypadku oknc lojeöl *neczynne 

Naji5lc*nie;szB jos» okno operacyjne, öo 
kt6rego moiemy wprowadzifi w dcswolrym 
czaste polBcaniadla podlegiycb oblBktüw 
Uaktywrtamy to okno vrekan^e rryszfl 
cfaiekt, kiöry fi^Miny wprotfiaözlödo okna 
W6*«2as w oknia oparacyjnyn pojawia si$ 
ifcona uakiy-wnionefio obiektu, a pod ntq wy- 
kazjegornozliwok). 

Naszabaza zarzqdzajqca i infrastrukiu- 
ra tecbrczna wraz z przachodzeniem do 
wyzszych ötepöw gry uzyskuja mozliwoä* 
modemaaq« - UPGRADE. Opcja ta jB&t 
doa!epna rylko wledy, gdy rasza baza lub 
labryka ma peh^ zdolrio§£ produkcyjna. 
(zielony wskaJnik) Zarfjwno baza |ök i fa- 
bryka sprz?«u clezkiBgo - HEAVY VEHIC- 
LE FACTORY moz» byC na wyzszycfi po- 
zioniariimodHmizwarfifolfcakTQlniB Mo demiaiqa te w przy- 

padkubazy.pozwai^ 

na stacjonama obfonf 

wteiami z wyfzutniani 

raketowymi- ROCKET 

TURRET.Sprawdzenle 

moürwoÄci uaktywnlo- 

rej bazy Lb oblektu 

przemy slowogo doko 

nuJQ si(< przez wskaza 

me itony w oknie wy- 

konawczyn.Wteijyzo- 

s.laniewySw:Bttona. na 

gWwrrymekrarw.ptan- 

sza z lionam doslep- 

nych bud6* lubsprzatu W pfzypadkuwpro- 

wadzemado okra cperacyjnego zcr niervy 

lub pqazdGw bojowych, czy tez harwsste 

röw, pod tcb ikonami pojawia. sif wykazy 

komend, kl6re mogq lo obiekty wykorad. 

Prowaözac wojrte o As»aWs nie zaporm- 
najniy o czerwacJi, ktöre pozerajq wszyst- 
ko co pomsza sifi ra polacach diur , un»- 
mozlMiajacprcwadzBriBwalMl zWrprzy- 
prawy Czervnenalazyniazczy<C,8trzelaj^c 
do mch az doskulku. Stopteft zywolmSd 
czerwla odczytamy po wprowadzsniL; jsgo 
Icony do okna qparacyjnega 

Oprocz Alrydöw pczcetate rody podej- 
mjj| walke z czerwami a^omatyczniB, gdy 
z'ajdzg sia w zaaegu Ich ognia. Walk» 
z ^mipotworamii«d^prowadzJczOfi' r * u 
s.lalago. na klöry beslia ta ms wchodzi. 
Wraz z pcstepern gry i przac^KxJzaniam na 
jej wyzszs etapy rcSnlBnaszpotancjalprze- 
mysrcwD-rriiltamy. ModfiTmgackoszary 

- WOR lub BARRACKS. gdüt piaiwomlB 
mozemy szkolidtylfopojerjynczydi zolrte- 
izy - TRCOFER IvA INFANTRY SOLDiER 
wriiodziuiyw «yisz^rnoilrmjÄdsikolenia 
upgraderr, öojlecznifljszychw watee TRO- 
OPER SQU ARD I Jj f NFANTRY SOU ARD. 
Z kctel fabryka bojcweoc spfzatu lekkiego 
LIGHT Vi H1CLE FACTORY w podstawo- 
wym standardzio rroze budowac motocy- 
kkwB p^azdy uzbrojone TRIKE , a pozino- 
dernlzowaniL! pcjazdy dezsie typu QU AD 
W Idbryc« sprzet„ cierkiego. HEAVY VE- 
H1CLE FACTORY w Jej porJstawcwym stan- 
dardzio mozainy buöowad lekki czolg - 
COMBAT TANK oraz zt»erarke przyprawy 

- HARVESTER. Po pterosze; razbudowio 
(UPGRADE) rnozerny jbudowaccia^rihdo 
bjdowy nowych ba^zarzadza}8m■ , ■. na no- 
wychterenach- MOBILE CONST. VEHIC- 
LE- 

Po dalszej rozbudowie mozerry budo- 
waC czotgi ciezkie- SIEGE TANK, po kctej- 
nym, als tylko u Atrydöw i Harkonnenow, 
mozamy btdowac EanpjezdTe wynutrie 
rakMl - ROCKET LAU NCHER. 

Na dfitezycti etapach gry rnozerny wybu- 
dowac warsziaty napravrcze - VEHICLE 
REP AIR FACILITY. klörasluiado naprawy 
uszkodzonego sprzftu bofcwogo I harwe 
slarow. Posiadanio Wim trareporteföw 
pcwiatrzTr/ch - HJ-TECH FACTORY i wy- 
pr odukcwenisodpow«dnlej chlloSci, znacz- 
nie wptywa na przyipwszerie zboru przy- 
prawy, oraz dostawe uszkodzonBco sprze- 
tu bctowego do warsztetow nar^awczydi. 
Po ^budowaniu fotniska mledzygwwzd- 
r«go STARPORT FACILITY moiarny za- 
mawiac z koamosu dcslaw? spezetu bojo- 
wegoi ßrodkowlransporU.. Posiadanie ta- 
ge lotniska otwiera opcja budowy osrodka 
wyzsze] technologii- HOUSE ollX, ta z ko- 
ler. umozliwia butowe spaqainycr« rodza- 
jöw bfoni. dostflpnych tyJko w ramadh ro- 
döw, ktöre reprazertujemy w grzQ.Harkon- 
neni rnora budowaö OEYASTOR, Alryda- 
SONIC TANK, Ordosi- DEVlATOR LAUN- 
CHER. Kaida z tych bram ma swoja. bojo 
wqspecylikf . DEYASTOR mozerry zdeto- 
nowarj w pc wiatrz.. w$md budynkcw lub 
wojsk wroga, SONIC moze razie', bedac 
niszauwazonytn * okraitonyc'i syluacjach, 
krogie siLy bojowe lub jego buSoWSe, nato 
mast DEVIATOR przefarbowujewrrogiajBd- 
roatki. przez co mozamy nim kjrölkotrwaJe 
dowodzic niszczac ich mf I zaptecza. 
Maküai i sygtttl t& podxtawa, PC 
Hurkortrteitowie si? nie eertolq, FC 
NÜC0 druixj, oh Ctbiüe, PC 
A cata wutha o kupe mbata, PC 
UmteJeTneposlugiv« nias^ mozl'woäcia- 
ml, jakia üaje progran ja&twarunkiem zbo- 
do wania odpcwedntego potangati ekono- 
miczno-rnllnafriegol KHgrarnieraaprzeciw- 
ntköw. 

Opisy nadesiali: Bradley, 

titktuz Drtjtr, Jan Kienig, 

Lfszjk Milura, Mariusz Nowak, 

Ro& McQtlg, Marcin Terka. WESTWOOD'92 

1MBAMIGA w«l^ 
PC VGA, SB 2S#S 

90 % 95 % I00 % SEGRETSBnB 13 
w CADAVER STORE. Wejdz ZaczynaszwjasStini (CAVERN) Zab-erz 
stad moneiB, kilol t biblis. Wide oentrSlne- 
go tunelu i wezstarntad sakiewke z kamie- 
niani. Udaj äe przez MAIN CHAMBER do 
CHAMBER szabierzkluczoraznapöj Wröc" 
do CAVERN - bedziesz mögi leraz wbjs£ 
bcsa.skx*teOQpornieszczeria. Qtwörzsk'zy- * w pawslatyctwör-zrajdzieszsk? 

f w poroieszczeniach PIT. 

Z pergarmnu dowesz s>f , ze 
lezacernii nieszcz? inikovn zgi- 
na.1 jeden klucz. Ckaze sif . ie 
7. adf go szczur. Gtwöre skrzy- 
ni^zatoerzurnez prochami idz 
do drugiego szybu (PFT) Wez 

cztery Wej noty « wrzuc wszyst 
(de eze&dosadzaviki Czar prze- 
niesie cic. do LORDS CRYPT. 
Wyjdz sfgd rse dotykajaeskrzy- 
niiwejd2doEMBALLINGRO 
OM. Z BALM STORE wezpierw- 
sza, butelke od prawBJ, oslatraa, 
oraz P>olkjf- (PHIAL}. Udaj sif do PUR1RCA- 
TCRYn zableßllaszkez nieznanymnapo- 
jemoraz SCHOLL LEAHN POTION. Nau- 
czy cn oe, cojestjaka, trueizna -uzy waj go 
ne mc.z nanych butelkach. 

Udaj siip teraz do OFFAL STORE i we£ 
lytko drtie monety. Sdz do PASSAGE i uzyj 
nie i przeezytai pergarrin. Dowieszsie, ze 
gdzres za sakwq ufcryto klejnol 

Zcaawtampergamini pcöajgniizadiwi- 
grta. LJeai sie przez MAIN CHAMBER do 
nowootwaftegotLnelu. Scianpslorsuj kito- 
fem. W PASSAGE leiy tnp' Po dokted- 
nych oglf dzinach znajdziesz przy nim pa* 
mietnik. 

Teraz przygotuj worek zkarmeniami 
I wejdz do PASSAGE naprzecrwko, by za- 
tod skaezaeege stwora Idz »waz do WELL 
i wez stamtad kllcz (jes' pcdkoärjrrt) i cza 
szke- Udaj sie do STORE I opröfcnij skrzy- 
nie. Z GOAL zabierz moneie. OtwcVz za- 
mek i wefdz do oei nr2. Zbbaezysz lad wie 
iywHgc wiezraa, nakarm go kurezakiem 
i napcf. WiezisrtzrewanzujesieoBnnapod Idi teraz dacei nr4 i wezslarrlad klucz 
IrYroC do tunelu przy CAVERN i wejdz do 
rjrugiego lunelu i ^ydobadz klqnal zza sa- 
kwy . Znajdz teraz kolczasJepo stwora i rzuc* 
w negocaaszk^-powfrrogotouniBrijdXJ- 
mirj. Wsptnajae sie po beezee waz czar 
(CHARM). PöjCz leraz do dLzego porrie- 
szczen.aw PASSAGE i zabierz ktejnotoraz 
przeczytajpsrgamn Dcwwszöe.zetrzeba 
wzudfi 6 ktejnotfw do sadzawki Nacsnij 
dwukrotme przycisk, a ob«orzysieprze)£oe 


; i 
Wucz w zamtai, a rastepnie wejdz ezybko 
do MOURNING ROOM i zabten dme fla- 
szki zeswiBcona woda, Z KINGS CRYPT 
zabierz korone. PüjÜzdoTREASURYi pf3»- 
czy'aj pergamin. Cowiesz sie, ze by uwcl • 
ni^ dusze Karaka, musisz pcsiaöat zte*q 
rronsle Idz do ANTE ROOM I nactenij gu- 
rik. Zaopain sie w zbro^e w KiNG'S AR- 
MOURY i mozesz ¥rreüi* do AN! E ROOM. 
Wez monely, korone i ketec [HARM) Po 
pociqgnlgcii; za dzwic^ae znajdziesz sie 
znöwwswolmiwfeöe. 

Pöjdz do GREAT CHAPEL i prze IN- 
N£R SANCTUM przefdz do CREMATO- 
RIUM 7na|dzieszftj cziery urnyi dwa *o- 
ne mieisca UmiaSt znalezionq ume na- 
przaciwko drzwi. Dusza Ragnara zaznara 
w ten sposob weeznego spekoju « alche 
mik daruje ö flaszke z krwi^. Polbz ja na 
oftarzu w INNER SANCTUM- dostaniesz 
klucz l SC ROLL pozwalajacy na ciylanie 
magll. Uda| eie przez PASSAGE do i rugie -■ 
goPURIFJCATORY. Wrjud1feisd>e ze sme 
conq woda, do wazy (BOWL). Wypjj i... jako 
iwlelyznaidziesz sie vfiwnqtrz skabu. Po- 
oiggnij za dzwignie a rrajdzie&z Rolke 
(PH IAL), pedrugim poa^gn^-aL zrajdziesz 
Sie w TREASURY obek PURIFICATORY. 
Wräc i powtDrz te operaeje dhvukroinie 
Wkoncu dostanesz MJND BLAST »MA- 
GIC MISSlLE.UiyfMIND BLAST» INNER 
SANCTUM. Pclem olwörz drzvn Muczem, 
a«jeaczeniewchoc3.Zabijstwofyw GRE- 
AT CHAPEL izyHafat MAGIC MiSSILE. BITMAP BROTHERS'81 

atamst ?ar 

PC EGA, VGA l mm L 

80 % 70" 80 % 

Crifel btmtjk UntMti Potem zgaszniczE i bedziesz möoj *öiap»i 
naWAYOFOEATH. 

Wbäü do HOLY CRYPT i osJroznie po- 
dnieaCONOPTICUPN Zra|dzieszjeszcze 
jeden CHARM. Paiajki zatij WIND BLAST 
i wejdz do LESSER CRYPT Mozesz pfze- 
czylac llst a'cnernika do tarda Cardusa 
Wferöd kamie^ znajtiziesz 6LESS WEA- 
PON Wtterazdo COMMON CRYPT -po 
raztMau urry znajd/iesz klucz na ofcarzu 
Zrzod jeszcze na ziemle wszystkle kamie- 
ni© I wydobadt flaszk©. Rzuc na ziamie 
pozostateumy. 

Wez SCHOLL i olwörz stark, az podnie- 
sie sie on osiern razy. Weydz leraz na reli 
kwiarz (SHRINE) i pozbieraj monely. Staraj 
sie nie dotknaä szczura. Ot*rSrz kluczem 
drzwi w COMMON CRYPT i wajdzdoWAR 
RIORS CRYPT. Zraa.»dziesz tu urne Kaza 
ka WriL»6done|zlolamcnB|B,a nast^pna 
btakajaca sie dusza zosianie uepokoiona. 
W zamando5ian : .BszjsEzc2fl jedna,flas2ke. 
tyrrt razem z zaslora przed ogniem. 

küdoLESSERSHRINE.wezWucZFurJaj 
sie do LORDS CRYPT. Cbok znapduje sie 
pomieszczerve ze sNarbem. Podejdz do 
skrzyni i uzy] na rief DISPEL TP AP. by moc 
ja. za cbwleorworzyd Zrajdziesz ume z ri&- 
spokojna, cusza tarda Carolusa i jeszcze 
jeden CHARM Idz do GREAT CHAPEL 
i po*6z ume na wraietaym oUarzu. C*zy- 
masz nafitepny czar- odcyfrtj po uzy «a|ac 
READ MAGIC, 

Prjjdi leraz do rniejsca, w ktörym zabi- 
fes" skacjacöQO stwora i lak dli.gc wchodf 
I wychodz, az pokaze sie CHARM, z kid- 
rym musisz wröcid do oltarza Carolusa 
Z pergaminu dowiesz sse, ze wieczny Oden 
ptonie na potepienie Lady Carolus Przy- 
dyftogieri pergarranem.Terazmozeszwqid 
tfoROBJNGROOM i zabracirne. Podejdz 
do fikrzy ni i uzyi DiSPEL TRAP, co pozwce 
Gi wzi^a READ LANGUAGE. Wejdz do LI- 
BRARY i poczytaf troerte. 

Teraz mozesz udac 6"t do CREMATO 
RIUM I urNesadostafia, ume na swoirn rriej- 
scu. Idz do MAIN CHAMBER i detfze um- 
szukaj beezki. Wrot do GREAT CHAPEL 
i wejdz na Oflarz Lady Carolus. Napew go 
UFfzajn|a potem wskocznaznJcz Zauprzat- 
nieoe beragaru dc«tar»esz mndstwo sioi- 
<cw. Jestes leraz przygolowany na spotka- 
nie z oslatnim sirazrükiem idz do PASSA- 
GE, gdziesezylri^z paTii^nikiflrrii wejdzdo 
GUARDIAN, utyj na spdkanyrn osobniku 
MASSACRE. NaciÄrtj guzik ■ wejdz do na 
sfcr^jne^o ponieszczeraa (TELEPORT). Po- 
clagnij z& dzwignie i wyladuje&z w. donu. 
JacaYork 14 
^nfi^5! 
Po przeba|u, jakim byf KICK OFF 2, 

prograrnscjjakcyzapormiidlio najpopuiar- 
nejszej dyseypJirie sportowej na SwiociB. 
To, co sie ukaiywalo nie by togodne uwagi, 
moze poza JOHN BARNES EUROPEAN 
FOOTBALL na Amige- W czerwcu br. wre- 
szoeukazala sie NAPRAWDE DGBRA pir- 
ka nczna- SENSIBLE SCCCER 

Programliol nareszciB odrözrili püfc$ ncz- 
na, od toszyköwki', dzieki czemu mecz nie 
kor^czy s e zawsze rowno w90 min. Gdy 
*■ 90. rninucie pHka jesl w pofclizu Iddrejs 
bramki , sedzla przeö Itia spolkanie do mo- 
mentL wyjaSnienia sytuacji. Basko jest wi- 
doczne mnlej wiecej tak, jak wirjzi je kibic 
sreezaey wysoko na trybtnäCh za jedrfi. 
z bramek i patrzqcy przez Jorrelke. Näd 
zawodnikiem, kkirym w tejcnwili slenjjesz, 
widn&ie jego nurner Nie zansze jestes 
zawodnikiem znajc ujqcym sie rajbhze pil • 
H, lyfto lym, klöry ma najwieksza. szanse 
wz:a/. udzial w dkqi, poza lym komputer 
stara sie jak najrzadziej przelaczad nam 
graeza, dzieki czemu mtaio duzago lempa 
gry , mozna sie w niej polapat szybkoscl 
gry naflepiej swadezy ic. ze gcla mozesz 
sf.'zelic juz w zerowq mmuoe meezu i to 
wcale nie z potowy boi&ka, bo ki jest prak- 
lyune niemozlhw. Bardzo realislyczne jesl 
prowadzenla pi«n, grJyz zawedrik tfegnqc 
z pirlfa kop 9 co dwile Iroche do przodu, 
wiec jeäl cheesz skreoie rrusisz uv»azac\ 
zBbypitka w tym mernenoe zna.ido waras*e 
przy nodzs zawodnika. Skrei z pilka. o 360 
stopni jea niemozliwy, pozaiBdriym wyja,t- 
kiem - ki'edy de piHo dopadnie iwöj zawe- 
dnk, kiörym stfifuje kompuler, j w momsr ■ 
de przejecia slercwrania nm od razu ka 
zesz mu skrecic. lo nawet przy skrecie 
o 360 stopni nie zgtf>l on ptlki. 

Jezefr naai^>esz lire i szybko go 
pu&Gsz, podasz pike do najbliz- 
wegotwr^egozawodrfta, kt6- 
ry znajd^ie siemriej we- 
cej w kiennku. 
wjakimjesteiod- 
wrocony Imdrtr- 
zej trzymasz lire, 
tym moeniej iwyzej 
uderzasz. Jezeii zaraz po 
Strzale dasz do tyru, to uderzysz 
pilke riajrftOCriiGj i najwyzej jak ^* SENSI 

1MBAMIGA 
PC VGA, SB rfta,ktö- 

I 2» 2 90* n ioo % Obm^i Mu*h44 mozna, jezali w bok - podtoecisz pirke (im 
szyböej dasz w bok i im dhuie-, becälesz 
irzymal, tym rfk^lejpodkrecisz pilkQ). Je- 
ieü dlugo Irzymasz tire, to po puszczereu 
nlemozeszjijzpodkrecic Przy pocJkreca- 
riu, szczegolrieprzy moonym, pUtaczeao 
icc w göre , wiec uwazaj przy strzaJach 
z rcataj odtegtafiU aby nie przeärzelic. 

UWAGA; zanlm zaezniesz pcdkrecafi, 
putt lire, bo inaczej strzfllsz w kierurtcu, 
w ktcrym chdales podkrectf- TAKTYKA GRY Oczywfeöe mozna trzymai caly £23£ do 
przodui natiskaccojak&czasflre.aletakim jac st? by (am dopaic do pHki kloryms 
napastnikiemi stieiiez ttsWeiodlegtasci. 
Pcsrugujacsie klawaturq. pfzy lym usta- 
wiernu nalety p*ad do Srodkowycri pomoc- 
nlkpw, podpfowadnC ic!- ^ak najblizei i od- 
dac sirzal na bramfce, po czym siaratf sie 
napaslnikani dobifi pifce, mozesz Ib* spr6- 
bowaö stanai napaslnilkjem miedzy bram- 
karzem a mie.scem w bramce. do ktörego 
zmierza pflka; jesli ci sie to uia, weidzie 
nawet szrrata Jezeli jestes w odleglcSa 
dwudräsiu Wlku metröw od bramki prze- 
ciwn*a. rwi*j wiecei na wysokcsci slupka 
odda| silny proety strzat, Lezeft irafcz do 
bramki luz przy srupkw masz 8C% siars na 
brarrte; jet* nie masz laNej syluacji i nie 
J spwobemmMreoB^tfporytywny'wyriik 
jedyniegrajacz gorsza, a przedewszysfkim 
z wolnifijsza. drutyna, pozatyrntaka 
gra nie daje wiele satysl8*qi, 
Pnädkazd/T mecsani itö- 
zesz wybrac uslawienejakim 
grasz i sWad druzyny. Jezali 
wskazasz na zawodnika. klöry 
jest w sWa&kpoteTi na innegc, 
tozan"Jeiia.sie. rniej&ami. W sWa- 
dziBka zdei drgzynyjesttrzech 
gwiazßdröw [vi Bertice 
czlerec'i), przy nazwi- 
skachtycJizawDdnfc&w 
wjdnieja gwazdki. Sa, 
oro szybffi*. maja. wJaksza. 
kontrole päd pttk^ praz sine l cdne 
Straary . Najczfkiejstosowanyrn i do- 
radzanym przeze mnte-szczegölriB 
dlapoczajkuja^ch-idawiBnjfifTiJesä 
3-5-2. Jesi oro dabrezaröwro do gry 
joysticktem jak i klawiatoa. Grajajc 
kJawlatura. ma se niaco wolnie| 
sze reakcje na wydarzenia na 
iboisku i trurüej fast prowa 
czifi pitke. ate tefwej sie 
podkiaca i jesl wi?ksza 
dcWadnosd 

Przy ustavnenki 3- 
5-2 i grze |oysfti*ie»n 
naleiy I obrony graf 
do fitozydtowych, po 
pnejsau na pofowe_ 
pneciwpika ra 

1 
wkieam- 

k u 

tram- 

ki.slara- |esle§ na polu kamym, naleiy pcdkrecarj 
stnetanqpjtke, 

NiesWy, bramkaa jes! nadafsupafmanBrn 
Ihjdra go cttwat W ai£-:j kcnpuler czesto 
stoai# I3k?]*e «yoafana pitki. Jazöi s^iku- 
jesziania.obroncßw^ a rue mas2di,iflj przewa- 
g szybkosd nad pneownikiBm, twöji bf ankan 
20S13T» sam przadvilto mhu napaslrikom. 

Przy nutachkamych naleiy nadsnac'i- 
ra.dacnaitos i puSok tylko tnebato zrob»6 
szybko. SfaiiJowanie przedwnika luz przed 
wtasnym potom karnym, poza 70% szansy 
na b*an*e z rzuhj vioInBQo greai kotea- 
nten meczu w dzieöalkf- Podczas grykom- 
putcrowl zdarza sie slrzeiid br amka prze? 
bocznq siaike . Jezefa kompüler c.e slaLlqe, 
ale jednocza&nie wyb^e pilfcB ra aut czy fbg, 
tob^diiesziwaltodnugie rialon-jast jesfi ty 
10 ZfObiaz kompuSaf bedzie rnai woinego. 
LWefzenieglDwqiestbardai ir jdne, a strze- 
lenie bramki graniczy juz z euderr., ata (est 
moüHwe- Aby odbiep^ke ptowqnaiezy pfze- 
ö& je$ lot.tuz priad momemem przeciecia 
lotu piW Irzeba ractenqt Ire, ZESPDtACH Sq trzy rodzape zeapolDwiMubowadru 
typy etiropejskie , narodowe dnyzyrry eu 
fopejskiei zespoiybpdacoiirytwrtjrBmwiii 
obraini programtstcw maja one nazwy. 
np.: The Bobs, Organs, Flow« Power, a 
zawodnicy nazywajaj sie np.: Brain Clara 
ge, Rlpped 0«, Long Hau, Heavy Matal, 
Cd'b and Coke. Dnjzyny rozni^ sie nie 
tylko nazwa. I skiadem ale tez gjrq 

- Druzyny kiubowe. Najs^ab&zaz n ■&■■ 
to: Partteani Tirana, Apo« Nicosia, Frarr Reyljavik i Union Luxemburg. NafSilniej- 
sze lo Liverpool i AC Milan z Baresim na 
obionie ocaz Van Bastenem l Pamnern 
wataku Pozaiymwszystkiezespofyro- 
syjskie maja bardzo szybWch zawodni- 
|(6w le cz gorzej z reszla. ich umiejfllnc&i 
Silne sq prawie wszystk« zespo»y: ri- 
sipatekiB, angierskie, memieeWe, han- 
cusk* i oczywiscle wlosWe Meszle sa. lez 
zaspoly porlugalskie ■ belgi,£*ie. 

- Diuzyny narodowe r^ajsrabsze lo' 
San Marino. Israel i Albania. Najlepszito 
Niemcy i Anglia. Niezte s^ tez Wlochy. 
H azpania, Rosja, Francja I Hoiandia, Ta 
ostatnia ma wspanarj alak, Var Basten 
i Berfcampf plus Piijkard na sradkcwej po- 
mocy datq oibrzymla sile uderzeniowQ, 
sp*awta)a. iz tmdno wydostac sie z *rfa 
snej polowy, alena&zczeicieobro^a ho- 
tenrjerska (est c wiele gorsza Po uaichoriiienit gry mamy; 

OPTIONS - tu ustalamy czas imama me- 
C2U (3.5,7,10 min.), jezeli dicesi jzyskrwaii 
w niare fealne rezurtaly wybierz 3 rr*rv, wrtg.- 
czasz lub wytajczasz: aiito replay - powlwki 
bramek, nuzy^B, sezonowa pogcöa, amo 
nir/lights - jazeli wlaraysz te opqe lo po 
meczu bpdzlesz rrögj obqrz^strzeta"e w lim 
bramki. Jezeh padto ponad 9 bramek to zapr 
sze s^ tyko 9 ostatridi Tu takte rrczesi 
wybrac (ezyk. w jaWn rnaja. bycootje iargel- 
Stt, niemeoVi, franc^ki lub wtoski) 
ECHT TEAMS - tu rrozna zarrianiad nazwy 
zesporow, razwtska Irenerow sttoje zespo- 
ftv i, ca na wazniejsze. nazwiska flraczy. 
LOAOS AVE DATA - wczyty>*aniB i zapsy- 
wanie zn-ian dokonanych w EÜIT TEAMS. 
Mözna lei vraytafi orgralne zespcly klubo- 
v« i rarodowe. 

HIGHLIGHTS - nagrywanie, «czyrywanie 
i og^äania bramek. 

FFJEHDLr- rozegrafiBrrBCZutowarz>E*iego. 
CUP rcüsgr»«pudiafu,in(jz8szi^tr8cwanjn- 
ki. iv jakich bedzie sie cn ortyvrat. Uak: 
AWAY GOALS - jezeli gramy syslerrerr, 
rnecz t rewant wytarasz *u czy itzy sie 
t/lko 5uma bramek z cbu naczy, czy brarrk 
stTzekane na wyjezdzie sa wairiejsze; 
SEASON START %t PITCH TYPC - przy 
wt^zDnBisezcnowBipoOM)zievryt»!asziT»e- 
siac w Worym zaczynaja. ae rozgryi«ki, przy 
w/taczonaj - nawözcfirae; 
RÖÜMDS-t«JDarunC. 
NO. OF LEGS - czy grasz jeden me;z, czy 
meczz rewanzam, w rundac^zasadriczydi 
w portrate I w finale; 
EXTRA TIME -dogrywki; 
PENALTIES - rzüy karne przy rieroz- 
sfzygnietym meczu; 

CHOOSE CUP TEAMS - wybor druzyn. 
klDre rr^| grafc w pucrw Z»; 
PLAV CUP-zaczynamy; 
LEAGÜE - rozgry>-Ki ligowe, moina *y- 
trat 

SEASON START/ffTCM TYPE 
NUMBER OF TEAM - l.czbe druzyn; 
PLAY EACH TEAM-Iiczb^ meczyz kai- 

da druzyna., 

POINTS TOR A WIM - lo§c punktw za 
zwyoestwo; 

CHOOSE LEAGUE TEAMS; 
SPECIALS - tu mozesz zagrac w propo- 
"Dwanych przez komputer rozgn/wkaofi. 
Dia raprezentacji "«rodowych: 
VrORLDCUP OUAUFIERS GROUP (1-6) 
■* rar -t ame elirrinacf do mstrzostvi Ä«a- 
ta ktfirajs z szesau europejskicn grup; 
EURO CUP - rozegranie systamern pu- 
cfBfovrym rnistraostw Eurapy. - l LEAGUE OF NAT10NS - rozeprarie itgi na- 

rodcw; 

EUROPEN CHAMPtONSHPS - rozeyanie 

Rrak, rwrraostw Eurq3y J 92; Da zespolow 

Wubowych te opcge wygl^rJaja, nastepuHCO: 

EUROPEAN SUPERLEAGUE - ipa dwu- 

ö'-esüj najecszyth zespotöw Eurcpy; 

CUPWIWNERS CUP - puchar zdobywciw 

p^craröw; 

UEFA CUP -puchar UEFA 

EUROPEAN CUP - puchar miörzöw krajo 

wjth, 

Podczas meczu: R - replay, P - pauza 
Gdy rrasz *ykonafi |aks staty hagment gry 
(rtg, am, wriiy) I przed jpgo «ynonaniem 
PBCÄraesz Q to mraesi zmeniC Lstawtenie 
lub zawcdn*a. Tylko rie wjchodz z tej opcji 
Est, bo przeprasz mecz walkowrefT, 50, 
wychodzi sie z niej po naciineou prawego 
ktirscra PQDSUMUJMY Gra jest wana kilku niepriBSpanycr'' 
nxiy, a i po oslajnleclu perlekcji i wygra- 
niu wszysikisgoco mczi.we, zawsze mro 
bedztt zagracw nia.? kumplem. Dynairu- 
ka gry nie tylko ja. uirudnia, afe tei spra- 
wia, ze gra ma jest rr.onotonna, w odräz- 
rwniu od wiekszosc meczy polskie] ligi. 
Tyle, ie po wygraniu pucharu naiezy si^ 
OÄ wiecej niz J<to6 wir« the cup" Moze 
äakas animowana wstawka z wreczeniem 
pucharu a pozakwalKifccviianiL siedomt- 
sirzostw swiata, rrog+yby sie one odbyc 

Plexigha "4. 
- 5 D mmt m is 
Zaczynasz przed swoim domem . Od- 
krec kran, podnies gume i daj ja, psu. 
Przezuje ja, wypluje. ale juz miekka, Wez 
j3, a takie kawatak rynriy i przyWej jed- 
no do drugiego. Przymoouj tak skonstnj- 
owany dodatek do zwisajacej z dachu 
rury Sprbbuj wejsii po tej Sabine*, 
a przez przypadek podsiuchasz rcemo- 
we fodzcöw. Kiedy skorczg, dobierz sie 
do kwiatköw sasiadki, a gdy ta wychyli 
sie ze swego okna, porozmawiaj z nia,- 
Sprobiij jaszcze raz wdrapai st^ po ryn- 
rse, ale tym razem przeszkodzi d Loc- 
kjaw, ktdry chce ist z tobq. Potrzebna ci 
bfd2iesmycz-PDkopLockiawemw oko- 
licach bJednydi kwlatfcow, a odnajdz»sz 
smycz. Podnied ja, i zatöz pieskowi. Tak 
zaczeplonego, wciajnij na dach. Wejdz pod okno, przeirzy} je reka. I spöjr?, co 
tarn widac. To laboratorium doktora Ffe- 
da Po krtitkim gadaniu Lockjaw wpa- 
dnia do maszyny. Nie masz wyjsda - 
wskakuj za nim, Znajdziecie s*e oboje 
w Filadellii w rt*u 1 764. Wszystkc si^tu 
pomieszam, wiec sprcbuj to naprawKi- 

Porozmawiaj kilkakrolniB ztecetem 
czefcajqcym na gilotyne Napoj go woda. 
z wiadra (przy pomocy czerpaka), a po- 
tem Lwolrrij, Zachwtfe ztapie ci? strainik 
i wtraci do aresztu. Podnies' mtotek ze 
skrzynki i zajego pomocy wyjmijgwc^di 
i ramy okiennej, Teraz zdejmij ptachte 
z pudia \ przybij ja. do okna. Przesuh te- 
raz skrjynk?, na ktcrej lezaf mlotek. Po 
taklm wys Iku nalezy d sie drzemka, Ale 
lockjaw nie £pJ. Pod skrzynkq nie ma 
pcdlogi. tylko gota ziemia. Wykop wi§c 
tunel, a dbudzi sie Pepper. Nim wsko- 
czyoe w wykopany otwör, zerwj jeszcze 
ziola Za soan^w«zpafe kamyköw i kose 
Teraz r zuc koscia. w ubf ania (becA dla 
Lockjawa i spodrie t koszulg dla Pep- 
per). Zabterz je, apoiem przebiwz siebe 
i psa.Wyjdznaulice.Grup«egoörazn*,a 
da sie oszukac. ale Lockjaw zabaczy 
kocwa, pobiegnie za nim f da sie ztapac 
Irme Pugh. A Popper niech sie nie pfzy- 
glgda, tylko schowa z powrotem do alej 
W. 

Po Kazcym akcie nastepuje qüz. Mu- 
sisz w nim odpow>edzie£ na 5 pytari, 
wyrjiera-gc jedna. z czterecn odpowiedzi. 
Odpowiedzi mojna uzyskac, obserwu- 
|ric doktadnie zdarzeria i postaci poja 
wiajgce sie w danym akciB . Dla leniwyc n 
zamieszczam ponizej gotowe odpowie- 
dzi: 1c. 2b. 3d, 4a, 5c. „Przygody Pepperw czaste" tojed- 
na z nowszych gier SIERRA ON^-U- 
NE , pierwsza wykorzystuj^ca szesna 
sJobitowy dzwiek r*p. na karcie SO- 
UND BLASTER 16. Bohatefsm jest 
mala dziewczynka Twisty Peppef Pum- 
pernickel. Jej najlepszym przyjacielem 
jest ples - Lockjaw. Razem wszedzie 
podrozuja. i robia. niesamowite hece. WecQ szajbnifty wuj Fred stworzyt 
maszynke do podrozy w czasie i po- 

przestawiaf cale Stany Zjednoczone, 
a najwiecej dostalo sie ßenowi Fran- 
klinowi. Lockjaw przypadkowo wpatü 
do dziury czasowej, a Peppef musiaia 
udac sie za mm. Od tego momentu 
rozpoczynaj^ sie ich klopoly , 1 ktorydh 
musisz icb wybawic. wafin-ic; 2 pswnoscig spodoba sie ha- 
zardz. scie sieozacemu przed pocztg- wy ■ 
mJe^iweckD^dnamDnet? ^netapfze- 
kupisz strainikow i wejdziesz na ter/to- 
num FranWinow. W tym momende akcja 
gry przeniesie sie do Lock|awa. 

Kiedy Imaopusd pokfjjgryz wszysöco 
co popadrta. poduszke, szalke bibllo- 
tecznq» maneklra, a przede wszyElkim 
lokap, Ten z kolei obawiaja,c sie dal- 
szyich pieszczot cdsfoni tajre przejsoe- 
Zeby w rie wejst, mu&sz tiziabnac je- 
szcze zegar, 

Znajdujeszsiew lagnymkorylarzu. Po 
pfawej strr. nie wnclzis? niewie kq ci iL '>^ 
mysiq, ale gdyby ja. tak tracfte dopraco- 
wac zebami, to t Lockjaw by sie zmiesdt. 
Udalosig!Tera2biegnijdokomif*ai pod- 
Btucbaj rozmowegenerata Ptgha z jego 
nikczemnym dorädca.- Po tej nieco prz>'- 
dfugioj konwersacji wdelisz sie znöw w 
postat matej Pepper. 

Zapukai do drzwi i pokaz pari Fran- 
klin paczke. Pozwoli a ja. otworzyc, wlec 
itobto niezw^ocznie. W srodkujestksai- 
ka o elektrycznosa, ktCrg zamäwtt Ben, 
fcedy jeszczebyl normalrry. Zapukaj i po- 
kaz ksiazkf , a tym razem Deborah Fran- 
Win umozliwl ä rozmowe z Benem. Akt 
sie kortczy i przedhodzimy do qiizu: 1 d, 
2b, 3b, 4d. 5c 

Naukii*vcy mltwqjq tntdny charakttrt 
Rozpocznlj od rozmowy z kazdym 
osobnikjem w Filadellii , Pytaj o wszyst 
kie postade. W sklepie w alejce z pfa- 
wej stronyspftibujwziacsfoik, a ctowicsz 
sie, za aby go c-tizymac mus &z przy- 
nie^c receple na czekoladki- Teraz udai 
sienapoczte. Polev^ejstronielezypacz- 
ka. Kiedy sprcbtjBsz ja zabrac, otrzy- 
masz kjrödiükf lest Sa to *rzy zdaria 
j ponizszegozesiawu Wystafczyodpo- 
wiedziec, czy lo zdanie jest, czy nie jest 
prawo^.Olozestaw: 

- Leatwr Apron Club... FALSE 

- Was Ben bom on.,. TRUE 

- Ben really loved... FALSE 

- Silence Oogood... FALSE 

- Ben met Debofah... FALSE 

- Was Ben oMest child... FALSE 

- Kinß of Fran- 
ce... TRUE 

- Ben ran away 
to... TRUE 

- \& Ben plan- 
nmg. IHL.F 

Jezsli udzie- 
liszprawKSowych 
odpowiedzi, 
olrzymasz pacz- 
ke- 

Poddrzewem, 
obok sklfjconei 
pary kochankow 
lazysakwa.Wez 
ja_ iotwürz. Za- Na poczaöai wez pomidor i metalowy 
pret tezacy übe* kapusty. Obwörz i pfz^ 
czylaj ksiaik^ z paezki, Tefaz porozma- 
wiaj? Benen-otfzymaszzylke.Z pokoju 
obok wez plan eksperymentu oraz korek 
z magpezem. Plan zanie£ Benow Ob»e- 
ca er, ze przeprowadzi ßksperyment jezeli 
napusdsz m u aepfej wody do wanny. 

Wcde najiepiei podgrzac na ognlu, 
a ien z kole* irzeba rozpalic. Zapaf ki sio- 
ja, przy kominku, ale rie mazesz ich wziad, 
o czym dowiosz si^ od SaMy. Mozna je 
uiyc iylkcrw razia rtebazpeczBfistwa. 
A moze tak maty sabotai? Rozwal na 
softe pomidora, a Sally biyskawiczrve 
rtapaÜ ogtert i woda naplynie do wanny 
Bena. Teraz zgodzi sie wykonaC ekspe- 
rymenl, a)e naipierw musisz zdoby6 wszy- 
slko co potrzebne do jego wykoraria. 
Projekt aksperymentu mozesz oddac od 
faiu. Po reszte wroc do miasta Gdy 
sjaraesz przed drzwiami, wuj Fred Äpa- 
dniew szali przeniesie ciepBreteftwstecz 

Znajdojesz de nad morzem, a obok, 
w kaluzyBpokojrieplywasobie Ben Fran- 
klin. No, moze nie tak spokojnie, bo prze- 
dez Darcy zwnql mo cate ibfanie Pod- 
nies derke tezacq na kamieniu I przebierz 
sie w r»g. Takiego ducha rawet Darcy sie 
przestraszy I udsknie porzucajac ubra- 
nie. Wez je i oddaj Benowi. W zamiar^ za 
ten uezynek zostaniesz zaproszony na obiad. Po pasirku Ben przypemni sobie, 
ze nie kupü czegoS w sklepie Pomöz mu 
i daj iyfce. W podzifkowaniu za wszyst- 
k'c sivoje sprawkj otrzymasz tatawiac. Za 
cbwile tez Fred przeniesie de do 1 764 r. 

Wrac na chwile do chaty i z szaflä 
wy jmiij reoepte na czekoladki. Z reeep- 
ta. biegnij do sklepu i w/miah ja. ma 
stoik, Po drodze natkdesz sie na dwoch 
przyglupich strainikow. Pogadaj tro- 
chf i nimi, a pojdg sobie otwierajac 
brame I zabierajaewszystkooproezka- 
watka folii. Oni nie wueli, wiec ty sko- 
rzystaj. Zawartoü stoika jest d niepo- 
trzebna, a kozie (stoi obok poczly) mo- 
ze posluzyc za pozywierie. Kolo rezy- 
denqi Pugh6w sloi drzewo, na ktörym 
wisi zylka. Poproi wiec straznika, aby 
ei J4 podaJ 

Czy nie zainteresowat cie ien kluez 
wtszaey przy budee Biednego Ryszar- 
da? Sixöbcj go wzia^j a jesli sie rie uda 
zagadaj do wiascbela pojazdu. I znowu 
ten biznes 1 Musisz rozmesc przyslowia 
odpowednim ludziom, tak, aby ich po- 
st^powarie ulegto zmrarie na lepsze. 
Kiedy skofczy a sie pierwsza pädia, 
przyjdz po nastepnq. Przysrowia musisz 
da6 osmiu osobom' 

- Quarreis nevercoukJ lastlong ...- skto* 
conapara; 

- Eatlew Suppers, andyou'll... - grubas 
wpufeta; 

- Earty to Bed andearly to rise... - braaa 
rzucajqcy ringo; 

- Avoid dischovesgain... - wydrwigrosz; 

- Tan woitte make no friends... - baba 
w oknie (najpierw rzu£ kamienien-i) ; 

- Wealth is not his who has it.. - baba 
w sklepie obok poczly; 

- Beware the Gossip, who speaks ... - 
baba w Millinary Shop; 

- All ihings are easy to Industry.,.- na 
poezoe. 

Kiedy rozniesiesz juz wszyslkie i wrö- 
cisz po nag rode, okaze sie, ie Btedny 
Ryszard zoslal pojmany, ajego buda 
rozniesiona w pyl. Ze szczalkow pod- 
mes Iducz i torbp, Otwörz ja. I zanies Sal- 
ly. Ta checiaz de poinlormuie, do kogo 
naleza: duchy Teraz porastonstruowac 
bütelkelefdejska.. W pusty stöj wloz fohe. 
naderz wody z wanny,- zatkaj korkiem 
i wcisn'j metalowy pret. Oddaj teraz Be- 
nowi wszystkie potrzebne rzeczy, l?n: 
büelke. kluez, latawiec izylke. Mozna 
teraz przysta,pic do eksperymentu. W je- 
go efekeie naffiektryzuje sie sloik i tax- 
wäi sie doszczetnie warna. 

Nadszedf czasquzu: 1 d, 2c, 3b, 4d, 5b. 


ZiDzwatonej wamy wez lewarek, grab- 
k», wachlarz i stolek Ten ostatni przy- 
slawdorozWejdrabinyi wejctinastrych. IE S0D9NB Wypu& ptaszkaz klatki.a poiemc<w6rz 
okno. Ptaszek pdecido pataeu gsnerata 
Pugha. a ty weielisz sie w Locfcjawa, 

Na poczajek. napij m wcdy- Potam 
znana, jut sohle dfoga, idz öo Kominka- 
Nie zapommj zerwaC zaston wiszacych 
cbok mysiej dziury. 

W kcminky ogien nie ptonie. wlf c mo- 
zesz przaszukac oabmet. Zaczrq od pc- 
gpyzienia kapd. We|dzie gene'at i vryjmie 
z sejfu jakü «st. Kiedy skofczy roz rnawiae 
z düradcg, po prcstu dziabnii 90, VM Ist 
i zmykaj. Oddaj go pta&zkcw , ktfiy siodzi 
na oknia. Ptak zanies« 'ist do Pepper. 

Qdbierz llsl od ptaka i pf dt pod drze- 
wo zakochanycti- Po drodze porozma- 
wiaj z Sally. 
M *>a 97i£ ^ 


*• ** z twojejkäeszeni, WröcdDdomii Frank'i- 
nöw. 

Po drodze zoslanlesi przeniasiony 
nieco w przysztosc, do momentu, kiedy 
Ben bpdzie opracowywaJ Dekteracje Nie- 
podlegtosei StanowZjednocroflych- Po- 
f ozmawiaj 1 nlrrt, a potem podnies i wtqcz 
mu jego okulary. Teraz daj mu ziola, kop9fceukaza.sie 

numerki. Jak sie 

zapewne domy- 

slaS7,|estlokcm- 

binacjaotwief a»acasejt- Zdejmij wiec obraz 

I otworz kas© pancerne,- W s'rodku znaj- 

dziesz pieniadze - dowfld wimy generara 

Pugha. Teraz pogra| Iroche na organacfc Czfigo to ludzie nie wymyüq? PC 
To chyba tut przeds&oU, wife co? PC 
Zerknij na ogta&zenle wisza.ce na drz e 
wie. Cos za mm jesli Wöinij przydsk 
i wezpudelko. Mozeszjectworzyctylko 
wledy, kiedy ulozysz ukladanka. Kiedy 
H^zatiiesz.LaylprzyöskHELP.W srodku 
znajdziesz lisly milosne od Bena do De- 
borah. 

Teraz idz do aresztu. Straznicy wpu- 
szcza. cie do srodka, jezeli pokaiesz im 
list pnynieskmy poezia, powralrzna, Ten 
sam ksl powinan zobaczyc Poor Richard. 
Ale ten d rafi clajgle nie chce uciec i are- 
sztu, chyba ze ujrzy hsty milosne Bena 
doüe&orah- Jakjuzsif pewnlezdazyteS 
zonanlowatPoorRtchardi Deborah Fran- 
klin, lo jedna i 1a sama osoba. Daj wioc 
jemu [jef] ubranie z lorby i odwaznie 
wyjdzcie na lief GNjpkowaci straznicy 
przepuszwa. was bezwiekszyeh probte- 
möw i dojdziecie do domu Bena. Tu za- 
koftczy sie akt 5. 

Qua: IC 26, 3b, 4a. 5c a zaprowadzi cif do swago domu (dziw- 
nie znajome to miejsce) . 

Niesieiy zacisty sif drzwi. Patyczkiern 
lezacym obok odctokuj zamek. a otwo- 
rzysz go dopiero klugem wyjetym spod 
drzwi przy pomocy magnesu. Ff ed prze- 
niesie ci? zpowroiem co 1764 r. itafc 
Btoftczy sie akt piajy. 

Quiiilc, 2b, 3a, 4d, 5c. 
(poprawejsäronieeferanu). UsryszyszLoc- 
kjawa i zastaniesz porwany przez takaja. 

Wez wachlan, miollf,, rfkewicf, aw 
ri^ crtwyc ielazko. Wypcasui sukienkf 
i przebierzsie. Omift lokaja, wBjdi na gö- 
re i idz pu Lcckjawalabiyrrtemkor/tarzy. 
Lockjawwezrriekluczi pnesuriegopod 
drzwiami, a ty wyciajgnij go magnesam. 

Teraz, sten^ac Liickjawem, bpoziesz rrtr- 
siat wöodpod ift zwwejSciowB. Tamscho- 
wajsiewszafca Po 
kröCKjejsekwav 
CjilimoviBJka- 
merdynerpo> 
c? c szuka£ 
p&a, a ten 
Zapyiaj Bena o spoaöb weficfci do pa- 

racu, a ctrzymasz latawie^i doViadne wska- 
zewki. Poza Franklnami jedyna. oscoa, 
w rnieÄcejestsklepüKarka. Dajj^wachlari: 
I czekotedf . Zrobi d eiastoezka Ceaslecz- 
kami nakarm straznikow przy molcie. No, 
teraz juz mozesz dosiac sie do rzekl Uzyj 
latawiec ne rzece i ptyrt na tyry palacu 

Wfldz z wody i kryjae sie za krzakarri 
j^owcafjriekradiiijsipdockna Znajdziasz 
sie w gebinecie gene rata. Z biurka wef 
kredki i kartkp. Porysuj teraz troche, a na 
isiadzierasdiodach przed Im?. Ima pedej- 
dzie do ^wojego' peska, a ty potrakluj Jj? 
wiadrem stojaeym na bansree- W tym mo- 
menöe wejdzie general Pugh ze swym 
dorade^- Doradce dziabnij w lytek. lo od 
razu sie uspokoi, a ganerala naelekiryzuj 
bulelkq. Teraz moiesz etworzyi Bencwi 
drzwi. Jako rjcwöd kradziszy pökaz kubef 
z pieniedzmiznaiezMryrri w SjsJRb. 

Quiz:la.2c.3b,4d, 5c 

W nagrod^ zadoprowadzenie wszyst- 
kiego do porza/Jku. wuj Fred przeniesie 
cie do demu. 

Eam-n- tarn '« 11 Hill n p M SIERJRA'93 

PC VGA, SB 3 g 

AA% 1 (\A% QA% Ttmfiolftowywyghtdaje* Mesjan, PC CmUm rjutu IttifV. - VWilin« Na poczalku daj Benowi ist przyrae- 
siofiy przez plaszka. Przygotuje ca brr> 
szurp, ktora mow bmdnych sprawkach 
generala Pugha Trzeba j^ teraz wydru- 
kowac, ale drukamia nie ma lewarka. 
Wlöz wi^c odjpcvoedni drtA ze swojej 
kie&zeni i uruchom maszyn^ drukar&ka,. 
Powöata broszura, ktöra.powinienes po 
kazackazdemu mieszkartcowi Filadellil. 
Kiedy ujrzy jg dokladme kazrjy w mie- 
Icie, broszura ni stad, ni zowad znlknie 

} ^ '-*: 
Rfcepcjo „Mifdzy Nogami", PC 
Jest iroehe 

prawdy w stwier- 

dzeniu.zekolejna 

czeic lifmu slano 

widana,rMa,{n*nr 

ezesrijwodepoki- 

saiuoryginahj Wkdaclowyrazniecho- 

oaitJyrtaprzykladzieznariefAkatfefrti 

Policyjnej. Podobne prawo dztala 

w swectegier komputerowych. Dlate- 

go btorac na warsztat gre LtESURE 

SUIT LARRY 6 (sie!) pt. SHAPE UP 

OR SLtP OUT nastawiony bylem do- 

sy6 sceptycznie. 

Motywprzewodni 
firy fest taki sam juz 
od wieköw- Nieu> daeznik Larry wpdruje sobie po iwie 
De zatez^ackotejre pan«r*i. Od kazdej 
otzymujeriezb§drsyprzedmioi r pötr2fib- 
ny do zdcbycia tej jedynej, wymarzo- 
nej. Tym rarem bedzie to urocza Sha- 
mara, Styl graficzny gry jesi bardzo 
podobnydotegoz popTzedfliejczesci. 
Wprowadzono nowa, bazgrolowataj 
czeionke na wzör LUCASF1LMU- Me- 
nü czynnosci jesi leraz na stale na 
dote. PowiöcHodotaskrozwijalneine- 
nuz funkejami gry. Dodowosci nalezy 
zaJiczycdwiez nich:SAVE-0-MATIC 
oiaz AUTO-SAVE. Pierwsza umozJi- 
wia automatyczne nagrywanie gry po 
najwazntejszych sekwencjach. Cfuga 
nagry wa stan g ry po ckreslonym inter- 
wale czasu Grafika jest przechowy- 
wanaw ptstacisp3kowantej r cowidac 
po gorszej jakoiei v; zerunku Na. Ni u 
ansem sa. zastosewane juz wgrze 
FR6DDY PHARKAS ikony z czufym 
punkte m (HGT-POiNT), ktöryrn wska- 
zujemy . Skandalem jest samo zakon- 
czenie LL6. Pomysl jest ewidentoie 
zerzruety i filmu N AKE D GU N (motyw kwialu, poaajgu, rakiety, llokow, ild ) 
i nie pasuje do reszty gry. 

Muzyka jest doskonala. Nareszcie 
skornponowanazostala porzadnasejez- 
kadzwehowa. Dodatkowc mamy dzwle- 
ki mowonasladcwcze Kazdewykona- 
nie prawidlowej czynnosci. zdobyca 
punkfowkwituj© wykoriane zenskim gto- 
sem orgazmiczne 'Oh, Yesr". Oprocz 
lege jesi skapy repertuar jeköw, krzy- 
köw, itp. Same zagadkisa, niezbytskonv 
plikowane. Do staJych chwytöw Ala 
Lowe mozna zaliczyc konieczncsc: 

-gadanla z dana. postaoa. do epo- 
m, izn dopöki nie möwi nie nowego 

- wtelokrotnego wykonywan ia czy n - 
noSci jnp. brame pwa w LL6) 

-grzebania w smieinikaen, obecne 
w kazdej grze o Lar rym 

- ogladania praedmiolu z obu str on 
fnp. wözek pokojöwfo w LL6) 

- przecfiodzenia trudno zauwazai- 
nymi na piem- 
szyrzutcka 
przejscia- Dzieri zaezaj sie caJk. em zwyczape. Ma- 
gna szedtes" na Plaif Pakeröw, r*6y trod^ 
polrenowafi gaiki oezre. wysipiajgjc sie na 
pajftnki. mal) 1 wlos rie zauwazyfjys pod- 
„ezdzajacej limuzyny, Wyäraafowa Mondyna 
spcsfcC *sz>'stkicfi ofeBcrryth iac&tcu* wytra 
Sa ^asrveoeb« 1 do wziecia udziahj * prosra- 
rrie teiewzyjnym jGpif, Köejny cdcjnek 
byt bezriadziejny jak cala rBszta, als za to 
wygrates ragrod? za iaj?oe drugego n% 
sca.„ na dua moziiwe, Jesi ria. dwutyoodrio- 
wy z (cze^ccMym) pokrycierr wszakich wy- 
datkew wfpa do luksusowego osredka La 
Costa Lota GAHMIE Na dafcry pceiatek 
czynie wrecepqr 
5^ przy tym nie slf- 
i'nc Popros 
okluez do 
swo|ego aw s»e ctoew- 
, zeby za bardzo pekoju. Po kroftiej roz- 
mowie okaze sie, ze 
dziewczyrie fcrakuje do 
szcz^scia maszypy cn 
chüdza^cej Takovra 
znajdLie s»f w Osrcdku 
Zdn^a[GZ),atejestze- 
psuta Vi zamian za jej 
I napraM«n«,Gafnrr«by- 
raby niesamowicie 
ttdzieczna. üdaj sie de 
Swqego pokoju. wejdz de 
(azienki, ZaLjnazysz, ze nie ma tu zadnycti 
danfowycn hotelo*>crdrcbiazg6w, a z kranu 
leo brqzowa, snertizaca oecz Przeczy'aj 
znajdujqce &-f ns stole, rueoieska. karte oraz 
rozow^ karte ze spisem tolefonow Zaüiwt 
doGbstogi [75) i popros o uzLoetnieniestanu 
w swojej lazier-ce. Fcd Nspraws (76) zapytaj 
o techowca do nap rawy kranu. Wftft zpokojt, 
prze|dz sif do nxexj i wroc. Po droftewez 
7 wizka poVojrJwiti «wnalke {WASHCLOTh|. 
Wiazience t^dzie juz urzedowa' hydrauUi. 
Zabiera mu kk.cz fcanetski (WRENCH). 

Odszuka) kucfmif . Z gcry lodu wydefc^dz 
pemarate? (OflANGE). Na zapteciupogf zeb 
w smiflnfcaC'h, zabierz z nch puszke smafcu 
llARD). Zrnocz szmatfte w baseme. Przejflz 
przez zelone drzm do sali aerebeu oraz na- 
sl^pr* do süoftni. Jes4 tu spivy ttek Musisz 
tak dlugo wühodzic 4 «ychoCzic az zwdni s»p 
rnasz)Ti3 t'atxaia.capoäadki. irVyrnontuj z n»j 
gumowypasek (RUBSEflBELT), 
Ze wszyBtkimi niezbedfiymi 
•dz do GZ Uaszyra odctiudzajaca jest za 
drzwlami pc prawei stronie. Smaktern nasmaai 
rJok,apaseflii»r^l«jwai.Z8po«nocqWu- 
cza odkret pekrywe agregaki i ja. clwörz. IVyj- 
mij ze srodka meene zabadzony tittr- hAura 
wyfnyc go w kuchni. Po drodze sö"todz mokra. 
szrratketnyma(gci4rnc«mentw lodzw Czysty 
pi iiltr wtöz z üwurotem do agregalt. zamkntj 
go i dokrec wszystk» injby Faetacz wajChe. 
ieby sprawttei czy un^dzen» dziala. 

Swoimi osiajnieciami mozssz pochwal 
stf Gam™. Opuso swoje startowisko v> re- 
cepcjl, zeby pöjs£ z tob^ do OZ. Rzeczywi- 
ioe, od pasa w ool jest duio masywilejsza. 
Kiedy juz dziewczyna s^ polozy. poo%z do 
riiej aparatirf r wla.cz ja., dammie poprosi 6$ 
o pomara/icz«. Spytaj, czy czegos jeszczejej 
nie traeba, Na kolejr^ proibf wrecz jej sento- 
dzona, nokr^ szoiatke. Na konlee Gamme 
zazyczy sofce wody nineralnej. Zf ajdziesz ja, 
na korytarzu, przy przenoinymbartaj. Froces 
odc^uözajacy w znakomity sposob poprawi 
sylwelfce Gf-niTi Tylko ze leraz dziewczyna 
nie enoe marroiwic swojego peknego oata 
na takiego ieszcza jak ry. I gdzie 1u wdz^cz- 
nost, po !yrr wszystkim co dte nej ikM&I Tfieba t^dze s^ jakos podeszyi. Naj«- 
ptej zaezrf za s^rajnymi drzwianii po lewej. 
Znajduje säeluhtszpanska dnewczyr a o piek- 
nyrn unenHi Rosa. Jest speqalistka hydrote- 
rapü. BytaöyideaiT^partnefk^, Rosejesto dzwo 
nawet ertf tna, ate zadapiezertu w zamian za 
swoje usfugi. Pedem lec'do pokoju i wez kwa- 
ty (FLOWERS) ze slofo r po czyin wrea ogri- 
Uej seniorcie ten tpomnet: Okazuje sie. ze 
Rose robi swtHm WteiBom lewatywe. Taktego 
ratioku ernoeji nie pfzezywates od dawra. Po 
i*oriczonym saansie olrrymasz na pamia>;B 
orenidee (ORCHID). 
tor. UnöwiDe sie na spclkanie w szwedzkie 
saunie. Cav praa byi przyszedl ze swe« 
dziewczyra., zroboe sob« podwöjnq randke. BURGUNDY Wpadrq do Blues Bam. Za kjcryms razem 
bedzie vty- 
slfpo- CAVAHICCHI Czaspoprjpwdfof mg w safraffabki.Z^rij 

wolny podesL Po zakoiiczwych (vn- 

czeriaöf Forozrrawiaj z musku- 

lania. insirukloikäj. k*a ona dziw- 

rwgusta,atecorajmnejdwie 

dize zalety . Miedzynirrl do- 

flrzegaMGdzrake. pracer*- 

nika osrodka. Melestuj 

Cav ts* dlugo, az ö ute- 

gnieioddaidentylika- 

BARDZO TANI 

SPECJALNY 
DODATEK DO 
S ECRET SERVICE 

PARAMILITARNY 
MACAZYNDLA 
WOJOWNIKOW 
Wclqi napty waja. wleicl na temat nowycrt gier, kt6- 
rych prawdzlwy wy sy p zaatf slf w d ru g iej potowle II- 
atopada I jak na razla trwa do dzl£. Opröcz oplsanych 
w Rzucte Oktem (strona 4-5 SECRET SERVICE), ukon- 
czone aq juz nastepne gry. Amiga: BENEATH A STEEL SKY przygo- 
dd wie 4 z elementami zppcmofciowymi 
CANNON FODDER - gra mifoairUk 
laczej mle dzygatunkowa 
F 117 A STEALTH FIGHTER - riyn- 
ny Simulator, ktöry na PC fiwiecil üy- 
umfy jeszcw przcd rokiem JAMES POND 3 - dalsaa cz^M ww- 
nejii^czni^owkhiymrazemz P*** - 
tyiulem OPERATION STARFISH 
NETWORK Q RALLY - wyfcigi tc- 
renowe z duzym uopniem realizmu 
RISE OF THE ROBOTS - walki ro- 
botdw, podobtio ekeja zreadizowana jest 
lcpi*j. niz intro do XENOBOTS 
SECOND SAMURAI - dniga cztf£ 
megahitu, ktdry nk Hzeba opisywa£ TOTAL C ARN ACE - slraelanina 
L R1DIUM 2 - odSwieiana weraja kla- 
sycznej alizelamny kostrucznej 
ZOOL 2 - reaniTnowano lei mr6wkf- 
ninjte, oczywtödc gra to czyäa zreez- 
no^ciöwka IE» PC: BENEATH A STEEL SKY - jak 

w Amidze, ty i e ze z leptza grafika 

DARK SEED 2 - jeszcze bardziej stra- 

sznii, jeszcze baretziej Uycmnicza przy- 

godöwka z grafika, H.R, Gigera (filmy 

[ )une, Aliens) 

DRACULA - rok-playing w klimacie 

ELVIRY 

F-14 FLEET PEFENDER - kotejny 

F-xx z MICROPROSE 

JACK IN THE DARK - «wlaieczna 

wariaeja na temat ALONE IN THE DARK 

LORDS OF MIDNH3HT -reanima- 
cjii przeboju z czasdw ZX 5 p «Trum 
PAGAN (ULTIMA 8) - klasyka rote- 
playing nabrala trdjwynüarowoÄci 
REBEL ASSAULT - prawdxiwe 
Gwiczdne Wcrjny, niestety tylko na CD- 
ROM 

STAR TREK: JUDGEMENT RITES 
- po pfosto datay cujg kosnücmej segi Z NOWOM GODOM JOWARISZCZI! 
MY ZEtAJUM WAM: 
WKUSNYCH ZOJSTIKQW, 
TWIORDYCH STYKOW, 
BQLSZYCH DISKOW 
I OCZEN MNOGO 
MAMONY 

WSIEGDA WASZA 
REDAKCIJA 

Trage** jracu,ciyli lmier<iB«iipulaiBra»ychytowega Ry* PswriSkniP* 
W HUMERZE 

ANKIEU 

picrwsza poreja wynikdw ankiety 
SECRET SERVICE 

str. 2 

DlACZEGOSAMOLOTiATA? 

tajeranke latania aetek ton zlomu 
wyjaSnia Wotodia str* 4 TOP TEN 

exyh Lista Przetrtijöw «k 5 SAVEGAMER 

Kostia pomoze ata£ aie mlodym, 
ailnym i bogaiym atc 6 SUPERSUPERY ft7 F-15STRIKEEAGLE 

co uki rgo specyficznego zwutiane 
jest z t4 maszjna? 6t r. B 

TIPS «TRICKS 

najnowKze raporty" z nasiuchu str. 9 HELP! 

auuul Galina, pomozl 

ERRATA PRZEC1EKI dz 14 atr. 14 str. 15 WYNIKI ANKIETY OOÖUM 2? u a » 
SpKtrum »% 
Konick ttnAtura Kompularftw afrrtotilpffvch 
flopottiWf CH n StruMurm komputfOw U tiniHP&lftYrych 
Um tH tylte onL myII 

2 KGB — f ch ItOfnp uiMPW Na oglc azonq w SECRET 
SERVICE anklatp o dp o wle- 
cUlelp 2911 oaob (980 
oimiobltowcöw I 1931 
szesnaalobltowcöw), Do 
opracowanla wynlköw za~ 
przf glttmy najnowazy mo- 
dal komputara Rl AD'63 
z nowoczaanym koproce- 
aoram na la mp ach hatowo- 
neonowych. 

W pierwszej porcji wyniköw zebra- 
liimy dwtc og Oloer o rodzajach kom- 
puieröw, o dodatkach, o irödlsch. pro- 

IMAGIOGÖLNE 

Cze& czytelniköw nie znwuniiala 
uiektorych pytari, niektörzy robili »o~ 
bie jBja, i inni w zapate zakrcäaniakra- 
tck przooczali iitotne rzeczy- Na pyta- 

n i e o TOdzaj kornputcra jeden I pece- 

t owcöw wpiul 4S6 b nie ma zadnycta 
dodaftow. inny na pytanie o dodatki 
wpisal dane o pamieci w giga (przy 
czynt nie roa twardego). 

Na pytanie JAK DtUGO MASZ 
KOMPUTER? wielu odpowiadato np. 
4 mie»i«ee, podcz&i gdy nie jest to ich 
pierwazy kooiputer. 

Na pytanie KTÖRY TO TW 6 
KOMPUTER w ieLc os©b wspisywa) 

Itäzwe rv, ojego komp^tnra. Zdarzyl: si 
kc l esic i odpoiftiedzia d^HT, «möf 

„lak" i i n ra- zlrpelnic bei P«|sü. To py 

tanie byto oajczt&iej nie ttaumiane 
Za to na pytanie ILE MASZ LA' 

cze/sto padaly odpowie dzi: „duzo", ,x 
duzo". „rnakT iip. I üb w ogolc brak od 
powiedxL Wbrew pozorott pytanie je* 
B AR DZO PRECYZYJNE. 

WNIOSKI 

WyciQgjriecie je »ami z analizy za 
mjeuczonych wyberftK Najwlecei dt 
myflenU dajc ae«*wicnic najpopular 
1 ' | f I M | j I M ^atoaitaM-MteMOfla a*mtofrlttmc6w 
mm bkr HUR0REKUMY I OOtOSZEfc 00-846 Warszawa nlejszych koropuieröw - okazuje sie, 
ie sily sa. jeiicze wyrdwnane, eht>6 
otoiobitowce »4 wyraxni* w odwtoöe* 
Ärcdnib wieku czyielnikow wynoni 
1 6 taL Slula wczyna ii? od 8-9 lö, zai 
najsiarszy respondent wykazal 51 lat 
W grupie dodatkow najczesciej pojV 
wiaja, sie Joystick 1 enysz, co jort ©czy- 
wiste. W drugim raedzle wyatcpuje raz- 
«erzenie pamieci de Amlgi. dwie sta- 
cje i kam dzwieko wa w FeCecic. Rt - 
utf moäecie wytzytac" 2 wykresow - 
wyciajgneliaray najbardziej znamienne 

W grupie «eanauoWlowcdw oka- 
zalo sie, zepraawazajtyacz£8C~ madmgj 
w iyciu komputer. Wszyscy Fece- 
towey maja. juz twarde dyski (Irednio 
48 MB), podobnic jak prawie ewiere 
rzeazy Amigantdw. Srednia pamiec" 
w grupie szesnasiobiiowej to 2 MB. 

Na kotiiec pczyjrzyjmy sie kwesüi 
oryginalöw- W grupie osmiobHowcdw 
56% osob ma wryginaly. m osobe pray- 
pada 13.5 sztuk, a 8 sziuk n oaob$ w ca- 
Icj jfnjpic, W grapäc sxean&stobitowcdw 
orygjnalami wykazuje sie 37%, co dajc 
4.6 «ztuki na osobe; 2 aztuki na osobe 
w eatej grupie txesnastobitowedw, 

Struktura komputeröw poueza, it 
roamy do czynienia 1 przewaga. szes- 
nastu bitöw, jednak jeazeze nie druz- 
goeaea.. Sladowe wystapienie konsol 
mair wynikal alt» z faktu, ie je« ich 
malo, albo z tego, ie konsolarze nai 
nieexytaja, Na prawie 3000 ankiettylko 
14 oadb wykazalo sif konselami. 
Falowi t wk mltia Pcgasuay. 

TYPOWE BfcgDY 

I. My lerne twardego z pamiecia.. 
Prxypadeknajczesiszy. 25« T wo 1B00 *wo Collage 

- awtor nieznany 
Mtejatwl ■Ktonoo^ do urtanUacU int iimHwinto dotatUnflKL 2. Kupuje na gieidzie i kradnie od 
kolegl nie ptaci i ma oiyglnalne grj-. 
Mkaaka w miasfteczku i na wsi, adre* 
zwrotny - Shipsk (10 doli duie, woje- 

w6dzkie miasto). WjN Diw>« 
lVyfTMflH vif WKl m* rwwoici LuNlUiKM Jaki» proc— v i^mti zichodtM? 
2rodrat orogramdw 2. Pyianie ILE MASZ LAT- ju>". 

3. Nk wie, ktoiy 10 jego koenputer, 

ani De ma lat i gdzie mieazka, tub ma 
239 lat, akomputerdw ma 130 itp. 
bzdury. 

4. Zamazanie calej anklety, chyba ze 
ztafici, sie na kogo? 

CZEGO HIE 
PRZEWIDZIELlSMY? 

Okaruje sie, ze dopiaki na blankie- 
tach ankiety wykraczajq poza ^azelkie 
ramy. Czy telnicy zaproponowali swoje, 
czaiem unikalne kategorie. Podajemy 
w kolcjooÄci pojawiania aif ■ 

IHK 

Sprzet apoza naszcj Utayflka.cjl: 
Spectravideo, Sys, Video game» Sy- 
stem, Commodore +4, Junior ZX81, ic- 
garek, m6zg, 128K+2. ZX81, Amiga 
CDTV 

KONSOLE 

Sega, Nintendo, Nei, Tv Game, 
CMF777DX, Snes. Ataii Lynx. 
Pegasus, 26O0b 

DODATKI 

simpler, trank, ball, drukarka atrtmen- 
lowa, akancr 

ULUBIONE GRY 

pomo {erotyczne), religijne 
wtaBiK (w tym pici-polo), uiytki 
mieatane (w tym: dramatyemo-kata- strofKzne}, ziecznoJciowo-sportowe, 
jazda samochodem 4- strzelanka, ava- 
teglczno-ayinulacyjne, komnaiowo- 

przygodovrc, «ctlon-advcnturc-, zteex- 
noiciowo-logiczne, taktyczno-bitewne 
menedzersko-sportowe, maniakalno- 
depre&yjne, decyz yjne, karriane (w tym: 
bazardowe), mujyc/ne, platforroowc 
po polsku, w tym tekslöwki po polaku 
karate, konmatowe, päki noinet nipe- 
ry, wojenne, pirackie, syndicate, jeden 
graez contra dwdch graezy, na dwle 
Amigi, medytacyjne, menedierakie. 
taktyczne, ekologiczne, azachy, krymi- 
nalne, finansowe, detektywistyczne, 
horrory, ponure. z dobra. animaejn, pra- 
wo jazdy, po proatu rajne, clekaMe 
fozrywkowe, takle, tzkie, no wi^c ja- 
kie?» giupie, dobre, on Urne, nc (nor- 
tpnTT?}, nowe 

ZAST0SOWAN1A MIT 

dema (w tym: piaanic dem), rzucanie 
o iciane, alanie na atafie, grafika 
pomo, business, grzebame w Ärodku. 
rysowanie fraktali, worek treningowy, 

midi, zewn. hardware» p»zyc»ak do no- 
tatek, ekkerenikm, wkurzanie staTych, 
szperanie, »terownik, obKczenia iniy- 
nierskie, psucie go (komputera), ozdoba 
ifcm, pranie ubran, zabavpfa, scena, ped- 
stawka pod krze&to, piaanie gier, ryso- 
wanie gjupot, aipan, gazetka szkolna 

ZASTOSOWANIA 164HT 

CAD, kr6tkofal6wka, gazetka azkotna, 
animat^a, grafiki uiytkowe Hl. Wroillt 35/37, tsl. (022)201-261 w. 550, fai (D 22\ 209-309 KGB 3 1 ~ 
Paeja latente nie Jest czyma, czym eztowlek ale zara- 
za z dnia na dziert. To naraatajace z blegiem lat uczu- 
cle, ze nelezymy do przestworzy, Moina Je za nied ba t , 
sttamslö, zapomnie* o nlm. Mozna je tez pleleg nowat 
I rozwljed, marzy6 o locle, a wreszcle sJaä6 za ateraml 
szybowca czy aamolotu i wznle66 sie w powietrze. Dia wieki cnturjattöw lotnictwa nie 
jest jednak moüiwc spernienie swoje- 
go prafiznaczaiia, to ze wzgledow zdro- 
wotrtyeh, lo z flnansowycb, z powodu 
rtiekotzystnego miejsca zariüeszkania 
czy po proau z lenlstwa. Dia nich po- 
zostaja. dwie moaliwo fei: budowamc- 
deü (notabene wcale rucglupie zajecie) 
i syrnulatory lotu, oczy wiicie korapu- 
terowe. 

Z powodu powolnofci naszych konv- 
puterow oeobiEtych (rak tak, turbo 
486DX z niewiadorno iloma megaher- 
cami zegara tez nie wystarczy), lakie 
syrnulatory Idada zazwyczaj nacisk na 
jcdru x dwöch cech; realizm walki 
(stnetaniny - symulatary wojskowe) 
albo rcaJ izm 1a tu (nazwijmy umownie 
ten typ k\ rnuialora cyvv i Lnym). O ite sy-- 
mulaiury knlejnych F'ow i MIG'dw 
maja. bardio »zeraki zakres odbiorcöw 
(wiadomo - gry typ« podled-fltrcct-za~ 
bij inui rrigdy nie traca. popularnofci) 
o tyle syrnulatory cywüne sa przezna- 
czone wylacznie dla prawdziwych 
znawcow. 

Wszystkim niedosztyro pilotom po- 
kojowych atalkdw pQwictrznych (i tyl- 
ko nim) mozna polecic' np, program fir- 
my Microsoft: Fltght Simulator 5. Jest 
to najnowszy Flight Simulator, ktore~ 
go pierwsze wersje siegaja, tak zamiera- 
chiych czasdw, ze by fy pisane na Ata- 
ri SOOXL (nie bylo wtedy nawet jeszcze 
65-tki>. W porowtianiu z wczeStuejszy- 
mi wersjami wprowadzono wiele 
usprawnicA... Ale otym przeezytaeie 
wewnatrz nuraenj SECRET SERVICE 
— strona 24. U nas pora na krötki wy- 
kJad z aerodynaniiki, czyli 

Diaciego toto lata? 

Kio6 powie, ze samolot lala dlate- 
go. äe ma skrzydla. Oczywisciel! Ale 
dlaczcgo skrzydla w magiczny spe-söb 
ntz y muj4 ogmmnf n ieraj mase w po- 
wietJY.ii? Otöi Cala tftjemnica tkwi 
w ptxsfilu ptata (ry». IX Moina by tu 
sie pj£ pby wti- o prawach Bemoullie* 
go i temu podobnych, ale g!6wna za- 
aada jeiu prmla, 

PowietTze oplywajace g6rna po~ 
wierzchnie skrzydla nva do pokonania wieluszy dystans od krawcdzi natarcia 
do kmwcdzi sptywu niz powiietrze, ktd- 
re przetnieszcza gip dntem i jest od nie- 
go burdzicj „upakowane". Powietrze nad 
skrzydiön muü wipe poruaza<! kjv t>; iej , 
wie« jego cünienie jest nizsze. Ta of \ . ; - - 
nica eifnied (nk wieksza nii ta, ttörej 
uzywasz. gdy pijeaz Cole przez slom 
kr i' i daienie do jcj wyr6wnania powo- 
duje, ze na ükrzydlo dziata eita rjo£n«, 
i — presto! aamolot unoai sie, 

Oczywificie wczystka to odbywa sie 
kosztem ubraty jakicjli energii, gdyz 
vr przeciwnym wypadku powietrze 
przestaloby opfywaC skrzydla, Samo- 
iot w tj m oelu uzywa noey stlnika. 
Szybowiec natojniasl wykarzyitaje 

cnergic, ktdrij oddai ftiu wczeiniej sa- 
molol hnlujqcy lub wyciagarka. Ukla- 
dy ii) dzialajacycli na samoloi fr>'s. 2) 
i szybowiec w locie (ryi. 3) pokazuja. 
t*t*dc lotu, Oczywilcie im mniejszy 
jeitt op6r, jaki stawia w powietrzu naaz 
statck powietrzny, tym mniejsza sila jeat 
potrzcbna do pchanlago z odpowiedniq. 
prr f -dx L : .gi,:ii| , dlategD SJTHJkkjaZy Wims - 

lot jest szybszy i zuzywamniej paliwa, 
a lepiej dopracowany aerodynamieznic 
izybowiec wolnlej trad wysotoW i mo- 
a« dotrzed zaacznie dalej, nii np. MiG- 
21 zwyQiontowanyin allnikiem. Siad 
zreszt4 konstrukcje samolotöw sf lak 
rroznicowane: praeciei jeden ma lat&c" 
&zybko. i nny daleko, jeszcze inny mu- 
&i slartowac z maJych lotnisk czy tez 
przewozj£ duze ladunki Dia kazdego 
zasJosowania i sini rjr wiele mozHwych 
rozwi^zart, 

Jednostkl nap^dowe 

Sita sprawez^ ruefau posrepowego 
w samolodc je« eilnik. Ciag przezen wytwafzany düfltareza sib/, ktöra utrzy- 
muje nasz; maszyne w powietrzu. Po- 
za raezej nie stosowanymi silnikami ra- 
kietowynii, silniki moina podeielii na 
Üokowe i turbinDwe- Silniki tlokowe 
ßiogq byi ze wzgledu na konstrukcje 
dzielone na dwu- i czterosuwowe. 
Dwuauwowe »4 najcze&iej uiywane 
w b&tdzo raiiiych samolotach 1 uwagi 
na miitq liczbe czelci i zwiazanq z tym 
prostotf obahigi, Silniki czteroüuwowe 
oferuj^ natomiiat bardziej siabilnq pra- 
ce, lepsz-q ekonomie uzytkowania 
1 wtfkaaa. dlugawiecznoa^. Natocniast 
ze wzgledu na uktad cylindröw tloko- 
we jednostki napedowe dzielirny narze- 
dowe 1 gwialdziste (radialne). Silniki 
turbüiowe nainmiast dziela nie na tur- 
boodrzutowe, gdzie samolot napedza- 
ny jest odizutem gazow wylatujacych 
z kornory apalania (100% aamolotdw 
myfliwBkioh i izaiimowych na Swiecie) 
i turboamigjbwe, z curbina napedzaja,- 
ca.kitkulopainwe feni- 
glo. Notabene Ecmiglo, 

mime ze möwjmy 
o jego skokii, nie je« 
wcale wycinkiem aro- 
by, tytko poruazaja,- 
cym nie po torze ko- 
towym prafilem kutni- 

a y m - J**o Jopatka 
jest wipe jakby mmia- 
turowym skrjydtem 
i dziala na prawie 
idemycznych zasa- 
dach, 

A co z azybQwca- 
mi? Szybowiec poru- 
sza sie do przodu kosztem ubaty v.y 
sokoSci. Jedaak jefili ziuyidiJe tif w po- 
wietrzu, ktdre sie wznosi szybcxj, niz 
on opada, bedzie tracil wygokol^ 
wzgiedem mas powletrza. ale zyakiwal 
w jsokoid nad poziomem moiza. Wzno- 
sz^ce sie powietrze wystepujc w k omi- 
nach termicznych (rys, 4), powstalych 
w wyniku ogrzewania powietrza przez 
ziemif. na kiörj) pada slotk« 
i nad zboczami görikimj, gdy 
wieje na nie wia.tr (rya, 5) . Po- 
niewai powietrze jest niewi- 
dzialne, nie trzeba raCwii, jak 
trudnym aportem jest szybow- 
nietwo. Ale zanlm wazysilo 
to stak» sie oczywLsie,.. 

Trochf hlstorll 

Byli sobie (porajjajac oczy- 
wificie Ikara, ktöry sie zabü, 
bo nie przeprowadzil wlaici- 
wej kontroli urz|dzen przed 
slartem) panowie taey, jak Li- 
UJemhal iibraciaWrigbif^io- 
nierzy lotnictwa, Otto Lilieo- 
thal budäwal lotnie. Robil 10 
zresztq bez amiaru i wyke- nywa} po kilka lotdw dziennle. Jego 
koneepeja sterowania polegala na zraia- 
nie Btodka masy lotni przez odchyLa- 
nie doloej czejci ciala, Otto byl calko- 
wkle oddany «prawie lotnictwa, ai do 
Smierci po wypadku w trakeie jedne- 
go z lotow. 

PierwHzy lot aiinikowy wykonali na- 
lomiaBt bracia Omlle i Wilbur Wright, 
swoim simoloterti Flyer, köiry prae- 
azedl do historii Niedhigo potem wy- 
buchla pierwaza wojoa Iwiatowa, pod- 
czaa kt örej samolory rozwijali sie z po- 
tracznych, ledwie unowaeych »ie nad 
ziemie konatrukeji do szybkich, spraw- 
nycb urzadzeri - z tego okresu pocho- 
dzi Sopwith Camel i Fokker DrL 

Po wojnie nastapia gwahowna po- 
rjQlaryzaeja lotnictwa na licznych po- 
kazach, w ktdrych wyaiepawali „oetwaz. 
in meiczyzni w niebezpiecznycb ma- 
szynach", czyli nzjczc&iej weterani wo- 
jennir Ma okres niiedzy wojenny przy^ 
padl rozwdj lotnictwa pasaierskiego 
i pocztowego t a takie booea wylcigdw 
powieliznycb. Znowu nadeizly ciem- 
ne comury wojennej zawieruchy, i daJ- 
szy rozwdj konstnikcji. ■ «* 

W trakeie Drugkj Wojny ^wfatowej 
powatawaJy coraz Bzybazp i dotkonal- 
sze samolory, po stronie niemleckiej 
weazly do atuiby pierwzze odrzutow- 
ce. Okrea powojenny to wykorzyaty- 
wanie nietoieckjeh doiwiadezen i b&- 
dad (niemieccy naukowcy przodowali 
wdwczaa w wieiu technologlach) 
w dztedzinie sitiüköw Ddrzuicwyeh i 
tworzenie coraz to rlowych samolotdw 
bojowych, gtöwnie w ceJu wp*ucia 
kr* j przeciwnikowi w trakeie zirruic j 
wojny. 

Powstawaly tet coraz doskonalsze 
konstrukcje cywilne - w roku 1932 leci 
w pierwazy rej» komercyjny de H a vi I - 
land Cotnet - pierwazy odrzutowy M- 
molot pasazeraki. Powatalo wfele aa* 
molotdw dyspozycyjnych i »parto- 
■*yc n. Rosia liczba proatycb konatruk- 
Sil« Ütlkoiö Ry» 3, lAtocHaiwMcyeMaizytnwtac 4 KGB BlUftO REKLAMY I OCtOSZEÄ: 00-346 Wartia wa Prajtiwznoazajey 

walf 
Ryt. 4. Wmcw '«ot poWMrza « tamfti tarntary. Rjri, 6, Wtnwajca powlÄni pfzy rx^ianym Zboau. cji amatcrakich budowartych z pl ancw 
lub zestawöw, Rozwinely sie: tanic s$x>- 
aoby na latanie - lotrüarctwo, motolot- 
niarstwo, aostatnk» lakie paratotniar- 
atwo - mogibym sie riawet pckusid 
o srwierdzenie. ze np. lottiia kosztujc 
mniej, niz kompilier, na ktöry m gras j_ 
Dzieki ogromnej liczbie ludii ebcacych 
latad i pragnacych, sby Inni Ittali. kaidy 
raoze w dz'tüejszych ctagach apetniae' 
swDje marzenia. 

WDlDdla Riczfca| ARCHIWALIA 1. Zamdwierüa mogq by£ sklada/ie do 
15 dnia kazdego mie&iaca, Obowiazuje data 
stcmjjla pocztowego. Ceny na poBZCzegölne 
numerysa,rDcbomei atanowiawypadkowa, 
naazego zapuu oraz zgtauancgo zapotrze- 
bowania. 

2. Cent zawtera koezty prwjyiki. 

3. Wptaty nalezy dokonywac izw. 
PRZEKAZEM NA KONTO, 

4. Na odwTocie przekazu naleiy wyriinie 
nipizai. ktöiych numeröw i w jakicj liczbie 
zamowienie dotyczy. 

5. Redmkcja nie pooosi winy z tytuhi f le 
lob rüecxytelnit wypetraonych pT*ckazöw. SPOSÖB ADRESOWANIA 6. Proaimy pamietai o podewaniu 
dokladnycri, czytelnych adresow z 
ködern pocztowym. 

7. Cau icalizacjji zamowtenia - do 
1 mieaia,ca, W przypadku przedhj- 
ianla sie lege okresu prosüny o kon- 
uki telefoniczny. ProScripl Sp. z o.o. 

Ul. WroniB 35/37 

00-846 Warszawa 

Bank Ochrony Örodowiska - Warazawa 

nr räch, 630148-102401-136 CENY DO 15 

Nr 1 - 50 tya. zl 
Nr 2 - 40 ty*. zl 
Nr 3 - 30 tya. zt 
Nr 4 -10 tya, z4 
Nr5-i3rya.zl 
Nr6-I0tys.zl 
Nr 7 - 13 tya. zi STYCZNIA 
za egzerapLarz 
za egzemplarz 

za egaemplarz 
za egzemplarz 
za egzemplarz 
za egzempiarz 
za egzernplarz UWAGA1 NOWY NTJMER RACHUNKl' BANKOWEGO! Uwaga! Nr 7 zdefektewany (odpada 
okladka). üferu specjajna: nr 4 i 6 
w keoiplecie za IS tya. zl. 
— AMIGA — 
2, C hanplonahlp Manager Domark 

4. Premier Manager Gremlln 1. Space Hufk Electronic Arts Llsta to po proitu lista. Dzlealec najlapazych gier wg 
grudnlowych notowari llaty GaJfupa. Zestawlflsmy dla was 
nöjpgpu lamlejsze gry z trzech kategoril ailnego sprzetu 
do grania. JJsta posumowuje rok 1893 wedfug wlelkoscl 
aprzedazy naZachodzie. Na razie pontljamy konaole, jako 
rozdzlaf zupetnle osobny I dotad nie wystepuja.ee w 
natzym kraju w reprezentatywnych llosclach anl modelach. Ciytelniczej llaty na Atari i C-64 
nie podajemy, gdyi w ostatniej chwi- 
Ü zostak otny ä kpwc mykaiowana i nie 
mielllmy czaiu oa jjej odtworz«Die. 

W kUegorii Amigi dekawe jeit po- 
jawimie tle a£ czterocti gier pi)kar«kich 
d *, \c ipcoedienkie i dwic gry akcjl). 
Do tego dwa symoUitory. i lame klaay- 
kj WiüOaek plynietaki, tc towarzystwo 
Anugantdw jest mniej podatne na tno- 
de i zu sie na dobrych grach- Moze dajc 
sie wc znakl wachlowanie dyskietkami? 
W kazdyin razie podkreslam oakiwity 
brak Erecznolciöwekl 

W kategorij PC zaikoczenkm jeat zdo- 
bywca pierwazego nuejsca (FS5). Poza 
tym dwie gry golfowe z lej samej stajni! 
DtIwik, ie 2 pnygodAwck zaJapata sie rylko jednB i to tei nie najnowflzi. Wy- 
aoko stoi tez jedna z typowydi Amigo- 
wych zrecznoiciowek (ZOOL), nie tuij- 
wyiizego low, 1 znow pilki - dwk gry. 
Znaczy to, ie gutta zachodnich Pececta- 
rzy bywajq >krajnie rozne. Nawet z na' 
szej ankiety wynika, ie w jednej InteJo- 
wej glowie rnoga pomieszai sh? gatunki 
role-playing, pilka i symulator czolgu, 
Kategorie CD-ROM przedstawiBr&y 
Jctzcze jako ciekawostke, liczac wszak- 
t&, li. ftkroice beda przestanki by udo- 
mowila sif na Male, Nie dzima. jako prze- 
boje, wydania znan>ch tytulöw dyskict- 
kowyctu nie dziwi itawny thr Uler „Si6d- 
ftiy Qoii". Ale co robi tu gra morska? 
Chylnrdobre wraieok dobr^ grafika. 

«■JIM 5. Syndicate 6. Sensible Soccer 
8. Pogllght 
10. Flashback 

— IBM PC 

2. 'Prlvatee r 
4.X-Wjng 

6. Street Fi r. a hter 2 
8, Links 366 Pro 
1 0. Champlonshlp Manager 

— CD-ROM 

2, The 7th Quast 
4. King s Quast 6 
6. Indiana Jones 4 
8. Chessmaster 3000 
ioT Eric the Unraady 9. Combat Air Patrol 5. Belfry Links Course Electronic Arts Renegatfe 

all/* II* 

Mlcropro se 

US Gold Microsoft Orlgln 
Lu cas Art e 
Gold 

US Gold 
Domark US Gold LucasArts LucasAris V'rgln 

a'llü 1 Iji i 

Sierra 

LucasArts 

Mlndscape 

Accolade Hl. WlaiaaB5^7 t tal. (022) 201-281 w. 550,(11 (022) 209-309 KGB 5 
Zgo d n ie 2 wczear lejszq zapowiadziq r ozpoczy namy nowa, rubrykf , dotyczaca g rze- 
bania w PeCetowych SAVEGAME (SO), czytl pilkach z zapiaanym stanem poate- 
pöw w grze. Formuta cyklu bedzie na tyle unhveraaina, za nieraz zahaczymy o cos 
wiecej, oo pozornie nie podpada pod te nazwe. 

W tym odcinku ograniczymy sie do podania co I gdzle zrnienic, ieby byto letwiej. 
Z racaptaml fak dochodzid do tage aamemu, poczakamy na waaz odzaw. DUNE 2 

Wirdd plikow gry mozna znaleie 
SCENARIO.PAK, w ktörym aa zawarte 
wazy stkie taformaefe dotyczace pndzi 2- 
hi sil w kazdyin scenariusza. Co wie- 
c ej , informaeje te sa. kodowane w äa- 
twy do zrüzumicnifi sposöb. Np, 
w SCEN ARJO 3 dla Aireides pod na- 
zwa. [UNITS] zawarte sa. wazystkie in- 
formaeje o rozmieazczeniu sIl . Po od- 
nakzieniu np. 
I UC>31- A ü-L'idra,Qu jtd^Area Guard 

zmieniamy Quad na Tank i w ten 
sposob na irzeciej planazy mamy do 
dyspozycji czoigi, naiornaat zamiana 
Trappers na Launcher spowoduje, ie 
zamia.« ludxi beda. ciolgi rakJetowe. 

Li wroga muina, mieazaC jeezeze 1 c- 
piej. Pod [STRUCTURESl znajduje de 
liöa wazyatkich budowli na plariszy, Za- 
miana np. Rafinery na Oufpost po wo- 
dnje, ie wtög zami&st rafinerii dostaje 
radar i nie m« czym rbieraC przypra- 
W>'. N'alnlr, Jas t wie: 8 £ 

CREDFTS=«m 

okreala przy dziat poczatkDwy pie- 
r. ic dz v Zamiana 1000 na 295692 po- 
woduje np. takie kwiatki, ie mamy 
w portfelu ponad 32 tys. i przy bu- 
dowaniu ta suma jeazeze troche ro- 
ftnie, od tego tnomentu znika problem 
z dodatkowyirn siloaami, a w rafme- 
rii rnoina potnlescic nawet 50000 
jcdnoGtek przypirawy. 

ISHAR2 

Ter» apröbujmy ugry*£ ciekawa. gre 
firray STLMAR1LS - ISHAR 2. We- 
drujcmy druiyna, po przeroznych wy- 
spach, gdzle apetkae mozna mase moct- 
strualncgo paskudztwa. Walki powodu- ja azybki drenaz alt wltalnych poezcze- 
goinycb bohaterow. Sytuacje moze po- 
pniwir. zakup lepszej zbroi, creia, noc- 
leg w karexmie, fcd., ale na lo z koki po- 
trzeba zlota, ktorym laden przyzwuity 
wüs/ega nie grzeszy. Zajtoiemy sie wla- 
*nic tymi problemami. Dociekliwi mo- 
g 1 1 by pok um t aie o zmianc wazystkich 
cech druzyny, ale nie jeat to niezbedne. 
Potrzebny bedzie jakü SG, najJepiej juz 
ze skomplctowan4 druiyn n, przy puAi 
my ibb nazywa on ale ARMOR-SAV1 

Enetgia poizczegolfiych bohaterdw 
schowana jeat w pooiaci d wach bajtdw. 
Zm icd ai bedziem y ptenvszy Z i n l hi na 
wanc üi FFh. He dzit so powodowali 
knücer.ie sie aiupkdw na eknuiie, ale 
za to rzadzlej trzeba bedzie dodawa£ 
sobie animuaziL Zmieniamy kolejno 
toajty o offsecie (liczba okreflajtca 
ndieglc^j ad poczqtku ptiku): 
FpnKi^-997 
H poslad -999 
IH portal- 1001 

IV pos Ist -100 J 

V poatai - 1005 

Laiv-'o zupiirtiieiad, gdyz poczatko- 
wy adres kojarzy sie z powszechnie 

znanym nurnerem tdefoitu. Probtem 
pienifiny maina rOzwiaZttE dajac kaz- 
dej poaiaci w li^te duzo kruszeu. Pro- 
ftciej jest jeat jednak wzbogacic tylko 
pierwazegQ bohatera,, pölniej jui w grze 
wyrdwnad poziotn gotiü>iwki w calej dni - 
iynie przy pomoey apecjalnej ikonkL 
Gotowka jest kodowana w dziwny 
Kpo-vSh.niebpJev.'ipcilrz^pJlBübittb- 
wiatury. Odazukujemy oFFset 1007 i pa- 
kujemy tarn np. 7Fh. Jakze tatwiejsze 
byloby zyriCi gdyby klüi tiunmapel- 
nial portfcl w ten spoa6b. ■H CT»! M M 

5* 19 31 •« 4b »I 3fl W " " ff ■'■ 

•a ■* HMIIIIHMHN-UM 

HMHIIIiHHN-ilH 

IIHiiNHMHIl 

HHHMHHMH 

HaHHHHHHl 

U 75 73 ig R| H 15 M - M Uli 
48 Za 61 TZ H TZ « M - ■» M 

■1 M K H ff 

ZI HBiMN Gl Bl - ü rc 

rr bt te bb rf ■? ir Cf - ■ ■ 

TT 14 FT B Ff M II BS - tt Q. 

PF fZ FF 94 FF C3 BB BB - BB BS 
TF IC FF « BS B« 8« BS - FF II 

h ei ii u M H »j u ■ H w 

TF M ■ B* >B ■* FF OC - FT « 
FF C5 FF C» FF CT ?F SC - FF « 

m fl» s» h ff «r Fr ts - rt et 

HBBflMia : FF » Bi M FF BD rF BF - FF 13 
■ File 

C :NBM*llf%anMS\lBHnl2\«r«flr ■ an __l* jBCt 

BBBBB!37a! 

aaaaBaaal; 
■— BW l 
MMt3M 

e«aa«3H 
ee«BB3CB 
ea«Haia 

BBBM3EI 
flflBBtarB 
Off««t 1.K4 
HUMBl 

etanaii* 
■■■■■in 

BBBBB43B H BB H DB iB BB ,. 

■1 Bl DB DB BB Bl 

SB BB BB M) BD BB 

BB BB BB SB BB BB 

75 h' H ?! 61 br Z üijrin 

BB HB 46 24 6F TZ . .1 üd*«e r . -F or 

6C hi bl Bl H H *m. ,.r. aalt«... 

BB 4Z BB 1F Bi 23 K arara B.T.a 

BB 1B Hi ÜC OB rj J.F-I- .) 

BB LB BB lh BB H .*...*. . 


8BBBM5B 

aaaawiba 

aai«B47a ■ B7 FT «Z FF U 

h h rr n Fr »3 

FF CF FF B3 Fr K 

ff ec ff M H aa 

rr sc rr Ja rr sä 

rr ai ff aa rr bz 

rr ei aa ta rr d 

rr is rr «4 rr m 

rr i? rr » rr C3 

rr **• rr ab bb m ... . . e a 

r,i..r .«! t s f.. t *.. 
,.ttti 

El , 

. .1.. , 
Hl .i 
■ . , 1 , 
4 « I * C :>B*CII)rx6M4ESMSH»lHi\«r»0r , «« 
Uff Ht 99T. k«K 3t5 


LEGACY 

LEGACY to typowa gra role^pky- 
üig, rozbudowana 1 dotyi, trudna. Bo- 
hatera okrefilaja. liezbowe charaktery' 
styki jego umiejemoiei, np. wyiJTyma- 
lo*ci f sHy, inteligercji, etc. Moina je 
dowolnie zmkniad w ramaeih ograni- 
czonej puli punki6w, Wytrawni graeze 
przyjniiya. rtoe Strategie doboru waiy- 
StkJcb wartofci, jednak zawazeCZCgoA 
brakuje. 

O ilez btrwlei byloby zepaȣ tobie 
irocbe zabawe, ale zagrafi poslacia. 
maksymalnie napakowana^ Nie trzeba 
by co chwttn twkni jodzenia, apteczek, 
miejac do odpoczynku, tzv wreszeie 
mozoliiic zdotoy«»£ punktow doSwiad- 
C7.cn i ti, by mec uiyf dtJiy CZ&T. Mi 
CROf ROSE, nie kodujac pliköw gry. 
zoatawita funke dla hobby-atow. Bierze- 
my dowolny edytor tekstowy 1 zwra- 
camy naaz« oczeta na kaialog LtGA- 
CYXTGEN, Na poczatck dobsefzemy 
sie do pliku CHARDATA. Zawarte a% 
w nin ocwaitym tekütem wladomoBci 
o predefjniowanych pOfitaciach. ktdre 
wybieramy, ftjzpoczynajac nowa. gr?. 
W przykladzie zmicnimy metryczke 
pierwBzego bohatera, Brada Narrisa. 
Wyglada ona naatepujaco: 

START 

Brad Norrfa 

lt ws* announced last night that the 
■earch for the Winthrop helr la at aa 
end. Brad Norris, a sophonvort at 

N«W York Uoiveri Hy, ia Mppurtnlly 

the last iurrl ving member of a fs m LI y 
related hy marriag« to the Winth- 
rop«» whote unaxplalned dlsappca- 
ra.ncc U still baffling local pollcc. 
<.' aptain of NYU f kl team and a pro- 
mlaent member of the DeLatin g So- 
ciety, Mr. Norrli la phtnnin]; a mon- 
do party, and looks forward to me- 
eting hi? new nelgbbors. 
STATS 
33333 
0322 
2202 
0320 
-1-1 
-1-1 

-1-1 

. 

Strukture piiku jest prosta do odszy- 
frowania. Zaczyna sie od na,gi6wka START, po czym nasi^puje slovmy opts 
h i ^toryjk: . Bezposrednio po tym nagiö- 
wck STATS inforftitye gdzie zaezy n a- 
jq tif charakterystykL Proponuje zrnie- 
nic je naatepujaco - opia zamieni£ na 
polski odpowiednik, natomlaft wizy- 
fltkie Uczby charakterystyki na 16. Po- 
wodowac to bedzie przebicie skaii 
i chwilowe zaktdcenla wyswietlania 
elupk6w, ale wszyatko wroci do nor- 
my, kiedy wanosci zejda. w zakres dc- 
puszczalny. np. w wy niku wyczerpu- 
jaeych walk. Docelowo ten fragment 
pliku powinien wygladac tak: 

STAUT 

Brad Norris 

ZegzteJ noey podano do wladomosci, 

lz poszuktwanla spadkoblercy Win- 

tropa dobiegly konca. Brad Norris, 

Student na Unlweraytecle Nowcgo 

Jorku, Jeat evridentnle ostatnlm zy- 

Jacym cikmkkm rodzlny spokrew* 

nluuej malienatwem z Wlnthropaml, 

kturych tajcmnlcze zaglfdeele na4a) 

stanowi zagadkc dla mkjskiej poll- 

cjl. Pan Norris, kapltan cklpy 

uarctarakiej UNJ i prominestny 

ut /es tu Lk Kola Dyskusyjnego, planu- 

Je w Vslkle przjjede oru chee poznaC 

Sfraich saslidüw, 

STATS 

16 16 16 16 16 

16 16 16 16 

16 16 16 16 

16 16 16 16 

1616 

1616 

1616 

Teraz kolej na drugi z plikow, 
SPELLDAT, ktdry okreila dostepne 
czary. W ten apuadb mozemy spraw- 
dzic-, czy posiadamy je wszyatkie, 
ewentualnie, kioxych jeezeze brak i ijc. 
Oprdez krotkiego opiau dzlalania cza- 
ru, umieszezona jest informaeja o mi* 
nimalnym stopniu zaawansowania 
postaci, ktdra moze go rzucac, Dia nas 
korzyatne jest by ta liczba byt« jak najh 
mnlejaza. Oto jak wyglqda fragment 
przed: 

ffTAKT 

Bdgor's Mental Vloiatloo 

T h La hex unleashes dark rbreef that 

aaaall the mlnd ol whosoever the ca- 

ster dealres. Iti power» are great and 

all wUl kam to fear the wrath oTBel- 

STATS 
1 

i po dokonaniu zmian na jednym 
zczaröw. 

START 

Belgor'i Mental VMation 

Ten znak nwalnla moce demnotcl, 

ktore naderaja na nrnyal tatoty wska> 

zanej przez rzucajacego czar, Jego 

muc Jest wlelka t wsxyacy naueza ale 

stradui przed zemsta Belgora». 

STATS Vt wyniku bardzo proitych opexaeji, 6 KGB BUIRO rlBttAMY 1 0t3WSZEH: 00-B46 Warsztwa 
iw.trr i.B, 7:n, Seetor flZ,B4S 

H £1 M Zt 3S 3t U ZI 

}} 93 H 1M> « ü 1t 

« *3 54 « ■ ■ M BS 

H ■ ■ B* BS ■ ■ H 

H BI H » Hl H H N 

ei m ii ii ■■ h st ai 

MMHHHHHaa 
M M H H II H II H 
■fl M BB tffl BB BB BB OB 
MHMWNNH»« 

ii n ii n (i ii n ii 

H 14 It H M H H H 
Ol BW H Ol Bfl Bfl BB BB 
HHHHHHIIH 
WeBBUB: Bfl BB Bt Bfl Bfl Bfl M Bfl 
BBBBIBrBr 8« BB BS GM 16 BB » BB 

tti«aaiBfl: Di m h n u ■ h H 

HMWflIlB BB BD Bfl HB BB BB l»fl HS 
■NNIH: NHHHHIIWIM 
— Ml; Hl MB H M M BB m m 

a nie 

C '-MCKL KGi-iFffl JsWlBllSc* t . I r.r 

otrzymalilmy dobrego kopi, co praw- 
da tylko na poczatek. Pierwotnie na- 
pompowane charakterystyki w koricu 

zmalejsi, ale to juz inna bajka. 

goblins a 

Zcrknijmy lenz na swietna, gre fir- 
mowaoa, przez COKTEL VISION - 
GOBUNS 3, Przygody Blounta m 
najezonepowftznymi problemamL Au- 
tor^ gry przewidzieli pewne trudno- 
fci w ich rozwizzywaniu, gdyi w tej 
cze&l mamy wbudowany System po- 
mocy. Krdtkie sciagawki zwaae JOKE- 
RAM! pcdpowiadaja, nam niektore 
czynno&i na poszczegdlnych plan- 
azach. Mozemy korzyalai z mich tylko 
pif £ razy. potem jesteiiny zdani tylko 
na »teilte. Wlasnie dlaJego pomozemy 
aobie, przywracajac oryginalna. liczbe 
JOKERÖW, Teraz przyda ait program 
do edycji do wo In y cb plikö w. Przvkiad 
wvja&uony bedzie przy uzyciu progra- 
mu NORTON D1SK BDITOR z pakietu 
NORTON UTILITIES v7jQ, ale podob- 
nie bedzie przy uzyciu dowolnego in- 
nego programu. 

W katalagu GOB3 znajdujemy plik 
C ATI NF i wrzucaray go na warsztat 
Zmieniamy wartosci bajtu o offsecie 
(odleglofci od poczatku pliku) rownym 
79 decymalnie. Przechowywana jest 
tarn informacja o ticzbie JOKERÖW, 
poczaikowo jest ich 5, Kiedy ticzba ta 
spadnte do zera, wystarczy znowu wpi- 
&&£■ 5. Tu n5 wnie-ä rozwiazank jest nie' 
pelne, gdyi same JOKERY podaja. lyl- 
ko wakazdwki, a nie szczegötowy prze- 
pia jak akofkzyC dany etap. 

LOST M TIME 

Jeal lo tez gra przygodowa firmy 
COKTEL VISION, innego typu ale zro- 
biona na taüm samym inteifejaie uzyt- 
kownika (menu, okna, zawextoec kif- 
szeni. spoaob zapisywania gry). Tu üb letzt 
■II 63 » 


1B 


14 -IT 


ZB 


31 


n v a.H tc>«BD it f_ 


tj 11 


Ü3 


ZI * 


11 


?.E 


4C ja.Bff DM« LA L 


11 31 


li 


fl| Bl 


M 


nfl 


Bfl 13TT. . *1 


BB H 


m 


aa bb bb 


■I 
Bfl Bfl 


m 


aa ae 


H 


■I 


■L----- —-■ 


m m m 
M ae M 


H* 

aa 
N «fl 
■1 BB 


ti 


ai ai 


11 


Hl 
91 Hfl 


M 


BB BB 


HB 


OB 


et 


8« W 


BB 


BB Bfl 


M 


flfl 
m n 


■I 


•• m 


m 


II 
H H 


Hl* 


•i ae 


m 


Bl 


■ .,,.. ..... ...... 


Bfl «• 


im 


a* n 


AI 


aa 


M 
HH 

m 


K'8 H 
Bl M 


•B 


BB 
BB HB 


BB 

BB 


Bl SB 
Bl BB 


HB 

BB 


BB M 
Unit 


m Bl 


BB 


Bt) 


«Bl mt ■•■*.■«*■>■*>.. 


es bb 


Hl» 


ae m 


m 


■ H 
BB M 


!♦« 


m m 


»• 


BB 


« 

Cluttar II.Z71 
Wfiet 71. hm +T producenci przewidzieli tylko trzy 
JOKERY. ale moieroy eobw te liczbif 
odÄwiezyC - jak poprzednio prtecho- 
wywana jest w pliku caUnf. 

Poatejiowanie jeat podobne, jak 
w pizypadkuOOBUN6W.S^Tot)ujKw 
i-ami odszukaiS irüejscc zapisu liczby 
JOKERÖW j zmi trM >a, 

STRIKE COMMANDER 

W pTxypsdku tcgo Iwkmego syrnu- 
I Etnra rzecz iprowadzi sif do nibttl- 
nego regulowania „po omacku" w pli- 
ku z nagranym stanem gry *.s*v, Do- 
brze bedzie zrobW «oNe kopie zapaso- 
w^ pliku, bc w przypadku pomylki 
wszyatkie awanse, port^py i pieni^zki 
pöjdci do gazu. 

Podstawowq, bolaczkq w tej grze je«i 
notoryczny brak gotowki na zakup 
uriTTojcnia. Ceny sa horrendalnel Po- 
zofltawiajqc wi^c iidbiinicjsiym z was 
odnaJezicrrie raiejsca i »posobu kodo- 
wania rtanu kasy, podun tylko jak za- 
pewni£ aobie petnc magazyny wybu- 
chowego zclastwa, W pliku SG pize* 
chowywana jest ticzba zapasdiv katdej 
z dziewieciu rodzajöw broni: brolV 


OlTiet 


AIM-9J 


367 


AIM-9M 


369 


AGM-65D 


371 


DIJRANDAL 


373 


MK-2II 


373 


MK-B2 


377 


GBU-15 


379 


I^U-3 


38t 


AIM49D 


383 
Wpisujac w kazdy z tych bajtüw 
wartoK 255 (hex FF) otizymujcmy po 
255 «ztuk ukochanej niazczycieJiikiej si- 
ry! 

hf __ ^ 3l I — _ I BB .^. B fa Ba Halt Pl-rtolp 

(•HBtHN 

na ae n aa aa ....... 

BB BB |B HB BB . . . .Uä . 

pH Hfl M BB m 

BB m IM BB Bl ....... 

Bl 12 II II 12 
BZ «2 II II BZ 

aa ae aa aa ae 

H Bfl Bv Bfl 1 PH ■ << luüii ■ ■ ■■•«* 

aa aa bb ai m 

Bfl BB Rt Bfl aa ... 

BB BB Bl BB tt ....... 4 

VfMB rr hi rr 

14 t* ai BB a B.B.r 

hb at 1? na ai . .,B,j\*.9.r,».e 

Bl BB U Bfl 14 .X. ...... ■.fi.v.1 

6F vz n /? il ...„•... Blnnif« 

BJ H H 61 bt ..J*6 

BB BB M Bl M ,a*t 

ai at et at et .titrtlnM j 

DffMt M.7, hn 1U ' 
| Bl.t. Eillor 
- (zyczenii) ieby warn sie ctiolnka 
nie przewalila; WszyBtkiego najgrow- 
SMgo; 

- (poczsjtki) Bon 711 r mesje; Wttaj- 
tic pra- v, oiJnK.y po mroku; Zdrastwu)- 
cic rebiata of war; To my walnieci 
w czolo pogromey kur i wtqtw Hello, 
du ju «pik tnozanibik; Czeic kochen« 
oczojeby; Do uzeciego pulku Ulanöw 
Podhalajlskich im. Stoczni Gdartukiej; 
Jeet ml bardzo niezmiemie; 

-(koäce) Szybko koneze okrzykiem 
Intel Do Sracza. bo Maater of Puppecs 
nade mna. atol; Flj siark; tudowlanna 
- wutiacnia zeby i zapobiega prochni- 
cy; No lo cutii bo ide zjelc zupke z je- 
szcze c jcplcga ataxowca; Nie zwracaj- 
cie uwagi na rozrucny klaitowe; 
OJC.-EB.; 

- (przekrety} Bang Bank! - W sa- 
roo pohidnie; Batmao Returna - My- 
sza wraca do praey; Beauty & Bcast - 
Piekny i Bestia; Bundesliga Manager 
Proiesalonal - fiurdel Manager Profe- 
sor; Camclot WllltüB - Wariad z Ca- 
melol; Future Wara - Wojny o Fulxo; 
Gaum jet 2 - Kotlet Schabowy Sieka- 
ny; Jack Nicklaiifi Golf - Jack Nichol- 
son Golf; Lost Files of Shciiock Hol- 
mes- Loa* f-'pjflc of Chcriak Szulc, The 
Los! Podpaskaa of Kasia N; Neron - 
Baleron; Pacific War - Wojny Pacyfi- 
»tow; Prince of Persia - Ryz i Pierw- 
sza Lepsza; Sini Life — Przetrane iy- 
c je , Syndicate-Ojciec Chrzeatir,'; Uto- 
pia - Powdd i\ X-Wing - Röwruuiie 
z Jedna NiewiBdoirui, Sing Smg, Par- 

tia-X; 

- (Even more o aioatrach) Mam do 
sprzedania alontrc z 9-cio mtesiecznq 
gwarancjBj; 

- (varia) Jedna ? reda fceji wydaia na 
liacie przebojdw Street Fightera na 
C-64 (my tez coi nowego wydamy}; 
286 je« »zybki jak ja na WF-ie; Do 
li&tu dolaczam troche ukrainakiej go- 
towki, jest autentyczna, a wyglada jak 
pieniadze do Super-Monopoly, Dysko- 
man to posiadaez staeji dyakdw; Al- 
fons to poBiadacz Przyjaciölki (za) 500; 
Nowy przeboj Commodorowcdw - 
Spalam sie; Oto nowy Commodore 
t maca grzania wicksia, o 25%; Irak za- 
m6wi) d wj\ iloiC C-64 na pociski ba- 
bstyczne; Nie kvpujcie swym dzjecjom 
Atari» bo skonezfl w zakladäe ze szkoc- 
kft firanka; Jestesroy posiadaezanü Aj- 
BjeMuf Po tym juk z Odry wyleciah/ 
nan i trjby , oferujemy nastepujace gry: 
Wodnik Szuwarek i jego komandQ ze 
Stawu, Mil U&zatek i jego ha/da ob- 
aLawa, Sirazak w sutannie (VTIc); Je- 
stem 17 lemim zabvtkieni klaay 3 ZDZ 
o kierunku p6lnocno~zachodnini; Co 
znaczy skrot: p.n^.? Pned Nasza. Era,, 
Po Naszej Erze czy Podczaa. Naazej 
Ery?; Siedze sobie w tawce technikum 
samocfaodowego i slucham glodnycb 
kawaJkdw na temii wapölzyeia wspol- 
noty ko£cielnej - gdyby nie te oatat- 
n i c dwa alowa pewnie nie napiaalbym 
tego lis-im Möj kolega idac kolo kina 
Bajka nadzlal sie na waszego naczeJ- 
nego i doatal wizytdwke, ja tei takq 
chce{jak sie nadziejesz to dostantesz); SzedJeni sohle ullcsj. a tu nagle wypa- 
da jaki* leszcz i zapierdziela w atrone 
kiosku. Lapie go za kaftan, podnocze 
do g6ry i pytam: Quo vadis kolci? 
A dtl, ie SS przywieilt; Pierwazy roz- 
biör Polski mial: nüejsce w 1772 roku 
po urodzeniu Chryttusa - barwnej po- 
Stack bohalera wielu obrazdw i utwo- 
row Iherackich, a nawet kinowych (vide 
„Ostatnie kuazenie Jezusa"); 

- (pozdrowienia) Dia leszcza prof. 
A.B. od matmy; Od Miela W. dl a Ko 
akini z Peiofiego 8 (przylaczam sie, t>'le 
zenaOdyfiea); Dia K> z V L.O- w Kxa- 
kowie (czy na przesylke zloz>ia siecala 
klasa?); Dia Anety K , ; 

- (zawotania) 

Hej dziewczyny, w göre kiecki 

Idzie player mazowiecki 

» 

Klawiatura ma kochana 
Jak dziewica jest zjecliana 

* 

Niech zyje i zwycieza aocjalizm 
Na wieki wkkdw zament 

- (doweipy) 

Byt u ciebie wooTttj prad? By]| A co 

cheiäJ? 

• 

Driewczyna mdwi do komodorow- 
ca na pkrwszej leiacej r andee; poJöi 
reke na my m lonle. Na to on: a co to 

jest mymlon? 

* 

Do Cccnmodorowca lowiacego ry- 
by w przerebhi podehodzi goSC i mö- 
wi: Tu nie ma. ryb, idiotot Skad pan 
wie? Bo je»tem dyrektorem tego lodo- 
wiskal 

- (wierazyki) 

Pyta sie raz Atari Amstrada 
Czy na moja glupote jest rada? 
Na to Anutrad z usiDiecbeni po kostki 
Zamiefi swoj rnozg nn Cooiinodorowski 

-(fraazkl) 
Atari - kompuler z klawwzami w bsztal- 
cie rombeiw, 

Uzywany tylko przez jaakiniowych 
gJ^bow. 

Gdyby z greou powalal Elvis 
kupowalby Sekret Serwia 
-(motto) 

„„.koctiam ftraietft, bo tylko cna na 

mrt \e CZeka." 

- (koleda) 

Lulajic Sekrecic, moja perelko 
Lulajie gier skarbnico, tne piescidelko 
Otwfirz swe oplaow pdne karteezki 
Niech zgrattindze twych numeröw pet- 
naiikie teezki 

- (wiersze) 
Ojoy'u 

„Wziefa Joystick w obie dlonle i azarp- 

neJa niczyni konie, 

w koneu nadszedl czas reakeji, wzro- 

slo tempo, szybkoif akeji. 

Wszystko wziela jui na stebie i poczula 

sie jak w niebie 

i jnz gry sie konlec zblizai, wnet za- 

v isla morska bryza 

i poczula jak jej wtoay zmienia|a, ifc 

w ztote kloay. 

Tylko PeCet hyl znuiony, jakby lekko 

jui zmeezony*«** ul . WronlB SS/37, W. (0 22) 201-281 w. 550, 1 n (0 22) 209-309 KGB 7 
F15E powital Jakc samolot, ktöry mögfby nlszczyd cele nazlemne (a wlec bytby 
samoiotem azturmowym), I nie wymagalby allnej ochrony powletrznej - Jednym 
ata wem mlat byt to samolot, ktöry motna by puacic samopaa nla bojac ale czy 
wröcl. Jak przysiaJo na myaliwiec azturmo- 
wy, F15E maze zabicraö do 1 0659 kg 
uzbrqjenia. Eagle moze zdbieraf wiek- 
üiaM lypöw hroni be d^uych na wypo- 
sazetüu US Ab Forte, wyjatkiem 94 ni ■ 
kiety ALM-54 Phoenix - przeßoazone 
wylacznie przcz mysüwce F-14, Mo- 
ie on takie pTzenoaic wiekizöftd raktet 
i bomb puivie'jze- ziemi a fnüivct msJt 
bomby jadtrowc), ale tutaj wyja,rkiem 
jeai uzbro/jenie przetioszone lylko przez 
banibowce. Cirkavrtjstkui 34 poeiaki stu- 
zace do zwalczania aztucznych saicli 
low. 

W aamnlotach z aerfi F15 projektand 
duia. wage pofazyli na skrdcenie eza- 
hu reperacji 1 przcgit|d6w oraz na uiut- 
»ienie obalugi. C6i x lego. ie samo- 
lot aetirzeli 20 maazyn nieprzyjariela, 
jcSli pöinlej mu&i siac trzy dni bezu- 
zytecznie na przegladach i leperaqach. 
Du>.y nacisk potoz-ooo fez na obtiize- 
nie kosztow samc-totu (xzczegolnie 
w wersji F15E), gdy* podczas wojny 
brzeczaca mamona ma 
ogromne znaezenie, Genetasamelcüi 

Fl 5 Eagle pnwstaf jako odpowiodz 
na neue konstrukcje radzieckie — MrG- 
23« i szczegölnje MH3-25- Samoiotten 
powsL&l njejako w obawie, zepaftjtwa 
Ukladu Warazawskiego wytiaca. 2 rak 
zachodnlch atut, jakim byly l .'.S. Air 
Force (Hmerykariabie siJy powietmie). 
MiG-2S mogi toczyd zwycieskie po- 
jedynkl powietrzne z wszystkimi 6w- 
czeanymi amerykanskimi my iliwcami 
(takie tc zmadernizowanytn PhjuHo 
mem. ktory byl owczesnytn podauwo- 
wym mysliwcera atrony ameiykafls- 
kiej J. Ndwc rozwiazariia konstnikcyj- 
ne wytnagaly dokradnego przebadania 
- dhücgo tez F-15 apedzit bardzo du- 
io czaau na probach, a takie dhigo 
trwaly calkowiie ptace do ukonczenia 
proiorypu. 

CecftyFlS 

F15E je« dwumiejaoowym, dwusil- 
nikovrym samoiotem myäLi wako aztuf- 
mowym. Powstal on w rofcu 1964 ja- 
ko daleko idaca modyflkacja aamolo- 
tu myiliwskiego F15C. Saflioloi (en 
moze g^boko pTzaükaf pozycje nie- 
przyjaciela, bcz wzgledu na por^ dola 1 pogooc lozipu sy siema wi c« 1 nir» - 
Low Attitüde. NavigHÖon and Targeting 
ünfra Red ior Night — nawigac ja i ce- 
lowanie not 4 na malej wy5oko4kH w pa- 
toiiß podczenwkni) z duiq, pr-di cA nt\ , 
na maiej wy apkoici. bardzo precyzyj- 
nie przy tym ruiyp cele nazäerniM. Fl SE 
moze tiptf .to wä' «.am o-dj.ir Lr.i f, bez po- 
mocy innych aamolotow czy aystemöw 
AWACS iny sie in kontmli i pottie- 
tiznego oatTzegonia). Myfiiwaka 
weraja tcgo ABmolotu 
(Fl SC) miata byc 
kontra dla nowycb 
radzieckidi samoto- 
lowtakicbjakMiO- 
23, MiG ■ 25 , poxniej za£ MiG-29 i Su- 
27. Naiornia*« F15E miaT by£ samoio- 
tem dwuzadaniowym (koncepcja DRF 
- Dual Role Figbter), w ktöry m muz- 
liwcki ataköw azturmowych nie 
zmiüejazary by azana w walce powie- 
trznej. Od alerpnla 1991 r. umoloty te 
wypoaazone n w ailoiki ailzüejszc o 
20% klörych moc oraz awionika po- 
kladowa zapewniaj^ przewage w kort- 
takiowej wake powktrznej z MiG-29 
Fulcrum i Su-27 Flanket 
Zaloge stanowia. dwle oaoby - pilot 
KoncemTtije sie 
na locle i obro- 
nie przcd nie- 
przyjacCclem, 
zii oficer- 
operator sy- 
st e m 6 w 

UIUU- jeniakontrolujeprace urzadzeA powie- 
trze-ziemia, W F15E zaaosowauo ktl- 
kadzleäiat nowych rozwiazaä w stosun- 
ku do bazowego F1SC, co pozwolllo 
na obnizenie koaztow maazyny ora^: po- 
dniesienie nieuwodnoaci i wytiryma- 
tofeci. Znany jest wypadek, Idedy to F1SE 
bezpfecznie wyladowai po stracie skrzy- 
dla podczaa koüzji powietrznej na matej 
wysokoficL Obeoüe w Europieaamok< ten 
znajduje sie na wypoaazeniu 48 Skrzydla 
My£ü\i'skiego w sraeiykanskiej bazie La- 
kenheath w Anglü DANE TECHNICZNE 
Szemkoäd skrzydd 13.05 m 
WyeokoAc 5,64 in 

DJugoÄi _ 19^45 m Maas wtasna 
Maja calkowita 
Pirdko« 14379 kg 
36,5 kg 

> 2,5 Mac ha 
(2700 km/h) Zasifg 
Pulap 444S km 
18300 m 
Modul™» Knr«1n.«4i F-1 5 pönal« n( 
ttnkswkzns rnprawy prz« wymfaOf 
■krzydvl I tUMcznluiw. 

Chodai bardzo atarano sie o .obfliit- 
nie koaztow, to i tak F J5 pozostaje bar- 
dzo dxOjgim üamototem. 

DotycticzasowB wenja 

F-15A - pierwaza, praktyczm'e nie uzy- 
wana ft-enja mysllwaka. 
F-15B - wenja dwumiejacowa, szkol- 
rio-tienirgo wa - modemizacji F- 15 A. 
F-15C - unowoczetniona wersja my- 
Sliwska, powszechnie uzywana, 
F-15D- znöw szkotao-üxrüngovra. wer> 
sja, tym razem povRaja na bazk wer- 
sji C 

F-15E - dwumiejscowy myilrw iec my- 
sl i wflko-szturmowy. 

Boiolflia i $S: KaYtaok 
Wipttpnu; Pnrtt KlfrnK 

SILNIK1: 

2 silniki Pratt and Whitney F-10Ü- 
PW-220 24 rya. ftuiiow mocy kai- 
dy. Wzmocnionc ailniki to PW F- 
10Ö-PW-229 29 tys. hintöw mocy 
kaxdy. 

AWIONIKA: 
Radar Hughes APO-70 
Centralny kornputer poklsdo wy fir- 
my IBM 

7 ekranöw Speny 
Vfcwnetrme wy-posazeme firm Nor- 
throp, Loral, Magnavox i wielu in- 
nych 8 KGB nunORBOAMYlOSt OSZE«: 00-Weafanzawa 30S0QCER 

Commodore 

Müiihnjj C" - powtorka, 

ADD AMS FAMILY 

Amiga 

Jako kod podaj BLKX8. Po odejiciu 
od drzwi na levelu 1 skoci na nie i pchnij 
Joystik do dohi lubdo goiy, Znajdziesz 
sie w sckirinej komr-acie. Idi w prawo 
do drzwi i powtörz mancwr - znajdziesc 
sie d lulka levefi dikj. 

ADVAN TAGE TENNIS 

Amiga 

Po aerwisle podejdz do siatki i kie- 
dy rywa! bedeie praböwat pfzelobowafi 
d$, ZCtrtij z wcileja pHkf w prawo lub 
w lewo - nie do odebrariia. 

AFTERBURMER 

Amiga 

Podczas den» naciamj prawy przy- 
ciak myszy - nieskonczona liczbe z ye. 
PodcXU gly napis l TO GET HER IN 
ELECTRIC DREAMS. natteprue < - 
level do tytu, > -level do przodu. O - 
wiecej poci&köw, T - mniej pocitköw, 
N - extra lifo. 

AGONY 

Amiga 

PodczuR gfy napisz FANTASY; 
FLM - broru 

ALIEN BREED 

Amiga 

W drugim elapie nspisz: SALMAN 
RUSHDI PLAYS AUEN BREED - 
bobaier niewidzialny, 

AMNKB 

Amiga 

Jcdenasty kod: BTTMNDHRCH. ANÄR&HY 

Amiga 

Kody do leveli: 
2602, 9902, 4303, 
9305, 3406, 0407. 
4709. 3810, 0511, 
8213, 5014. 1015. 
7017. 5518. 2819, 
0622. 3722, 1223, 
1926, 9726. 5927, 5400. 
9003, 
6407, 
6811, 
8215. 
9919, 
4523. 
0528. 0101. 
6904, 

2O08, 
3212, 
5116, 

7320, 
4124, 3901. 
3305. 
7408, 
0213, 
0117, 
2521, 
1825, 
TRICKS AMTIMAD 

Commodore 

Kiedy jenes wbiiy w sufit, mui 
moä I i wo i6 przelaty winia pn; i mury. 

APB 

Altliga 

Jadac ttzymaj lewy przycuk myszy. 

AP1DYA2 

Amiga 

Tipsy Jak w APIDYA 1. 

APPflEMTlCE 

Amiga 

Na efcrarue tyttilowym naciimj pra- 
wy ptzycisk myazy. 

AfiGHCN 

Commodore 
CiiryjaUFTTIME-cofiii^ciecxa- | su, HEAL- uzdrowtenie dowolnej wta- 
snej figury, 1MPR1SON - uwietienie 
figury przcciwnlka, TELEPORT - te- 
leportacj* dowolnej figury w dowcrfne 
miejsce, RE V1E - ozywietiie dowolnej 
figuiy, EXCHANGE - zamiana dowol- 
nych figur nriejscami, SUMMON ELE- 
MENTAR - naalanie iywlohi na do- 
wolna figure pneciwnika. 

ARKAMHD 

Amiga 

Dia Jcdnego graezanadsnij F3, dla 
dwoch F4. 

IBM PC 

Na pocEalku gry, definiujac klawi- 
Bze, ustaw B Jako FtRE. Odiad pod- 
czaj gry nacllniecie B otwiera przej- 
scie do nasiepnej planszy. 

ARKAM0IB2 

Amiga 

W tabeli HIGH SCORE napisz DEB- 
b 1 1 i S - nieskonczona liczbn paletek. 

A5SAS3IH 

Amiga 

Klawisrer S - azybfcie poruszanie, L 
- dhigo& mtz i i u, P - siia strzatu, E - 
zachowaiüe fukcji po ulracie zycia, W — 
„ podkiecenie slizalu" (?). H - eksplo- 
zja z rakietami, M - eksploxja z toeza, 
cymi aie pocbkamL Funkcje zmieniaf 
mozna przez strza) w niebiecka kulke 
z aznaezeniem. Aby zdetonowai ladim- 
ki (oznaezenia H onz M>, ptzytrzymaj 
F1RE i poczekaj, az dwa paski na go- 
rze ekrsnu zetkn a sie. 

ÄST ER IX 2 U - uzupetaia energif- 

ATOMICROBOKJD 

Amiga 

Ni efcfimie t>tuk»wym napisz TUES- 
DAY14TH. 

AVENGER 

Commodore 

Natiinij 1 - kilkakromy akokenerpi. 

AZTGC 

Atari 

Wyd^graj pistokt-mozes ptzechodziö 
praez fciany po lewej amsiie eknuu. Pü- 
ddkamozesz wykorzy^wai witkkrolnie. 

B-17 

Amiga 

Klawüzem C wywotujemy menu pi- kitow. Po wybraniu pflota ponowne po- 
twicrdzeciie oznacza jego aktywaeje. 

BAAL 

Amiga 

W tabeli HKSH SCORE napiaz LO- 
VEBUNDLE. 

BACK TD THE FU TÜRE 2 

Amiga 

Uzupelnienie: po napisaniu THE 
ONLY HEAT... Z- skipper fcvelL 

BARBARIAN 

Amiga 

Do zabicia oaiamiego czarownlka po- 
erzebna jest ureza - kiedy leszcz sozeli 
do cwbie, uiyj ikony obroiiy O^EFEN- 
SE 1CON). aodbiiy etjzal trn.fi go. 

BAFfTStMPSOHß SP. WÜTAMTS 

Amiga 

W pierwizym etapie nakzy poma- 
! - vr ni : wxzystko t o, co rtizowe, na czct- 
wono Bprayem, bombami lub petarda- 
ml . Ptaka w klatee uwalnia sie bombit, 

BASKETBALL, TV SPORTS 

Amiga 

Zablokuj przeciwmka cialern, tak. 
aby podniöit pilke do gory i nie mial 
do kogo podaf. Moiesz wtedy nawet 
troebe sie odsuna/-, a przcciwnik 1 tak 
nie bedzie mogl si* ruszy*. 

BATTLEWAWKS1S42 

Amiga 

Potnebneklariaze: U -kaiapulla, 2..8 
- przetqczanie atanowisk w wmolocie. 

BAHLESHiPS 

Commodore 

Grajac z komputerem, unaw iwöj 
podwdjny okTet w prawym datnym rogu 
po r^rzkamej lewo-dot prawo-göra. BATTLESQUABRON 

Amiga 

Naekranie tytalowym napisz ELEC- 
TRONIC. i BCS 

Alan 

Drugle jeziom pokonaj czepiaj^c gif 
ptaka, Przed trzeeim muslu przytpie- 
azyd (FIRE + prawo). a nasteonie wy- 
bic sie jak na ekoczni narciarskiej, 

BEATLEJUCE 

njMPC 

Kody do leveli: EERIE, TRICKY. WEIRDO. 

BETTERDEAQTHAN ALIEN Haalo do osi&tniego pozlomu: QV- 
ARANTINE. JesJj nie moiesz ucic* 
ptzed rakieta., nicismj ESC i usurt »U- 
tek z jej toru, anastepaie naciSnij N. 

BIS RUN 

Amiga 

Pauza, poruizaj Joystick iem: lewo, 
prawo, ddl. gora, göxa, lewo, AB. pra- 
wo, 

BITS TOMATG GAME 

Amiga 

HELP - akipper leveli. 

BLACK LAMP 

Atari 

S crzel smokow t kilka razy w glowc. 
Ktedy imok zdecnme, pojawl sie czama 
lampa. 

BLOODMOHEY 

Amiga 

>'aci Sjsij HELP orax 1 r- wifcej iyö, 
2 - wieoej forsy. 

BLUEMAX 

Atari 

Laduj pr/y samym koneu bazy - za- 
bezpieczy to twdj aamolot przed zni- 
azczetiiem z powieltza. 

BLUEMAX 2001 

Atari . 

Dia zniszczema lecaeego przed ro- 
b« samolotu, wystarczy tylko go do- 

Oamfa 

BLUES BROTHERS 

Amiga 

W dapie trzeeim ztiajdziesz dodat- 
kowe iycie - kapelusz. 

BOTIN 

Amiga 

Haala; 1. BUJAC. OBEtLY. CY- 
LAB, AB AB A , BYFAG, ICA; 2. BO- 
CAC, AHIOGY, CIOJAB. ABABA, 
BYFAG, ICY. 

BUBBLEBOBBLE 

Amiga 

Jako PASSWORD podaj DDFFA 

BUOERLANQ 

Amiga 

Kody: 1. BUtLDl. 2. XOTTHA, 3, uL WrtMyn35/37 t W. (022)201-261 W. 550, fw(022)209-30S KGB 9 BEARBY, 4. OCTOPY, 3. DIABLO. 

CABAL 

Anriga 

St?zelaJ do aanitartuszy (' [ I ), to ottzy- 
mt&z dul a gratiatö w. 

CASTLE MASTER 

Commodore 

Start tu krawedzi zwodzonego mo- 
atu (uwaga na rybkil) i klikiüj w czar- 

xx, uiier.Ao. 

CATCH'EM 

Amiga 

Huii: BABBNASN, BEEÄBIRD, 
CARNIVAL, OANDRUPF. BGYF- 
T1AN, PROGNOSE, HANGOVBR. 

DAVE LORD 

Atari 

N K i in ij CTRL 1 -nietykalnok ON/ 
OFF, 

GHARLQTSQFWRATH 

Amiga 

Podczas instruowaiiia niciSny FTRE 

- zjczr. ic si gt$. Poru Hzaj jo yr rfl - flk- 

Srnieitelnote. 

CHAM* 

Amiga 

Kody: 2, ROOM, 3. CLAW. 4. 
NEST. 5. WORD, 6. FISH, 7. AUNT, 
8.RU&H.9.TUBE. IG. RICK. IL HA- 
IR, 12. SPOT, 13. NAME. 14, EDOE, 
15. DEEP. 16, CASH. 17. SALT, 18. 
PACT, 19. FIRE, 2a STAC, 21. LE 
AP, 22. WORK, 23. GLAS, 24. LO- 
OP, 25. DARK. 26. ATOM, 27. TALK, 
28. COAT, 29. LOAD, 30. LIFE, 31. 
PICK, 32. POST, 33. RING. 34 GREY, 
35. BEST, 36. DEAD, 37. KNOB, 38. 
TASK, 39. BOSS. 40. LAND, 41. 
FREE. 42, BANK, 43. BABY, 44, 
STAR, 45, HINT, 46. CHAT, 47. FO- 
UL, 48. CALL, 49. LINE, 50. BEER. 

cucxclacx 

Amiga 

Kody: I. 3518. 2. 6382, 3. 8427. 

COLORADO 

Amiga 

Po napolkanlu wojowruka z dtuga 
wldcznia na «ezycie gdry uckknij 
w prawo, przeskocz przez przepa£l 
i poczekaj na gonlacego de wojowtü- 
ka, rrzymajac itrzelbe w pogotowiu. 
Wojownikdw akdz^cych na zienü od 
razu zabijaj tomahawkkm. 

C0NV0V1944 

Commodore 

Po odpakniu torpedy trzymaj nacl- 
Äniete CLR j C* - torpedy zawaze tra* 
Oj wceL 

CRACKSOWM 

Amiga 

Podczai pauzy napiiz SMURF. Na- 
stepnk nacümj Fl 1 F2. 

CREATURES 

Commodore 

„Kp-kTui" partni e twoja. oflara, kiedy ■trzelliz rou ognlero (dhigi FTRE) pre- 
sto Wpysk. 

CREATURES2 

Commodore 

Szerzej o tym «amyrn- Nkfenlertel- 
ny (po nacilnleclu C-) Clyde robi sie 
bialy, i jako taJd nie moie pk elikil- 
i6w, a takle med* mit* probkmy z la- 
paniem ptaka, CTRL - powrdl do 
tonkrtelnolci, Przeztzaczke w lodowej 
ktaini* zacznij przeskakiwafi, kiedy 
pknvazy kJocek po raz piaty zacznlc 
tie wynurza& RUN/STOP - pauza. 

COTOTALKMGDOMDIZZY 

Commodore 

Kody do plan*« 3. 2000, 4. 2010. 

CUflSEOFRA 

Amiga 

Kody do leveÜ: 1. WOBBLER, 2, 
YEG, 3. CTHULHU, 4. LQVECRA- 
FT, 5. TOMMYKNOCKERS. 6. WAT- 
CHERS. 7. MIDGRAD. 8. UNICORN, 
9. ISIS. 10. MIDN1GHT, IL KAZGA- 
ROTH, 12, MISC ATÜN LC, 13, THOR- 
BADIN, 14. MlSHAKAL, 15. ABA- 
NASINIA, 16. EARTHMOTHER, 17. 
AZATOTH. 18. AKALLABETH, 19. 
SILMARILLION, 20. DRAUG, 21. 
SI KD AR1N, 22. OSStRlAND, 23. Ml- 
THRIL. 24. GLAURUNG. 25. ELBE- 
RETH. 26. THORON. 27. AMARTH, 
28. THARGELION. 29. NAUGR1M. 
30. MEREMONT, 31. CAERWED- 
DIN, 3L STAHLRATTE, 33. MAN- 
DELBROT, 34. VON KOCH, 35. 
CHRISTUS. 36. IEHOVA, 37. 
92E2JMP92E2. 3g. RAWHE ADREX. 
39. HELLRAISER, 40. PINHEAD, 41 . 
DEVPAC, 42. EINSTEINIUM, 43. 
PROTACT1N1UM. 44. PROME- 
THIUM, 45. JS BACH, 46. TOCCA- 
TA ET EUG A ,. 47. BRANDENBURG, 
48. COLONIA CLAUDIA. 49. VOL- 
KSGARTEN. SO. TERRA. 5 1 . 64738. 
52. 67802, 53. NIBELUNGEN. 54. 
HAGEN VON TRONJE. 55. DONAR, 
56. SKIDBLANDtR, 57. DAGON, 58. 
SLAWOTSKI. 59. CULLlNANA, 60. 
ARTAMYRDHYN, 61 . ANNAMAG- 
DALENA, 62, PHILLIP EMANUEL. 
63. GRACELAND, 64, SOLLY RO- 
GER. 6J. GET PUNKY. 66. TWILI- 
GHT.67. DRAGONLANCE, 68. HA- 
THEGA KLA. 69. INQUANOK. 70. 
KIRAN, 71. OUKRANOS, 72. TH- 
RAN. 73. ULTHAR, 74. THALA- 
RION, 75. NGRANEK, 76. CHATHU- 
RIA. 77. ENTROPIE. 78. HE1SSEN- 
BERG, 79. LAPLACE. 80, SONA 
NYL, 8 1. DIFFERENTIAL. 82. INTE- 
GRAL, 83. HYPERZYKLUS, «4. AP- 
FEL MANN, BS. CHAOS, 86. DYA- 
KHEE. E7. DENDRIT, 88. NEURON. 
89. DANKREAS. 90. PANAKREA. 
91. UNORDNUNG, 92. DEUT- 
SCHLAND, 93, GERMANY, 94. MU- 
SIC TELEVISION, 95. JOHN BELU- 
SHI, 96. RHYTHM N BLUES. 97. 
GLEICHRICHTER, 98. TRANSLA- 
TION. 99, CTHUGA. 

CYBERDYHE 

Commodore 

Nie wefcodi do komnaty ze fiwieca- c| czuzka w pierwBzym etapie - nie 
ma itamtad wyjlcia. 

DANGER FRE AK 

Commodore 

Na poczalku podaj dite 17,04.70. 

OARKNESSHOUR 

Atari 

W tf zecim etapi« w komnacie 
z drzwiaml t dwoma przcpaiclimi, 
wakocz do pierwtzej dziuty - aiaj- 
ddesz nie na göne; idac w lewo oral* 
nüsaK drewi, 

DE ATH TRACK 

IBM PC 

Choic unifcnql trafiedaprzez nildM|i 
zabamij oatro. 

DEUTER08 

Amiga 

Po zdobyciu bazy nk przy laczaj jej 
do Imperium, dopdki nk wzbogacl ue 
o nowe mylüwce. Kiedy pirzeclwnik 
tüakujc twojq baze, przelacz ebraz. na 
widok bazy 1 poczektj na koniec wal- 
kt, Po odwotaniu alarmu przelacz na 
Ikone Bamtyznlta.cztnii (SELF-DE- 
STRUCnON), anaatepnie uruebom 
i ponownic wyiacz bombe - baza po- 
nownie naleiy do ciebie, wraz z 50 eka- 
tri my&Iiwcami 

DIGIDUCX 

Atari 

Wzor do urozenia na pkrwizym po- 
ziomk: 8 * 2 - 7 x 3 + 5 = 0. SFACJA 
- podtozeaie bomby. 

DIZZY-DOWR THE RANDS 

Commodore 

W grzybk znajduje tie rrampollna, 
Kod do edytota poxlomdw: PKIMON - 
SIIVH - czasami nie dxiala, 

DIZZYS 

Lcimmcte 

NatretnegD ptaka odpcdzaj nadska- 
jac FIRE - ai do tkulku. 

DRAG0N 

Atari ST 

NacMruj CAPS LOCK i napkz DE- 
CEFFEINATED. 

DRAGQNSCAPE 

Amiga 

N aeiinij TAB{ Z - levcle. 

DROP ZONE 

Atari 

Kanin ij SPACJJi - wszyMko gmie. 
Kaidy inny klawisz - niewldzialnofö. 
Efekt czaaouy, 

DYTER-07 

Amiga 

Napiiz GIEB zaraz po pojawieniu 
«e ekranu tytulowego; W - pomaza 
w wake, - brert , L - tkipper kvell. Na- 
pijz CA5TOR - nleimiertelnoic, 
FL.F4 - zmlana bronL 

E-MOTIOH 

'Amiga 
Ne ekranie tytulowym napkz tytul gry; nasifpnie nat-ürij Fl, J^, 

ELECTROBODY 

Nie podajemy przyzytanych przez 
was Tipsdw, bo 34 k- kody zabezpie- 
czajqce, ktdre moina znakid w instruk- 
cji do gry, Chroflmy pokkk gryl 

ELVHU2 

Amiga 

Zcby wejid do dziewczyny zmieoia- 
j%cej tie w amoka, rnuitu byt ubnmy 
w heim, rekawice, kunke i buty oraz 
poaiadtä czar COURAGE (odwaga). 

M9 

Commodore 

Jeili nie masz pal iwa na powidt do 
bazy, wzniei sie na ofcoto 30,000 stop 
1 wyt^cz lilnikL Unie4 dziobponad li- 
nie boryzonta tak, aby predko Sfi samo- 
lotu bylaminimalnk wieksza od pred- 
koiei przeciagniecia (mtnimalnej, dla 
ktdrej jeszeze lecüz>. Jck-li lamoktt jeal 
odeiaiony (pozbqdi flif uzbrojenia), be- 
dzksz sie wznosäl W razk kkpotOAv 
z Iqdowankm, spal calcpaliwo i kau- 
pultuj sie w sa.skdztwie bazy- Osprey 
de untuje. Klawiszem 4 otwi«nisz luk, 
nie uakry-wnLajac majduÄcej tie w n j m 
bronL Powodoje to zmniejazenje prpd- 
kotei - otwarte Idapy dzialaja jak ha- 
mulce aerodynamiczne, 

F/A-18 

Amiga 

Wybkxz opej? 2 z gküwnego mexwi 
IntcÜnijO. 

FEUX 

IBM PC 

Kody: 2. MUSIC,3.EMERALD, 4. 
MAGIC 5. HEADACHE. 

FtHAL FrßHT 

Amiga 

Naci frii j P i ntpiu SHERIFF FAT- 
MAN - obaj graeze bpla nie&jiüertel- 
ni i czu nie bedzk plynal. Kkdy typ 
ttidwi: „Not so fusaeKL..'* nacisnij HELP 
pieciokroenk. 

FIRE FORCE 

Amiga 

Wybkrz bron. trzymajqc FIRE wy- 
bierz ARMORY 1 uzupemU broft. 

FIRST SAMURAI 

Amiga 

Na pkrwflzyra pozkumk. aby nie tra* j 
ck energü podezas przechodzenia pod j 
deazezem ognia lub kamkni, wystar- 
czy mx£ dzwon, lampe i nacisia^ SPA- 1 
CJF, przed przeazkoda, Cheac przej^ I 
wodospad murin miec cztoy betki| 
1 dzwon, podejtc do wodnq praeazko- 
dy lerenowej (wodospadu) i nacisn^C 
SFACJA. B - punktaeja. 

FUK 

Alari 

Przytrzymante kJawUza ESC zwal- 
nia tempo gry. 

PmM8HARK 

Amiga 

W tf^HiaH$a)REn*pk*HSCl*KDJ. 10 KGB BIUR0REKLAMY1 : 00-846 Wertiawa 9~ r FORGOTTENWORLDS 

Amiga 

.Na ekranie tytutowym napisz. tytul 
gry l üb napiaz AB C i rncünij HELP. 
Podczas gry S - pranosi do sklepu, N 
- skipper levelL 

FORTUNE 

Atari 

Aby zalrzymac' ou, wdjnij podczas 
wpisywania haste dowoinq Miere, po 

czym skasuj Jjv, Zegar stanie. bedzieaz 

mial cxu na zastanowicnie sie. 

GAME0VER2 

Amiga 

Kod do drugiego Itvelu; 11423. 

GARFELD 

Coramedan: 

leleli psiak zwink ci toi, iprzedaj 
rau kopa. Odda, na 100%. 

GAUNTLET 

Atari 

J eidi oje bedziesz walczyt przez 
okoJo pdi minuly, zemkniete drzwi 
Dtworzq sf?v 

GHOSTBÜSTEBS 

Amiga 

Kiedy pojowi sie napis ACT] VI- 
SION , nacünij CTRL + ALT + S + U. 

GH0STS&GDBL1NS 

Amiga 

W labeli HJGH SCORE wpisz ! (wy- 
krzykfilk) i END. 

GLOBAL 

Amiga 

Podczas pauzy mozesz poruszaf ce- 

towniiiem. 

G«»UNS 

Amiga 

Zmiama pierwazej i ostatnicj litery 
kodo o ie sama Itodc" znakcw do przo- 
da ZWigksiS energ i e w danym etapie. 

GOUOfTHEAZTEC 

Amiga 

Podczas giy nacisnij dwukrotnlc le- 
wy przycisk myszy — nieskonezona 
iloSc" zy£. 

GRAVITY FORCE 
Amiga 
WyböT Icvelu: napisz WARPnn, 

gdxte nn — nuruer levelu. 

GRE AT COURTS 

Commodore 

JesTt Komputer jeit btisko liatki, a ty 
stoisz dakko, mozesz go przelobuwac 
podagajac Joystick do siebte i n*c i sk a- 
jac FIRE. Zanim zaacrwujeaz, ustaw ce- 
lowm'k maksymalnie na koiec pola za- 
jetego przcx kornputcr. 

GREATGIAHASISTERS 

Commodore 

Zarum uruchomiaz gif. wpltz PO 
KE 12345,6 - ulal^enie, Znaczenie 
pnadmiotdw wypadajacych z gwiazd- 
kl: diameni - zwiekaza ich liczbe je- 
den, pilka - aruiy do Tozbljania niu - röw, bryskawica - raozna itrzeW, owoc 

- aamonaprowadzanie na cel, bomba 

- zniszczenie czesci potworkdw na 
ekranie <po nacäirttecro SPACJI), zegar 

- unieruchomienie wazystkich potwor- 
kdw (j.w.), kropelia - punkty. 

Amiga 

Podczas gry naciimj lewy przycisk 
myszy - nieskonezone zycUu 

wmm 

Atari 

Naciskajac SHIFT A urucfiamiaaz 
migawke epsr&tu - bty&k oszaramia 
Grerniiny na krötisj chwile. 

6UÄDALCAMAL 

Ustaw swoje jednoatkf (okrety, samo- 
loty. piecltota) w szyku torowym G-ge- 
siego") i ikieruj je prostopudle do sie- 
bte. Koluirjny bpda. ^rMakukiwar ptzez 
ajebte, Tonqcy okret mozesz uraiowad, 
wprowadzajac go do SUPPLY PORT. 

mWRUNNER 

Commodore 

Naci <nlj T podezaa intro - nieimier- 
lelnos^, 

GÜNSHH» 

Amiga 

KJ awLMaäogJK 1-3 - sUniki. Fl, F2 

- zwiekszenie obrotdw, F3, F4 - 
umlejAzenie obroiow. 4 - Sidewiader, 
5 -pociaki nickierowane, 6 - Helifire, 
7 - dzialko, B, - ayatemy zakidcajq- 
ce,9-flar)i'i M smiecie"a]ummiDtJve,M 

- mapa* TAB - peuza. 

HAGAR 

Commodore 

Kody: 3. 7913, 4. 1984, 5. 4830, 6, 
3346, 7. 1974, 8, 2001. 

HAMMBIFIST 

Amiga 

W tabeli HIGH SCORE wplu TA- 
EHC OTTNAW I. Podczas gry F7 - 
akipper leveli. 

HARDSHnrW 

Amiga 

Na poczatku gry wybierz t$czn% 
zmiane biegdw. Kiedy podczas jazdy 
zabraknk! ci czaau, zmiefl bieg na hiz 
(N) . Zbliz^jac slf. do mety lub punktu 
kontrolnego, wrzu£ bieg z powrotem, 
bo nie nalicz^ et puaktow. 

HAWKETE 

Amiga 

Naciimj DEL oraz - i zabij sie- 

heuer ann 

Commodore 

Kody do etapöwi 11, GOAL, 21. 
ROCK, 31. ROLL, 41. LEPT, 5 L JUMP. 

HGLVWODDPGKffl 

Amiga 

Kkdy paniodea zaezyna obrzucad Qf 
wyzwiskami, motesz nadsnai A iodpo- 
wiedaeC jej. NaturaWe, po angidaku. 

HODARVF75Q 

Amiga 

Przed wyscigkm wnrto przejechac lor pröbnte i zapamieta£ tr=we , a ntwet 
zÄpiaai sobie zakrely. 

HORROR wmm 

Amiga 

NapiBz BOGEYM AN - nkimjertel- 

no*c\ 

HYBfttS 

Amiga 

W tabeli HIGH SCORE oapiaz 

COMMAJVDHR-f^.J^-wszyslkicty 
py brnn j , F9 - skipper levelL 

MM0RTAL Po zabida kogoi w gornych kom- 
natach otrzyinaaz nasiona chochlikdw. 
Jefli krasnii] - posiadaez drugiege ge- 
ma nie zeclice ci go oddad, wyayp przy 
nim trochc naaton - zaraz zmieni zda- MTHUUH0HAL KARATE Podczaa plerwszej welki zbüz sie mih 
kaymalnie do lewego brzegu ekranu 
i uzywaj jedynie podeied - sokees za- 

pewttiony. 

JACK THE NIPPER 2 

Commodans 

Podczaa iatro lub na planszy TRI AD 

naz i Sr.i j C - [ncitnif nelno^f . 

JUDGEDREDD 

Amiga 

Napisz BRÜCKEN PLAYTNG HE- 
RO QUEST (RETURN); podeza» gry 
nadakaj HELP. 

JUMPINGJACrSSON 

Amiga 

Lewy przycisk rnyszy - dcAmkrtel- 
noJc. Kody; A. ROCK'N'ROLL, NO- 
ISES. TENEBRE; B. SYNTHE, 
FUNK, ELVIS. KARATE KID II 

Amiga 

P - skipper leveli 

KARATE KID 3 

Atari ST 

Po pokonaniu pknrwszego przedw- 
nika naclfinij P - wybdi planazy. 

KARATEKA 

Atari 

Uklonprredwalkizmniejizyazyb- 
kode przeeiwik«. 

KENNEDY APPR0ACH 

Commodore 
KJcdymaszjutpewiKtftd.zeniedo- 

ataniesz promoeji, przerwij ay mulaeje 
przez F9 i ttytierz opeje CONTINUE 
C ARFEft, Grau od nowa nie tracac 
ringl. 

KICK OFF 

Atari 

Jeüi chc-rsz skonexyd mecz z pozy- 
tywtiym wyrükiem, nacianij OPTION. 

KID GLOVES Podczas pauzy napisz RHIANNON. 

Na.5i?n ie nadamjj F6 - znajdziesz sie w aklepie; F9 - nietykalnoic, F8 - 
sprawdi aam. 

KIDGL0VES2 

Amiga 

Prawy przycisk mytzy - skipper le- 
veli 

KINGS 0F THE BEACH 

IBM PC 

Przejdf do firodkowcj opeji i w PAS- 
SWORD wpi» SUN DEVIL - wygry^ 
wasz trry meeze i otrzymtrJiÄZpuchar. 
Werdykt aedziogo mozesz zakweuio- 
nowad, naciskyac Fl - pdjdzieaz aie 
klddd. Czeste k!6tnie groiq utmt^ putik- 
OL 

KKIGHTSOFTNESKY 

Amiga 

Klawiszem J uruchamiasz zaciety ka- 

rabinek. 

KULT 

Atari 

Na czwartym poziomk trzeba lecied 
najpierw gdVa^ ■ po*em dolem. 

LARRY 2 
Amiga 
Hafto, o ktote proai komputer: lt 1 1. 

LA5ERMAN1A 

Atari 

K - akippex leveli. Klawkz S apo- 
walnia lempo gry. 

LEANDER 

Amiga 

Uzupemienie. Po napisanin IXUS, 
Pl„F5 - wybör broni 

LEMMINIiS f 0HIN0M0RE 

Amiga 

Naciinij DEL - akipper levelL 

LETHALWEAP0H 

Amiga 

Kody, do wpioania w COMPUTER 
ROOM VTEELR - zamyka drzwi 3.. 
BOYCTP - zamyka drzwi L. CTAEBP 
- zamyka 1 misfo POIPBA - zamyka 
2 miaje, KYBFEF - zamyka pierwaze 
tray i otwiera 4 miaje» BKTLAT - mi- 
sja specjalna. Naeisnij ALT + 4 + - 
ostatni level Na planazy, gdzie wybMS' 
raaz poziomy, wakocz na potkp, a z niej 
na tablice z ogtoszeaiiamL Wtydl w nie- 
widzialne drzwi - dodatkowe cztery iy- 
cia. 

UNE OFFIRE 

Amiga 

Napisz OPERATION FERRET 1 Idl 
przcd siebic. 

L0C0M0T10N 

Commodore 

Kody do leveli (pjerwaza Uten ozna- 
cza level): BEAR, CAVE, DUCK. 
EAST, FIRE, GIRL. HALL, KON. JE- 
EP, KING, LUCK. 

LORD 0F THE RINGS V0L1 

IBM 

Kiedy nie potraflsz pokonad ptzeetw- 

riikn, zapisj. gre, wyjdi do DOS- u i za- ul. Wroria 35/37, toi, (0 22) 201-281 m. 550, fax (D 22] 209-309 KGB 11 faduj ponowme. Nie bodziesz juz mu- 
sial walczyd. 

LOTUS 

Amiga 

Wpiaz graczy: L MONSTER, 1 SE- 
VENTEEN. Mozesz wybrac opcjc MA- 
NUAL GEAR i nacisriitf FIRE - znaj- 
dzicu a ic w wewnctrznej grae. 

Commodore 

W opcji PASSWORD wpUz KEML 
IPS - nieekonczony ez*s. 

LOTUS 2 

IBM PC 

Kody: 1. PEASOUP» 2. PEACHES. 

3. LIVERPOOL, 4. BAGLEY, 5. 
E80W, 6, TWILK3HT, 7. THE KIDS. 
TURPENTINE - zatrzymanie upiywu 

C7CM3U. 

LOTUS 3 

Amiga 

Ciaj; dalszy kodow. Wyfcigi na cz&s 

- irednie: 10. LWNJWKACN - 90; 
irudne: L TYWNVEQR - 35. 2. KAZ- 
ZNIKAI - 45. 3. FGQLJGDAF - 65, 

4, MFFSRPYDU - 60, 5. PLQTZQD- 
PE, 6, ZKZGKJKKK - 50. 7. TG 
GJOGTTT - 63, 8. AFZYBQCIT - 70, 

9. JBOUKJHKA - 99, 10. DASICO- 
TET-80. 1LXDNUSEECE-85, 12. 
QDSCJVEBT - 75. 13. SKGY- 
XXXXK - 57, 14. YKGJWVNAK - 
92, 15, WJMEGMEQH - 60, Wyfcigi 
o miejsce - trudne; i. FPRGGQFVL 

- 52, 2. JPIQKUHCE - 65. 3. EUB- 
GAFE ~ 48, 4. CIGRJQCLT - 92, 5. 
KNHUPHHKE~64, 6. VVOSHGStS 

- 86. 7. RGHSVBRET - 89, 8. YDO- 
ERACTJ - 86. 9. GXQF5UMPP - 45. 

10. TVQLSYUFU - 89. II. 
WMQHYMTUJ - 85, 12. OKUO- 
BJIAC - 86. 13. FIMJJIBCK - 68. 14. 
S1GTXXXXH - 35. 15. WNQKM- 
PHVN - 80. Kody wpiflujemy do ru- 
tyki CODE i w rubryce COURSE usta- 
wiamy czwarty ryaunek. 

MEGALOMANIA 

Amiga 

Nactfniecfe T podczas ary wytacza 
komumkaty. 

MIGKEYM0USE2 

Amiga 

Kody do leveli: 1. TIME, 2. TEST. 
3. GAME, 4. SHIE 

MICR0PRDSE50CCER 

Commodore 

Jeili odpadles i eliminacji do flna- 
hi, wyjdz i gry przez EXIT, wybierz 
druzyne, ktöra bedzie grwt w finale* 
a natfepnie wybierz opeje- CONTINUE 
OLD TOURNAMENT. Dzieki temu 
mozesz zostac mistrzem fwiata po od- 
padnieciu i ellminacji. 

MIECZEVALDG1RA2 

Atari. 

Podczas gry napiaz MANIAK. 

M1NER2049ER 

Atari 

Ustaw sie w betpiecanym mfejacu 

i napisz z zachowanicrn odstepßw: 123 782 6861; skipper leveli: mimer Icvc- 
lu 1„10 z naciinietym SHIFT-em. 

MOHÄR 

Amiga 

Pozoatale kody: 8. 2466, 9. 1331, 10. 
1802, 11.0791, 12. 1004, 13. 2290. 14. 
8311, 15. 2332, koniec- 2578. 

MONOPOLY 

Commodore 

Wybierz gre dla dwdcti osob. Po wej- 
fciu na pole nie kupuj go, tylko wy- 
staw na licytacje. Drugim graczem za- 
oferuj zcro, a&memu 1 - nie bf dzicsx 
traciiforay. 

MOVIE BUSINESS 

Commodore 

Wpiiw sip jeko ««or gry - PIERRE 
BRANDT. 

MYTH 

Amiga 

Napiaz SNUFFLECAKE. Eup w le- 
s ie: zabij ntworka z hikiem i wci „no- 
iyk", idac daltj uwolnij dziewczyne 
i zabierz miecz, kicdy spotkusz «noka, 
uderz go mie«zem w brzucb, s kicdy 
zzielenieje, cofhij sie i tnykiptnie rznc 
„nozj'kicm" — koniec etapu. 

MARCO POLICE 

Amiga 

Kicdy ric zabi]4 nie kaauj gry, tylko 
näpi sz ABORT nie zmieniajac dyaku. 

W podziemiach zjia] ei i, mozna kom- 
puter uznicuczofly pod sufllem - mo±- 
na sie do niego podt^ciyc komenda LI. 
Rozkazy dla lego kompuierr OPEN 
DOORS - otwiera drzwi, D IIA LT 
G U NS - Nokuje atanowiska karabindw, 
DEACT KAMERAS - wyfa^czakame- 
*y, MAP - mapa slrefy, LOGOFF - 

odl^fza od kotnputCT-i. 

HAVYMOVES 

Commodore 

Po uruchocnieniu gry nacWnij RE- 
SET + SPACJA. Po n&ptsaniu SYS 
2046 je s: d. tu .-• L-nierteiny. 

NEBULUS 2 

Amiga 

Na eknnie ty tulowym napisz HEL- 
LOl AMJMP - nieakonezona ilotö iy&, 
FL.F8 - zmlana wiez. 

NEPTIME'SDAUGMTER 

Alari 

Z komntty z weiefn wyj ^ moina 
przez lewa Getane. 

HICKY BOOM 

Amiga 

HELP -BkJpper leveli 

NIGHT BREED 

Amiga 

Napisz HENGSEN J i uzyj klawiszy 
funkcyjnych. 

N1MJAWARR10RS 
Aa4fei 

Nacisnij CAPS LOCK i napisz THE 
TERMINATOR - ciato Ninji eksplo- 
dqje po toiera, MONTHY PYTHON - pizeciwnicy poruazaji sie do tyto, 
A SMALL STEP FOR A W AN gm- 
witacjakaiezycowm, STEVE AUSTIN 

- nacisn iecie S bedzie spowamialo gre. 

HU C LEAR Kl OK 

Atari 

Naciftnij START, a po chvrili SB- 
LEGT - aldpper levelL 

OUirSFOUJFS 

Atari 

Kody: 5. FRANK, 9. FANDA, 15. 
NORBL 19. ZOOOM. 2L ZOOMM. 

OLLI E AN ö LISA 

Commodore 

Podczas gry nacilnij kolejoo wazy- 
slkle klawisze - duchy z zamku etsj^ 
*jp nleazkodliwe. 

ONE OK ONE 

Atari 

Podczas gry z komputerem, odwrdc 
sie i stafi w prawym görnym rogu - 
75% skutecznoif rzutöw, 

Commodore 

Wlacz AUTO FIRE i czek&j na efekt 

- bardzo azybkie koztawanie i 98% cel- 
noierzutöw. 

ODPSUP 

Amiga 

Kody: POOl, 0K31. 30FJ, FL59, 
Q058, FA20, 5F6J. CKD4 t NF05, 
D04G, 40V8.FDL0. V03D, 49F8, WA- 
OA X038, UU09, 40FL X03C, X03C, 
DK49, G8LD, P49X, A0A5, 39VS, 
XPE4, FE5C, CXE5, 32H4, PD30, 
10F4. D947, FD4G. DK48, 2060, 
DK39, DOLO, D049, 6P05, F049» 
4G7H. XPE5, ÜP9F, AQ1Q, S046, 
VE96, X94B, El 14, D824, 84DS, 
S04L, FORO, 2FF7, R4KG, 39GH, 
PW04. OEP5, R4G6, MF03. OW75. 
MC90, OOTB* TI27, W3RE, 905W, 
TRP2, 6GI3, rlwQ, rPOU, HGF6, 
FUCO, 30KT, AJEE, MIRO, GULTJ, 
njOS. R2T7, TUP8, KOP9, BIW1, 
EBOL SA3A. S4A9, LA8D. MTJEO, 
ER7E, NEPT. W8GA, PI31, 2110, 
A234. X3Q1, NEC1, GÜF7, A3K9. 
C5J0, 1H90, JUBL V069, T800, 4799, 
ostatni loet: 4799- ORGANIZER 

Commodore 

Po vmchotnieniu gry u Laie aic plun- 

sza z napisanü. NBcilnij RUN/STOP 
Pojawi aie pl&nsza cdytorx. KJawiazetn 
F3 wybierz akizynki, i zapehuj nimi pu- 
ste k n l iL Nastepnq plansze wybierz przy 
pomoey CRSR RUN/STOP - rozpo- 
czeeie gry. 

ORK 

Amiga 

W wewnetrznym komputerze Btrzcl 
w küdy rOg ckninu; A — mupeloia mm- 
nieje, F - pamvo, H - wzyw» pomoc, 
RETURN - wszystko j*k dawniej. 

OUT RUN 

Commodoce 

Kicdy nie rtttbijesz, a przed tdb% stojq 

gliny, rüzpcd* ».ic iracSic. i wjedf na ba- 

rkrki. Gliniarzc pojada. sobie, a ty nie 

beäzie&z musLal ropoczynaf etapu od 

| p0C24tku.. P.P. HAMMER 

Amiga 

Korsorami moie*z przechodzk! przez 
muiy -öiestety rrf* wazystkie,L -tkip- 
perleveU. 

Commodore 

Nacilnij i, 2, 3, 4 - wizyatkie 

przcdmloty. 

PAiGUE 

Amiga 

Podczu ladowanla gry trzymaj wei- 
iniety lewy ptzycJik myazy. Naitepnie 
nicllnij FIRE. Jette! nldmiefleiny. 

PAMG 

Amiga 

Napisz WHAT A NICB HE AT. 

PARAACAOEMY 

Comciodore 

Mozesz pTtcjU gre * azokujacym 
tempie, jesli pojdzieaz na male ryzy- 
ko: trzeb« rozkreeid Joystick i grti bez- 
poirednlo na itykacb, 

PHAAAOH'SCURSE 

Atari 

Kody dla najlepazych: 1. HOS, 2. 
HOSEHE, 3. HOSEHEDD, anaaiep- 
nie SPACJA. 

PiPEMAMA 

CotnmodoTfl 

Nicktdre kody do leveli; 5. HAHA. 
9. GRIN, 13. REAP, 17. 5EED, 21. 
GROW, 25, TALL, 29. YAL1. 

POPULOUS 

Amiga 

Na poczatku kazdego etapu kompu- 
ter dyiponuje tylko kilkoma ludzika- 
rnj. Wyftarczy wlec obnlzyc teren... 

POPULOUS 2 

Amiga 

Kody dosvdadczenia: FKDOMTND- 
FZKQBQPT, CDDDWUNDN- 
FKQRHPT. AEDDBMNDKG- 
KQDKPT, AKDDLLNDUKQDrPT 

raison RIOT 

Spectrum 

Po wejsciu na dach wakoci na ban- 
dzJora,kt6ry fcreci sie w mJejscu, i uMt 
litery w trzech rzedaeft, od g6r>': POR. 
R1D, CT - bandyu odejdzie. 

PUU01O 

Commodort 

Po rozpoczeciu gry nac itn Jj SHJFT 
LOCK. F1RB - tkipp« levalL 

R-nii 

Amiga 

W ubeli H10H SCORE wpiu aie ja- 
ko SUM1TA - nleimicnelnoif. 

RAIOOVERMDSCOW 

Atari 

Podczas dema mozesz tie wtaczyd 
w dowolnej chvvlll. 

REBOUND 

Atari 

Zdobadz »erw. Ustaw sie nieco po 
lewej ttronie od irodka kortu, lak aby 12 KGB BWTOIttKLAMYlOOUÄZflfc 00*646 Wirräw« .-". przeciwnik xaalazl »if po przekatnej . 
No*(*pnie FIRE + LEWO +gÄra i wy- 
grywaaz. 

REPTONS 

Commodore 

Kody do levall: 2. OTADEi-, 3. 
MORHNC, 4. AWKWARD. 5, FRTT- 
TER; kody do edy.ora: 2. 89529. 3. 
86102,4.81761.3.00344. 

ROADRAGE 

Atari 

Uc ie kaj sc przed policjq. »taraj sie 
trzymaf frodka azoay. 

R0LLM8 RONNY 

Amiga 

W übe j »OH SCORE wpltz ije Ja- 
koCHEAT. 

ROTOR 

Araiga 

Siddmy kod: END, 

SABOTEUR 

Speotrtim 

Zarrzyminie czjuiu POKE 37122& 
nitimierielnott: POKE 61340. 201. 

SAINT DUM 

Atnigi 

Podczu gry naeiahij CAPS LOCK 
1 njpiir WEAPONO - lapaza brort , LE- 
VELC - Iktppw Im«, L1FES0 - iy- 
cie, 

SAPER 

Atari 

Lzupclnienie: kotmbtnacfa dllall, je- 
ic-31 nicilnit ile po nlej PIRB. 

SCUNM + 

Commodore 

Kody; 10, COPPER, 20. KOT BAD, 
30. ISOHAFT. 40. CPT COCK, 30. 

N AZTSROU S„ 60. ROSESTONE, 70- 
VIVA CHE, 

SHAODWOFTHEBEAST 

Amiga 

Kiedy pejawi sie nipis BE AST. 
przytrzymij lewy przydik myuy 1 FE- 
RE ii do pytinii o drugJ dyik - nte- 
akanezone iycie. 

SHAD0WWARRKJR1 

Amiga 

NacilniJ ZERO m kLiwlitttrxe nu- 
merycznej - wizyecy prxeclwnlcy jenJk- 
«%■ 

S9NN0SI 

Commodorc 

PodezM gry C- + P1RE - ikipper 
leveli, 

SCL0FU6HT 
Commodore 

Okmi totnitko I wyladuj na nim - 
punkty. 

SPUTTMOIMAOE 

Amiga 

Podczaa wtlki t polilykiem s tart z k- 
wej strony ekranu I poczekaj, az prze- 
dwiiika wykonexa. bomjiowc cioiy. IPYWHO10VEDME 

Amiga 

Podctaj pauzy itapiaz MISS MQNE- 
YPENNY - nicskoOczone pdeniadze 
liyci«. 

STARGLIDER 

Amiga 

NticiJriij BACKS PACE i napitz JS 
ARGS. 

STARRUDER 2 

Amiga 

Nacilnij BACKSPACE, napisz 
WETIEONA MISSION FROMGOD 
i rodküi 1; K - taten. STEVE AUSTIN 

Amiga 

Klawlaz S apowelnia tempo gry. 

STURM LORD 

Amiga 

Podczaa ledowanja nacilnij lewy 
przycisk myazy i FTRE. Po rozpocze- 
chi gry nacilnij SPACJE. i napiaz MN- 
BVC - nieakonozone iyela; SPACJA 
oru L — skipper levc 1 i. 

STRIDÖ 

Commodore 

NaciSröj 1 lub 2 - uzupeäiicnieciKign. 

Amiga 

Nacifoij kotejno: F9, HELP, lewy 
SHIFT oru 1; P10 z klawiazami 1..5 
- wybdr Icvelu, P1.JF4 - zmiana aek- 
cji Icvelu i uzupolnieoie eneigii. 

STRIP POKER COVER GIRLS 

Amiga 

Napiaz MACHO. 

SIRYX 

Amigl 

Podczu gry naciJrij HELP + M + 
E - energla, pali wo i emuwcja; HELP 
+ P - Otwien w-Kzystkie drzwi 

SUBMARINE COMMANDER 

Atari 

Na gtebokofci 35 stop zaden myaii- 
wtec cie nie znajdzie, u iwoje wyrzut- 
nie aq w pemi funkcjonalne. 

SUPERCARS2 

Amiga 

Przed roEpoczeciem gry napisz 
HARD DRIVING - wiecej pieniedzy. 
Imionagmczy; 1, WONDERLAND. 2. 
THE SEER - nieogranjezom lloü bro- 
nl i zapewritona kwalifikacja. 

SWITCHBLA0I2 

Amiga 

Kod do ojtatnitgci levelu gry CHRO- 
ME: AUDIO. 

TEST DRIVE 

Commodore 

Klzwiase D- wy*wieüanie djzyrii ON/ 
OFF, V -pttdko** iobroty ONATFF. 

TEST DRIVE 3 

IBM PC 

Fl - zmiani akali obrazu, F2 - zmia- 
na dokladnofci graÜki (przydatne przy 
wolnym procs»orze), F10 - replay od 
oatamiego rozbicla, CTRL E - diwiok 
■tlnikdw ON/OFF, CTRL Q - df -+-i c fc ONAJFF, CTRL J - kaübraqja joyaic- 
ka, CTRL K - «ffcxanja klawiatury, 
CTRLP-pauza. 

THEATREEUROPE 

Atari 

Koddo ijjycia hrom chemkznej: CAPI- 
TALCmCNuaJisam.g. fcCDNIGHTSUN. 

THUNDERBLADE 

Amiga 

Do labefi HIGH SCORE wpL« sie 
jako CRACK; HELP - akipper kveÜ. 

TITAN 

Amiga 

Kody: LJ4IMKR. 1 HBHCHC. 3. 
4492LL 5. 2401 TO. 6. 01LO3&, 7. 
04KJOB, 8. 198075, 9. OVR70, 10, 
H673RI, 11. 04JBR8, 11 RDLS9G, 13. 
B8JLJ4. 14. DNBB08, 15. TMV281, 
16. L09U3H. 17. 9JHTQN, 18. 
UKUTB8. 19. 01HFJO, 20. 1R7DCG, 
21. V30906. 22. 4P4192, 23. 40RSHP T 
24. E4DBQF, 25. LPPOBO, 26. 
1H9615. 27. MOBOPV, 28. B9HH22, 
29. RN4RH9. 30. BG6W61, 31. 
1 W1440. 32. 044080, 33. E396V3, 34, 
740330. 35. 2L41H1, 36. SGOWOO, 
37. 48H093, 3«. FU5HJ9. 39, OOÜ5W, 
40. 294JBH. 41. B608SO. 42. P810B9. 
43. KWOHME, 44. HC6YS8. 45. 
90OPNO. 47. OOBHO. 48. H0010K r 
49. 1S4LOF. 50. D80N6D, 51. 
3010LH, 52. K47QMT, 53. 09UPW9, 
54. OVE032. 55. L29RHL. 56. 
6QRROR, 57. H95LHT, 60. 9LQH VU. 
61 . HC932F, 62. 117938, 63, 6048HG. 
64. 4F039H. 65. VOMOSV, 66. 
COlFHT, 67. OS4500. 68. 2U4BOS, 
69. CF6B71, m 88H102. 71. H844C3, 
72. OO5H0R, 73. NOTON8. 74. 
OD8V01, 75. AH3HD8. 76. TIDD12. 
77. 43L6TV. 78. 8HH0H3. 79. 111578, 
SaOHMGO. 

TITOS THE FOK 

Amiga 

Szesttasty kod: 2578. 

IBM 

Kod do osmego etapu: 8756. 

TOP C AT 

Spectrum 

Puazki i ak6rki od banandw wrzucaj 
dokoaza, 

TURTLES2 

Amiga 

Kiedy wakzyaz z Baxterem, atawaj 
przy krawedzi u wylota kanahi - za- 
waze wygraaz, 

TWINGCROSS 

Commodore 

Skipper bwli: Z • X onx P5 - tyl- 
ko kilkakrotnie. 

UNTDUCNABIES 

Amiga 

Ftzed rozpoczeciem gry napiaz SO- 
UTHAMPTONGAZETTE; F10 oraz 
HELP - ikipper leveli 

VIRUS 

Amiga 

Trzymajac ENTER lUKJ&oij F,im- Btepnie O; L - dodaje nkktf , F - na- 

pelnia zbiornikL C - sprnwdt sam. 

WAR ZONE 

Amigi 

Kiedy bedzieszntszczyt pocia^, tieft 
po lewej atronie prawego moatu, wtc- 
dy niki eie nie u aü. Kiedy bedzieaz na 
wielkim moäcic rozwal kogo moi«az 
i poczekaj ch wile - wszyscy pozoauü 
ekspoloduJ4 (nie zawaze), 

Po nnpotkan iu pierwszcgo magazy- 
m> idz nagdre i «rzd w lewy gdmy rüg 
w gömej czolcl magazynu - dodaiko- 
we zycie. Jeili nie ebees« trade' ener- 
gii przy korku pierwszej planazy, staA 
w prawym gämym rogo ^maazyny" 
i strzelaj bez Frzerwy. Po zniazczenru 
celu idz kawalek do gory i skre^ w Ie- 
wo, nie przerywajac ognia. Zabierz ap- 
teezke - dodatkowy paitck erergii. 

Aufony & A u torki: Aaiia Ltazczjn- 
skjfl , Agnirs j.ka z Konlna, Mr Gregor, 
Gri«gorz Bernaclak, Mardn W j so kl A- 
akl, OKO» Pawel Pawlnk, Szczwek, 
Af J, Kadostar Konefal, Undclliintite 
Men, Wojiek Piwllk, Korol MatNizkle- 
wk«, Pawel Ptryi, Marcin Skwknw- 
aki,Twn«u( Borylo, Jacek Mekherow- 
aki, Andrzej Przewoinlk, Roman Gm- 
n alfwski. Ruo, Wronek, Modelka, Mal, 
Beikot, Viper, Mlchsi Bttialak, Marcin 
Swifl leiski, Sebaatiaa Chodwakl, Ame- 
ricaBo, Gregor, Uiadertaker, Raltl Nle- 
shxhowskk Rocco, A. T.Sxelaj, MhHue 
Mkhalowskl, Robert Wlnat, Wkcla« 
Rzepinaki, Waldernnr Lotciynski, J«> 
roslaw Michalik, Czartk Jeiawald, M1- 
chu, Cha e 1 ie 1, Karol Heda» Falk, Bar- 
taa, L nck y Bulghter, Mardn MroZOW- 
ekL, Dadn, Turnus/ Sklbicki, Marluii 
Garbos, Robert Mejnarowtei, Robert 
Malara, AndrzeJ Mardnek, Mardn Rr- 
rek, Jacek Korjcfnakl, bukus Hawry- 
s ik6 w, Lok i. Hu», Sfaiwomkr WIMt, J o- 
muz Shriect tnkaaz Süriklewkz, 1b- 
masz: KamlAakl. Bartoiz Wawriynlak, 
General R. R ( M*rinsz Nowak & KaJ- 
maa, Sebastian L, BUH, Aragorn, Ku- 
pyfo» Chata. Qnlck Boy, BlazeJ Mro- 
czek, Mardn Kozlowskl, Jon, Grxegorz 
Wtedcowdd, Anonun, Rafdo, Radoataw 
B. T Ton Veln, Pawel R64yckl t Dawld 
Rulkowaki, Lord Baae, Lukas Bladhut, 
Mardn KroL Andrej Wojewoda. Mn- 
teuiz Michalik, Marion Krjwolt, De- 
athfike Kuba, Zorka, Pkitr Maznr, Pa- 
wel Lenkte wlcz, Atek P., Mardn RegiU- 
akl, Jamet, R j alek , Nowak, Fuek, Pam- 
pen, Great-Wagntrelli, Homer J. Sim- 
pson ijb. V, Kreyaztor Wrobtewaki W- 
lold Ckbecki, 1 Jracnla, Duck, Kanll 
Szewczyk, Tom Maitea, Cizlk T Radek 
Mkhaliki, Dtaiv, Erotomao, Bat, Tber- 
nbiator, Mardn Irma, VT 7, Sebus, 
Mardn, .Smart ar 1 (real Smart), Ad- 
rian Chyiko, JTO Stapak, Rafal Diwig, 
Martin, Lukaai I Szymoa. Pawdcowle, 
Gunner, Jak üb Szyja, Qba von Sobczak, 
Lttkasz Kwlatkowakl, Pawel Rybnk, 
MadcJ Norbertlak, Mardn Kwleden, 
Domhaik Zablockl, Wdowa, Robaon, 
Adam Wojtunlk, Janti & Toldl, C piui 
gter komputerowych, Gnegorz Saew- 
czuk, Falcon, SebactJan Bladalskl, AteX 
dcPtechn. ul. Wraull SB/37, ttl. (0 22) 201-201 w. SSO» ta (0 22) 209-309 KGB 13 .a 
Przypomlnamy, £e HELP chclallbysmy poiwlaca6 
gtöwnle p rcygodö wkom , w kolef rrym rzedzie »trateg lom 
I aymy latcrorri. Proelmy o powilrzymywanl© aie w przy- 
padku zrecznoiclöwek, ktörych przecle± nlkt nie uczy 
ele na pairrlec-J 

FUSNBACX-Am.Ba.PC 

Jak wskoczyc na plattorme na dru- 
glm kvelu? 

Mich»! WRrsiawjk! 

Conrad pownien wykcnae' tzw. dhigi 
akok, Musiaz rozpoczajc bieg trzymajqc fi- 
re+kierunek, a po chwili trzymac tylko Iu- 
re. Dzieki temu Conrad dobiegajac do naj- 
büszej päikl wytrije aie i zl^pie säg jej wy- 
rzutemrak. Taurniejetnott bedzie pdzniej 
nieraz poirzebna. 

LAUNABOW-PC 

Nie möge pnejic do druglego ak- 
tu« ponJewal nie potraff e zdoby c suh- 

11 1 wteczorowej. Jert ona w chlfisklej 
pralnl I nawet möge ja, po-w^ kizyc to- 
pa, alc jak sie w nlaj przebrac? 
Przemyslaw Berttöskl 

W jednej z taksöwek. ktdra. bedziesz 
poruszac sie po mieicie, jest caly stoa 
anueci. Zacznij przegarniad je ikoma. re- 
ki, tzn. podnosic po jednym i przesu- 
wad na boki Gteboko pod Imieciun! 
znajdziesz kwit do pralni, za ktdry 
Chiüczyk wyda ci ubranle. Potem prze- 
branie sie na tylach kafejki nie stano- 
wi juz proMemu, 

MANIÄCMÄHSIÜN2-PC 

Jak zrobk, ieby Laverne przetora- 
I* * if za macke? Na dacbu wlal ftaga 
Stanow Zj ednocionych, w ktdra, 
moina J% przebrac, a w waai ym opl- 

ile na dathu wfdaf flage macki. Jak 
ja. otrzj ma£? 
Anka Maclejowska 

Flaga Stanow Zjednoczünych po- 
wstala po dtugich debatach paaAw Wa- 
szyngtona i Jeffer so na. Uezyla j\ sxwaczka na pierwszym pietrze domu 
- chodzi oczywiScie o rok 1793. Naj- 
pierw pokieruj Laveme do lekarza, kto- 
remu zablerz ze aciany schemat mac- 
ki. Podaj go przez kibel Huagierau. ktd- 
ry podrzuci go szwaezee. W tym mo- 
metwie na dach«, w roku 2193 powln- 
na zamiut flagi zaiopotac' btaio-czer- 
wona ffik&rpeuT. 

NOBUNAGA AMBITION -PC 

Na czym polega droga do sukeesu 
w tcj grze? 
Tomek Ritter 

1 . Istotny jest wybor bohatera gry, co 
wiaze sie z dainiyo, jakim wlada. Nie- 
EteryniewazyBcyrnaJaezansezostafRzo- 
gunem. Prefcrowani aa. bJBtoryczol bo- 
haterowle gry oraz ci, ktärry potiadan 
rozJegie i bogate posiadloScL Tylko wte- 
dy moietz wyatawif liczn^, armie* 

2. Rownie wazne jest losowanie war' 
toÄci przywodczych cech bohatera (PO- 
LTTICAL, WAR. CHARISMA. AMBI- 
TION). Najproftciej wylaczyd turbo 
w komputerze. Mozna lez uzy£ a?owal- 
niaeza procecora (SLOWER). SUraj n$ 
uaiagn^ waitoici maksymilne(lOO). 
Im wyz&ce wutoaci cech twojego bo- 
hatera, tym lepaze wyniki w grze. 

3. Na poczatku gry stars] sie zacin- 
gnaf Jak najwiekaz^ pozyczke (BOR- 
ROW GOLD). Im wlecej pieniied£>v 
tym wiecej wojska. Jak zoataniMz azo- 
gunem, to 1 tak nikt nie zazada aplaty 
dlugu, • jak przegraiz, to nie bedzie to 
mlato Juz zadnego znaczenla. 

4. ZawrzyJ aojuaz z s^siednim wlade ?, 
- bedzie to ochrona fwojego zaplecza. 
PTzynajmniej przez jakü czaa. 5. Wyatawlajae wojaka uwzgledniaj 
apecialiKi&i swoieh stunuraj^w, Potem 
wybierz d&imyo, ktdro aaalakujeK. Tf 
dc:y zjf potüe jnuj po zapozn eh i u sie ze 

sioeuokiem äimych wladcdw do rwo- 
jego bohatera (klawiaz F4), 

6. Atuk'jj zawsza «axiaddw wrogo na- 
stawionydi do ciebie. Jefli ttigo nie zro- 
biaz pierwszy - zoatanie&z i tak zaata- 
kowany, prawdcpodobnic w najmniej 
aprzyjajacym czaaie. Jefli atakujew 
wladof rzadza^ega kilkoma prowineja- 
nü - prowadi wojne. az nie zniizczyEz 
w&zyatkich jego wojak i nie zajraieaz 
cajego dainiyo. 

7. Nie miuiaz »cinae wszysik k h jefi- 
cow. T* decyiyf posoHtaw tylko dk 
wtadcy daimyo i jego rodziny. pozo~ 
atalym mozeaz zaproponowa* ahizbc 
u aiebie. Wiekazoac lo doceni i bedzie 
lojalna. 

& I na koniec handel i logiaiyka. 
Zbiory ryzu sa. dv»'a razy do roku. Wtedy 
tez zbierasz podatki (oplata w goldach 
i danina w r yi. i : . Jeüi cheaaz b-.uaJi.u- 
wac -kupuj zaraz po zbiorachi aprze- 
dawaj tuz przed zbiorami lub wtedy, 
kiedy muiiu. Wtedy p&rqbiu sajwie- 
cej . Wojaka muszq mie£ odpowlednie 
zapaay iy wnosci. W zwiazku a. tym 
przemleazczaj iy wnnÄc' i pieniqdze po- 
miedzy hwoimi prowinejami. Uwaütj, 
ieby w prowinejach nadgrankznych 
nie byio zbyt duzych zapaadw. Mo^ 
po nieapodziewanym aiaku, dostad sie 
rwoim wrogom. 

PIRATE8 - Commodu re 64 

Kledy przyplywa Flota Skarbdw 
I prxybywa Srebrny Pocltg? 

ToinH sz Nlekrai 

Odpowiedz na to pytanle znajdzieaz: 
w Tipsach w SS7. 

POLICE QUEST 1 -PC 

Co dokladnle pDwtedzlee Mppl- 
aom? 

Marcin Okraaka 

WnajitarszeJ wenjiPQl mowiazpo 
proatu „MOVE YOUR BIKES". Mu- 
fti tz mied PR-24 (NIOHTSTICK) 
z drzwl aamochodu, bo inaezej nie be* 
dzieaz nual azant aie z nimi rozprawid, 
Natomiaat w w er* i j SCI po proatu kil - 
kaaz ,4ymkiem" na hippiia 1 jui. 

Jak spdaad raport oraz zawolaü po- 
moc przy iamocbodzle> ktdry rozbll 
alf o mar? Errata 

CO JEST NA co? 

ATARI ST 

A-TRAINjALCATRAZ. BODY BLOWS, 

CAFTAIN DYNAMO. CASTLES 2, D¥- 
NA BLASTEM EYE Of BEHOLDER 3, 
FORMULA ONE GRAND PRIX. HU- 
MANS, LEMMINGS 2, STREET FICH- 
TER 2, SYNDICATE, ftTNQS OF FURY 
ATARI XL."XE 
UWOF THE WEST 
AMIGA 
RISE OF THE DRAGON. STONE AGF COMMODORE «4 

ALCATRAZ, INDIANA JONES 4 - ARCA- 

Dfi, STONE AOE t STREET FIGHTER 2 

IBM PC 

COLORADO na CGA, DIE H ARD 2, WTNGS 

OFFURYMHeTCideea 

ZGU8Y 

autonj Tbpsiw z SS8: Marcin Kowalcryk, 
C . KINO. QazoL Tamaiz Rammowiki, Ma- 
jor» Aadncj Jagodnä&ld, Mhjtuii KunuflakL 
KENYA, Mntif j Norberckk 
aulorzy pnyrtan^rb materbildw: 
A-10 TANK KILLER - PU» Rydo 
BARAHIR - Bartou Vr'ucke 
CRYSTAL KINGDOM MZZY - Lacai 
INCYDENT-Miowek 
KLATWA-LittkBeaöle 
KYRANDIA - Marcin Wtodarcz>t MIECZE VALDGIRA 2 - Malgoizata i Krzy- 

jzial Bsbi/iKj', M&duhi Doroia, Mac A. Lt- 

uer, Madej Kokui&tkL Aikatüiiai: Owczaiek, 

Marcin Zalezny 

R ASZYN - Roman Gronaiewild, Tomuz Ki- 

rejczyk, Marcin Kowalski 

SHADOW OF THE COMET - Jaromir KnH 

V-AX WORKS -Muck Gawrwi 

WLADCY QEMNOSCl-Gru^DizBadiirD- 

wkz, Mateuu Barczak, Mrowek 

X- WING - Mackj OnexBCmk 

Errstowty: Aragora, Lukas lalakowiki. Ab- 
driej Bleraacki, Gnefon Botuckl, riwbert 
Fareabolc, fjdcaiz Giogowskl, Roinui Gnv 
salewikL, P.M. Houel, Botin JananKdk» Ml- 
v chal Kwikczko, Criai Kodckuxak, Mac ä L*- 
ittr, Miryurz, Munt Mazn r, Pawtl Plszx-ofc 
Pnfetorek, Miclej Rokott, Rad Hot, Wq{- 
efetfc WtgrrfBowkl, Toewfc HVfdoch MacleJ Bednurek 

Pierwsza rzecz - prze&hichaj swiad- 
köw, dokradnie obejrzyj aamochod za- 
uwazajqc alad po kuli i sprobuj orwo- 
rzy£ bagaznik, Potem wezwij przez 
krdtkofaldwke pomoc, uzywajac odpo- 
wiedniego kodu zdarzenia. Wszystko 
podane jeet w opisie w SS7. 

SPACE QUEST 1- PC 

Jak of worzy c iluze w atatku kt>- 
amlctnym? 

Lukasz Gdralczyk 

Pyianie dotyczy zapewne ARCADY - 
staCku, na ktorym zaezynasz, Pd^inienes 
zatrzymafi sieprzy kcnsoli z widokieni Su- 
zy t wjdai- pclccenic ikonq .^Jd". W naj- 
starszej wersji gry wpisujesz körnende 
PRESS OPEN BAY DOOR, 

SPACE QUEST 2 -Amfga 

Co zrobK, ieby Roger nabral po- 
vrletrza - po przejadu lurokodyla 
w lym bajorze, gdy jest na giebokiej 
wodzie? 
Adam Nowotny, Poznan 
Gdy jui bedzie muaial prynaA bo 
gnmi bedzie zagfeboko.muatfxwzia/ 
glfbcti»dcch(TAKEBREATH),ana- 
stepnje zanurkowad (DIVE). 
W podwodno-podziemnej jaakini znaj- 
dziesz klcjr.oi (GLOWING GEM). 
Przed powrotem pamietaj znow nabraf 
powietrza. 

SPACE QUEST 5 -PC 

ttt laf trzeba exekad w ktodzle na 
WD-40T 

Plotr CHI I PEK ChHpalski 
Mozeaz czekad ai do zaniku zasila- 
n ja. Jeieli nie zroböel wazysikiego igv- 
drtie z opisem. Po pJerwsze, potrzebu- 
jeaz kij oderwart y z galezi. Dzieki nle- 
mu zepchnieaz na WD-40 kamieA oraz 
zerwie&z banana po razbujaniu küci. Do- 
piero teraz masz czym zatkaC dyaze ro- 
boclcy, gdy ta wyiadiye na kiodzie. 

SYNDICATE -PC 

Nie udaje ml alf zwerbawaC obee* 
go agenta, a potrzebne jest mito, aby 
ukoncij' l niiije w Ameryce Pölnoc- 
nej . Czy tej grze rzeczywlacie wystar- 
czy 2 MB pamlecl? 

fcukaaz Gdralczyk 

Akcja werbunküwa jest trudna t nie 
zawaze sie udaje. Nie kazdy agent da' 
je aie werbowai. Podstawawym narze- 
dziem przekony wania jeat PERSt" A- 
DERTRON, w ktdry powinier.el wy- 
posaiyc jednego ze swoieh agentdw- 
i nun wraftnie przeprowadzi^ proecs 
przekony wania zblizajac sie do wroga. 
Mozeaz tez potrzebowac ACCESS 
CARD, by wylegitymowad sie przed 
przekonywanym osobnikiem. 

WOLFENSTEIN -IBM PC 

Jak subJc gnoja na dxlewlajtym le- 
reluT 

Mlchal Dztewonski 

Musiaz otworzyc skrylke w sasie- 
dniej aali i naJudowaf sobie maktütium 
zycia i amumeji. Wal prosto w go&cia 
z najciczBzej broni, a gdy zecznie 
brakowad ci pocilkdw t wrdtf do skryt- 
ki, by sie podtedowac. 14 KGB BWWRjHlAMY 00-846 Wafizzwra 
1/wHg a! !I - nie wysylnmy lIlMWI 
Höw 7A zallczenkm poratuw} rn, an! 
po zamöwlenhi tdefbnlcxnym, anl 
iüdnjm Innym. Proslfny dokladni« 
cxytac werunid wytylek l nie wypl- 
tjwaf Zidnych dyrtiynurikött na 
prnluuach <to sa. dokdrotaty tnn- 
kowe). J p fce sq symutaeje samochaddw na 
C-64 padobrtt ao TEST DRIVE lub 
CONTINENTAL CIRCUIT? Lukist 
Diusks, Jaslo 

Wykopalismy z pamieci nattepujace: 
GRAND PRIX CIRCUn; HARD DRI- 
VIN\ PIT STOP. ROAD RACE, TEST 
DRIVE 2, Sa. to gry roznego typu, ale 
kilke powinno przypatc ci do gustu. 

/oft prxtkma6 rodztnf de kupienia 
lepszego komputtra,/tzelimaJq preten- 
sje, zefeszett do dzif nie nie zaprogra- 
nwwalem na starym komputerte? Ma- 
ly Budda, Bolestawitc 

Po pierwue, komputery nie »iutq. do 
prognunowania, tylfco do uiywaDia. 
OczywiScie, moina pistc* wlesne pro- 
gramy, ale piogramowaniem z-wykli 
xqjmowac aie progrtmifci, czyli ludric 
zawodowo zajmujacy aie t* proreeja. 
Jak sie zepuuje rura to wtywa ale hy- 
dnuUka» chofi" moina jq tei napf «wie 
lamemu. A dlaczego kupowae iiuw y 
komputer - to chybe ociywinel No- 
wy komputer, to nowe moiliwosci. 
wiekna moc obtiexeniowa, kp^ie pro- 
grtmy l w og6le nowut technologia 
by v. 9 dotkonaleze. 

Dzif nie naleiy jux kupowae 8-bi- 
towyth maszynck cheae myJleÄ powaz- 
nie choeby o graniu. Oczywiacfc za- 
w-sze iatnleje jakas" bariera finanaowa, 
nie nie oBzukujmy sie, wizys4ko kosrtu- 
je, Jczeli nie «lad mnie dri& na przy- 
?. vr( Ji iy »amochöd, to wole chodzM pie- 
ebota ni4 jeidzic' Trabantem. Zkom- 
puterami jest podobnic- Minimum 
sprzetu w jaki warto inweatowad, to PC 
386 z kolotowym monitorem lub roz- 
budowana Amiga. 

Ctyprawditjesz, ze Commodore wy- 

spnedajt Sit t Anüg? Kanin 7 , Sokö- 

Mut 

Jak Jen vutprawde« nikt do konca nie 
wie. Mdwi sie dolc gtoSno, ie po ak- 
cji wypnSinieniamagazynow t Amiga 
CDTV (trednio udana proba upchnie- 
cia icgo w Polsce), Commodore Deut- schland »spdineto kilka tytlccy aztuk 
Amigt 500 i 600 po obnizonych cenach, 
Wniofiki t tego ply ciq oczywiito: nattapi 
cbwilowy wzroat produkeji gier na te 
modele, nastepnie A-500 i 600 znlknie 
w ciqgu küku miesiety calkowicie 
x tynku zacbodnlego i bedzic rozpacxl 
Podobno od nowego roku najrüzazym 
modekm. jaki bedTie pradukowany, 
pozottanie Amiga 1200. Trudno pojaC 
polityke rm o y, ktdra Idlka mieiiecy te- 
mu zrobila azum wokdt swojej nowej 
konaoli CD-32 (miala to byd rawela- 
cja), kczdo dnia dziaiejszego krajowy 
pizcdstawlciel Commodore nie dal glo- 
su w tej ?pra wie. Zupetnk niepc^ete iq 
tei ciagic zmlany u> modelach prown- 
dzace do peimanentnej niekompatybil- 
noiei. 

Skod sq r&tdce rnitdzy *--ami a in- 
nymi pismami w li stach prubojöw? 
MaJy, Bolfitawec it. 

Do dotf oczywiite. SECRET SER- 
VICE ma najkrduzy cykl wydawniray 
ze wtzyatkieb pdam growych na r>'D- 
knt a co za tym idzle enoaemy pozwo- 
Hc tobte na podawanie najäwieiazych 
danych z knju i zagnntey. W skiajRych 
wypedkaefa je»t to tydziert poiüxgu 
(czaa druku i oprawy) w itotunku do 
xaehodu, a nie np. dwa mieaJaos.co wy- 
glada na atandard. 

,\apisztie ca tntbo twtiif. i*by ata- 
tti£ praef w rtdakeß takiegopLrtiajak 
waise? Jattf skoriczy£ sikoty, nudia, 
U* miti iat? Grzt$orz Tupikawaki, 
Siaecin 

Jetteemy doiC nim po*n reüakcja 
jak na czasoplsmo, dlatego tei poxia- 
damy nieitandardowe wymagania. 
Sprawy uykaztalcenui poxoauwiamy 
autorora do ich prywatnej walki > ro- 
dr-inii. Wiek nie fra roli. Uczy ale ta- 
Jene, aila przebicia i zdolnoiC wapoipra' 
cy z Lnnyml. W pnypadku autoröw 
«poza Wurazawy wtkazany jeat kontakt 
osobiaiy. Nie mamy uprzedzea raso- 
wych ani religljnych, 

Czy da sif skoptawai gry z Andgi na 
Commodore? Knyaiof Stntga, L6di 

JczeU Ucxyaz, ze Amigowakie gry be- 
da cbodiUy na Commodore, 10 zapo- 
mr.i jj o tym pomyüe. 

Jaki« porsqdnt gry przygodawe lub 
logicznt moina kuptf do 350 rys. tt? Lukast StankUwicz, PntmySt 

Firma IPS odtwiexyia najkpia« gry 
minioaych lat i «prxedaje je w tzw. Ko- 
lefccji Klatyki Kornpoterowoj. Latwiej 
znajdzieaz tu gry logtezne niz przygo- 
do'i*- c, ale ceny 14 przyat$pne. a wybör 
corax wiekaxy. 

Dlacztgo pisitdt, it spotszeumie 
gier Jts( trudne jeieti moina bez pro- 
bierm spols3Cxy£ ITA ff 90, ho gra nie 
jestspakowana I niejesttekstdwka. Lu- 
kas* Jckiei, Pciski Swietöw 

Nc , rzecxywlicle twoj argument je« 
moeny. Naleiy to rozumtec mni<^ wie- 
cej taki 14 gjjv gdzie dajc sie nWctore 
rzeexy spolaicxyc ( r. p , poxomicniafi ob- 
cojezyczne napisy na polakie. zacho- 
wujac dlugoicl slow) ale pozanielicx- 
nymi przy padkami, nie da sie tego zro- 
b.t {tietodami chafripnicxymi. by nie 
wT.Vodiiit kodu progrtmu. 

Dlacztgo zamlextctacie tak mala 
opisdw na Atari ST? Czy lubiqc Stra- 
tegie nie powirdentm samienii ST na 
Amigt? Bolo, Warsiawa 

Nudne ataje ai^ powoli tingle wyja- 
Aniajiic, tu ten czy tarnten komputei 
przeital ale uezye ns rynku iwiatowym 
i aame dobre cbect jego poaiadaczanSe 
wakrxeaH tazarxa. Nowych gierek na 
ST jeat tyle. co kot napiekaU czyteln i- 
cy tei jakby nkruchewi. AI fad patrzec, 
jak ich skajdinBjd dobry sprzet led na 
pysk. Co do stntegü, to kup PC 386 
lub xa rok bedxiesz w podobnej tytua- 
cji jak dzii . 

Gdiit moina dosta£ prpgram GAME 
MAKER. Czy IPS prawadsi sprzedai 
vrysylkowq? Rok, Leszno 

G*me Maker jeat oofä atarym pro- 
duktem i nie mamy pojeeia cxy jeat on 
jeszcze gdziei dcetepny. IPS jako jedna 
x firm prowedxJ xprzcdai vnyaylkowi 
xa zaliiczenicm pocxtowym, ttn. wyayla sie od nich zamdwionie. a plad sie prxy 
odbiorze paczkL 

JtsttScit hipokrytami, bo niby zwat- 
czaciepiractwo.a w TipsA Tricks podo- 
fteit odpomedzi na pytastia kontrotne. 
Horst Masttr, Lädt 

Czlowieku, v- ■ idnt, ie cheiaieä sif 
wy mftd rzyi i ci aif udalo. Z bardxo nie- 
licznymi wyjatkami (przeocxenie) nie 
podajetay tat ich infonnaeji graefr» 
ktöre moina kupi^ iegalnie w Polsce. 
Spravy m aj a sie nioco iruuaej w przy- 
padku gier staraxych oraz takich, kiö- 
rycb aprzedaxy nikt sie w Police nie 
podjat W takim wypadku nie ma do- 
kad cawet cxyteinika odealaC. 

Cry Amigf CD-TV moina przystc- 
sowo6 do gier z Amigt 5001 Mtrostaw 
Ption, PraSa 

Podobno txka przerdbke oferuje war- 
azawaka fnrma TOMS, xnana x widu 
odkrywcxych i ciekawycfa przeTobck 
aprxetu - od malego Atari do IBM PC 

lie kosztuje PC 2S6? Czy jtieU pi* 
szecit VGA i Sound Btasttr to tnaczy, 
ie muszq one byf czy nie? Czy jeieli 
piszecie, ie mpümqlne wymagania to 
PC 386, to czy moina coS z tym zrobii 
ieby gra dziatata? Czy möjprzyszty ta- 
kup (PC 286)jest stu&zny? Diesel, Ko- 
strzynnfO 

Trudno je« odpowledxiec pTecyxyj- 
nie na pytanie cene. W latotny apo- 
aob xatoiy ona od konfiguraeji konv 
putera - kolcrowy monitor, duiy twar- 
dy d'ysk czy dodatki podnosxa cenc. 
Siegnij po ogloazeniaw pralle codzicn- 
nej, gdxic flrmy podaj^ ceny prxy naj- 
rtfaiiejaxych konQguracjach. Co de kle- 
p»ydry: xapis VGA o*nacxa,ze gra WV- 
MAGA VGA, natomiast Sound Blaater 
oznacxa, ze gra moie obsfuxyc te kar- 
te diwiekows;, ale oczywiacie bedzie 
pracowac i bez oiej. 

Odpowiadajae n« dalsze pytanla; 
oprogrwncv,aiiie jui dawno prxeroalo 
moitiwotei ipnetowe jakiegokol wiek 
komputtfa domowego. Programy gra- 
ficzne pod Windowa praeujq za wolno 
nawet na najnjocniejszym PC 4g6, 
Wiröd gier tei widac niesamo wita eka- 
pansjc - corax wiecej firm sie/ga po 
mozHwofci tzw F trybu chroniooego pro- 
ceaora 386, co zupelnie wyklucxa uru- 
ebomienic gry na PC 286, Minimum 
pamieci to na dzlfi 4 MB, a kto wie, czy 
xa rok wyatarczy B MB? Sound Bla- 
ttet ataje sie powoli przeiyikicm - ry- 
nck xdobywa teraz karte Gravi« Uhta- 
aound. Muaiaz miec swiadomoac» ie ku- 
pujac PC 286 od razu x&wezi&z aie do 
gier wxglednie atarych. PRENUMERATA 

Z uwagi na azezuptose miejaca i> ■ 
podajemy dakiadnych warunköw pre- 
numerat)' - xajrzyjcde doKGB w SS8. 

Wplacajac pienltdze wedtug poda- 
nego tarn cenntka do 15 STYCZNIA 
1994, otrzymaaztrzy nasteptic numery, 
txn. lutowy. marcowy i kwietniowy. 

Wptat prosimy dokonywafi na h%«H0 
wydewnietwa PRZEKAZEM. SPOSÖB ADRESOWANIA 

pToScript Sp. x c-.c. 

tri. Wwtrla 33/37 

00-846 Wartzawa 

Bank Ochrony Srt dowiaka - 

* War&zawa 

rr räch. 630 148-101401-13« 

UWAGAI TO NOWY NUMER 
RACHUNKU BANKOWEGO! Dt. Wronla 35/37, W. (0 22) 201-281 W. 550, fw (0 22) 209-309 KGB 15 
PROGRAMY LICENCJONOWANE SPRZEDAZ DETALICZNA i HURTOWA 

C-64/128 Atari XE Amiga Gen. Abrahama 4 
(dawna Jozvviaka) 
03-982 Warszawa 
tcl. (0 2)671 77 77 
fax (0 2) 671 76 22 IBM PC OUONUMMO 
boqsquad mpoModan 

BLUE BARON walki bmikAiÖw 
CARNAGE wyfcag samochodwra 
CASTLE pcWatabiiynÖwa 
DROH) fxfefcaafrzatolna 

FBTTFH3HTER tadnihim» 
FORTUNA KOt£M SIE, TCCZY I 
PRANKENSTHN payfloöowa 

HAWS KLOSS pofcfcapfXNodcwa 
K0L0NY pcitiuatonwniczra 

NINJACOVMAMÖO «WJtWlfcCI 
PAflAACADSUY kanwriosl 
RCB8C pcefc prasbij 
TAI-CHI T0RT0I6E *4t*»w#£p 
WtADCA pölslattalBgtertfrataT 
W^KYCIEWNOSCI NttAürl 
oru wWe Inrydn ObY 
takii proainy wi)k«cjf,Tt 
CHEhlA SSpognmöw 
HZYKA »MawlMlöw 
GEOGRAFiA PolsMifeitta 
HS70R1A satote pojetawwa 
MATEMATYKA tta&ylHV 
urtirfüea ponad 30 nowydi, min 
BIG FXT 2nafcoir*a rafcawi 
KGß SUPER BPY proMlzrwy szpttC 
MEGAHOT stpw iBätg* gier 
QUATTROnGHTERS 4gryi«W 
QUATTRO SPORTS 4 gry Bportows 
ROBIN HOOD iwwtrHjpmwIowa 
SMASH 18 ARCAOE MWEYrÜHE 
90CCER6MULATOR pflkanozna 
BUCH STAR 6EYMOUR «dra I (35 0QW5ÜQG Zj 

toste 1 So tjcrtöw, pataa oforta 
vrezyäkn rarwofeL rvajrltaM Wiy 
BARBARWN naresida na Aari 
CAVEMAM pfawUjakPREMiSTORJK 
CYWLIZACJA jüiwsxzsdaij 
DARKA9YSS Wncaiia strrelflriiia 

DROQAWOJOWNIKA .tfwfeOny'Barteritfi 
GLOBAL WAR mar* z ISWowytf 
fCYDEJfTwIodzipocIwQdnaj 
INSPEKTOR pri d**ktyw>sTyczr.a 
KRUCJATA ^plHvcfiriwakql 

MECZE VwS3SST?OiSr< 

NAJEltW^WROT dngtafU 
OPERATION BLÖOO lawsze üwtofr» 
RVCERZ la*>TTl<Hai^in*)ÖS2«?i 
SPECIAL FORCES Cd. OP.BLÖOD 
SUPER FORTUNA najfäBZi Z »0*1unl 
TAGALON wsly^j-Spy^Spy* 
TOPSECRET kcmandcawitaj 
WtADCA pnntfn DEFENCER OF THE CROWN 
VICKY wwlBcy|iyl«Wr/nt 

WYPRAWYKUPCA •konomtana otarta corgi obezaruMza 
pfsgmmy pA 1 «-* i Wmdrte, np.: 
AM6RICANPOKER pokrodfßW 
EANKDANYC« kitticgninri» 

CIACH-8ACH ukl&äanki dta dz«d 
ELEPHAHT ANTICS wtoölw 
ENGüSH TESTER raufe« gifsslcsgo 

FIRMA 3.0 skktp frirra.tsttaVAT 
FISKUS 12 dp Iczsnfa poditkäw 
KOt-OSZCZESCW Urto.adotnt 
MECZEVALDGlRAll lytt» 145.000 
ORTOGRAFlAlLi naiJa.., 
ORTOS orlooraftcziui Zib&wa 
SINK OH SmM £wia»wa nowotf 

a tatifr »ie'e lnnyrih 

atrakcylrw caraiD, programy IPS 
BlRDSOFpREY 235.000 
CMLIZATÜN &Ö0ÜO0 
KDIANAPOUSSOO 200X00 
Mfi29M 231000 
SHADOWLAMJS 235X100 (od 55.000 a) 

öry | programy adukacy.na, np, 
SkLOGIC £wta*y i*§ts* logtany 
CARNAGE wyAcW wroetoeowa 
ETACHER ■nj.fww.Mbrtem. 
HEAflTUGKT w sty*, Betüdff DaBlfa 
ißM DL* DZIECI xaala* progranwcäw 
OflTCTRiS «aadukaeyjna 
PLEXUS tadzcl^iritavottowBiy 
POBBO BWUI i B-fctowydl 
SINK OR SW1M 'swiatma ™wdü 
TAJEMNICASTATUETK1 22G.0QQ 
XL EDfT edytor lekstu 1 05. OK 
YOU AND ME ar-jle ?,ki die (TfijNo&zyrt 

P'ocramy IPS, »Ina olarta, ristoe Carry, np.: 
BETRAYALATKROMOOft 65C.CO0 
CrUCKYEAGER AIR COMBAT 245.0&D 
WOIANAPaiSSOO 200 COO 
GUNSHIP20C0 580.000 
CTfMKE COMMANDER 770.000 
V FOH VlCTOflY ill 465.00] 
VWJGSOFFURY 1 05-000 pfowarny »dLKacyjn« I uiyfcowt 
HLMEQTOR pmorain do anmac; 
GEOQRAFIA POLSKI I SW.ATA HISTDR1A POLSKI ealy naMrfal 
KLEKS+TRZWEL rswÄaeyri» gnACzM 
NEWWORDS MukanqMliklago 

ORTOGRAFIA niaaVnitrWiy pfuböj 
SPRINT XL amujj9Je*1M& Takze programy dla Atari ST/STE/TT 

SpriBdai hunowi m doflodnycn varurfc«*, bardzo wynjjl«» rabaiiy, üp 

Spuedaid«lalciraodponl«(lilillcLidapl¥k.u«tolta^iknTyoo 

Spraedal wy?ylkowi is perrantem pocrt«*yin 

Aktialre kfffrogl po pnestarl j za#Jf*80*ai»i] kcpady rwotnaj i« znaeiWtm, 

Tamvi» posiadamy waz/sUd« rowofcl w moz*** na/ilzsrych csnadi. 

Zapfaiiamy | 

uüMSPHZbüAZY oo:;:.^^«^ | zamowienie 

WfVOVL I^A\Ä/C 1 J^^ mi TYTUt QflY t KOMPUTER „ ctr-a ilöszt- 

WYSYLKOWEJ ^g| De«*Mn*i««« ^«»o™. 

| "^^^^^^i^aaai M ' Dßiröt of Pwy (AmicjB) — *— 2*4,000 ,.„,.,. 

02-903 Wartxma», ul. PowilAakt 4<y24 •muwkzaw.ulkii^wwi | DßtfÄ rf ^ (|BM „;,___ mooo _.„ 

w nowyrn roku najlepsze gry i lesxlych lat [ncxv,^ lAirCon^oBWPc, - 257000 

* * r ■ • * iDCarrlflreatWarflBMPC)... .-» 427.000 ,««. 

kupisz nie wychodau|C do sklepu! | nDwfrt „, {Aml9a) ^^ ._ 

# | !. ..GunShlp 2000 (Amiga) ■-.--.■ 58S.DO0 , 

wypelnlj blanktot 1 wyillL a za dwa tygodnle 1 DHtf P°° n «*"">■> — - ***» 

* r ^ i |DHwpoon(IBMPO 257400 _„ 

©trzymasz zamowlone gry ( D inoidWiMKhin6(iBM pq 4SK0N 

% 1 OLwsura Suil Isny V (Amigej „ — — 671.000 .. 
SPECJ ALN A OFERTA NOWOROCZ IM A ] DLü^ra Suit Uny v (ibm PC) _. «71000 ^ 

NEWYEARCOLLECTON™ - ZESTAWNOWOROCZNY l^!^^— K ~ ' 


J Da*» Commandar (IBM PCJ — 713.000 — _ 

AMIGA: 688 Attack Sub, GunShip 2000, Harpoon n«^ commandar h (ibm pcj ™,^. 67i.ooo — 

ji» - - i -u j„.,aj^., rni *--.«!«! lDV4Vict0ty-Mft*K«Gar<t«fi(ieMPC). 495400 . — 

- dla przysziych dowödcöw, 5% tanlej. i _!zl_ * .,«««» " 

r j j j ICZ««»w»te«wro«wy(Ai«loaJ^,^i030.0O0 „„.- 

t G Ztilf w Noworoczny (IBM Pq .. 11 20000 

IBM PC: Camers at War f Harpoon, V for Vtctory 3 I PtArwE przy oDBiOflZE plus koszty pvouxm 

- encykJopedia strategii. 5% taniej. 

| umow dowolne pozycjc z zal^cxonege blanktatu | lnw*weiini^ 


WSZYSTKIE GRY MAJA POLSKA INSTRUKCJL; OBSLUGt N|/ ********* 
. fcsonwia pcsenkarka. Jesl 
jtdnak tafczE;eteKyst$p*n, 
j ze roasz zwo szans z 
pDfC'zrr-ejAiac CkJczego 
nah |Qst Sip iajUapa 1 Wy 

PömifÄtf a MgMwc fazjto j w, ft sarciy^nacsfokaW 

od niwatonii, zeb>'unie&zk& 

dlnwc spßfl nagtesniajacy. Burgundy jest picser*ar^ counry. Cnftoe 

naptfaby El? z tcba zimnego pnna. K'iqpcN w tyn, ze wciaswnczpnt 

sprzeßajg tylko zdrowe napoje bezalkohdowe, Wyjdz na zewnajrc 

ofrooVa, che« nttatafta lurtk? za ponoca Ktentylikaora Ca 1 . Za 

nanotem sriuja. se zapaSncy. Wyjraj z hubia szeSoop* 

pwa Burgurdy wychyii jedno ?a drugim baz ntugni^&a 

cfoen. Przejdz sif wi^c po raz drugi po len 

szczegt 

afiufy- 

r 
4 

-- THUNQERBIRD Dosye lyt* dzieaniiych igraszek. Petrze- 
bujesz czagoe dla *• •<• 

w ■#• ^ * ( 

Zowwtpff stxotvnych wdziattrk bywa zaxka kujqca, a nawet zapiernjqca dech wpierti. 

zjak. Tym razem Burgundy nie zdzierzy i sie 
rozliinr. Pksenkafka cbiectje zrdhö sota* 
pttan^,fcystäka£s^zlohawsa-jn-B. 

Bieerq do 07 Poprä mtoflego cztoweka 
o reszrik. Wpsz sie de kaggi, Wwyslfce rzeczy 
zostaw w szafce. Gcy wejezieszdotonacej w go- 
raeych oparadh sauny, Bi/gurdyjuz bedzie 
tarn na öeb» czekad Przyjenmcä!: poe- 
i>wprzj^*Cav,kIöiaodbiiacidziew- 
czyne. Pröfeujesz oäudz«c jejza- 
j>^wy!e*»aacwadrozin 
nejwodynawfgie, 
aleposMa- 
fo«a- nu si$ 

mgtyzrejdujesz 

95 w pomieszczeftu sam 

2 (awta zaben sretma bransotefte (Sh 

LVER BfWCELET). Wychodzac w*z 

ffyszmctiibiefzafwswtiiKesrnier 

Ifelry gamrtw Po raz koteifiy zcsla- 

teszrctanywkcflia! 
zny . Poroznawia, z dziewe-zyns w silwni. Si- 

Iij wc* tfiycnasj! oczy na jej iwarzy, ale jej 

figura jesl bardzo kuszaca. Thunderfcird 

zgoözi Elf umowü: z toba na ses.jp lego 

wieezora, jesli dostarezysz jej ^jdanki 

Bez nch nie ma rowy o jakichkclwiek 

obmcii i" fcsnych 

Prze-dz r-ast^ppymi drawiami do sah 

z kapela bfctfna, Usun doniezki ze 

scnodkfiw pod kamera. Uzywajac 

klucsa 5kien,| kamerf na dam- 

skjepfysznice. Facet, ki6ryradzo- 

ri|e podgiaä bsdz« mal na co 

popasrzed. DopiefD teraz paw?- 

dn,jdobudkist r aznicief Takjak 

przewsjziateÄ, wanown*; ne ncie 

edervtacoauodekranu Nieza- 

uwaza tez, jak dyskretne zatte- 

rasz m kaflanki. Wnpczasz lro- 

lewn ThLndertwdowi . Dznew- 

czyra wsta^ i zaprasia ae 

Etefy nie pedafa nuneri, 
wf c bfdziesz musial do- 
lne£donieimetoJa,pfi6b 
ibipJDw.Thünöertifd 
übrana (est 
wzwiewnq ko- 
szulf ncr.ra. 
Pod nia, ma sk6 
rzanab«eiizne Zaczy- 
nasz sitczi.: riecocäw- 
ne. kedy przykuwa o? do 
l / iampy i »yjmuje bicz, 

\ ^ _y Co to byla za noa Bu> 
dzisz s^ 1 zlanyzimnympoiem, 
w r§kL sciskasz jeszcze ca oze 
z diaiTHmefTL Wyjnnj kJejrct, skfr 
rzana opask^ toz&sz wyfzuoä, By- 
lo njesamowios. ale cöiecujesi ec- 
bertgdywi^cej.-. SHABLEE Pora na nonnaln'eisza. rczr/A*;?- 
Gdzie mozna zisalezt ladng pamen- 
kf, jak nie na lekeji w Ealor.epjefa-o- 
sc. Spotjtasz titaj czamoskor^piek- 
ncscv ShaWee. Dziewczyna wytiera 
sie na dorcczny bat, ae nie (na golo- 
wej zadne) kreaeji. Udaj sie do sweje- 
go pekoju. Pfzeczylaiaefwona. karte 
na slole, wspomina o ißludze spe- 
cjalnej- Zamftw ja pod numefem 75. 

Wyjilz to recepqi i wröd. Zasta- mM 

fies? swoje 'D?ko w estetycz 

nymnetadziewrazz maiym 

prezencikiefT na podu- 

£2ceZat»f2pf«enya 
.^ • > >| Re-Generator pötenqi, PC tywe Preejcü sip do 
V», restauraqi.Wejdi 
. A- na sc«nf. > >-. -5 wyciajgm 
s:kar'ätri3 
aAienk^. F 
Przy | 
okazji -^ 
wez za- 
parikf zpo- 
jemnika na 
tomuai'ze. JÄJJ^ Htal.«, 

chwyconatw'orp poda- 
rurkiem. Spotykacie 
o pdnoey na iplazy- Dzi&w 
czyra wyglada szalowo, na 
dodalek pnymcsla bu- 

teike szanpana. Po 

rozmowie idrota- ■ 

nydK pieszczo- 

tachp&slana- 

wiasz zabawC sif na catego Dajesz Srabee 
prezjerwcEtyw?. Wtedy radostpryska iak bai*<ka 
prydlfiffi. Ckaz^e äe, ze £habteß pst mgj 
cayznaj Chyba zapadriesz sie pcd ziem?. 

DzieiA rozF^zynaszodintersywiego plite" 
riajamy ustnej. Mmo pizykr/cJiwsipcrnieh wöt 
naptei?, byzabradtülsi<s siarpsra. Pcgneb 
* piäjjf „ ?. ?r aj:l2iesz sl£ r a larj 
HisKzeni 2 msszyny oätuüajaeei, CHARLOTTE Dzjevrc*>nawka>ell b*mej razy wasieCt», 
ine'^L* ä I tfÄön cz- 1 BtymJa^ Pi "ie 
poUzetsMeszefebalerii R20öos««jego jxhw- 
go towarzysza' . W zarrian ctiiBOjje cos eksira, 
a ly roe pcfeafez przedez odmomc Priefcö ae 
do satort tosmeiycznego Pedruesrie uzywany 
kabe«, zdejrrij colactf z hoftcAwki- Po kwyta- 
rzacr budy r*u kusuje farat » dzjwryr wözku. 
Przyw'ai go, by sie przeschad Dosirzegasz 
öluga, latar^s. klöra. kiffüwea ra przypiela. öo 
pasa. Na kofaj trasy Art starte, by sdbezapal-i. 
Daj mu zapaH^. K*dy ju? a§ odCali 2erkn| poä 
maske wozu. Przy pomocy iclucza cCepq Kabel 
zcslsne Artwf-So bedziBchJalraErawduszko- 
dzenie. Zaoter^ swa_ pcmoc, pdrzymasz in 
laiarke. Kedyskcutzy majsttowac <^5l<reine 
m>{ni| balere z tatarki 1 odda. ja. v-Müüetowi. 
Ziberz sif na kde^ pf iejazdzke de OZ. 

W sali z kappe*^ btotra. sadrzwi zairkrtete 
ra zatnek elekitontczny. Podlacz kabet de 
kertaktu izamka. a spowxJufasz. ze drzm 
b?d^perTaner*rie olwarte. WreczGhar upra- 
gnione balene Umiw-cie sif w tajrym peto- 
iu, Char pojawia sie, mmo twofego seeptycy- 
zmu. Przywa,zi|ec»e doiöäka, smaruje prze- 
wodzacyri zelern ä *iqcza maszynena, Twoje 
dzikie ffycie przefaza kefctete smazqca. sif 
vt \J93teteo6. klbra w/biega na 2BVirstrz 
Gubi przy tyin jaks pnsdmot 

Bwtoszs^wswiOTpokijü.DBwItawnpB- 
röft Elworzyte z Iwqjego naszyjnfca cos ra 
rodle f owoczesne« rzeiby. Wiacas* de sali 
tortur, by wzia£ zgubora. w posp*echu perle. 
Twcfs zaloty znowj okazaly ae riBKypalern MERRILY Wydiorjzac z OZ wez lezacy na fcteoe W- 
der. Pny reeepep osroöka wyjmij kiicz z depo- 
zytu. Z wözka przedswwr po-HJem w^rrtj kram 
do iqk (HAN3 CREAM), papterloatetowy (TOI- 
LET PAPER) 1 (ny* iSOAP) Z drupe^ stror^ 1 
wözkazatJerz csratkefTOlLET SEAT COVER) 
«az Bzn/ek{FLCSS).Wi#tzöc ewjey peko- 
ju i sJokuj kraW do bzjecki. Pc^öz csrs(k| ra 
Wapie. Polcz na pxrtwze fbktor. Terez mezesz 
sie odfxezyC lUÄaga: swduriTy mc<R sptobe- 
wac eksp»yirnenl 1 Kreer«m oo r$). Podefrzy] 
ptpske, nastgprie wzufi rolke do lAikaqi. My- 
diern wymyj r^ezki i cary radosry dzwofi ds 
Napraw (76) r&dat rapr awy kanalizacjl Zeptt 
do reeepeji. Wracajgc de pekfu wei Kdejne 
trydo. W taztenca zabierz hydraulik« pilnk. 

Idz da basert Zportoru wez ptidelNx; 
Wyjrr-ij zer okulary przecrwstor«zne (SüN- 
GLASSES)orazrratenar(CLOTH) Podne* 
radrrudTiwanego botara (INRATABLE 6EA- 
VERJt napoffpuj qo w kudn, wykwzysH|ac 
sprezone powiBtrze w oponie, Z piaterta^u 
1 5znnVa wykoraj prowizci)tzne ka^elovAi . 
Pc^adsi z ralownlitien, pozyczy a kluez do 
wieiyskoköM Wejdzragt^ Natefwysoko- 
kt rnozesz niezauwazew zrcöc odeisk kiu- 
cza w mydle Po bolesrym skoku wykcraj 
plInkiemkop^klLCza WrzwSbofcradobasB- 
nu itpcdpfy^ do pJyviaj^cego barku. Wapri| 
ogcren zeby zarr-owit drirh dla siebe 1 fö m- 
czyry obok. Kelnerka zaijjda da#odu tozsa- 
rraÄci, wyslarczy pokazac klucz do pokDju 
Piekn05C nazywa a? f<terrfly tfa Rfote na 
purkoeskokrw. BarC2ooer^z**zgiQdun£ 
öz*rny lirnrt üzieafau wejsC na w«zf . Gdy 
dasz jej der et nr y kJucz, urraniasie z (ooa, na 
wteaome zabawy. Wieza (8kby uroete Po 
inasazu, Merrily pöwle na ucho unwersalna. 
prawd^ zyciu Tak sie uriesiesz, ze wyko- 
rßsz skok ptzedweesnie Dyndasz ragi. 
w Snxfcj noey, a vrzaski budza, spiacyrii wcza ■ 
sowiezew. Sichern kotofna kanprorritaqa Zdob^dzkotef a. zapalk^w resEauraqi. Uzu- 
pelnij zapas lodu 1 dosten sie *inda kuchenr^ 
ra rjedoslfpr* zwjfcryrn srnie^elnKor cslart- 
ne pielro. Zrajcujesz sie w apsrtarrerca pfa»- 
dziMcj rJamy. Odpal zapaike od komirka Na 
baikone aedzi PiekfC' WcielDrs- Bogala, r- 
Kigenlna, subleJra. niezuyWBj uredy - Sna- 
irara. Przaz cate svwje detydezasowe pr zy- 
gody waJczyles MaJ Pofozmawaj, oczanjj. 
zdc^dif Podaruj S-anarzeswojB zdobycze- 
Orchidee, sfefarrm brarsdefte, diamert. ar^ 
Pf,pBf1e.rzeibewn9- 
szoezai-Jyszanepo- 
MBdzerie PrzygcOi|i 
aifnaweczorswo- 
jegozyoal 
Vstr 

Jama ■«* SIERRA'93 PC 
PC VGA, SB 
CD-ROM 
90* 100* 85* 4] üri J ;; DMI SKSEIK KING'S OUEST 5 byt |ednym 
z pief wszych queslöw, w ktörych 
zas-tosowano SCI (Sierra Cteab- 
ve Nerpreter), zamtast dotych- 
czasowego AGl (Adverrlure Ga- 
memtBfpreier). OznaczatotopizBj- 
§m z syslanu tekstowego wpi- 
syvnaria körend na zikc-mzo*a- 
ny poirt'n eftck. Wledy näinie wy- 
razaro ä^o rcwyinpoiTTysteSIEfl- 
RY h aie dzisjuz matoktochda^by 
powröcjfi w tamte stera czasy. Mo- 
ze gry staly si? iatwie|sza P mozo 
ludzie mniej ambitni, moze... 

Nazywasz sie Graham, ale f l- 
mo ze paruie&z w Dave rUry cala. 
geb^, to i lak zty los rie daje ci 
spokofu. Pewnego pieknego, Ie1- 
nego dma wybrales sie na spacer 
do lasu. by podzwacpiekno przy- 
rody i poziywackwallkj. W tymcaa' 
sie przed iwoim zamkiem zrnale- 
riakzowal sie zry czarnoksieznik 
Wordack, ktory polf znyoii czara- 
mi wyparowal zamek, a jego ms- 
szkarcöw sprewadzü do wöko- 
äo myszy i przygotawuje z nldi 
mieiorKe dla swojego kota. Gare 
to zdarzen-e widziate sowa imiB- 
mem Cednc, Ptak obiecal d po- 
«noei zaprcvfflidzirdo dobrBgo cza- 
roft,-*a Crispira. Ten dal ci do 
ziedzema magiczns. karrre, dzi?kl 
M6fBj rozurriesz mowe zwißrzqt. 
Tak »ypC'Eazony przystepMBsz 
wreszoe do gry, majac n tewa- 
rzysza nieodlqczriego Cedrica. 

Idzdorri-astadwaekranyw öti 
Sa tu Eklepy, Wejdzdo ktoregoi z 
nich i zaraz z riego wyjdz CzJo- 
wiek, ktoiy repsrowal wflz, zosta* 
wjf na ziem moneite. PodrieS ia ; 
a z bec2ki tixA wez $mi« dz^cq 
ryb§. Wyjdz z rmaate. i itdaj sie 
w prawo. W piekarni jeel pißkarz 
z rodzina, i psem. Kup od niego 
pEaceK kl6ry na na ladzie, placac 
zn&iezicna. monetg. Po wyjäau udaj 
sie dwa ekrany w lewo, az do- 
Hzbsz do wielkiego drzewa. Pzud 
r ybe niedzwiedziowi dofcierajgce- 
mu sif do miodu. Pokarm miesry 
bardziej mu po&makuje i mis 50- 
be pöjdzie Krblowa pszcz6l pc- 
zwoli d,z wdzieczrosdzaocale- 
nie, wzi8;6 trochf mlcdu z Ja w 
drzew«. Pcdnies tez paly k, kidry 
lezykoto drzewa. 

Gdy pöfdzjesz na pölnoc, ujtzysz 
wielktege psa. rozkopu^eego mro- 
wsko. Rzu£tTupatyk,aongluplza 
nim pobegrte. Kröl nrbviflk oczy- 
ft^de ci pcdziekijje. ale na razie 
jego wdzjeczrclt ste ratym skor^- 
czy , Wrod na döl i N piawo, a znsjj- 
daesz kcp« siana Przeszukai go, 
ale röwnieoobrze nvögrbySszukac 
igry w slogu. Naszczescieponoga 
d wdzieczne mröwki i znafda... zto 
la.igie! 

Wyblerz ae na pustynle f we- 
dmjw levro.azdojdziBszdooezy. 
Po dtodze rigdzte rm zbaczaj, bo 
urrßesz z pragnieria. Napi| sie 
wody i mezesz wedrcwa£ dalej. 
Diva ekrany wlewi jeden wdöt 
znajtiziesz resziki podniznika, Po* 
iy« i tak mepotrzebny mu but 
1 möt do oazy ugasii pragrienie, 
Ter az icz de göry az dojdziesz do 
skal. peten trzy ekrary w lewo, 
gözie znajdziesz sie u poirnrz& swiajyrt. Nie zastarawaj sie dugo, ty-ikoptj 
wode ze zrödelka i Bzybko schowaj &e za 
skaly. Przyjada, tiwaj bedtini i skterujq sie 
do »rot swatym. OKaxue sie, ze fest to 
sezam peHer skarbcw. Guy becumi odjana. 
pöjdz dwa ekra/ry w lewa i trzy w döl do 
oazy, a polem jeder ekran w tewo i Irzy 
w d64 do ich obozu. Napij s? wody z dzba- 
ra i wejdi dD matego narrtotu. 

Po rjofconariu certytikaqi kopii mozesz sie 
rczefrzec, ale ne obudz Bpqoego, iaher; 
ratefr-asi laske znafdujaea. ae pfzy stete. 
CpuaS namwt i idz cüef> ekrany w prawo 
«jeder w gor? az dojdziesz do znanej |u 
oazy, Nsp: sie i pöjdz do gor/, az do stet. 
Teraz wleweobsezamu. PorJejdz do drzw 
i biji iaeki, znalezionei w cfaozie. Ze srcnika 
zatHfz tyiio monete oraz lamp? Alladyra 
f baidzo szybko wyjcz. Nie badi pezerny . n« 
berz n«c wiecaj, t» dofconasz lu zywata za riaj plaszcz, W drugim 
sWepiedajmahorelk^.ado- 
staniesz sank W trzecim 
sktep»daj h.ty {dwa), a do- 
SiarieszmlotaK. Wyjtizz rrie- 
sta w lewo Na nastepnytn 
ekranie pod p»aka f rtqzcba- 
czysz szczura ucie*aj3cego 
praed totem, Szytoko wei tot 
irzucnimwkotä. 

Wejdzdokarczny{fron- 
towe wejsoe w budynku na prawo od sjo- 
S u} i podejdzdo baru. Dosiariesz pogtawie 
i obudzisz sie zwiazarry w prwricy. Szczur 
przyjdzie ci z pomoca. i przegryzie sznury, 
ktöre zabierz. Drzwi sa, zamkr*ete, wiec 
bzyj nriofee. Po wyjsou z päMicy z szafy 
w rogu zabierz mieso I wyjdz drzwiami po 
lewej stronie Idzdwaekrany w gcre i jeder 
w tewo. Zrajdziesz 6lariy po wozie cygar- 
Gdy doptyniesz do brzegi podejdz do 
chaty ' zadzwofi ra Robinsona. Gdy wyj- 
dzie. ca] mu nuszte. On za to wyleczy 
Cedrica. Przywota lez syrere, ktöra pokie- 
ruje ö? do zarrfct Mordacka . Po wywotce 
lodzt wez, z brzegu ryb? I w*fdi schodaini 
na göre. Zabierz kawafek krysrtartj gör- 
sfciego i uzyj go nasobie. Smoki same so- 
bie wypalq oczy. Przed Drama, wejdz na Sadmorski bungalow, PC 
Wröd w prawo wzdtuz skar do lasu - w» 
szcia ust^ii ler puslyrry zar. Gdsztka, wöz 
cyga^ski Podari^Cyganowizinalezionqwse- 
zairw ztola, morie{| - w zamian pozwcf ci 
m\it do wozu. Cyga'ka p^a:e, gdzie z^aj 
dLfe sie teiai hwSj zamek I da o magicrrrji 
talizmar, Mozesz bsz obawy uda£ sie do 
tienrnego lasu {dwa ekrary w prawo) Przsd 
i^jSöem koheczne zatoz talizman na szyje. 

Skr^c" w tewo i idz droga,, az speftiez 
czaroviric? - daj jef lamp? Aliady na, Zraj- 
dujaey sie lam dziri uwiezi jedze wa wr^- skim, Wef pozostawory tamburyn. Uda. 
sie jeden ekran w dör i Irzy w piawo. Po* 
sirasz weza lamoiiyrc-n i idz w prawo 

Uberz st^w plaszczi ididrog^dogdry, 
az dojdziesz do pfzepasci. Zjedz kawatek 
N^sa Zariuf lirte na &kafle znajd 4aca. si^ 
nad skrajen Frzepaso, Wejdz poiniei prae- 
skocz rozpadine po rtystepach skalnych. 
Olbrzyrrt w* powte Cedrica- Wez sanki i 
zjedi z qöfti. Po wyiNrotce pöfdi « pcawo 
i raKarpi miesem orta. Wilhj zaprowadz^ 
ci? do zamku Krclowfli Sniegu. W srodku 
zaa^ gra6 na iutni - io üspokol 
wilki i uslawi przytfiyinie kröio- 
wa.. Wilk zaproivadzi ciedo miej- 
sca, gdzie nozra spolkac Yeb. 
Pcdz do cor; PrzygotLj sobiB 
Bh« wczeäniej aasto, a gd/ potwöf 
si$ pojawi, rzuc mu je w oczy , Po 
jego uoeezee wejdl do jaskini 
srzbiErrpy P6jdzda!ejdroga. lidodonAli 
wiedziny. Ze sr odozaberz wiedono, Wucz 
zvnsaj^cy z ga4ea nad skrzyni^ i woreeze«. 
z siuflady. Z worecr^awyinndiamenty Wröc 
ra droge > Ld&j sie w prawo. Otwörz Wl- 
czem skiylk? w drzewie - znajdziesz tan 
serduszkD. 

Pöjdz dwa ekrary w lewodo niepca, gdzie 
wfdßtoczjfswiecacezza kzaköw. Wytej med 
na ziemie (zoeianie ci po rim wosk), naslep- 
nieweioianer)! rzutgo nazienie. Wybie- 
gniekiasndLdekizableirzego.Frzbcnasiep- 
ny diament Krasnoludek zabierze go, sie 
podbiesf * bi zej, Za r/zaclrn razein udabsie 
go ztapad. W zamianza uwiofcnen«, hrasnal 
pokaze cf iwyjtoe z lasL. 

Udaj sie w >ewo do piaczqcej wiefzby 
i daj jej serös. Zainieni sie ona w p*?kna, 
dziewczyne. Zabie« nieparzBora. juz |ej 
lutnie i pöjdz w d6T, Daj krasnalom wrzeoo- 
no w zanian za rnarior>etk?. 

Dwa ekrany w prawo i jeder w dot jest 
miasiD. Wejdz do pierwszcgo sklepu i le- 
wej i daj sklapikarce zloSa. igie. Dostaniesz i idi do gor/. Miorkien tivusz skai? na 
koftcudrogi I zähen ten kawalekkryszta- 
tu. Wröc do wilka. a potem, |uz z rlm, do 
k'ölowej sriegu. Za zwyciestwo nad Ybi' 
uvwilni ona Cedrica 

Gdy pozegraez sie z wükiem, «Ji w döi- 
Pozaspacbdoiirzeszdoduiejdziuifyw iräe- 
gu. Porwe de orzei i zabierze do griazda. 
i/vez naszyjnik lezdjcy kotojajka. Crzei prze- 
niesie ci? z gniazda na piazf . Wez kawalek 
meialL lezaey na piaekf I idz do göry do 
lodzi. Zalep wc&kterr dziure i wsiadz &> 
lodzi. Popryf dwa ekrany w dot, trjy w pra- 
woi jeden w göf?,aidop*yr*eszöowyspy. 
Tu porwa. c« Harpie i zabkwa. w gia.b ladu. 
Zacraj im ra lutn. Harpe uoekna, zabiera- 
}ac ci instrvmanL Podries haezy* «iscy na 
soeice, Z lewej znajdziasz ranreoo C sdri- 
ca Z piazy zabierz niiszle i odplyfi 2 wy- 
spy. sciezK?po lewej stronie i pöjdir^dogöry- 
Otwörz klape kawalksem metalu i wejdi do 
podziemi. 

Wedaj po podziemiacri, ai spolkasz 
potwora-daj rnu lambur/n . On zachwyco- 
ry prezentem, zgtbi spinke do »^osöw. 
Poszukajdrzwiwlabirynoei ojwrjrzjespir- 
kq Gdy wyjdzieszz pcdzieni , wez z szafki 
po lewej worek z napisem PEAS {grodh). 
idzdogöry, Podefdzdodziewcrypy« dajjaj 
raszy)nik znaleziony w gnezdzie- . Potem 
pogadajz nie,. Gdy zaezniez powrotemzmy- 
wadpodlogeidzw prawo Niegraj naorga- 
rtachl Poczekaj na pciwora, Wöry wrzud öe 
do techu, Haczykiem wydajp/»j z dziitry 
w scianieser.NaraiSfm*po&piesz-/ac2iöw- 
czynaz ktchri . Wzza niqdo labiryrlu -ona 
zaprowadzi ci? do wyjscla 

Pöjdi do göry i w prawo. ZnowL przejdi 
koro organow i w prawo do jadalr.i, a &lam- 
tad w do) . Gdy pojawi sie poiwör. rzu6 mu 
pod nogi worak z grochem, Idz w lewo i po 
E^r'odact, wgör?. Stamigd skr^ö wlewo, 
do sypialni. Jezeli spockasz kota, to rzuc rnu 
rybe, Gdy tieclzt-j jq, jadi, zrap gow wwek po 
grochu. 

Idiw döldobibiioteki. Przeczytajksia.z- 
k? lezaca, na siote. Zapamietaj kolejrosi 
czarOw-tygrys.zaiajclasicarChrnufa Po- 
ciekaj az do &ypiaJn wejdzie Mordack i pfij- 
dsespaö. Zabierz mizeacHirözdzk? Idi 
dwa ekrany w prawodo laboratc*mm, Wejdz 
poschodachragc^i podejcidomaszyny 
w prawy-mgörrymroguekrariu.PolözobiB 
posiadane rözdzki raszalkacn Jej maszy- 
Hy, a ser wrzud do srodka. Maszyna za- 
cznie dzia<a6 i sprawi, ie twojp nizdzka 
rabierze magicznej moey. 

Scbwyd ja. i czekaj na Mordadka. Gdy 
jmieni sie on w lata^cerjo potwora, uzy) 
rözdzki ra sobie I zamteri sie w rygrysa. Po 
zamianieMordackaw nebesfciegosmoka, 
stafl si? zajacem. Gdy sianiesi? w?ze<n r ty 
zostan lasica., Gdy wreszeie on aar» si? 
ogniem,ty zosland'jmura.deszczowa r W ler 
sposöbpoko r ales Mordacka i ukoöaytes 
gr? z maksymalna, iio&cia. purklcw. 

Jaroslaw Pifta 
Mikotqj Waszkievicz 
...a potem z\h dtupo i &zcz#£liwie 
iii- mstfpttej czfici pnyg&t, PC 
90 % 85 % 85* Gnlfci Diw-fli. mnm 
Nitmmowkif mu^ykutnifaceci, PC 

L J jVj-L J_ i,'~_tll_l__l * rit^ fj 
Po II tn/ojnia Swiatowej fnfiochiny (W*1 
nan Laos. KambOdza) fWäugo öeszyfy sie 
pokojeni'. Zapoczalkowanaw latechcztefCzie- 
stydh walka »yz.wolenczä z francuskim Koto- 
r. afcmem pneronteHa sie « o! waf.a. wqnepo- 
miedzy Wietni/rWn Poiriooiym a Potudre- 
wym. DozaOfitrzAnia konlükti przyczynile s*e 
cbecnosc wojsk amarykanskich craz pomoc 
Cnin i ZSRR 

Oslra ry*akzficja wielkieh mocarstw ötefl 
recjion wiazala sie ze znaczeniem efconornicz- 
nym i rnililfirnym Indocto Zactiod nie chc«Bl dopuäsctf de roz 
przeslizenienta sie komunarmi; 1 uzyskania doaepu przBZ mo 
carstwa ktfiurtstyczne Co sttkorilynenlij lndypk*gooraz Pa- 
cyfiku. NajpiRrwkomun-so Wietnamscy waferyliz Francuzam. 
WpjEkaJrarir-uskieostebtonepotl Wojnie&wialcwe-ji »alezaö» 
z parlyzantka stoajaca. mekonwercjonalne malody walk . p> 
nosily porazki. Ty fco w wiekszych polyczikBdi . gdzie rregte byc 
wykorzystytfBna artyleria i tomietwo, Francuzi odnosHi sukeesy . 
Jednak poparc* spo^eexenstwa »rancuskiego bylo niete • po 
M*ie| fclesce Dien E*fl Phu, gdzie po ciezkiclt 55dricwych 
wafcach fipadochroniarze franeusey przegrali wazna bilwf - 
8200 zabitycti i SCCC jenc6w (straly streny w.«ln6nskiej ok 
20000 zabitych}. 

Po wycotaniu sie Franzi walke przeieta na krotko Annia 
Potudniowometnameka. juz zb ir&cinq pomocn fmansrava 
Ameryki.a takzoz srrfiryteaf'islarnCbrBCfcaniiwcptottyYri ivtcdy 
zaczely pejawiae' s*p piemsze grupy a/nerykafokjcri alitannycti 
lednostek bofowych (SEAL, Delta Force) Pomocta sißpniowo 
wzrastata I w roku 1 965 do Wletnamy przybyfy pierwsr* jedno- 
stks regutarrei arm amerykarisKiei (Grupe Cesentcwaa Ba'a- 
licnu 9 Pujku Mannes). Ilcsc ztfnMMZy anerykariskidi stopnio- 
wo fOfita. by aej^gnac ok 5CC0O0. Armaswietniewysztotona 
i stosujajs nowe tekt>fci wqjskowB (szciegrjlnie Airmoblmy - 
uzywanie heJifcopterc* pr?y akqaeh ptechety. Izw. Kawatena 
PCMeftznaf odnostla sukeesy v» wiekszcÄci duzycf - potyczefc. 
Jednak arfnia ta nie potraMa poradzic sobse z komtnistyczna 

partyzBnlka klcirastcsDViBfarÖnemetödydziate- 
nia (podburzanie\>tino£a. zasadzki, pufaplu]. 

Ar-t'iyl« li t pDprzt'i f :'it'L-i^Jlnrnt' ludniso cy 
witfiej i uzyviafiiezmasDViflriych atakäw lolniczych 
i artylef)päk«h zrsiali do s*et»e a&t zwyklydi 
ch*qp^w, klifzy z oefiota. %vsp«ral> V«l Cong. li- 
C2^c na epeköf. Stany Zjednoczcjne pod prosjg 
cptnii pubücznej powoli staraty sie wietrafnizowftc 
«*ojfte, odösfae cze<$c (efenöw pod koniTOle arm« 
Pofedniowctoietflawsklej i nycoft4aoc£^c swych 
Sil. Powcti fednoEtftl ameryk ansk '0 byly wycdywa- 
ne i na przetomie 1 B72j73 znew w Wietname po- 
lostalr do*adey « obslußa *«isk lotmczych 

Po wyccHaniu sie Amer/"(ariOH z wCfny, WDjska 
poludniöwcwietnamskiß odnosify pofazki. w roku 
tS75 armta Pcrfnocneso W-efnamu zajela S&jgon 
Wo : nav» WielnamißbytejMnqr najCr^zszycti i raj- 
krviswszycri wojen po II WOfrueSwiatowei, w kttlrej 
pcfazke pon osta rajwieksza j fiajncwDCzesniej- 
sza armia Swiata. wnlcz^jcz arrma ztozcAq z ans! 
tebelöw {wyszkolonydi < wy*wpwanych przez 
mocarstwa kornynistyczne|. 

.Zstterw oirzymah&fny banirc pmste - sptam 
di>i fgdowisto X Ray. Po ewen^odannj-m mar- 
siuOSi^ßrmliimystretfl^öonKska. W.iezatwazono 
äadOw srt möge Ptzez radto <jkteiU$my sfrefp 

Naflöfy waiy / pdfriocy 

Pb cftmfrzauH.'azyftSmyprtwfiiy hetikoptsr ka- 
wateru Iroltezy tqtiimiaty t&dio osirtxm, p*c 
w streto umnq zachowywaü s*p jpotajWe P»- 
cftooaffe aaeze* i*ys>'p)-'*atf sp z pj6r*s^jrtif> ha- 
Mkoptenfw. Wagfe fazfep/ jap siraf * gtuchy odghs 
rroidriflf/a Pü crt*ifr ra nas ' tHecrxieiarzy posy- 
p3tsteßradpoct£tt6nz motdnerzy aipotütskt» 
go lasku (kt&y mqa st/kcp wcieinwj sprm&rta) 
Waf Cong ofworzyf ogien z JoAu kaemöw- ffiacJTo- 
ciarzerzutfistfriai» 

fwwe slaraf sre zna- 
fezif iakie£ qpw 

s;* scrxwNemö Wf- 
tetettkoptwfatoOtf 
ciato. /a-S üzy D-szte- 
dzore pozosteiy /?a 
zwrw. MtM*,"tfz^ijftf j?- 

wele to datozwazyHiszy naprzewä- 
gpiveprzyfaciGia Madeoaiy Hueys 
i etmtcy poWadb»».. zups^fl«. swo- 
bodnie Züjac gurty. prub Ze sivcrcf 1 
MEO-tsk selb poctstöw wstronp <üungH. Qoien meprzytaoeia (rocfie zeJza/. 
^safc zaczely orat 155-mrfimeirovm pects*i 
e/nery.itariskJe/ ariyterii. To zuprtrie CBÖbtfO 
iö/ftöw PkecftiMMiTO ?^^ Ötgö^B' Kvytve 
> wv'üz ze w^para&rn fcawa/er.T cczyÄCi" feefr 
z V'r&r Conou. 

GppjaroptfzroEgszB otoohodrenie i#yfcaza»ö. 
ze .Sadtwsfco X-Ray pofaxom btfo meopaaai 
s-jiviy .'Lir»V V/Biriain-ic^iJw ' 

Zdanen» to mielo miejsce podezas opera- 

Cji Artleborn (nieopodal ws» Chu Nsmg. oelt» 

Mekongu. 20 hslopaoft 1906 r.l r zai ßowädca. 

niefcfTLnoego pa«rc*L by^ poruczn* Kennertl 

j£<inings CöwidcäQnjpyLLRP Vitodomcze 

rue ma sensu pj&aä bideiov» ze gra przenoä 

naa do Wjefriam» i pezwata fKittyC to, CO 

przechodzili ametykanKy zoln«rze. Jednak 

gra SEAL TEAM, dost fßalistycznie przedsJäviia operaeje 

felltarnej grLpy SEAL Prograir 1 twi powiarza ci dowödztwo 

'-ir-zm ziezona, z czteredh zolnierzy 

Pomygl.najaWwpadfrpr^ramifcll ELECTRONIC ARTS 
|fiS-l bardzo Ciekawy . PodCzas gry ^abrzysz" odza/ni dowooV 
cy, codaieni&GOözienneBlekty.np podczaspnodzlerania 
sm? przez zaroila lub przy zderzetiiu z drzewwn, a przed* 
vrezyslk'jTi dai» poauae reaiizru Rozkazy swe^ej grupie 
wydajew cHomq (sftomp» kowany sysiem znakow uzywany 
pnei elitarne jednosfti. pazwalajacy' zachowac Ci&ze) . badj 
przez radio. Kcfflunikacjpz wsze'hirm jedncstKam: wsparas 
Eez prowadzisz przez ts&o. Trzeba zazn $cz yt , 2e gra liefest 
zBdng slizelank^ (chot mosie sie przyznac. ze gdy jq mu 
chamia<em mytlalem, ze poEtrzetam sctxe do Wietm^mczy- 
köw przez p^are chwil i zaraz ja. wylqcze), lecz porzadnflQr^aralegicJ 
nq (Co by to nie znacaylol, w kförej walczysz zarowno z sriami Viel 
Congu. Jak i z reguterna; afrr*q Pölnocnego Wielmamu. 

Ci,\;\ sMOja. akc^e musssz starannie zaparowac, deoierapae ekwi- 
punefc do planu i charakteru misr > NesJepnis zrzut w diungfc, na 
jakirrä pclu ryzowym lub w dziesiatkach innydh mtefsc i pz jssteÄ 
zdany wyf acznie na sieb«. Poprzez rozsaane dowodzerte miissz 
«rykonaf rmsje I wrocic ze wszysftrrni swoimi zolnierzami do bazy 
Pametaj. ze gdy zret» sie '* S**^ ' znaczna czeäc 1wo|ej seKcji 
bedz» raezej ruezywe, lub beozie lak postrzeiana, ze oezko bedzje 
im sie ruszac, mezesz vtuwat wsparoe kawalerii i poprosic o na- 
lyChiiiastowe zabranie z miejsca akefi. Jesli lylko V/ietnamcz ycy nie 
iffizkcdzi} hetftoptBra, mozesz uwaiat sie za szczeiaarza i vrtat 
wmiarecarydcbazy. 

GraTika jesl bardzo pnyzworta. posta&e. cele - caiy kraiobrar sa. 
bardzo wymowne. Postaöe stworzone sa tak, fak w koszyfcöwce 
JORDAN IN FLIGHT.a wiecbarCzo afektownie. Detali jesltakduxo 
ze niekiedy widai przelatujgco muszki, ptsszftl I wwe zwierza.l»ta 
Dirne* lez |»est bardzo sugestywny - oprocz takief i ceiali. |*fc ma»»- 
ne komonikaty radiewe i okrzyhi zoinierzy. uwzglec^ono szum spto- 
szonBgo wybuchnm granetu ptact^a lub bzyfc moskitöw. 

Pwazriymminuserno/y s^je}\*yrnasariasprzetowe, bochcciaz 
Chodzi na 386SX f 6 Mhz, lo faktyczna minimaln^ konfiguracK Cftjac^ 
zadowotenie z gry jesl minimL-m aSf.DX JAK ZACZA Na poczatku swojej kariery arnerykanskiego io*o*rza musisz 
C*resli6, w kiorym ioku wybierzesz s«e na wyQBCikeikrajcznswcza. do 
Wie^amü. orgarkenanq przez wojskowe biuro turystyczne ,.Wy- 
koriez Zöflka' Rok, ktöry wytKerzesz v»ta^e 9e z Ctostepnyfl*i sprze- 
lem i süa Vrteinamczyfcöw Nastepnie wspaniaryin samololieffl C-1 30 
dcctgfBtz sie do bazy SEAL w porudnioviym Wietnamie. 

Na odpravne pcznajesz mie|sce akep i ogoina charakterystyke 
terenL, na knirym bedzw s»e ona loczyfs Pc*nie> przecnodzisz do 
szczfipölowe) CKjpramy, naktörej pomajesz konkrelne zadan a stawia 
ne prred Iwc^gnip^. Tutaj tei mozeez ck.re£li£ekwap^ nek, uzbrojenie 
i sklad grupy (opeja MARCHING ORDFR] . & takzefeszcze raz prze- 
ariaizciwac nBiwaznie|szepuriktyz odprewy (opeja PATCt ORDER). 
Teraz pozostaje ci zalacowac sHf na laiajacy lub p^ywafacy srodek 
Uansporlu. htäry dcsörczy cw na miejsce wypieczfci. W TERENIE Gdyznajdziesj sie na miejscuakcji sytuacja pogarsze siez kazda 
chwilg. Jako öowodea rn«sisz od razu ckresiif szyk, »akim bedzte 
poruszala si? t*oja rjrupa. Do marszcw dofioina jesl holurnna, 
wzg lednie diamenl, jednak stostij je lylko w terenie w rrier^ spokej- 
nym. Gdy robez zasadzke na siry wroga. najlepiej jest sie polozyc 
i titwcfzyt vt'tslrak. !v*oi ludz*e b$dq konlrofowali werystkie kierunki. 
Lima Jesl dobra do ataku na pozycje wroga. jednak M'edy biegniesz 
na olwartyoi terame i ewei trizie czestc pod wptywem silnngo cslrzain 
tami^szyk. 

Wönyme4»riefilimje«sposöbpöruszaJiöEie.Do»>br^rnasz 
trzyrnozliwoeci: UPRIGHT (syi««etkauyprosio«'ana).CROLICH(£yl 
welka skUona, oslrozna] i FRONE {padnü}, Sposobypomszaniasie 
wplywajq r a predkesd, z j&ka biegeji) komandbsi (najszybcifij UP Rl- 
QHT,na(wolnie]PFiONE], jednak lakzeßecyduRo szansactipTzezy- 
cia. Cziowiek wyp#c5towany jesl idealnym ceiem da Wietnamcry 
köw, zas trafic zolJ'ierza w maskupcym worxjlanrL? e leiacoßo na 
zierri|est|uz troeftefrudniej. Tak wtec napepie) poruszat sie w tiybie 
CROÜCH, do Wneinamczykc** sie öoczcHguofflC. a ty*okr6lkie odtm 
h przebiBgacviyproeiotwanym. Bardzo przydatr» do podcbodzeniB 
W'-elnarpczyküw sa, !ez sk.nk . gdyz dosyo Irucnc. traNo szybko poru- 
szajqcfiflo sie zorrterza, Gdy zauwazysz jakis cd. oloczcny jest on ZZ SEOEISH , piszf do etebie list z pota baju 
bo wtairtie utwaki mi ghimf... 
kolorowym fombem,. zaS pod nim jest edle 
glosfeüocalu Fton*mozaoy£btaty-ozaa- 
Cia to. ze cel jest poza zasiegwrri akt/wiai 
tan. zörtyoznacza. za jestszansa na träte 
mt cek, zas czewony sygnalizuje, za cel 
iesl pewny 60 irafema (stnellu * zabljasz) 
Podczas walkl istolna role pcgr/wala. twya 
rozkazy, itak 

- In Fiele! o\ F*e - zeJnierze otwetaia, 
oglen w danym kiecuiku (mewazne czy sa. 
tarn Wrtnamczycy czy nie). 

- Fira ol Targel - wszyscy twoi zolnierze 
palng w lym samym kiefunku, co ty. Najle- 
ptej wydac tBfi rozkaz. a gdy wszyscy zolnie- 
rze ebreeg Sie. mozna wydad flast^priy — 
Fireal WWi isledy wszyscy kcriardosi otworza. 
ogieri do jadnego cwlu (taki Vrtetnamczyk 
bf dz* rr, aJ nikle szanse na przezyoa) 

- Fire al WM -twoi zoftiterze beda,otwte- 
rac ogierido wszysfticri |edno5«efc VietCon 
gu. jäh« rylkozauwaza.. Pamieta^ by zmia 
nie ten rozkaz na Ceas* Fire. gdy cteesz 
mapostriezente przejsc obok woji* wroga. 

- Caase Fire - natycjwniasl przerwac 
ogwiV.. Rozkaz przydatrry przy podhradaniu 
s*fdoceluJi*gdyrniedzyVleiCcr'giem|ea 
amerykapsij zolrufrr? übcywil. Pamlelaj,ze 
lestes icinierzsm. a nie morderca. - arnwy- 
kanskie GDWbdzIwö rakazafo minimalizo- 
wadstraty wSrdd ludnio&ci cy*ilnej. 

Islomqi'roMp podczas walki odgrywaja, gra- 
naty.Höreizucasz.gdyceliestw odltjgröso 
20-3C metrow. Granaty z u wagi na icti moc 
star.ij sie rzucac w zgrupowania zolnierzy 
wroga. Dodyspozycjinv^tMgraflalydyro- 
ii« 1 z gazem. 

Na odp"aw« ofrzyTiHjesz r&norndne misje: 

DEMCt ITION - zniszczyc ok/eülone m- 
stalaqe naziemne wrona. Przy takiej misp 
n ezapamnij«rrqtte«jLriköwwybi,<:howycn. 

PATRCHL -maszprzej&z punktu A do B. 

AMBUSH - nawiqzat walke I znBzezyc 
okreslofiesrtywroga. 

CBSEFVE-obafWCwacokreslonypjnkl 
przezpodanyczas. 

RESCUE - uratowae kogod (naicze&ifij 
ZBSlrzelariycfi pilotow), 

SNATCH - pü|ma£ w»?in»a. Na mapia zaznaczasz punkty nawnga.c>} 
ne. Co kidrydn kiaairt* b*dzte pokazywat 
maly znacanll: na. kompasie Cznaczasz lez 
punklji.gdzieatflkowa6b<fdneviiBpafc». Mt 
sez 1h? zaznaezyt punkl, ? Mor^o beda, ae 
zabt»a<yhe*opierybqazlöcW Jo^kpodzieJez 
swpj^ druzyn^ na dwte Lb wi^caj C20ci, 
bedzieez mögt >wydawa£ im pdecenia. Z bo 
Kti mapy pedany jbs4 stan Iwjjej ekipy, UZBBOJENIE Do iwojei dy«pc4y qi |«si caty arsena) SE 
AL. Jadnak. dofitepriy sprzel zwa.zany ;frst 
2 refciem, poeezas ktörego prowadzisz oz- 
grywke. I tak maaz do wyoctu r6tns rodzaje 
granaJOw(zviy*le,dymnei ■me),k*ana4cie 
rodzajdw brani palme», od zwyktej M-16 po- 
iprzez idobycznB Katesze i strzelby soitowe 
do ö^zkich kaemöw talocfi jak M60 czy 9to- 
.nar. JaSli cheesz byC lekko wbrotony, waz 
zwyMy piSlotat Gay misja zwiauna jbsi ze 
znszczeniam jakienfe rstafeiqi, musi&z wy- 
bradtombyj bCtnkiwybuChowe. W p6inie|- 
szych iatach mcaeK wzlgc wyrojtnie rakttf 
O meszliwai Site razenia Oost^pny jesl tez 
«kwlpunafc: rad», pakiöly waf wsiej pomoey , 
zeslaw do fctania jfirteiw. Srcdköw dozabija- 
nia je« naprawde duzo 1 podczas ieti wyble- 
rania musiEZ pamifltafi dwöct' rzeczad»: po 
pIsnMsze zestaw uzb» ojania mu& odpowia- 
dac rodzajow mtsji po drugw v«a2ny |es1 
c»ezar zabfarte^o Libro)ania (HEAVY, NOR- 
MAL , LIGHT], gdyz vtpifna on na zriolnofici 
man«wrowe komardosa. TftOCHERAaiTAKTYKI PanuBtej, zew wate V« Conji jesto wieie 
slab&ry niz doborciw» jednostki »eguiame] ar- 
rrii PolnocneflO Wrtninuj. Gdy twoi F"^'* 
nlk bf-az» ybrany w jasnoorajzo«y mundur 
mtstsz d weis barCz>oj L'wazac, na gdy wra) 
czyszz rtiesniakiemw soczaEtyn kapeluszu Ody podlozysz tadunki viytucbowe sta- 
raj si$ optsce stref? wybuchu Jak na|szyb- 
Cfi;, gdyi taki wylxszek moza raznieöi O^ 
na coszafza kitiuPaslLi metrövr 

Nie f zucaj granatu jesli przed Hob« satwoi 
zolnierze -etekt takB^o rzutu molna latwo 
prz«widziec. 

Do VAeinamczykäw stara| s*e podezoigi 
wa6lut>zbllzacskokami,byzv«iekszyC&zan- 
seVatienia Mozasz»alüBskorzyfi(a6zgra- 
na(6w dymnycl". 

Ckreätajac mefsce, do Hcrego betizM» 
podaia^th^parcie pami^tai, by byloonodoSd 
d9b*o od woich pozycji (cWopcy z hatkop- 
terow mogq zalatwit zarc««io WlaBnamcow 
(äk 1 swoch). 

Pam^tajo zmtaniapjrkicwnawißacyrTyöi- 
by zaoSZCZf dzic SOtHa Krazen a w kfilko 

Posiaraj l* wykorzystac moziND&£ dzisle- 
nla oddziaL - cbsyfi cz^slo u*at*«a 1» zyoe. 

Nie mamuj amt;njcii strzHla(i9C po krza 
kach. gdyz moze o jej zafcraknac w decydu- 
jflcym momsnoa. a pizy okazji zdfadzjsz 
pTzecvinikowi s wy a poiyc|o 

RozwajnezmieriaiszyVj zatezrwodsytuaqL 

PamietS) wsparciu.odyzw krylycznym 
momanci« (tiOZe ono uralowat ci zy-ci« 

Zawsze masz mozIiwoSc zmany mtaj 
sca, z ktörego zabiora. ci? h«Hikoptiyy . a lak- 
ze zawsze mozesz px zerwac akcje 

Wafto przed akcifl sprawdziii co zabrali 
twoi »udzie, 00 czasloülora, rdir« örraeszne 
idziwnebfDme. 

Uwazaf, gdyz w Iro- 
pikalnych warunkach 
brori nozasif zaanari, 
a granaly czesto okazu 
\H eie mawypalarni 

Nieciesz s»]ifj-'Cic.. 
gdy oe zabior^ heiikcp 
»ry. gdyz mpzEsz zo 
slac iraJlony siedzac 

Whi.ByL J>pOpiDfltll 

z«!& z powedk. cdnie 
skinych ran. 

Pozostaje tylko za- 
proe«d na roezrta, wy- 
cleezke krajoznawtza R - znuana ne^sca tatpcci$Qn akcj 

Esc - pnerwarw msi 

F 1 wtdck 1 oew kemandeea 

fZ - WVlok 77a pIcoSw 

F3 - wich* ><H di'-fls fodroelk« 

F4 - wd t*. na necia leörnsm? 

F6 - FB - kOiBpfl pdnqs*i 

1 padn« 

fi - pwusiaj stf nöfflzrie 

3 pozy^jH wyprüsiüwana 

TAB - xmlara akt,wr»gc 01*1 
Q-lkdl 

W ctwflrafj og-eb do wtqaa«ato co Wg wa 

P - 9ccs6r>prcMaidnni>ogrM |pcf«)ynczv*i(** 

aera'ealy r«njsaynö*(| 

T - orwoizye og««ri flo ceiu 

I jktywrty szyk: Nna 

P-poüi«4eriezeapoii 

H - wybff aklywr«go akwc»«*u 

S -praesnikad tot** i (>■<■ 

D a*siy»>ny S7>V disnert 

F - otwoMyt ogiefi *<)jacy 

G-rjuifirBfiaien 

J - pc^ezwie dfutyny 
L - rtAfany s?>k kotur-ru 
Erier - enn\. pr*\\vl&\« bomby 
C - narjct*n.*st wsirzynai og«^ 
V «Jrtfwry ü>+i wiatrak 
N - wybAr aklj f «fve) bror» 
M hb Soacia - mapa ELECTRONIC ARTS'93 

PC VGA, SB ^4 80 % 85 % Ws Mg«M CtniK" 
niMn '. ■k . . j*. 
CUMAibiJ 
Torp«d«»an 
Band *Hartin»T' 
Sta*, - *- Active 

missions' t 
Total Scwr. SEAL Te*it 2 
Stern 
Tmrs: 

ViotoHec 
Besi Scott ?n*ret l »67 /l n fi n ii n 23 
Kardia prawdliwy vymittator, i'C 
CohjduiOflööad.sqlepszBi spraw- 
niejsze symulatory na PeCeta. Drastaje 
sie de nidri drgzek i pedaJy, a nawet 
konso»e prze«aeznlk.6w- PrzyMadem ta- 
kJegosymulator a jest FS-i 00 Desktop 
Gwkpit 2.0 flrmyMDN Systems Sa.to 
jednak syiwatory drogie (wydarbys 
na gre ponad 700$?) i shj±a.do cwteze- 
nia lotow na przyrzady, a wiec möge, 
zainteresowac jedyniep/zedetnego ma- 
rzydela. 

Sa. tez, jak wczesniej wspomnialem. 
rier(9 gry wojsknwe W tych ,ednak 
glowna moc obliczeniowa kompulera 
idzie na kierowanie tlumem wtoqöw, 
a nie na dtoWadne odwzorowanie wa- 
runköw lotu (ehoe np. H ARRIER JUMP 
JET mOfilby nalezed do wyjatkow). 

MICROSOFT FLIGHT SIMULA- 
TOR 5je6t'Czym6pomifdzygrqapo- 
wainym programe^. CnarakteryzLje 
go w miare niska oena i dobry stopier 1 ! 
raalizrnu, a ostatniawersja lestduiym 
krokiem naprzöd. Porazpierwszy w seri 
FS widzimy inne samokxy oraz cyster- 
ny na lotnteku. San» samoioty sq tak 
dopracowane, ze nie ma iadnej, ate to 
zadnej v^lpriwosci, ze lo, co widzimy 
przedsobqionp Cessnaa rtetrumna 
z deska,przybitqw poprzek-Tarczasml- 
gta naszego samokiiii zmieni a wyglajd 
w mtare przyraslania obrotcw silrHka, 
podwOöaciiowaaBiSieryriJSzaifli-Mifljj- 
scaml widac nawet göry - oczywisele 
röwniez cienkwane. ^JM 

Do wyboru mamy az cztery rözne 
staiki lalajace, ktörych zachowanie na- 
prawda jest röine. A co najwaznlej- 
sza, prc^ramwykofzystuJegrsdik^SVGA 
w potiivytszonejrozozietezo&i.CQöajB 
lepsza, widocznosc oddalonycfi otoiek- 
tow i znacznti ostaejszq, bard/o r ea- 
listyezna. taWIce przyrzajdöw. Rozbu- 
dowane manu umozliwa ogromny wy 
pöfopcisyTuacji, kortroll i korrfguiraqi 
okien z vwdokami. ekminujac kontecz- 
no^wkwantaklaw'szolooiii. Program 
dBja tez mozliwost' zaptsania sie ra 
lekcjez jpfawdziwyfn'instrukiDrem.ktLi- 
ry rauczy wszystkiego - od kotowam a MICROSOFT'93 

PC VGA, 
SVGA, SB 2*3 1 00 % 70* 90 % az po akrobacje. inrvym oJuarklem Jest 
rriciliwcM wykc rzysty wania przez pf o- 
gram czasu syslemowego - dziesiata 
rano to dziesiata rano, itd. Osobisöe 
jednak szybko z nie) zrezygnowatem, 
z obawy pned UFO (wiekszosc moje- 
go gran^-a odbywa sie koto prünocy). 
Zaleta. jest tez mozIiwOBc' polaczen ia 
sip z kolega. pnez modern, a pono6 
tarnt wspölpracy z nowa, wersja, pro- 
gramu kontrofc Jotöw TRACON. - pfogram czesto sie zawesza 
-kwestia prqdöwwanoszacyehjest 

mocno niedopracowana 

- czasami znakl rawigacyjne uno- 
sza sie w powietTZU | UFO?) 

- nie ma hokwania szybowca 

- nie wiadomo, o co chodzi w wiek- 
szosci dofsjczonytn do gry scenarlu- 
szy - wygdajdaja. na niedokonczone 

-grallka Jest wolna nawet na ptroca- 
sorxe 486 - kotejny prograni zrobiorry 
nawyrost SAMOLOTY Caetna Skylane RG R182: Samo- 

kutufystyczny.czteroosobowy- Uklad 
gOmoptata z zastrza»ami 1 naped 6r~i- 
giowy, Hokowy. To znana Cessna, a Is 
troszeczke wieksza I bardziaj skompli- 
wiony urzqdzen rawigacyjrrych, nada- 
je sif wytqcznle do przyjemnoidowych 
lotow w poblizu botnfeska. 

„Was Pafistwa tepitan na pokfa- 
&ie samofoftj Boeing 737. Fofedmy 
na putapfe dztesiec«/ fysrecy mefröw 
zpt$dkoidB dzi&wtfäsGt fatomefrdw 
naooö2ir§. rempeftftjranazewnawz 
wynosf m/nus dwadzieScid sloprii Ce^ 
sjLsza. Lot potrwa okoh dwöch go- 
dzrn ipi&nastu minut. Za chwfy zo- 
sianio poöany posftek,,.'. 

Viruf 

P.S. Dodatkcwc scenariüBze to np. 
CA1 IFORMA{17VB)i SAW FPANCI30O|1-5 
MB). Moie «ledyi bedzie ELropa&oökowa... 
Do6l«jny jaötaiFSTOOLK Ti BEALWEMHEF 
PILOT jä<D narzfldzia do kOfWtfuowsria sc*- 
rwiusry oraz autorat^zregopobrarariiaaklu- 
ainycti viaankaowpogoilowych ^J 


H 
DLA POCZATKUJACVCH - polataj Iroche z instr Jctorem - on 
nauczy öe popravmego startu, tolu I lar 
dowanla 

-danjjsobie radio -wylacz kontrole 
ruchu 

- na poczqtku polataj Cessna - J«' 
talwa w püota2u i wybacza szarpanie 

- lataj w dzier 5 ; ^^fl 

- pamietaj o ograniczeniacri, Jakia 
n a twoja maszyna 

Podstawowe wlasciwc^ci samolo- 
tu, kttire musi znac jego pilol przad 
Startern (dostepnesqvi manu Fi&'Chan- 
ge aircratt^arformance spacs) : 

- Masa startowa, czyli le moze ma- 
iksymaJrieiiwzyi zaJadowany samoloi 

- Predko&6 maksymalna, czyli jak 
Ezybko moirna sie rozpedzif w locie 
nurkowym, zanäm samoloi s*o rozled 
lub zacznie dziwno raapowac 

- Pulap maksymalny. czylr jak wy- 
soko mozemy lalad naszg maszyn^ 
(ikar tego nie wisdzlal i gruchna,!) 

- Predko&£ i pulap przetotowy - jak 
szybko i ra jaklej wysokosd loci sie 
najtaniei I najbardziej oszczfdzasllnik 
' -Predkos^przeciajgnieaatrinimal- 
na) oznaczaprcg. portzsj ktOrego sa- 
molot 4)riesteje k*ae£' , czyli trad sjI? 
noinq na ptatacn ' ^M 

- Dia szybowca weina tez jesi pnjd- 
kold mirlmafnego opadania [w m/s) 
I prBdkQ&maksymahsjdostonatasQ 

. (doskonaloscokreäasiew licztjiem«- 
iWwv, ktoreszybowiec przelatujetrac^c 
1 m «ysokoscl - w dzlsiejszych cza- 
sachsl?ga 50-60). Tedanepczwalajq 
pkHOWi mdk5ymö nie wykp-zy &ia£ rroi- 
liwospszybovwsa Niestety, FS5 ma Wlka powaznych 
niedooagrJet, 

- na Sound Blasterze nie brzmi cigi- 
talizowany dzwifk silnika 

- po locie Learjetem zostaje jako 
smiec divwak hiibiny w gtosnkach 

-zderzenie ? Inr/msanoloten,. vfezq 
czy göra, nie pawoduje uzkodzefi mimo 
vrfapzwej lunkcji .orasri Vitien h*t objecls" kowana. nlz rp. Äzkolna C152. Posia- 
da smiglo z automatyczna, regulacja. 
skoku i dxmanepodwozie, co zn 
niepowi^szacsi^O' - DzieW'ukt. 
g6 rnoprala pikrtuje sie ^1*« ' j^ 1 
büna Nw daje sie podmuehom urtatru 
i moinan^stanowafi lajdowe£z ma- 
tyml predkosciami. 

Learlet 35 A: Wyfnarzona maszyna 
businessmana. SrybkJs^molot dyspo- 
zycyjny napedzary dwoma stini 
turboodrzutowyfni. Dolnortat ten 
bJera ok.ft-7 pa&aierow.' Naturaln 
& cwano podwozie. Fdealny fttecy, gdy 
Tusisz.- lec'ed szybko I daJeko. Przez 
swoj uklad fcpfawte vvlele proWemöw 
pocr^tkujacym pkrtom komputerowym 
(nie mapoczalkuja.cycn pitotöw pnsw- 
dziwych, ktor/mktos by dal takie cac- 
■ko), wymaga duzej koncenlracji przy 
wykonywaJiiu zwrotöw. gdyi reakqe 
na wychyleniaCraika sa bardzo ner- 
wowe. Przy zbyl ostrycli skretac* pc- 
trafi przeciqßnqd na skrzydto l wpasc 
w trudny do wyp<owadzen!a Kortodqg. 
Bardzo trudny s a motot. 

Scrmelzef 2-32: W szybowcu mozna 
sie wyluzowafr. Led sie powoli, pflnu- 
jqc jedynie predkosci i szükajac pra.- 
d6w v«noszgcyct> |szkoda t ze *v sy- 
mulacji nie ma bocianöw). Schweizer 
to dwuosobowa maszyna, latwa i przy- 
)amra w pikJtazu. Nieprzvjemne jest 
la.dowanie, gdyz trzeba za perwszym 
pocfi^ciem trafic w ladowlsko. Dziw- 
ne, ze program nte uwzglpcinia rzeczy 
tak pcdätawowej, jak holowanie za sa- 
mdotem; jedyny sposöh na wystarto- 
wane, to prze^aczenie na np. Cesane, 
wznlesienie sie l ponowna zmiarta na 
szybowieol 

SopwNh Gamet: Samoloi z czasöw 
I wojny swatowej. Takl myötwiee ze- 
strzelit Fokkera Drf tme Czerwonego 
Barora (tak naprawde^ t° ^^cz fl azy- 
wal sie Ril^ 6 st&r Manlred von FUfch- 
thottan ). To tlokowy dwuplalowiec, wy- 
posazonyw minimumprzyrzqddwpc 
kladowych. Lata strasznie wclno, ate 
nlesprawiaszczegiiinych klopctöw w p> 
lotaiu. NieilBwychCKJzi w niTiakrDtw- 
qa - lo w konaj sarr-^iot rnysliwskt. 
Jako samokJt |ednoosobowy, pozba NIEKTORE KLAWISZI Hamulcfi- k^pka 

Mocsila'kH - P t jrinrnalra, F4 rgaksy- 
r-atrwf , "F2T r adi? w da, F3 trocn? w gör?, 
^ödwozi^ * 
' Klapy - mysz lub F5-F8 

Qra w i> rpi / käst jednq z najstarszych 
metod umilariJasObieczaSiJpodczas lekeji . 
Mb ma nauczyciete, klory nie zrozumialby, 
co sie swiea, gdyby usfyszat podczastekcji 
eiche: „F5, G 7". Nie jest rzecza, dzmr^, ze 
13k populama 5 ra doczekata sie wielir wer 
sji kornpulerowych. Ponizejprzedstavfiam 
gry lege typti warte uwagr, jpdna, na Com- 
modere i Atari oraz Irzy na PC- BATTLE SHIPS WerSja na Commodore zcsta'a napi- 
sana dawno tem u w Angiii, zas wersje na 
male Atari napisarc w Polsce. BATTLE 
SHIPS to najbardziei klasyczne podejsoe 
öo gry w ckrety. Sratki rozsiawlane s-a 
poziomo, pionowo lub diagcnaJnie. Kaz- 
da ze s&on plamu|e rJwudriestosrjzBtcwa. 
sarwe, ktorej oddanie mozna ogladat z 
pomostu bojowegc staiku. Plansza jest 
egromna, w»ec rozgrywkB nie keöczy sie 
szybkc. W miare zatapiaria sfötkow, liez- 
ba strzatow moiiwych de eddania w jed- 
nsj kotejee maJeje 

Jak na swoje czasy, SATTLE SHIPS 
sa, dobra. gra, Uzytkcwnicy marych kom- 
ptrteröw nie maja. praktyczrie allemaiy- 
wy. BITWA MQRSKA Jest (0 proo/am naplssny przez Rado- 
slawa Kacprcaka, klöremu nateza. sie du- 
ze brawa. Plszgc te gre, nie zatowat eza- 
sü, dziefci czemu juz na jej peezatku mo- 
iemy zobaezyd ladny rysunek matego 
gateonti ,May1lower", zbudowanego ak. 
1590 r„ ktöry wstewir sie w 1620 r, 67- 
dniowym rejsem z Plymoulh do Ameryki 
Pömocnej. Przewiözr an 130 osadniköw, 
ktöczy rozpoczsli kctonizaqe le<jo konty- 
nenlu 

W grze dysponirjerny jednym czterc- 
maszlcwcam, dwema tn^mBsztowcarni, 
IrzemadWLimasztcwcamii cztererna jed- nomasztoweami. Ökrety imoga.byc ,zawl- 
niete' , ale nie moga, sie stykac ani bokanu, 
ani nawet rogamt, 

Polewef stronie ekranu mamy plansze 
wroga, a poprawei sweja.. Zaczynany cd 
ustawenra cfcrelöw, ktöre stewiamy po- 
ezynajiac cd czteromasztowca, naste pnie 
tröjmasztowoe ild. Kazdy ckret ustawia- 
my pcprzez wskazywanie kolejnych kra- 
leMakiörychmastac. Podczasgrysli'ze- 
lamy na zrniane, raz my, raz kompuler, 
r iezaleznie od trafien. Strzeia sie przez 
wskazanie odpcwiedniej kratki na plan- 
szy woga. Po zatopieniu catege okrettr 
nac*cyto niego pojawaja. s»e kropki, takjak 
byt-iy juzlarr strzelali. bo ja^ tlumaczy 
autor. nie moga. »e tarn znajdowaC zadne Greobsfug<;je sie mysza.. Menü mozna 
obsfugiwad klawieturg, przy kazdej opeji 
jestnapisare.jakHnTwnawywijlaC.Wcza- 
sie gry pcza sttzelaniem mozeiny skwzy- Oczymsbe podezas ustawiania o*ae- 
töw nie wiesz, w kt6rym miejscu plenszy 
sa. rozJokowane miny. Idh pdezenie wy- 
biera ksowo kompuler . 

ROZPOZNANIE LOTNICZE - Gdy je 
wf^czysz, na matej mapee- miedzy mapg 
z twoimt okretamj i mapg z okraomi wro- 
ga - pojawiajq sie i znkaja. kropki ozna- 
czajace rnny i okrely. Aby w cos" Iratt, 
musisz eddafi strzai w pole, Wäre aMual^ 
mewskazujejednaz kropekjnaczeimasz 
minirnalne szense na powodzenie. Umie- 
j^rtne wykorzystanle tego podgladu wy- 
maga dL-zego reileKsu 1 wyczucia myszki 
czy Wawialury. Przy wtaczwiym rozpo- 
znaniu komputer öaila prawte za kazdym 
razem, 

W ment gry poza STAAT SATTLE 
i QLI1T rnamy do dyspozycji; 

- DETAILS - ogölne irdormaeje c c 
grze; 

- SHIP INFO- inlcrmaqeo okrelach; 
w c*jety i nie masz z kim to polecam ßf- 
TW^ MORSKA. Rac*a Kaqprzaka. Jezeli 
slac z nastfpuiqcjich ope^; NOWA GRA r 
MAJLEPSI, POMOC, KONIEC. Najiepsi 
to lisla najtepszych wynikcw, a pemoe to 
sa. bardzo szczegoiewe informaeje c za- 
sadaeh gry i jej sterawaniu. 

Grejesl prosta, szybkai wygodnaw cfo- 
sludze; na pewno zainteresme mitosni- 
käw jej pierwoinej (sztolnej) wersju Cie- 
kavra jest oryginalna postawa prograni 
sty, ktöry nie tytKo zezwala, ale nawet 
zacbeca do kcpiowania swojego progra- 
mu, bez zadnych cplat ARMADA ProgramisciVILLA CRESPO postanc- 
wili wykDfzystaC moiliwoki, jakie daje 
komputer i wprowadzilinoweeleriientydo 
gry w okrely . sa 'c: samolcty, miny i roz- 
poznänielctnlcze.CDdrastyczniBzmienia 
ofcraz gry i mocrte| taateznia |ej wynik od 
mny ch czynniköw riz szczescie. W grze 
wystepuja. naslfptjace rodzaje okrolöw: 

- LOTNISKOWIEC (pifciomasztowy) 
- par© tur po jego zniszczeniu samolctom 
nie wysiarcza paliwa i zostajg zniszcza- 
ne; 

- NISZCZYC1EL (czlerornasztowy); 
KRAZOVWIK Itrcjmaszlowy); 

-LODZ PODWODWA (tröjmasztowa); 

- JAMMERS - nie ma odpowießnika 
w Jezyku pofcfcim; jest to okTel do walki 
eiektror»cznej, gdy zostanie uszkodzony , 
rosnie s^utecznrjsc wrogich samololöw; 

Masz do dyspozycji po jednyrn cfcrede 
kazdege typu. Oknjty mozna kStsHiadobok 
siebie. Strzela sie na zrmanf ntezalezrie 
cdtraften. 

SAMOLOTY-Stanuj^z Ictwskcwccw 
i lata« w te i z powrotem. strietajac do 
wrogich ctostow; nie masz wprywu na to, 
w kläre miejsce beda, strzelaiy. 

MINY-Potrafieniuw rrmewybucnaona, 
cbejmujac swym zasiegjern lerer« w promie- 
ftiu dwod- pol. Czasami ped twojq mapa, 
ukazuie 5*f inkumaqa fckalizacji rriny. - CPPONENTS - pfzeownicy; 

- KERO LIST - bsta najlepszycb rezul- 
tatöw; 

-OPTlONS-tu wybieramy. czy chee- 
my ctE^ghvac gremysja., «ykfawiatur^; 
wlaezamy lub wy<a.czamy safnctoly i rez- 
poznarte; ustalamy llosc min od do 2; 
wybieramy,czy dhcemygrafiw dzten, czy 
w noey i czy gramy z kdegq (koleiankaj , 
czyzkornputerem. 

Poza ncwymi pomy£<ami gra cechuje 
sie tadn^grai%a.i dobfzfidcfcranyniidlwie- 
kani, co sprswia, ze wydaje ci »?» ze 
gfaszwjak^sdofcf^grfjstrategiczn^.a nie 
w zwykr« ckrety, WAR SHIPS Wporownaniu z dwiema wyzej opi 
sanymi, ta gra to dno, hime BOR- 
LAND usprawiediVwia jedynie rak 
prodiAcji-1988 

W tef grze nie ma zadnego 
meriu, nie mozna nawet zc- 
baezyc listy najtepszych wy- 
niköw. Ptzynaj- 
mniej zasady gry 
ta, zgodne z pier- 
wcwzorami, poza 
tym, ze po celrrym 
5trzalestrcelasiejB- 
szcze raz. Slalki sg 
pre-slei niemoga.sie 
stykac nawet roga 
rr 1, a ich sKlad jest 
taki jak w BinviE 
MORSKIEJ 

Nie wiecej oteij] 
grze nie mozna n 
pisa£ poza tym, ze 
po presto jest. znudzila ci sie gra w ckrety 1 masz echote 
zagrafiw cos innego, aiepodebnego, w*acz 
ARMADE, a zdziwisz sie , czego to ludn'e 
nie zfobia ze zwykrych., poczciwych c*re 
tow. Natomiast jeilidioalbyÄ zniecheriÄ 
kogoi dotej gry , wtaez mu WAR SHIPS - 
situlek gwaranto- 
wany. 

Piexiglass REASUMUJAC Jezeli rtajzwyczajniej 
w swieae cheesz zagra£ 
SBMIW II 
Wszyscy nazy*ajate gre WING CCM- 
MANDER3i cbytarzeczywisctelakjest. 
chociaz autorzy ragdzie opröcz pudelka 
nie uzyl» lej nazwy. Smieszne fest lo, ze 
w ogötew czohöwce, inlro, opcjacri, r.ikt 
nie przyznaje sie do lej gry. 

Jezeli rzeczywiscie nazwiemy jgtrze- 
cim COMMANDEREM , lo triebe od ra- 
zu przyznac, ze jest rajjepsza z catej 
tröjki. Nie jesles pilotem wcjskowym. 
tylko zwyhlyfi smiafkiem dzialajaeym 
na wläsne konto. Gre rtaprswde Iruöno 
zahczycdokonkrelrrflgogatunktj, rajfa- 
iwiei bytoby ja, nazwac gra. strategiczno- 
symulacyjl^-tiaixllcwo-zrgc2no5c*av«>- 
przygodowa, -tej nazwy zadn* speoe od 
nazywania gier nie pr ze'kna. Strategie? - 
raa.grjyzpiusisz QpracowywacpianylD- 
töv. öostosowuiac sie do -zadam wiado* 
mosa danycii systemach. Symuiacyj- 
na. przeciez jest to symdaior röznych 
statköw kosmicznych (handlowych» rny- 
sliweewi kHkLiinnycri).HancSowa,gdyz 
bardzo duze znaezeme na handlowa- niB räznymitowararm, 
z tegozajeda mozepc- 
enodzirj duza czesc twoicn dodiedöw. 
Duzozalezy odzr^eznosci graeza, a wiec 
zrecznoäciowa. Watekprzygodowy tez 
oögrywaznaczr^rolew grze.a rozszy- 
frowaniegojjestsoiSlezwiazanez moz- 
liwoSciqjeiukonczeriia. Noi prosze.wy- 
diodri na lo, ze nazwa jest * sam raz 
flozpoczyriBsz gre jako b»©dry mie- 
szkaniec jednego z systemöw ziemskie- 
go Imperium. Jedynymi rzeczanr , ktöre 
posiadasz, jest nowiutki slatok kosmez- 
ny, tftoJBumiejetno&rj pdeta « 2000 kredy- 
löw (obowiazujaea waluta). Zadanre sia- 
warte przed toba, (est proste do- \± t sr e. 
Gralikajest naprawde super Wszy- 
siko jest dopraeewane. zas staiki kc- 
smiczne sg. najlepsej zrobione w poröw- 
narviu 2e wszystkimi symulalorami ko- 
smicznymi. Planelki, gwiazdy, galakty 
ki. staeje kosmiezre - wszystko czego 
dusza zapragrue, a przy okazji wyglada 
swietnie, jak röwinez staeje, planety 
i inrte nuejsca, do ktorych sie curnuje 
Do lego wszyslkwgo doeriodzi muzy- 
ka, ktora uzupemia 
gre. T reche przykro, 
zecategalaktyka wy- 
glada raezej smutno. 
Muzyka jest jak zza grobu, a wszy&cy 
rueszkaricysamoc- 
no sfrustrowonl 

Wciqz trwa waika 
z Imperium Kilrathi 
i bynajmnieiwqjska 
ziemskiemewygry- 
waja. Barmani poda- 
ja. inforrnaeje o zni- 
szczonych ziem- 
skich kfazowTiikach i blmskowcach ko- 
smicznych, wiadomosci o znikapa,cych 
stalkach le? rikogo nie rozweselajB. 
No eoz, przychodzi d robifi biznes 
w nader snüinej galaktyce JAK LATAC I WALCZY Do twofej dyspozycii s^ cztery statki 
kosmiczne: 

- fxervMSzy otrzymufesz na poczqlku 
gry , jednak w poröwnaniu do Irzech pc- 
zDSlaryct"ijesllDr*eztykawa1 grata. Kiep- 
skie silniki, tareze I uzbrojerHe czynia 
z niegosfabypojazd. Twoimpcjwaznyri 
probtefmen jest to. ze musisz sie z nirn 
rneczyC przezdfuzszy czas, zanin zarc- 
bisz na cos lepszego (gdy podrasujesz 
svv6[ pD|.azd, nie bedzie taki zly). 

- Galaxy - jestto roezta kobyte. Wie- 
zyczki pefne röznegc uzbrojenia i moc- 
netarczeczynia_z niegogroznypojazd. 
lednak jest cn za duzy i bardzo mato 
zwromy . przez co rzadko sie go lizywa. 
- Orion - bardzo dobry slatik kti 
piecki Kiepskt© uzbrojenie rekomperi- 
sujeegromna meetarez. Duia ladowrw 
i noene silniki czynia. z niego ideainy 
slatek dla cec^u kupieckiego - Centution-swietny mysliweco do- 
skonatychwecz pararnelrach. Bardzo 
szybki. z bardzo dnzyn uzbrofeniem. 
Daekidcpalaczowi mozesz unknacwalu. 
po proslu uciekajac. Minusem jest mata 
tadowma, klo jednak handüuje mySliw- 

f:c- !"-'-' 

Bardzo wrainym elementem Jest ra 
dar, w ktöry wyposazony jesl twdj sta- 
tek. Najproslszeradaryniie rozrozniajq 
criargkieru celti. niektore nie potraff^ 
lokowac celu dla glowicy rakiety (to juz 
zlom, kiöregoniewrolnokupQwaf;; . Inre 
radary noviych generaej) podajawyprze 
dzenie z jatom nalezy slrzelic. rozröz- 
njaja.„wrogosc"i rodzajcelöw-Vi 1 miare 
mozli^vosci pienieznycri slaraj s*?kupo 
wac rwwe, ilepszerodzaie radaröw, gdyz 
mogq one ulatwic ci walke. 

Piraci alakuja. de zawsze (cfiyba , ze 
tez jesteÄ pjratem), jedfiak ich staöti sa. 
stabe i podalrte na uszkodzema. Dopie 
ro, gdy walczyszz kilkunastomastatka- 
mi ptrackimi noga, one stanowiepowaz- 
ny problem. Takze atakijaoacie Mililia 
nte starowi wi^kszegoproblenu.O wiele 
grezmefa sa, towcy, gdyz dysponujg 
statkami bardzodübrze uzbrojonymi, jed 
rvak. mu5i5z debrzenamieszaew galak- 
tyoe, by za twoja. gtowe wyznaczono 
naorodf godnq pofz^dnego towcy . Gdy 
przewozisz fak'aÄ kontrabant!^ . bgjdz je- 
stes po prostu piraiem, strzez s»e siat- 
köw ziemskiej floty powetrznej, gdyz 
p(kxizafiarto\vani v» bojach w superszyb- 
kich nysliweach potraftqoe roznesc na 
strzepyzaiiin nrugniesz. 

Poclczas bitwy rmozesz stosowac röz - 
ne laktyki, jednak wojskowe syslemy 
walki sq najtepsze, Gdy dyspontijesz 
rueus2kodzonyrni larCzami przednirw 
zwolnij nieco i lec presto na cel stczela- 
ja.c. na ogöl przebijesz sie przez jego 
tareze przednie i wygrasz taki pojedy 
nek. Innym sposobem jest ostewtenje 
przepustrvicy ra maksymainy daß i po- secretserhq: 
gofizawrogimpojazcfem Mozesztakze 
ocdalac sie od celöw przy pomocy do- 
palacza, nastepnie wöofi, zaMwicje 
dnegoi znöwuciekac. bysiezregenero- 
wab Ta metoda najleptej skukuje przy 
lataniuQentunonem Innym sposobem, 
ktöry wyrnyglili piloci ar »emskich jest 
zderzeniesiez wrcgimstatkierni niech 
przeZyje ten , kto ma mooirejsze tarcze 
(efekt natychn*iastöwy) . 

Jesli dncesz uzyc rakiet, musisz zalo- 
kowaeoeU nasIfprieolrzymaCpoiwier- 
dzenie, ze glowica zalokowata sie na 
ceiu (cel brany jest w romb). Tocpedy 
protorxivve ss bardzo silne, , edr ak nie 
posiadaja, zadnych systemöwcetow'ni- 
czycti, wiec moiesz uzywac 1 ich tylko 
przy starciach na matej odegta&ci. 

Do rawigacji s(uzy mapa, ns kt6rej 
zaznaczasz punkty nawgacyjne, do kto- 
mmmmmmm rych kierunek bedzie wskazywsl biaty 
krzyi na ekranre. Aby zmien ic System, 
musisz dysponowac napedem skoko 
wym (Jump Drive}, a nastepr* -e wleoed 
w kirte skokowa, {taka niebieska kufka 
w kosmosie) i uruchomic naped. Kazda 
kuta odpartiada korytarzowi do mnegc 
systemu (wszystko fest opisane na ma- 
pie) JAK ZARABIAC? Zdoby wanie gctöwfci odbywa sie röz- 
nymisposobami, MozeszzbijaifCHiurte 
na handlu. Pamietaj, ze musisz sprze- 
dawaC towary na innego rodzäu plane 
tach nlz ie kup-tes; gdy np. zaopatrzysz 
sie w towar w kopal ni , tc sprzedaj go na 
plareoerornlczej.a niew innejkopalriL 
Aby uzyskar: tepsze wyniki przy sta.p do 
cechu kupcöw (za drabna. aplalq- 1 OÖG) , 
gdzie bedziesz dostawaJtcwarydo prze* 
wiezienia za spare p eniadze Jesli nie 
odpowiada c* cach kupiecki, za p*ec ty- 
siecy mozesz przy5ta.pi£do cechu naje- 
mniköw, gdzia misje sg trudn i&jsze. ale 
f lepiejptetne Innym spflscbem jestwy- 
konywanie meji zteconych przez wiel 
k p korporacje i bogafydh ludzL 

W kazdej baue jest Komputer, na k16- 
rym wyswieliane sa. roine misje. Gdy 
podejmtesz sie wykoriania takiej mis|i 
I ukoAczysz Ja, olrzyrcasz upragnicr» 
pieniaiki. Jeszcze innym sposobem jest 
zwykle piractwo, tzn. musisz znalezc 
sotne w kosmosiejakis statek kupwcki. 
W poprzednlm nu merze pczoatawi- 
lliny Johne Pollacka w San Ambrcslo, 
gdy przygolowywat sie do rozniazan* 
apaty cznego towarzystwa na piazy. 

Przeo p'zyslqpieniem do reaSizaqi zlo- 
iliwegopJaTuiwstajpiferridohaciendyi na- 
saKylemsei\vetKewod£|zbeczki Mokrq semedte rzucüem na rozpalcoe plecy Wo r 
dynki Dztewczynapco^kcczylaclobrepöl 
metradogory, w^qcjakpol^pwiiiec. Pias 
przestraszyl sie m rzasköw, a ja w zamie- 
szaniucfjwycilem monetfi ulotwfBm si? 

Na rynku siedzial jakis pajac. r zekümo 
pckutnik W fego walizce z wyludzonym 
pierwgdzrri dostrzegiemsörq, zasiiedzia^ 
monetf . Zapewne riematej vvartoscl Zfl 
mowym usmiechen podszedlerr dcßu 
öcswoja. monete. Tadruga jakostakprzy 
ckazji viskcczyla do rnojej kieszeni. 

Wporcte spoikalem zrozpaczDnegotu 
ry^te ziometlm. Facet ZQubil 2ong w fh, 
mie. S^ Takzfi zie sirony togo przypadku 
zcna rniate przy sobie wszystk® piema, 
rjze i dckumenty. Muslalem mu jakoG po 
möc, \vsec zaoferowatem mu pare drin 
kriw. Kiedy me moina by<o mu juz bar 
duej pomoc, zaopiekcwalem sie kirnet 
kg Zjednegookularavn/fajemszMopo- 
wlekszajace. nastepnte rozwalic gc (ba,dz niezl e po- 
straszyd paez radio) i zebradwalalqcy 
s»e po -kosmosle lowar Duze pienigdze, 
ale l duze ryzyko, gdyz ca^a pdicja be- 
dzie otwierata ogien na (woj widok. Pa 
meraj, ze w sysiemie Pantonnlla jesl 
föjra baza piratöw. r/o2esz tei wykofiy- 
warj misje na zleceriespolkanych w ba- 
rze lüdzi. Takie zlecone rnsje sa, naogW 
bardzo dobrze ptatne. 

Jäk wida6, doptyw penl^dzy moze 
byfi bardzo duzy, jednak wyoatki tez 
rosn^. Po kazdej rrosji musisz repero- 
wacuszkodzoneczesdJ uzuperniabza- 
pasyamun»cji, JAK SKOKCZYC GHE? Przez pewien czas mysl alem, ze gra 
sie do boiu zdotoywajqc w k6rko pleriq 
dze. Jednak tak nie jest. gdyz mozna 
wpl3,ta£ sie w niezfa kabele, ktora prc- 
wadzidokofaagry. W slolicy Impewum 
{baza New Detroit New Detroit System) 
mozesz spotkacczlcwteka, ktöryzadrob - 
ng op^ata. kaze ci przewiezc pewne to- 
wary- nie odrzucaj lej olerty. Przy öka- 
zjl oirzymasz dziwny amutei. czesc po- 
jazdu, pradawna. rzeibe lub coä w tym 
stylti. Jednak gdy wrOdsz po mamc-ne, 
rjos^t^«lzle|uzw^chalkwlatkt, za§w ba- 
rze epotkasz kogos :nnego, kto za mlor- 
macjeo owymprzedmiociabedziechcial, 
bys wykonal kilka mtsjt. 

Od lej pory bedziesz nleustannie kre- 
cil sie po itiznych syslemach, by dowia- 
dywacsJenowycri rzeayo tajemniczym 
pr^edmiocle. Bedziesz pracowaf dla r 6z- 
nych dziwnych ludzf , nie zawsze w zoa- 
darej czesci kosmosu i nie zawsze le- 
galnie jednak tylko fa. droga dofdzies? 
do rozvfle,zaria zagadki , 

Dam ci jeöna, radf-zaniin wezmles? 
sie za rozszylrowanie tej zagadki. dys- 
ponuj Centurionem z nejJepszym wypo- 
sazentfim i 1 DGCOC kredylöw w kiesze- 
nt 

KaYleck 

Dyst/ybutor IPS Computer Group Ale kjno 1 Zratezlem fxrzucorry wazny fei- 
let na dzeiefszy dzien . Pari kasjerka mimo 
to, nie zechciala rrrie wpuscid do SJ0<#a. 
OdszukaJem v»iec przy pomocy soczewfci ja- 
KaÄ mieast^ gliste. Naä^nie zaprceitem ^ 
na sears. flobaczek zfoW taka furoie. ze 
znalademsi^sam nasamz anlykwariLSüem, 
kloryjakDJeoyny nadal ogladalfilm. Zanifr 
rM.ny par^ slow, razem pcezJ&rry do jego 
sMepu.Pokaiaramrnc^nLjfflizmdynr^zdo- 
bycz Usryszarem pizedzi'wna, histcwe, Wßra 
dalarmdoinysterte ArtykwamjBZckazal sie 
rie lada jaotiartcern , ra pozc-grarie napisal 
mi tresc arcfeeznegozaWecia. Przad cpu- 
szczaniem San AmbrosiC' oddafem turysoe 
|6go Icmetke Potsrn jakis cfchy wielbciel 
p^asKarmniekcÄ^poglowie.. WI€2IENIE OrjudzHem sie w ciemnym, wilgcsrym 
ookoju Rekqwycziiemprz^acznikiwlia.- NIEKTORE KLAWISZE F1-F4-widoki 

F5,F6-wie2yczki 

F7 - kamera podaiajqca za rekietaj 

Fö, F9 - widoczki zewnetrzne 

1-4-bronle{dsaika) 

+/ — regulacja csqgu 

ßackspace - ü^g na zero 

W- wybranle aktywnych rakiet, torped 

E -inlormacje o ceki {jego uszkodzenla 

istantarci) 

Z - zrraana ujecia kamery 

R - Status u5zkoüzer t i twojego pojazdu 

P-pauza 

p] -zmiana wyäwieflany ch wadomosa 

na lewym i prawym ekranie 

A - auiomaiyczny przetotdo aktuslnego 

pu nkJu nawigacyjnego 

S - wta,czanie''wylqczanie tarcz 

TAB-dopalacz 

D-nawjgaqa 

G-dzia<a 

L-zalokowaniecelu 

C - lacznosc radiowa {nie najlepszaj 

I - podawanie wyprzedzernado celowa- 

nia (tylko w drogich radarach) 

V - karrjeia na cel 

N-rrrapa 

M - star tadowri I piBniedzy 

T- zmiana celu 

X - odrzucenie ladunku 

J - skck do innego systemu » 

C - uruchomienie notairtka 

Aft-O- opcje syslemowe (dzwi^k, stero- 

warie, itp ) 

Alt- D - wysadzsnie pojazdu w pow-e 

Jrze (razem zsoba.) 

Att-X-doDOS-u 

ORIGIN'93 

K PC VGA, SB m 6 90* I0(f 1 Off 

BMI B**& WM! Ä 

C**i»lYt- 
uMmVH caytem swiatto. Pizez dziurke od Wucza 
zcbaczylem pilnii|acego mm drybfasa 
DoszEörorn do wrioskw, ze najtepiej ta- 
dzie zaste&cwac zmodylikotvany wanerrt 
X23bis. Nastaw^emsJiniankinawzmozo- 
na. produkqa i obJide, wietokrotnie oplu 
ksm caily prze»|cznik. Nasjapnie zazna- 
czylwn plwocinarrvi waski pasek cd prze- 
lacznika do klamki. . . 

Co bylo delej, dowiecle aif za 
mies*^c... 

f'serjama 

METROPOLIS'93 

PC VGA, SB \ rtMrr 92' 92" W CO 
<^4 owttaV«? HOOK V 
Gra zaczyna sie doskonalym intro. 
jednym z najlep&zych pofrcedzaiacyd* 
gry lotnicze Pözniej jesl juz sarro miese 
- rajbardziej reaJistyczny symulalor jaki 
powstal na PC. 

Tworcy proc/amu szczegö ny naosk 
polnzyii ra odzwiercietienie pracy wszy- 
stkich urza^8^.pc*ladO(tf|^pravvCfzwego 
F-15. Dlatego gaszcz przyrzadöw eleklro- 
nicznych znaczrtie utrudnia opanowanie 
giy, jednak jest ona adrescwana do ma- 
ni£«öi,v symu acii lotriczych kEörym to nie 
przeszkadza, a najwyrazniei pcnaca. Jak 
w ka2dej z syrrutacp MICROPROSE je 
sles wejskowym pilotem wykont jacym mi- 
sje zfeoone praez Sztab w röznych tea- 
Iracti dzialar". Mozesz wykonywac ins»B 
pogrupowane w wietka, karopanie. Do wy 
bom rnasz trzy scenanusze: Pustynra Bu- 
rza. walki w Pananüa i ftituryslyczny sce 
nariusz walk \n Korei. Wgrze masz dwa 
miejsce - pkita I WSO (Warrant Service 
Oficer - oficer cperaicr bconij , ktöre röz- 
nia sie -iaba pr2yrzaddw Gra eferuje 
dwa tryby pracy wszystkich urzadzeri - 
Standard i ALthenttf.ktörestgbardzoröz 

rua. PiemszyzawierawieleulatwieMni- 
gj zai |ast jak rafrealniej&zym przad&ta 
wieniem piacy awraniki. Opts opiera sie 
na Jrybe autentycznym, ktöryjest o wiele 
ciekawszy 

Attorzy nie zajeli si$ lyftto awionika, - 
oprawa graf iczoa jesl raprawde swietna. 
Szczegölnieperfekcyjr e zrealizoware jest 
niebo wierzyi sie nie che«, ze io tylko 
obraz na martiiorze. Po raz ptemszy 
w Symulatorze jest cro tak real stycine 

Mozna wiele zarzuclccelom lütnlczym, 
za to rtaziemne sa, wykonane baräzo de- 
brze. Wszystkie wybuchy, wraki , zglezcza 
rcD-a dlaewrazenie AWIONIKA PQKtADQWAM5E TEWS 

TadJcarEtectroric Warfa/eSystem (Tak- 
tyczny System etekironicznego estrzega 
na) jest pasywrym uriadzeniem wykry- 
wajacym wrogie wiazki raßarewe. Z\qzq- 
nyjestz cajerechwspölsrcdkowychokre- 
gow okreslajaeych odfegfostcelcw (prze- 
prowadzene sa, eo 1/4 aktoalnego zasie- 
gu) Jezell jakaS wroga staeja radarowa 
namierzyla cif. pojawia sie na TEWS-ie 
;akc kwadrat z Irczba, (kwadrat cznacza, 
ze jest to cel naziemny, zaÄ liczba ozna- 
cza rcdzaj raßaru). Wystrzeiona räkiata 
pokazana jest jako maty kwadraeik, zas 
radar odpowiedaalny za jer wystrzeteme 
btyska. Samoicty zaznaczDnesqjakorom- 
by z liczbarri, Pan^taj, ze TEWS dziala 
tylko na fale radarowa, wiec nia Lkazuje 
rakiel na podezerwien. 

MPD/MPCD 

WJ\ i-LFpcse Display (Wiafofunkcyj- 
ry wyswietJacz} - na poWadz« jesl ich 
siedeln, w ryn kika köorowycn. Zarzq- 
dzanie takinni wyiwietiaczami jest bardzo 
proste - Alt + rumer wyiwieilacza uak- 
tyvrfiaa so, za£ Shirt t nune* wyiwieflacza 
zffkenia rodza; podawanyoh informaeji. 
Pafnietaj. ze musisz uezyniö akiywnym 
«ySwieflacz. na ktörym encesz pracowad 
{rraon u dofu kilka pttnowyori kmseczek) . 

KOWTROLKl 

Korirolhi w Qz%ka pilota' 

AI - AnbomB IniBrcapt (p'zechwyceme 
pcwielrzne). zapaa sieona, gdy rameoyl 
o^ wrofi 1 samototoraz ^leo, gdy wystrze- 
lona fest rakieta pcwiBlrze-powietrze. 

S - SAM: zapala sie . gdy ramierzy cie 
wrogr radar oraz twieci, gdy wystrzelona 
jest wroga rakieta zie?nia-powietne. 

A - Aufcrratrc Pilc4: Siweci, gdy Jest 
wlaczony auK«naiycz:ny p*5t. 

B - Brake: takonbnlkasygnalaife.ifi 
wtaezone sq hanu«ce (aerodynamczne 
i w kcHach). G - Land«ng Gaar. Informu- 
je, ze wysuniete jest podwozie 
J -Jarrfn«: estrzega, ze ak- 
t/w^jestj7ttsef"falfafcwycri. 
I - identyficalionrÄwieci , gdy 
zidenryikcwariy cel iatnczy jest 
amerykariski, b*ü wojsk sprzy- 
n*BrzonyOh 

L - Rurwing Ligrits: kontTol- 
kaprzypomtna, zez^alone sa. 
swialta pozycyjrte. 
E WIS - swisci , gdy radar jest aktywTfy. 
MC - Master Caution; twös F15E jest 
uazkcdzony. 
UPFflOWT CONTROLLER 
Wyswietlacz ten jest pomiedzy dwoma 
ptzednimi MPO, pod HUD. Piewszq war 
tosöa jaka, podaja jast dtigosc" i szero- 
koäc geogfatona okreüajaca potozeme 
Iwojego samolotu. Nasiepna. inlormaqa. 
jiesldtugcsci szerokcSdgeograScznaak- 
tywnego c*jnktu rawigacyjnego, ponöej 
zas podana jest odleg \c®k do tego penk- 
tu. Ostatniq informaeja. jest tzw. Bingo 
Fuet - rmnimama iloäc peliwa potrzebna 
na przelüt Oo wszystktch punktow i p-> 
wrötdobazy. 

Et^GINE MANAGEMENT DISPLAY 
Inafätß on sif z prawej strony ürzecie- 
go MPD [na doie u pilota) I InformuJ© de 
o starve silriköw, Irrfrjrmacje podawane 
sa. oddzfllrie dlaJ^azdego silnika Wy- 
awietane wartosci oznaezata.: stcplen 
olwarcia przepustnicy, temperalur^ paK- 
wa. zuzycie pal'wa, ctsnienie oleju Po 
prawej slrcnie tego wyewietlacza pokaza- 
na pst ilcsc paliwa w tysigeach galonöw. 
HUD 

InJormacje wy6wietlane na HUD zalaza. 
od aktywnych trybovi* praey, jednak kilka 
z rieh podawanych »est zawsze Po lewej 
ströme w matym prostokgae podawana 
jestpr^dkosc (ww^ztach). Ponizej poda- 
wana jest predkotö (Mach), a pod nia. ak- 
tualneprzec^jene Poprawejstroriewta- 
kimsarry m prostokace podawana jesl wy 
sokoid. gdy lecssz nad gorami ponizej tef 
wybekese podanajest wysokoäc wzgled- 
na (przed rig jest literka R}. Nagäize je& 
kompas, na klörym marynt znaczntkiem 
rx^azanyjestkieroriakdDakrywnegopunktL 
rawigacyjnego, a matq kreseezkq kieru- 
nsk doaklywnago celu. Na HUD jest (zw 
WATERLIN E MARK {wygladajgcy jak kte- 
ra Vi} ktcry wskazue: kiennek lotu i ptnkt. 
w ktory bfdzie strzelac dziatko. Podama- 
ny jesttez kierinekciajgu (köteezko}. Gdy 
sie wztijasz lib opadasz, poziome knie 
wskazLjq, pod jakim Kajen to robisz. 
WFORMACJE NA MPDMPCD 
Wy^wietlaja one röine dane. 

- mformaeje zwiazana z walk^ opisa- 
nedalej. 

kenpasz pokazanymn kufsem l pod- 
czas. ladewania z ILS. 

- HUD Repeater. maly HUD, dzieki 
ktöremu WSO moze orientowac sie, co 
siedzteje. 

- Mapa z zaznaezona tra$a lotu. 

- Master Caubon. podaje uszkodzenia -TEWS(opisanywyzflj). 

- System LATRIN (opisany rHiej). 

- Stan uzbrojenia, pokazuje, jakie je- 
szcze rakiety i bonty masz na pokladzie. 
Pokazuje on uzhrojenie zalezn« od ak- 
tyvmego trybu 

-Sztucznyhofyzorit. 

V/IADOMOäCI 

CAUTlöN TF FAILED - uszkodzcny 
System LATRIN 

WARNING, ENGINE PIRE LEFT/RI- 
GHT - poiar w danym sünikt , 

CAUTION - jakies üsztodzene po- 
wstalo na poklacEzie. 

B INGO FUEL - paJiwo osigg nelo mini ■ 
malna, wa«o§c 

WARNING, LOW FUEL - krytycny 
poz.am paliwa 
SPIKE -ma.zka radarowa pfzestzgne- 
<asiepoF-15E. 

SPIKE MUD- namieoytoefadarnazierTiny , 

MUD LAUNCH - wystrzelcna rakiata 
ziemia-powietrze. 

LAUNCH. LAUNCH - wystrzelona ra- 
kieta z wogiego samolotu. 

FflltdlAPy/SECONFJARYACHiEVED- 
zniszczyf es glöwny, , ctodatkowy cet. 

CLEARED FOP TAKEOFF/CLEARED, 
GCODHUNTING-mtekomi.rAaiyprzBdi 
Hafttni 

FENCE IN/FENCE OUT- wszedtes.'wy- 
szedfeiiz ptzestrzenipcwiietnnaJfoniTOto- 
mnq przez wiegte steeje radictokacyjne. WALKA POWIETRZNA Atitentyczny tryb waiki pcwielrznej od- 
daje wlernie prace pokladowego radaru 
AN 1 APG-7C. Obsluga lego radaru fast bar- dzo skornphkowana i radzo v najpierw 
opanowac radar w Irybie standardowym , 
Aby przejsc' w aar walki potv ßtrznei mu- 
sisz wszystfciB urzadzenaprzestawcw tryto 
Ar-ta-Air (klawiszem M im.Briasz Iryby 
pracy pöktadcwej awioniki}. 

Radar AN'AFG-70 dztäte w p^au trytach 
wyforywaniai ranTierzanaoEicwpowiörztyCh: 

-LRS (Lor$-Range V.Tiile-Scan)-ska- 
nowanie przestrzeni na dalekiiri 2asiegu. 
Radarprzeszi^ipprzBsißeriw 12Ü-£iop- 
niowym pasmie przed samo- 
lotem, pcnnieczy poda- 
nymr ivysc*c*ciarr.i na 
od'aglosci BO mm (mli 
morskich). 

-SRS(9ioft-Rarge-Whlß-Sean)-s*a- 
nowanie przestrzeni na krölkim zastegu. szukuja przestrzari na wysokoser od 2000 
do 38000 stop Radar wysqrywacelepO'- 
vuietraro tytko podczas aktywej pracy 
(kortrolka EMIS musi byc" zapakma}. Cele 
na radarze ukaza, sie w postaci kwadraci- 
köw . Radar podzielony jestsiatkq kwadra- 
töw. twfij samolot jest na dole posrodku, 
zai kwadraty pc lewe* i prawej Stronie sa, 
co 30 stopf«, a w göre kwadraty cfcreslaja. 
odlegloic (Sa, pfzeprowadzone co 1 .'4 za- 
siegu radaru}. JözbIi radar pracuje w Iry- 
bie 80 mm to 

RadarprzesztkujeprzBStrzenw podanym 
60-slDpniowyrn pasmie pried samototem 
pcmiedzy podarymi wysokosäami na od- 
legjosci 40 mm. 

- TWS (Track-WhilB-Scan) - skano- 
wanie okreslonego kawafka przBsirzert 
powifitrzraj. 

- STT (Singte-Target-Track) - säedze- 
nie jednsgo calu. 

- AUTO (Auto Target Aquisibon) - dwa 
sposoby autonatycznego okresJäma celu. 

Radar w Irybie LRS wyszükt,ie cale 
w odlegtoSci 80 mm od ciebie i dziata or 
w 1 20-stopnic*ym pasmie przBd samo- 
lotem. Klawiszam« PgUp t PgDown okie- 
älasz kat anteny radaru, a wiec miedzy 
jakirm wysokosciami Dedzie pracowal ra- 
dar. Wysokoäci, pomiBdzyktöryrnipracu 
je radar okre§laja dwie piemsza Hczby 
u gcry radaru, tzn. |ezeli wyswiettane sa, 
tarn Jiczby 2 i 38 |o znaczy , ze radar prze- kwadraty przeprowadzcne sa co 20 mm. 
Dziaki s-'atce kwadratow mozesz rnnie 
wiecej okresTic, gdzie I w jakiej adleglosci 
od ciBb's znajdiJJB sie cel Taksamopra 
cuje radar w trybie SRS z tym , ze moie 
szukac celöw najwyzej do 40 mm i znaj- 
dy wa£ |ß w 60 stopnowym pasmie -dzl^- 
ki temu moze&z doktedniej okresiid cel. 

Aby zaiokowac" cel mussz przej&iw iryb 
TWS (najlatwifij wziaC cel myszkq pomie- 
dzy dwie kre&aczki i levi>m przyci&taem 
myszy prtBJ.4t w »en tryb) Tryb tan jesl 
przejsoowymtrybem pormedzy wykryciem 
caiu (LRS, SRS), a zatokowariem cßlu 
(DTWS, STT}, Gdy przfljdziesz w trybTWS 
moZBSZ lalokowac cel znöw, borax go 
pomiedzy kreSBczki (prawym pnyciskiem 
iokujfisz go). Gdy zalokujesz cel (radar 
bedzie pracowa< w DTWSdla rakist AIM- 
120A i STT dla rakiet AIM-7 oraz AIM-9) 
otrzymujasz rozre informaci^ o nim: 

-f^c^rzeradanjpiBf¥«zalicztaokra§a 
predkosc cslu. 

-drugawartosäozraczakatcsluw sto- 
sunku do ciebie (T - oznacza, in cal jest 
tytem do ciebis. H - ceJ teci w twoim kie 
mnku. iai L I R oznaczaja, okreälons od- 
chylenia w ewo ba.d/ w prawo) 

-trzecialczba -kiertrek, w jakim led ce-i. 

- ciwarta oznacza zasi^g radaru. 

- na dole - tryb pracy radaru. 

- wprawym ddnym rogu okreslona 
jest wysökosc celu-pwrwsia liczba ozna- 
craiys Eice.zasdrugaSBtkistop'zn jezeM 
podar« sa liczby 3 5 to ozna&za, zb zalo- 
kowary cel Ibö na wysokosa 3500 stop. 

DWA THYBY AUTO 
Pierwszy z roch (AUTO) automatycz- 
nie lokuje najbUzszy cel - uzywany w ko 
lowB^ walce pcwetrznflj, gdy ris matt 
czasunaokres2aniecelu,dzialaonw 120- 
slopnlowympafemielBcz tyiko na odleglo 
ÄcMOmm. 

Podczas pracy dfugiego trybu (B5T1 
wy^wietlane jest na HUD kolo - jezeli 
zlaptesz jakis ceJ * kolo. mozesz go na- 
lychmiast zalokowac. Tryblen dztafa lyl- 
kowiasiegulOmm. 

Gdy zalokujesz cel, na HUD ukaie sie 
wiele eiemfinlov^ dotycz^cych waJki po- 
«rietraiBJ: 

- poSrodku HUÜ bedzie duie kolo, 
w ktörym bfdzissz musial Urzymac cel 1 
Koto to zmierna Srednice w zaleinoso od 
«ans traf ieria 

-cel wzifty bedzie w kwadrat, ulatw a- 
j^cy ci jego Ickakzacjf , 

- jezeli cel bedzie poza HUD-em be 
dziB go laczyla x HUD-em linia blatwiajq- 
ca namwrzefiie, 

- z prawej sirony ukaze sie pionowa 
linia okresJajaca odlegro£6 od celu. Ualy 
znacrnik natej liri okresla odleglosc od 
celu, Liczba przy znaczniku celu okreä la 
predkosc zblizania {jezeli jest ujemna, lo 
si^ oddalacie}. Na tsj pionowei linll zazna- 
czony jestzasieg mirimalny i maksymal- 
nyaktywnejbrori. Gdyznacznikznizysie 
pod kreseczke oznaczaiQca, zasieg ma- 
teymalry, mozesz odpela^ rakiatf. 2a- 
siegi i znacznik sie lez na radarze. 

- pcd lin ig Qzraczaja.c4 odlegtosc od 
ceJu podawane jest kilka informaqi. Pierw- 
sza jest wyscko&c celu, ponnej jest cdle- 
gtoid do crtJ {fl - Range), pöiniet poda- 
ny jesl kat celu w stost.nku do ciebua (lak 
samo jak na radarze) i na koniec przy 
wystrzelorych raJaetach AI W- 1 20A i AIM- 7 podany pst TIME TO sNTERCEPT 
czas do üsiajniecia celu przez podsk. 

GdycetwBjdziaw zasieqaki/iwiejbfoni, 
zaczna, migac öw.atelka i pod celem uka- 
ze so gwiB7dka 

Gdy walczysz przy porr-ocydzialka, na 
HUD pofawia stf male k6io - musisz 
zlapac cel w lo luMko» a nastepnie oiwo- 
rzycosiflri. 

Rakiety AIM-120 (naprowadzana ra- 
darowoH AIM-9M (naprowadzana na pod- 
czerwien) sg rakietami typu FIRE & FOR- 
GET, wiec po wystrzeleniu nie musisz sie 
o nie martwic. Matccniast AJM-7 wymaga 
oswietlania celu przez radar pokfadowy, 
wlec musisz miec aktywny dany cel az do 
osiagniecia go przez rakiete. 

Wartoprzed &3paleniem spravrdzic, czy 
slnela si? ra pewro do wroga - musisz 
unjctomic spacjaigB urzajjzerie Kfentyti- 
kujacecel . Jezeli bedzie to samotol wrogi, 
na radarze na crwil? pojawi S46 krzyzyk, 
zas pöi bedz« swöj, to wlgczy si? sygnat 
i zapali kontrolka I. 

Jesli cel zblizy sie ponizej minimalnego 
zasi^gu rakiety, pcfawi sie BREAK X - 
duzy symbol poirodku HUD. 

Bardzo pomocny podczas loiu jest sy 
stent AWACS, z ktörym mozna sie zdal- 
nie tqczyc Nada|e cn rozne komunikaly: 

CLEAR - rie wykryto zedrydh celöw 
lolntczych w podarej odleglosci, 

BOGEVS - riezidentyfiKowany samo- 
lol na podanej wysokoäci i kierunku. 

SNAP - wrogl samolot na podanej od- 
legtcSci i kierurtoj. 

CHICKS - samolot amßrykai , 'ski ba,di 
wojsk Eprzyrrierzonych, 

HOMEPLATE - twoj laPkowiec. 

Gdy AWACS nie moze sie z Iota pcJq- 
czyc podany jest komunikaj STATUS 
UNCHANGED. 

Aby przßjEd do namierzania celöw ak- 
tywnych, natezy zrmeniö tryb pracy przy- 
rzadöw pcWadowyeti (kJawisz M). 

Plerwsza, czymosciq piowadza,ca do 
zniszczenia ce^u jest na mrerzer re instaia- 
Cji nazJemnych przeawnfca. Jest k*a spc- 
soböw namlafiania celu" 

1 Radartworzy REAL ßEAM MAP (ma- 
p§> celöw] na ktörej cete zaznacuna 53 
jako biete punkty. Mozesz je Jokowad kla- 
wiszem Backspace b§dz prawyrp przycl- 
sJkiem rryszy. Zasie g, w jakim pracuje ra- 
darzwiazanyjest* ücktednosaapGkazy- 
wanycn celöw. Moziiwe do uzyskania za- 
si^gH radam zwiazan« sa, z wy sokosoa. na 
jakiej lecisz. Na RBM zaznaczone sajaz 
cele: gtöwny i dodatJiowy (w pofclrzu efi 
jest trtijkgt). Lckowanie celöw na RBM jest 
bardzo lafwe, ale i bardzo niedokladne. 
2. Jesli Wkniesz lewym przyciskiern 
fdaes na RBM, komputer poHtaöowy ia- 
cznie obliczanie i tworzene wy scce do- 
kiadnej radarcwo*kornpijB*owe| mapie te- 
rer.u - HN3H RESOLUTION MAP, na Mo- 
rel z bardzo duza. dokladnostia, mozesz 
zaznaczac cale Pooczasprzesuwania kur- 
s«a, na gorze raCaru podany jest czas 
jak' bedzie potrzebny do stworzenia H R M. 
Jesli kursor zmienl sf w , X ' znaczy to. ze 
jast nad terenem podlegajacym ograni- 
ezenicm przy twcrzeniu HRM. Mapa 1a 
moze byd tworzona w röznych skalach 
(ai de 0,67 mm) , od skali uzaiezniony jest 
czas tworzenia mapyi oczywisciejej do- 
kladnosd. Tworzeme HRM podtega w try- 
bie auientycznym wielu ograniczeniom; 
HRM ii§ mozesz robifi powyzej pewrtyeh 
odlegtoso zaleznycti od skali mapy i wy- 
sekosei twojego totu, oraz HRM nie mo- 
zesz robic w lini prostet od dziobu samo- 
lotu - musisz mied cel troche z lewsj badz 
z pra wej strony. Podczas twerzenia HRM 
otrzymujesz rözne komunikaty : W RAN- 
GE LIMIT - Deren ktörajjo dheesz utibt 
mape jest zadaleko, badz za ttisko dla tej 
skali, BLIND ZONE - teren jest przed 
samctoterr(wzaciemniQnejsErelie), GIM- 
BAL LIMIT - taren jest w strsfie manwe^ 
dla ANP-70. Gdy kompilier srworzy ma- 
pe. mozesz zaznaezac na njej ceie pra- 
wympnyoskiem myszy , Skale mapy zmie- 
i-issr klü wisza r.i 2 i X. 

3. Kolejna. metodg jesl optyczne za- 
znaczamecelow. Gdy kursor prze&unresz 
na HUO. lo zmieni on sie w maly rc*nb, 
Kursofem mozesz zaznaczaö cele i loko- 
wadjBpeawymprayciski&mmysjy Meto- 
öa ta jest dosyö doMadna, jednak rroze 
byc stesowana na matych odleglosctacri. 
4. Zaznaczan« pay pomocyHUD. Na 
i^odku MlDjestsyrrJbol (wk&zfcdcielrtiay 
W}, ktörym mozesz wskazad ce-i e na- 
stepnifi nacfsngö Backspace by ten cel 
zflfokowaö. Jest to meteda barrizo tmdna , 
ale niekiedy prz^datna. 

S.OstatniametodgjeslkcrzystaniBZ sy- 
stemu LATRIN. StandafdowosystBm tan 
jest wy swlßtiany na tJoInym ekranie w cze 
sei pilota. System len dziate na odlepjosci 
1 mm i wpasmie 1 60 stoprt przed saroo- 
lolerr ■ . Kamera dzrälajaca w podczerMie- 
m pokazyje ci oöraz przed samototem. 
Moiest na nim prawym przyciskiant my- 
szy lokowad cele Gdy cticesz byö pewny 
zalDkcwanago ceiu, mozesz przyWizyd 
wyswietlanyobraz. 

Gdy juz narräerzysz ceJ poz&sl3|e ci 
tytko zröwnac QC z z«mia r przykfepad. 
Musisz przedtem pozrac w&zy stkm rrero- 
dy bombardewania (sposoby bombardc- 
wania zmieniasz. Wawiszem SMtt-G): 

1 . CDIP (Cor.tinuous"y Displayed Im- 
pact Po nt - ciagle wy^wieflanie ponktu 
udarzena) jest pterwsza, rnefoda, bombar- 
dewania dcsiBpna, tite w&zystbch wolro 
soadajacych i kieqowanycli laserembomb. 
Metodata niewymagazatokowanegoce- 
h i poiega na tym, ze na HUD wys wietfane 
jest koto symbolizujQce punkt uderzenia 
bomby w ziemie. Od jego kötka {Impaö 
Point) do srodka HUD pweprowadzcna 
jest linla ulatwiaja,ca celowanie. Z prawe| 
slrony HLIDpodawanes^ infonnaq'e istorre 
przy aiaku: odlegJoid od celu naiiemne- 
go i TinetoGroond Target (TTGT) -czas 
do osiqgniecia celu lub, jezaii kompilier 
rnoze obttciyt podawary jesl czas do 
zwclnienia bornby - TREL (Time to Rßle 
ase). Metcda ta jest bardzo dobra przy 
ataku nazgrupowania celöw. lecz mozna 
Z powodzeTiiem stosowac ja do wszysl- 
kich borrJxiwych ataköw naziemnydi. 

2. AUTO (Auto Bombing Mode) - me- 
toda ta lest bardzo podobna do poprze- 
dniej, lec2jes(onalrocfif ratwieisza, doö 
wymaga zalokowania celu Od zatokowa 
nego celu poprowadiona jest pionewa 
linia ulatwiajaca celowanie. Nie musisz 
otserwowac punKlu uderzenia, gdyz po 
ewej pionowej linii bedzie przesuwata Sf@ 
peztoma kreseezka - gdy Ja kreseezka 
osiggnie srcdekHUD. musisz zwofnid bom- 
by. Podczas nalotu podawana jest odle- 
glos^. TTGTkjbTREL (objasnienie powy- 
zejJL Me'.cda ta jest iatwiejsza, gdyz rro- 
zssz przsprowadZBdralo« meobserwujgc 
celu (cary czas moZesz byc w loce pezio- 
mym); wystarczy, ze po^rodku HUD bf- 
dzie pwnowa linia i w odpowiednim cza- 
sie zrzudsz bomby. 

3 LASER jesl lo metoda doWadnego 
bombardowania dla bomb naprowadza- 
nych laserowo (GBLI- 10 i GBU-1 2] , ktöra 
rrtoina slosowad w ebu po- 
przednidi sposobachi bom- 
bardewania. Gdy laser 
w glowlcy bojowej zatoku- 
\n e p r-z cdIu u göry HUD 
zaeznie Wyskaö gwiazdka, 
zas na systemie LATRIN 
pojawi sie napis LAS. Wlc- 
dy mozesz zwdnld taka. 
bombe bez wzgledu na in- 
ne paramstry Bomba be- 
rjzie totem slagowym zbli- 
zac sie do csfu. Pamiftaj, 
ie caty czas rruslsz jer D^wwiladdrogf faserempoWadowym, bar 
dzo wazne jest przy tym ograniczenie 
predko&ci rio pontzej 400 wf zlöw, gdyi 
inaczejfKprD^wyprzaifflszbofribBi nie 

tratisz. 

4. GUIDED DELIVERV MODE |«st do- 
stepna dla wszystkien pocisköw rakielo 
wychz wtasnymsyslememraprowadza- 
nia (AGM-65, GBU-1 5, AGM-84E, AGM- 
84A, AGM S6C). Do tego typu atakti nie- 
zbedne jesl okre£lenie cslu, na ktörym 
giowica bojowa poask j mogtaby sie za- 
lokcnvaö. Gdy giowica zalcfcuje sie>, cel 
otoezory zostanie koiem i pojawi sie na- 
pis GUIDED oznaczajacy. ie mozesz (uz 
wystrzfilic poäsk. Na systemie LATRIN 
zalokowanie sie giowtey oznacza napis 
INRNG JesHorisutetwiejszametodaata- 
ku na cele naziemne. Po wysfrzeleniu 
poctsköw lypu GBU-1 5 i AGM*84E mo- 
zesz znneniafi irr cel wykorzystujac do 
tegosy5tem LATRIN. a dokfadniaj kame- 
j§ syslerr<j FLIR. Po prostti musisz na 
dolnym ekranie (w czesci p^ota) zaioko- 
wad inny cel prawym przyciskiem myszy 

BREAK X pojawta sie, gdy przekro- 
czysz dolry lim-rtzasiegu danej breni. Wy- 
stnetory po tym komunikacie pocisk bf - 
dzie slracony. MODEM Gra oferuie trzy opeje zwazare z gra. 
przez modern: 

-r>wc«cbcwewykonywaniemisjiz ko- 
Jega,- Mozede sie podzielid - on bsdzie 
szukai celöw lolniczych, zas !y bedziesz 
niszczyl cele naziemne. Punktow dosta 
jeen tyte samo. 

- pojedynek powietrzny. Opqa la jest 
w surme najmruej oekawa. 

- meiecia sie podz*elid: on bedzie pi- 
lotern, zas ly WSO. Taki uklad znacznie 
ulatwia gre, gdyz jeden czlowiek nie musi 
zajmowac si^ wszysHum. 

Ctpcjemodemowe c-terowane przez pro- 
gram sa naprawdG fajre, szczegölnie pierw- 
sza z nich, wiec warto fa/aye sie i B'ad 
razem (przez modern jest dose drogo, 
a potaezenie dwocti komputeröw kabel- 
kiem kosztuje niewele). TH0CHF RAD 1 TAKTYKI Staraj sie Satac nisko. Najlepiet gdzies 
koto 10C0 slöp, gdyt nlzej ograniczasz 
znaczAiezäsifg radaru. a wyzejlatwoda- 
jesz sie namierzyt 

Ciesto lacz sie AWACS-em. gdyz mo- 
ze o zaos2czed2idtmdnego namierzania 
celu AWACS pcdaje najbiizszy cel jak na 
patßln - jego odlegtoid i kierunek.. 

Göry mozesz uzyd jako obrone przed 
goniacyml Die rakletarm, 

Naodpfaw^patrzuwairtena1ilmpra?d- 
stawiajaey cel, gdyz poZniej latwiej bf- 
dzis ci gp namerzyd. 

DobierzodpC'Wtednieuzbrcjeniedoda- 
rych celöw. 

Jesu cel jest w marej odlegtesci staraj 
sie uzywad sysiemu LATRIN, aby upew- 
nid si^ r ze rakieta zalokowana jest na 
wairymcely. Trudnojestokreilfdcel gdy 
,estonw miescielLbw rtnymduzymzgru- 
powaniu celöw. Przy ataku na »yrzutnie 
SAM wazne jest aby* namierzyf radar, a nie 
rakiete na wy rzutn (lo jest istotne gdy ata- 
hujesz rakieta, , bo jesli zrzuosz bombe to 
^ tak z rüb sie tarn male p etaelko. w ktörym 
roZec s'e wszystko w promlenlu 5C m l 

Jeil» nie dztfrfa jakiä MPD^MPCD to 
upewni sie. ze uczyni'es go akiywnym. 
O wietefanwej namierzadceie z pozy- 
cji WSO, gdyz masz de dyspozycji wiecej 
wyswieilaczy syslemöw.tarwiejjestztei 
pozycji korygowad Wedy w namierzeniu. 

Jes>ae namierza. ba.dz zrrszczysz, cel 
mozesz byc pewny, ze spotkasz wrogie 
samokrty w pometrzu 

Gdy przeratujesz blisko fataegei lotn ■ 
ska, warto je uziemid rozwalaja,c slaba 
vweze kontrota§, 

Przy ladowaniu staraj sie poddicdzic na 
polowie csgu, wyslawkola i dopero w cssal- 
niej fezie wlacz hamutee. gdyi maaef mo- 
zesz zaryc przed pasem. Jesu masz zarraar 
siadad w polowie pasa. lepej tego ie röb, 
gdyz s'e na nir niezmiesosz. LepKjzrobid 
trzy pcdej&cia niz sie rozbid. 

KaYteck 

C yslrybutor; IPS Computer Group NIEKT0RE KLAWISZE Fl-FlO-wüooW 

Z'X- oüO&im.TKiföaam 

■-zHanBpIrt'ÄSO. 

i - spDjnflrte ra aalne p-iyn^v (t}*c ptlot). 

c r >-^rz<n«rilBA^avtffp^yT^{i)#cWSO). 

• zw^lzzwwo^gurSMI-rfax). 

— inn«}SJierie eggu ;Shfi - 0) 

P - auBrnai)tznypiQ|. 

G - poOna» |rt «wraj p p jn z«i 3 CC *?il£« l 

Sftlli -JatapLJajittywajrt gdvBairctetlBci r&ze, 

piicmc I sp-^xj zHc-r*dprz*d fctfapiltouar«rr) 

Sn*T- pöf spiezene ezni. 

T-ücrmalriii.pywCTasti 

Shfft'L -Jtaatla pozyc^rte. 

Shift-iP - polipenia i AWACSm 

Esc-uaktyiifterteMEMt. 

&äi-S- zrnana ax^wnegopunNtu pjwioac); i»gc. 

J->rrnw C-öiaf F-Itary 

M- zmenat'i'tL ft'acy yrz^ü*/i pckJato^ch (NAV 

- "Äftigaqa. AA- 1 Airip^ir] fcafcaidric!*, AG-(A r 

to Grsurd) Cöf bJTöc-*arwi tHim raiamrych j 

1 -cr.r.k 

2- «*j«t> pneowtotniCH« tofftioßp zasijgu 

3 - ia^iet> pneca^olnicze Sre<ff«ego 3&&i. 

4S Lilxoicnerah€«kadipod8'/7yrJlou'|Ch 

St>8C9 - cfipifene xakiety . zrzül bsrrby. 

D - uBunttfie 2 HLt3-a rüfciörycfc öemBtirö». 

KVÖiülH-kcrtastHllD. 

SMr-F - pjTfljtoe w poctiBrwien (syslwr FllflJ 

R - irriara «UPl radaru aktynryipasjwfiy. 

Insen - znana tryba r sdarn- öa**iego i krattiego 

Büegn 

Oeieie - przejicie radau w stan ^momm cto»- 
ilomaepurkiL MICROPROSE'93 

PC VGA, SB ^j" 

100" 90* 100" 3e samisaivi 

HARPOON to jui klasyka. Jeslto gfa 
natezaredokancxuigierstrategiezrych 
Prezentuje tematyks wspc+czesnej woj- 
ny powietrzno-morskiej- Sposoo wjaW 
zrealCDwanoQ^z pelnq precyzjajdoty- 
czacq przeb»egu dztala^ i wykorzystania 
rozmartych rodzaföw sprzetu bojowego, wafce o ..byc albo nie byc' dla Europy 
Zachodniej. 

W grze umeszezono dokteöna, baz* 
danych. dotyczacych wszysttach wyste- 
pujaeych w riej dkif low I saJTdotw oraz 
ich uzbrojenia i wyposaieria eleklronicz- 
nego. Jako zrcdlo danych autorzy pole mow: 1NSTRUKCJA OBStüGI, PO- 
RADNIK TAKTYCZNY waz BATTLE 
SET No.2 North Atlantic Convoys. 
Zawarioic pie-rwszych dwöch tomöw 
naieiy sobie koniecznie przyswoic, na- 
tomiast trzeci moze byc przydatny dla 
ukiadafacych wlasne scenariusze za 
pomcca EDYTORA SCENARIUSZY. 
Insiri*c|a obslugi iesl bardzo doklad- 
na, naiomiast porady zawarte w PO- 
RADNIKU TAKTYCZNYM, chofi bar- 
dzo cenne, sa, niestety zbyt ogöJrw 
i skiötowe aby zadowolic barduej do- 
ciekliwyehgraczy. 
w znalazl naviet uzranic w szkdnichfrte 
ttojskowym USA. gdzie gre wtaczono do 
programu szkalenia. 

Co prattda, pierwszy HARPOON po- 
jawil Sie w 1 960 roKu jako g ra planszowa 
(rie lefccewait» planszöwekr} de prze- 
mesioriQ go na kornputer bez zadnych 
typcrwych dla planszy etemertöw. mapy 
pocteietonet na poia, ruchu dzietonego 
na äapy rtp. Sita, gry »est uwzglednienie 
i dostarczenie graczom olbrzymiej ilosci 
informacji dotyczajcej sytuacji taktycznej 
czy danych o sprzeoe bojowym, przy 
jadnoczesnym nie obciazanio ich czyn* 
nokiarniwykoriyTiVanyTnw rzeczywsto 
sei przez podwiadnych (konirola zapasti 
paliwa, wysuniecieczy schewamesona- 
in, obeona przeeiw-rakietowa Dp.) 

Gra rozgrywana jesl na pozJoiri« ope- 
racyjnym lubcpcracyjno-slrategicznym. 
W zateznoscl od scanariusza bedziesz 
rriat do dyspozycji okrety nawodna, 
poo\vodnelijbsarmdGty-zarüwriOw ba- 
zach ladowych jak i na poHadach lot- 
niskowcöw. Kazdy scenanusz zawiera 
konkretna. operaeje wöjskowq, wynAa- 
jaca. z opisanej w rozkazach hipotetycz- 
nef sytuacji Wszystk " b scenariusza od- 
nosza^edolUWcjrySwiaiDwej.a przed- 
Slawione sytuacie zawiefajg szaroki za- 
kr esstard, od potyczki sif patrolowycti po 

THREESIXTY'89 

AM1QA rt^mmi 

PO CGA, EGA ms 
«r-r 


caj^encyMopedi? Janas Fighting Ships" 
Idcstepna np w Certralnej BWiatece Wcf 
skowej w Warszawie), Jedynyrn manka- 
nwnlemjKJobnzonv zasieg radzieckich 
pociskowpoiwetrze-powi^iTe. O lemozna 
zgodzic si^ na ich rmieisza. skutecznosd 
(zatezna, g^övitHe od jakosci elBktroniki}, 
to w dziedzin» slmköw laMetQwych flo- 
sjanie jednak nie zostawal» w tyte- SCENARIUSZE Dostepna ra rynku wefEja HAFiPOON 
1 .0, r nzprowadzana przez IPS Computer 
Grctp. zawiera dwa zestawy scenariu- 
szy . Zastaw GiUK otejmuje scenariusza 
rozgiywane na lA>rzu PtMnocnyni, nato- 
miast NACV - na pflnoenym AtlanfykL. 
WsymulowaTTyni konflikeie, Merze FcJ- 
noene byloby ctezarem o o brzymmzna- 
ezeniu dla rezultalu wotny w buropje- Jb- 
ieli ZSRR udaioby sif kontrolowac ten 
akwen przez opanowanie ikolBjno Norwe 
gji i Isiandü. zagrozilo by to konwo|Ofn 
przewozacyin, przez polnocny AtJartyk, 
oddzialy i sprzet wojskowy z L)SA do Eu- 
ropy. Bez poslkow z USA same europei- 
doe panstwa NATO me uirzymah/by sie 
dlugo. Scenariuszezawartew obuzesta- 
wach odnosza. sie glöwnie do tago proble- 
mu Dtatego laz wekszost soenahiszy 
dotyczy ^zwalczania okrelöwpodvwxJnvcti. 
a czesc - dasanfu lub obrony przed ce- 
santem. CenerahiG, scenariuszez zastawu 
NACV sq iftieksae i bardziej skompüko 
wane nij w GIUK, slosownie jre&zla do 
rozmarow ob|etych nimi obszaröw. IHSTRUKCJA Do gry zafsezona jest oczywiscie 
inslrukcja. Skiada sie ona z trzech lo- TAKTYKA WALKI Mozna by sajdzid. iz rezuftat w^xil- 
C2esnej bitwy morekiej, zalezy |uz wy- 
laczne od etektroniki- Nowoczesne ra- 
dary, komputery inslalowane wrakie- 
tach i torpedach, tworzq wrazer*e, iz wy- 
starezy pcföwnac zasieg radaiow, cel- 
nosc pocisköw czy wydajnosckofnpLte- 
i6w aby znateze z^ypezee. To oczyvH- 
icie meprawda. Kazda bflwa najpierw 
jest walka umysiöw, a dop»e»o potem 
uzywa sie bremi- W HARPOONIE nie 
jestinaczej. Gdywybieraszscenariu&z, 
dokladnie przeczylaj opis syluacfi, twe- 
jezadanieorazraportz wywiaduo h/m, 
czym dvsponuje przeciwnik. Po pizej- 
sciu do ekrarti dowodzenia, zorientuj 
sie czym dysponujesz, sprawdz fonna- 
cje i sklad grup wjakich skupione sq 
twoje okrf ty (ew. przeformuj (e - patrz 
Pcdrecznik Taktyki). Na poczatku ope 
raep zawsze obmysl jakis plan |e| pr ze- 
prowadzenia, moze on byO nawei bar- 
dzo ogölny. Jak mawta|a, stratedzy ,od 
zlego planu. gorszy Jest jego brak". 

Najwaziiejszym eementem b*wy mor 
skiej jesl rozpozna- 
nie. Niestety, wla.- 
czerieradaruczy so 
naru rc^vna sie zde- 
maskowaniuvitasnEj 
pozycji-Pamielajza 
tem by do rozpozna 
niauzywacsamoto 

tow iL. Q pojedyn- 

czycr-i okretdw, lak 
byniedemaskowac 
pozycji iwlasnych sit 
pjbwny'ch.Jezeiixte 
o sie*ypracowacta" k^sytuaeje, w ktö^ej nadobszaremvral- 
ki zapani43; radary twech samoloiow 
wczesnegoostrzegania. a jedneezesnie 
tida ci sie usunqc z nieba wrog^e 
AWACS^, juz zaezynasz wygrywac. >te- 
jac przewage w rozpoznanig, nie dasz 
slezaskoczyc, a odwrolnierriozesz sam 
nykanac zaskakuiajcy atak 

Szczegoirue osJnjzrie pawirieneÄalta- 
kowst okrelamt poctwodnymi. Stano- 
wia. one potezny I skryty srodek ataku, 
a co wiecej znakomite narzedzie roz- 
poznania. Atak rakietowy zokretu 
podwodnego nie jest jednak zbyt sku- 
teczny (mala lezba rakiet} chyba, ie 
pizeciwko slabemu przectwnikowi. 
O wiele skuteczn-Biszy |esi atak torpe- 
dowy. Ze wzgl^du jednak na mnteisza, 
odk5glos^ od celü ( jest bardziej ryzy- 
kowny. Kazde odpalenie poosku czy 
torpedyzdradza pozyqte fodzi podwod- 
nej! C*a«ego wlasnie atak torpedowy 
nie powlnten byc wslepem do walki. 
lylkc jej zakonczenieiri. HORROR! Polröd mrowia inior maeji zawartych 
w insirukeji, bedzteszmrjgiznateicia- 
ki Oto kwiatek: .W äwietle obecnydi 
dyskusji wiele osob moze uznat Ro- 
sjan za ludzi ag resywnych, lecz nie )est 
tD prawdq, poriewaz Zwi^zek Sowiec- 
ki NIE JEST PANSTWEM ZABOR- 
CZYM" - cytat ze strony 71. Teraz 
vriemy juz po co istnlalo NATO! SkDro 
nie powsralo by bronit Zachcdu przed 
ZSRR , toznaczy, ze przez 40 lat istme- 
nia kombinowato |ak tu hych Scwietöw 
zaatakowacl 

Wspätpraca; Lftnmmg, 

Martin Purta, Jakob Dec, 

Krtysztof hukaskmcx. 

Dystrybutoi: IPS Computer Group 
Tu mozna ptt&zalef!!! /*C_ 

Mac 
SECRfTSERV« 31 imn MC ■ , «BV*^ JaJx zapewre przefconaJes sie na wtasne; 
sk&rze.twöj ulübtofly HARPOQNma ntestety 
te wteFjeiwo&t, Iz lub zawieszac sie wco 
gorftszycfi m'anertech walki. Wynikatostad, 
ü. program dotyka bariery 640 KB pamied. 
Do tej pory jejiyriym wyjSaem byto czfste 
zapisywaniegry na dysk edczytywania. Pro * Hl*t 


Vb-v 


W.TO Pari A Mrt[»W. 


mi 


Stanauwi. IM 

■— B typ«: Wim Hmirt 
fUiH UMMi Hb kfc-t-j; Sfc 


tPJatl *■■■< 


| | »11*14 | 

dys* i przenie9C tarn czesd ptköw HARPOOM 
Qzieto leru grahjdzjeszybszai bardziej ptynra. SCENARIUSZE MECC Zestaw tan obejr%je iSscenariu- 
szy.rc^rywaß^spnatBfweMnza'Srtö- le etemerty, zalaczajac jednoczeöiieuzupek 
nienia de podrecinika taktyki. Ze wzgledi; na 
obszernosc lemaiu, zataczan jedynie Mika 
przyklaoow. 
Poclski rtfitatowi AHM (Przechwadarcwe) 
Zaäaniem lej brctii [est riaezene radaröw 
przecwnfca. Mozesz wykorzystaC ß przed 
decydujajcyn uderzeriern rakietowym czy tot- 
niczyrr, da .osecien^' srzec-ivnka iuris 
mozfw'eria rnu skuteeznej obwny. Pooski 
ARM foeruja, sif w strone zrcdla proniersewa- 
nia rad*wego Dlatego tez mogabyc skutecz 
ne lyiko pfzechw AKTYWNYM fedarom. Co 
wie«], zwieki pociskow vrysfjrzeionych do 
jednego radaru, skuteczny bedzie tylko tEr 
ktcry go zriszczy, tym samym pczbawiaRC 
cell, kotepie pccisfci. Rafciety APN mozesz 
wystrzel£ do okretcw wroga nie majacycfi 
wlqczonych raöarow, tec? mussz sprttroko- 
wac pfzecrwnika do wtaezerta ich, wfaczajac 
wlasne radary co napmniej ra3G sefcund (max 
czas reskqi) wczfisfliej, zanm ratoety osiajna. 
blem Jen zsl wazy li cczywiscie amorzy z TH- 
REE SIXTYi ttzi^li sieze usuwari«bl?(kw 
EfeMemchpracysawersjel.3ß, t .31 i 1,32. 
Newa wersja zawiera d*a P ARPQONY : ja- 
den dla kcmputeiow 3QB I drogi dla slar- 
szycb, a opröczjLiz znafljth.dwa noweza- 
stawy scsnaniszy. IOT^Onm Wyjski) 
i MEDC ;MQrz«SroJziernri&j 
Aby Lnlkneip^P/chniespcdzianekpfzy ae-rnegü Jedyns szesc odtwarza kortBfct pö- 
rtiiplzy ZSRR i f\ATO pczostale sa, synutacja, 
korflRi£wld«alffych(np.Arahsko^zrae*ski],lub 
üdt*artai«ialaki,prewwcyTne', np. naUbieczy 
Syie. Dawrwjnazywanoto rfyplofnaqqkano- 
riefet«. ', obaenie rolp kanemerek edgry »aja, tot- 
nsKowCf i kiBZOwnikj rakietow. Autoiy staraii 
sq oülwofzyc specyihe morBk.cr' dziafa^i wo- 
pnrtft 1 na 6tM pfyttgin i ogtartiMonym lajöem duzycr 1 scenafl'.szarti, Lnjchrm^r$zl6cfnieiri _ - _«hene Iraoej no v» popfzednich z^tawsch, >'ARPQÜÄi H Yfttz e x [&iU:.:b^ cO-i**i 
Paranei tan p-jwodujB, zo Harrjcon laileer- 
wjjew^teparrtic racptijiw^szaMa. 
tytnw^cfj). WLs«gDKtirSqf4wiadcz|lnic!, 
wzaleznoäci od tego. 4e tw#j komptiir ma 
*dnef panieef . Autcny gry ialeca.^ paramelr 
HS lut t- 4 |ak.c calkoft.ee wystarczaja^y dla 
wpkszoki sof«r fszy. Inne pdecenia 

- HARPOON X - ufnozlwa yzytie pa- 
rneci EMS/EXT. Nie zwaJnia to pamieci 
pod&tattowej , lecz przyspiesza gre 

- HARPOON L -polecenie to pow-oäuje 
opisanifl przebiegu gry w pl*u LA- 
STLOG.TXT Po ukortczeniu scenariüsza 
wozesz zobaezyt przebieg wytiarzen, za 
rc wno potwojej sironie jak i poslronie prze- 
cwrika ZaptsjestbardzoszczegiSfcwy i przy- 
da sie tylko prawdziwyn mariakorn. 

- hARPOON -gF - powodiije, ie pro- 
gtanbedzieodczytywal piiki gralicz r.e (np. 
G uk.ega. res) z dysJtb F - oczywiscie noz- 
"i perist inny dys-. 

- HARPOON -f F - j.w, dla pliköv z da- 
nymi (np. GiLkuas). 

Osöinie tfwe opeje pzydaclzQ o sie tylko 
wtedy, p^jesJeSposadaczern radrmanj parr«? - 
ci.MQzeszwiedyzniBntcezescparriec w RAM- THREE-SJXTJfM 

PC EGA, VGA CMS 
(Upgrade) 5# 2 
h^kti^idwodn« n« bpj^j odgr/*at foli p*am- 
äfeocla'jp*:]. Przypädne ora önEkoweomoraz 
itne^iz hau lajdoftycf - , Pcnmez bärdzotrLdno 
§& inijt-qt wjifayoa pra-ei wmctvio z taz lado- 
wy^caty cias duatesz w pego zas^gLj, szcze- 
göhe vrazne fast zapewrien» sobie pr3e»agi 
wrx*flelrzü, 

iCPG-Zestawler sWadasigrcviniazz 16 
scenariuszy, rozgr/*ajacycf» stf lym razen 
na ebszarze Oceanu «d>pkiego i Zatc*' Per- 
skiej. Az 6 scenanuszy odnosi sie do konUk. 
tow ra Blistan WschcdzJe (Iran-Irak, Puslyn- 
na Burza Hp.J, trzy pdtazuja. lokaine mocar- 
stwo - Indie w kerf iktach z s^siadami. De 
lematu konfliklu USA ZSFR nawiazui« dal- 
szych pi^c f ftatorriastostalrte dwa sq szera- 
riuszarri probienowym. .Study - Nirwtz ASW 
Opararjons* to pdwariie na ok/ety podwed- 
ne. Mozesz pJzefcorac sie o przydatnosa lot- 
nskawce w zwakzaniti sil pooNvodnych prze- 
cimilta, Jezeti wybiefzesz sftone RED, bf- 
dzie to Studium dotyczace ataku na stat-o 
broniony krtniskowiec. .Study - Tanker War" 
zapozra de z proberrerri ostony r/ansportu 
morskiego rsa obS2arze konfliklu (lub «go 
zwaiczana jeEiiwybierzaszslroneRED) Ze- 
staw IOPG zawe« bardaej zröznicwane 
scenanusza n<z pcprzednie zestawy Lomic- 
two. ckrcij. podwedne i r awodre sa. rowno- 
prawnym uczesinikani waiti, tak ze niebez- 
:• ecze-sviC moze grgzic z kazrjej strony! TAKTYKA Ze wzgiedu na wystepujate poffzednio 
niefssnoäti i bledy v» sterze taktyki i zadio- 
ftania ae rwkt6r>tfi btori, autorzy pcprawili cel. PtÄkipßecnwadarowetraklujIylkoiate 
wslep do zniszczena przecmmika. Mustsz rjo 
dobic. zanim napraw swoje radary 

Torpedy 

Sai^e(iTciznaslracicr*ier4 rakatezrryiic 
lub straofi aniyrakiel^ Ale co zrcb£ zwrega. 
torped^MKewydaw'atsie.zepwedtorpeda, 
ne na zadnej cw ony , ae tak r e _est. Ni^ktcna 
z uzywanych w grze torped najq gtew^sa- 
naiapt*adza}ac^. (ine kierewane s^ pr?v 
wodotvo. Piefwsze z ^sc^, po |^4.z|kL,i, 
kieruja, sie do wytoonej przed sJ'iaten|ojy- 
cp celL (z pcprwk^ na jegc'kLP5i pfEidci:; 
a naslppne rozpoczynaj^ \ütp :.42Uijp«ariG. 
Jazeli t»tt) okrel stanie ste c«err laki^ torpe- 
dy,loni8drjpustrJolBgobyznaJazfEifof!2n. 
gjzie toiperJa bedz* go szukat- Vi/ tym cetu 
wystarczy zmenie" kLrsI Trzeba 1d zrobid ak 
rajszybciej po wystrzetenu torpedy. czasam 
tez »iekszyd ptedkost tak aby okret znatazl 
se poza strefa poszLkwaii torpedy. 

Takt>*a ta raeskulkLje pfzeovAotorpedcfri 
EtefOftan)TnpriCT.DdcwD Tor 
pedy takie otrzyrnujq z okretu 
i-ti^elaiacego namery celu je 
szcze przez pewna, cz?si dro- 
g. takze saj w stane zareago- 
wacnazmianekursLceiu Sa 
one mebezpcczne tyko wie 
dy, gdyokr^ odpaajacy tofper 
de ma dokladniB ramierzony 
cel. TrcebaMecspowoloi¥dc\ 
by przeewinik stfacH nasz ra- 
miar. Najlepasj dafi rnu coÄ Od 

fcbc*y , cdpalajac naszetorpe- 
dy. Qdy zrnuEiszgo do Loecz- 
ki, jego torpedy nie beda. \ai 
p/cöne. Cczywisoe, sarr im- 
sisz go nanierzyc, cl"oiby 
vt przyblizeniu. I tak doszkSrry 
do rojwazraejszei «weslbi; ftaj- 
latAiBj Lniknac torpedy i,.tlka- 
jac okrr^u, ktöry rrogftj>' ft wy- 
s'lrz*;! Dlategodc zwatzania 
ckrietöttpotfviodr)'d' uzywa sie 
raezej fekkopteröw niz ofcre- 
IßwnawDdrrych. W traköe waki nie bedziesz oczywiscie 
wiedzid, jak^ tcrpeöj do ciabie wystrzelono, 
musisz mec stosowad oba typy posl^pcwa- 
na PcdarataWjxajestodpowednedaokfe 
(öw nawodriych. Okret pedwedny ^e tätizo 
rroze s»^ czyms odp/yic gdyz odpaJenie tor- 
pedy ostateeznie go zdenaskuje. Mdze najr> 
niast ur-knac torpedy, znieoajscglebolioäc 
zanurzenaizrywajackofiiakt Osta&nvjdeskq 
raiurfcu rroze byt rozpaczlwa ucieczka typt 
ju tyl zwrot i w nogi'. Co cieka«e, moze o sie 
lo idac, szczesöJnie poeow srabszym torpe- 
dom, dp. L3, L4, SET-4C (Radziecka Wta wy- 
c^a pod weda. 42 wBzry, a niazla torpeda 
Mk4€ NEARTIP tylko 3 wfzty wiecej, I to za- 
ledw« przez 6 nrf[ . Neäaty oznaezato calko- 
wite odkryoe twojaj pozycji I kolejne ataki 

Walke powletrzfig 

W nowym HARPOCWIEcatkowte; zmiarie 
ii.egl algorytrn przechwytywana sametotew 
ptzeewnika. Os bef pory iwoie royöiwce prze- 
chwytL|ace bedq kierowac se na wrojja z naj 
»weksz^ moziwa, predkoicia, (z uwzgledne- 
nien zuzyäa paiwaj, Jak by przec^wyoc go 
jak najttczesnej. Najlepszyrnisamoctami prze- 
cbW)iuj9cymi ss, oczywisce je, ktöre pfzeno- 
sza rakiety o zasiegu «ifkszym m przeenv- 
n*. Zasieg radaru mrys^iwca ma mniejszazna 
czenie, gdyz jego wlanenie iprzedzi nToga 
o ataku. Jest to jeszcze jeder powod, aby 
bfckcwac nad polern walki s&mofct wczesne 
rpostrze§ar«a(AEWj 

Jezes musisz zaatakowac wroga majac 
gersze od niego samototy, ne zalarnuj sie 
Warurtkiem powodzena jest wtedy zgoma- 
dzenie wieksze) Üosd naszyn niz maprzeeiw- 
nik, a nasrepnie wysytane ich w przeslneri 
powieirznq przeciwnika, -äJä wywabic jego 
myitwcs w pcwet r ze. Ne wrczjednak z ra- 
ni.tyfkcru^nmiastLCie^af Copiawdaprze- 
cr*niko(> nic.ȴ nie starR| (byf roze Johe 
tez), ate pnyp&zw&r ie sap»lotufco pcnow- 
negfJSartut^dzie fwafo rftirnulsc nirut. 
Wykonj pi}ZOrOwam||gMidt w , az prze- 
cwj'AtQwi ijtrak* e jctawyc^TWstanli ma- 

, Jeieii pfcsjt'asz sanote/jijjßja. bomto- 
wBjfzßz Ann sVbCe': biry powieirznej, mu- 
r^pafgii^a^Jk by r* zWi J*y s^ do n»cf 
mySlrwce przedwnika NwetjeWniezcstara 
zesrrzefone, zagrozore samofcfy boftoft« 
möge, orJrzuaf pcdwieszane uzbrojeriie ipo- 
wietrae-zieiniaj, by zwi^kszyc EW^zvirotnosc, 
a tym sarnym szars& nknea azestrze ania . 
W tym moflieridecala mi«ya bierze w leb. 

Pejoil 

WspoTpraca; Krzysztol tukasiewiez 32 smscmiiff 

Tu gadajq dkyba po rtanemu? PC 
sie informaeje o nin i ops zadana, fctore 
n?a ort do speHnienia. 

Wskazania tföjxacika przenosi na lery- 
torium danego wodza, pcfcazujae jßgo sly. 
Tu mozra lataM priorytety vi posiadfcoSci - 
ratoiseto wskazuiacodpowiedni bt* pira- 
fnidy pod mapa^ Wybor RECRU IT oznacza 
gfonadzentearmli JRAIN-cwiezarte woj- 
ska. 8UILD- budowanie röz rrych ctoiektöw 
w krsinie. Nadolfl ekTanu urieszcjcr ä jsst 
klepsydra, w k1c*ej przflsypywary piasek 
synbdizuje uplyw czasu, w tym istotna, dte 
gryzmiarepörfoktj. 

Osotiyznajgce j?*V«angiBteki mo&qsho- 
rzyslac" ze spcrBj porcji objaSrien zawar- 
lyc*i w HEL P (naskrarce irfonmacji o przy- 
wödGyj. Dlatych, ktörzy wybraii inne hobby, 
IrekiweciröwiBnie: 

1 . Kijrsor-szpadfilefc sJuiy do letalen» 
m «jsca, w ktöryn rezpocznie si§ budowa 
iub zasypywaniabagien, wyrata drzew aibo 
kamieniolon. 3 .Twwzeriie handlowych rynköwzwiek 
sza ogölne f undusze do 1 0%. 

4. Fanny maja. w zimie rrnlejsze docho- 
dy - do 25% 

5. Napoczqiku ne natazy stawac zbyt 
kcszlcwnyd - butowlr- riewystarcry srod- 
Räw na podsiawowe inwestycjeoraz napra- 
wy i konsarwaeje istniaj^yö" zascböw 

POPULARITY (popUamott): Prosta za- 
laznosc cddobrobytu: im wecej ludzie maja 
zywosci. fiiaszkan i periedzy, tyn wiafc&za 
popdarrc&c przywodcy . Awansu meine sie 
doczekac" pouzySkaniu *skazr*üwd<re5k> 
nycri na akreniB irrt ermaeji o przywödcy 

COMBAT (walka): Morstra rrozna spo- 
Ikatwszedz« -nalejyjewyprzedzacw ata- 
ku. W calu pnygotowawa sie do obrony kfc 
alakuteeba: 

1 . Budowac* wysofcie wieze, z ktöfych 
mozna dojrzec vnogie lortBce. 

2. Atakowac nalezy arniarni , ktcre two- 
ray sie rastepuiqco: A - ktlknac" n* ludzi Warto wysyiac' zwadowcöw. by wykryfc 
miBjsca potaylu wrogiiw « ich budovrte. 

WKopalniaeh nalezyiaArudnödwylq&z- 
n» kariöw (ÜWARVES), W6*zy sa. cörnika- 
miz urodzenia. 

Wysok.» wskaznik eharyzrry pTzy w6dcy 
pozwaLa mu na sz ybsze zrekrutowan» woj- 

s*a 

Zburzenis wTogiB] lortecy uniemoilivria 
(egenafacj^mcnsliöw. 

Aiakcwac wrogiö fortsce nalezy duzymi 
afiriarri.rtBzapoNnaiacpfzy tymo pazo- 
stavflanusinBjoflaniaonuvia wlasnBJtw'*- 

dzy, 

Wszyslkie monstfa sa, do pc*o*iaiMa, 
takzs sann Mindark, jezai tyfto zgromadzi 
sie do wafti z nim 10 do 1 5 postao z pozio- 
rrifim sity od siadmiu do dziesieckj. 

A ißfaz, po takim wprowadzeriu, mozfl- 
oe iasia,£c pTzed Komputeren i spröbo- 
wac, czy gra jest lego warta. 

BS 
STRONGKOLD, po poteku FOflTECA, 
<ap;y w sotw kilka kiasyeznyci'' gah/iköw 
g»er,takicr .akrale-payifig i Cu-igeonsand 
Dragons. AlBprzedewszysWar'JesttoElrt- 
tegia w wersji riilitanxj-ekononicznej. Mi- 
teerey POPU LOUSA 2 i EYE OF THE BE- 
HOLDEft 3 znalda. w STRONGHOLD spo- 
ro znanydi Blanwitöw, 

Cel gry przedsjawiony jest juz w ir.fro: 
budewae' i rozwjac miasta w krami© lania- 
zji.dbaio svw^spotecanoSttak, by ludzie 
rnisfi co |esd • pt£. tesr« sify do praey i po- 
mnazarta swych oogact«. Zadania proste, 
Qdyby nie kilka rJrobrych ptzeszköd rnogq- 
cy^i znrweczyC zbazne zarnary graeza. rsa 
drodze do sukeesu siajq bowiarT' paskudy 
rodem z p.eWa i Qbebol«^ kchöw. dowo- 
dzors przsz wrtadee Qerrrosci Mindaika- 
Miastirzeba wi?c b^dzie btonid. przed irwa- 
zj^pöhvoro«,niszczy^ic^btjdo«te.a pfzede 
wszystttirr forteca, Wbre bpdq ppobowad 
tmdov«i6 w twoip krölastwia. I n rczteglej- 
sze dobra, in wiecsj dtascwanycti przs- 
ciinniköw, tyn wigksza szanse na aw^ns, 
do tytulu imperalora wr^cznie. Jak to osia,- 
gnai? Zaeznijmyodpoczajlku..- 

Po cfcajrzeniL. nirc irroz'-ajBpfzerwafj; 
kiawiszem ESC) «ytiecz opeje NEW GA- 
ME, a polem rcdzaj krai ny i BEGIN GAME 
{start 8ry|. Na «tw» zobaoysz tftomy 
teren gry, czy4i kram? z rzezba. terenu, za- 
budowaniami 1 poslaoami. 1 prawsj stro- 
ny, pairzqc od gö«y f zrajduja. sie: napa 
kiainy , wskairü-we^r kow, Moryir irozna 
pfzesuwac sla po krainia, przycisk pauzy 
Li vv^Ln-nana ^ f y imicrr! przywödoovi 
z un^zczoryTrioboknchlrö>a,rarrii Wska- ATARI ST 
PC VGA, SB PC 
95* 95 8 

tttwltlr WM! 2, Bödowad nalezy przede vtszystkim 
mMSZkania dla ludzi i dbad, by wytwaizaH 
zywnoÄc" w sv»««ti Jam^ch (b?d^ !o robi 
lylkowczasiepckojü). 

3 Kirsor-okoskiydorozn'öwz ludimi. 
Po nactsri^Ciu r& drobna. iigu^ena imym 
aJtrariöpqawisiejejportretorazwsadomo- 
sei, kic"e clxe przeitazad, 

4. Miarg sutteesu w grzs jest szyrjki roz- 
wrjj na^defcf ezaopatrzeriialudno&avi zyw- 
nosc, p/mtz ny doplyw podawöwi godzlwy 
pozion popularnosci przywodcy , 

CITY Irozwoj (niest); Budowa i rozwo; 
n ias-1 1c podstawDwa zasada gry. Ludzia 
beda. budowali domy, gdy bada. iyli w ör> 
brcbycie i bedzie ich dostateczriifl wialu. 
Nalezy wec: 

1 . Sprawdzai ludzi kursoreir-oczkiefn 
i zwracad uwapa rva ich komemarza zwia.- 
zarie 1 pozionen zycia . 

2.SyElBrratycznepneglada£e*ranz in- 

loffnaQarri pnywßdcy', gözis zrajdujqsi? 
dareo populaeji, dechodach, zy^nosa i?p. 

BUILDINGS (budowanie): Jast 1 C typöw 
büdowF -od prostych Chat dla wejownifcöw 
po budcwle obronne, trzy rodzaje kopa-fi 
ninsfaldw oraz budowle luksusowa. takte 
jsiikairteczyzaiikadyiubilersKiB.Comoz- 
ra b tcoviai . zaiezy od zakresu wiadzy - im 
wyzsza, tyrr wsskszy wrybof budowli. 

Biidu|(tc dorny nalezy painiala£, aby 
vi kazcyrrz niöhuiTte&ad;iBdna.05Ob?.cc 
w przypadku pfzePA^nia budowy n» spe- 
vioduje utraiy jej mr.o&ä. Umieszczanie 
osoby w doenu nast^puje po v«skazaniu je) 
kursorem iwybraniu zdolu etaanu opej: 
HOME (w Kaadyn- btoku rroira usiawic 
tv>o po jadnej osobis) . fvapraw uszkodzo- 
nych domow dokoriuje s*e wskazi4ajc teki 
don, a pc*en» wybifiraiae opeje flEPAIR - 
kofizl r&prawy.Bsl roewelk 

MONEY (pieniadze): O te Src*i do zy 
da trzaba ctajgieza£*Bgafi pamietajac, m 

1. KopainiB sa. dobryn irödtein zkrta. 
als by«a, ze s^ w>czerpij|a.. Farrry ^ 
pewnlepzyn zfödtem üochooow. 

2. Budowa ptwnc na zapasy to warto- 
soowainwestyc|s. maird, awiee tyck M6- 
r:y nia ,ri6s*'kd|ij ", B - 
przyda^nac kudzi w po- 
büze bJoki; (przytrzymu- 
jac kfawisz rnyszy), C - 
.poo^on^' ku 30femar 
rrfG w kierwku wragej 
fortecy. 

WINTER (zima):Oozi- 
my (rzaba si§ ptzygolo- 
wac wczei"' ej. Jak pne- 

I.Nalezycbswvwwac' 
Wapsydre, Kiora wskazuje 
zmiar^pör'folai, 

2 Juz od wiesny trza- 
ba greradi l zapasy /io 
taidccTK^zrarm.bywzi- 
rrezas 9ttM niasia 

3.Zapasyw piwrHcach 
powinrybyclakie, bylud- 
roid nie przeiadte Kt 
paez ca^ zime. 

Uwaga. w innych po- 
rach radwyzk* zywro& 
aggraradicinew domacb 
1 spktfiacb Ludzw ro- 
ca korzystai z zapasdw, 
gdy pfOdUketa zywnosci 
spadntenizejpoirzeb. WSKAZOWKI Mezwykle istolny jest 
wyr^xniejscanabudowe 
ionecy, najlspiej j«sü)est 
to wxriesiertie otoC2one 
Tzek-Br™ 1 dfzewarrl, sta- 
nowiapyTTi naturalnqosk> 
ne przed ataWen. 

Qudowe naiezy kon 
centrovrac-fozciqgr.e- 
ta na duzB) przeärzani 
jest baf'3/iei pcoat^a na 
atak. Tempo budowy, 
zwlaszcza na pccza>.u, 
musibycszybkii. 
„ etwt szkoäa, & to nie ofiejalna wtr$ja.. 
mwm m 33 
W datekim pölnocriym kraju zwanym 
przez barbarzyi'co* Skandynawa. zyje lud 
m6j tikochany - lYttöngowie Tylko w chtod- 
nej Skaidy nawii cdnajdziasz gorace ocn«- 
ska i pekire kobialy o pefnych piersiacri 
i szerckid- bodrach. Tylko tarn rodza. elf 
prawdnwi wojowricy oramionacFi Iwar- 
dyel- niczyn skaty fiordöw. Tan dorn nöf 
i s«rce mojs Tan uradzifem sie i tan unre. 

Jestamjtiz bardzo 5tai>, oczy nie le i nig- 
dy nie xatisne ©Toni na r^fcojefea nuecia. 
Psze w:ec historie notch tozatf: wiemydh 
przyjaoiül, ktcny zwyciesko powrtjcfli z wy- 
prawy de AjöiipeiagL Wysp Dziwnyd".. 

ERIC THE SWIFT - Szytrt mezym reri- 
ter, zwlnny ]ak kozics, a glowe ma lak rwar 
da., ze ncie «3zbi£ na. soane. Nie jasl juz- 
mfedy, wec szybko a? meezy. a oddech ma 
neswiezy. Skac2B za lo wysoko i moze zta- 
paid lo, czego rae&egajajegoprjy'iaaele. 

OLAF THE STOUT N e wtada bror,4 
Ma za to lareze. Ora osloni jego kornpa- 
now przed njeprzyjaciöfini Gdy Irzeba. 
uzywa Jej jak spadochronu. Nieslraszm 
nu iadna wysoko&rj Czasani Eric go po- 
trzebuje. Wtedy dal padnosi tarda, aby 
jego przyjacieJ mögt na niego wskoczyc. 
Jablka. pomidory. mteso i monsty do- 
daß ci ajröwka, Uzycie medalu zahia 
wszysDrie petworki w zasiagu wzioku. Ekim- 
ba. wysadzasz w powielrze urzadzenia (np 
komputer), öciany i potworki, Kiucze pastr 
_ii tylko Co za-iköwtegc sanogo kc-loru. 

Na kazdym poziomio LOST VIKINGS 
masz kilka pSansz. Im wyzszy poziom, tym 
bardziej popsujaez »e zreeznakja. pal 
cöw. Pierwsze zadanie jesl proste: wypro- 

BAELOGTHE RERCE -Najlepszy szer- 
miarz i luczr* w Skandynawli Sta/e do 
wafciweczz kazriynpetworern Jego niecz 
odeigf niejedng g'owe a strzala z Mai s*e- 
gnfta ntejsdnej pia,-;i 

I tak cto pewnej rnroznej necy zadza 
przygody wyrwata ich ztaza. Na niebie 
pojawH ae dziwny statek. Odwazm wojow- 
Ptcy poszll spodkac sie TWARZA W TWAflZ 
Z NIEZNANYM wadzic Wilvngöw ze STATKU KOSMICZ- 
NEGO, klöry pcwaf «b z fodzi^nej unioski. 
Polem wdiodiis? do OGRODÜ. Nast^pny 
(est STA ROZYTNY EGIPT, FABPVKA, MU- 
SKLANDi zpowfOtemSTATEKKOSMICZ- 
NY. Alt lo na pawixi nie koniec. Pewiwi 
(wardV czyleln* - Micba! Falgriczyk z So 
snowca - doszeo^ de 33 planszy I przyt^aF 
coWadny epis Ikazdej. Zapowada Ctkzs. 
Tak trzymatl ■nv, mural ^mmsms^m StenjjBSi Kazrjyr Wkingiem z osobna, 
klawiszami kursora (prawo, lewo, göra, 
dä4). Przol^czanig na mnego odbywa sie 
Wawsreni CTRL SPACJA sf uly do skoku 
(Eric), walki (Baetog) Ivb zmiany pozycjr 
taiczy lOtefJ. Oodatkowo masz klawisz D 
- Enc ro?bija gfo«4 saane dednak nie 
kazdaj, a Baetog strzela z iLku Napotka- 
ne urzgdzenia (dzwignte, pfzyciski) mo- 
ze&z tjfLtrioinic kla*wszer> S. Jazell rte 
nozesz de nicti dojic, to &rmfa wal w nie 
zhvku 

Tu i owdziB pojawiajq sie na söanachi 
znaki zapyiania To podpowiedzi, ate nie- 
Stety £ra pomaga ci tylko w przypadku 
pojawienia sie nowych mozifwosc, Wszy- 
stkie do&wiadczsnra zsbrana na pierw 
szych pfenszatf- konsskwertnia wykorzy' 
stLii na nastepnych. 

Po drodze znajdujesz shaity: jadzania 
(ponidoiy i mieso), kJücze do zamkrtf- 
tych d/zwi, inne przedmioty p0na5aja.ee 
graö (bornby, monely I medale). Aby uzyc 
skarbt z keszoni wdska^z TAB, uakty*-- 
masz dang rzßcz, Jeszcze raz TAB t wei- 
skasz E. 
Nie warto wystawiac Baeloga na kazöy 
ogiert. Olaf zawsze noia przad nin oslo- 
ni£- Tak sairic przy urzadzaniach strzela- 
jaeych \ noraoh plu)ac\/ch ognienr Wiking 
/ larejq zastenia kolegow przad pociska- 
ni. VVarlo poskakad w ckolicach »ych oslat- 
nicr. Möge tap" byc tajBmne koryiarze, a w 
nie* 1 skarby. Gdy musisz spak zdiiei 
»yüokoso, CM z tareza. nad glcwa lagc- 
tfn» ziattie I ntc nu sie nie daeje 

Tetopörtaruruchanesz WawiszemS. Prze- 
nosi cie w mnemiejsce na pianszy, lylko nie 
zawsze nozesz stantgd pownbcic. 

Bez stractiu wskaku| na ta/kl mydlane. 

Ponios^i cie w göre, gdy nie na innej drog. 

w slamzyinyrn Egipcie ogladaj dokla- 

dr« hieroglify na scianach. Pomog^ ö 

ore otvmreyc tajne przejscia I nie zawsze 

werz w napsy ••abazg rana na scianacti 

Zeby skorzysiat z elektrornagnesLi w (a 

bryce. wcfcdäsz dowotnynt Wkingieri do 

kabJnkjsterowriiczBji «oskaszS. r ernr ^c- 

zaszprzesuwacgoposryne Uruchonwnie 

kFawisz F Mores? ^e^irerrag 'lesen pod 

aegna.0 data gdy ma tarezf nad sob^. 

W Mjsic Landzie pompujesz sie jpd- 
nym z mslnjnwaow detycn iwsta wionych 
ü I owdzie. Swobodnie unosisz so. ale 
Syitci przez jaiws czas. 

Victoria 

Wspötpmca: DrDestrucio, Phalax, 

Marcin Ktinger, Me'Arek 

INTERPLAY'93 

AM1QA rc^3rt A 
PC VGA, SB W 80' 95' SAMOLOTY Mc Donnell Douglas P-4E Phan- 
tom M- öivusilriikövyy, dwumtaisco . 
wynarJdzwiekowysamciloiiTiyäiiv- 1 
sko-bombowy. Nap^dzany dwoma 
slliiik&ml turboodrzulowymi Kabina 
typu tandam. tetniejq röine warsjB 
myilwska, bombowa, razpoznaw- 
cza, poKladoiva (samoJot ope n 
z Idnishowcöw}. W Wietname Pfan- 
tenvy czejsiq przanosily napalm, przy 
stoaowanG tat byty do przflnosze- 
nb bomb jajdrowyöh. Lajczna masa 
pc-riwifiszanego uzbrajenia wynosi 
7550 kg. 

MikofarvGuremcz MiG-21 MF Ft- 
■hbed-iednomlejsscowynaddiMn^- ' 
kowy samafcf myßSwski. Wypasa- 
iory w jeder ti/rboodrzuicwy stlnik 
ci^gu B600 kG. Uzbrojenia stano- 
wiiq dz'alka 1 rakiety A(cHI 

North American F-8BE Ssbre 
jedtiamiBjscowy odrziJiowy samolct 
myjiliwski. 2nany z konflikju w Ko- 
reJ. gdzje odnosii znaczno sukeesy 

Iw Males z komaryomiMiG-arrif, Wy- 
posazorry w dzialka. poznicj w ra- 
kiety. 

MikojarvGurexvicz MK^-15 Fa- 
g 01 - jediic miejscowy poddtw^ika- 

iamototrryÄliwskikonstfukcjJra- I 
öz*eckiej, Uzbrojenia stanawiq.ckialka 
37 i 33 mm ümieszezone w pjzed- 
niej doinej czeSci kadlLtoa Samoio- 
\vy gl^da tak. jakby pilot w swojej ka- 1 
btnoe siedzial na sirniku. 

North Amedcart P-51 Mustang 
-samolol myiSliivsk«.JegoprfldLkcje 
roJtpoczftow 1940rohiidla:otnictwa 
angietekiego. Poiniej. gdy USAprzy- 
sta.pHy do wcjry, czesc zarrewisma 
P'zejo+o krtnietwo arriBrykariskie. 
UzbrojeniestanoiAi szefic karabincw 
maszyriowyth.mozrMiakzepodczie- I 
pid bornbyo masie do 450 kg. Dodat- 
kowy zbiornik paliwa, podezepiany 
jfist podezas misji zwi^zariych 
z aekortBjbombowotHv. 

Focke Wulf FW-1 90A-8 - jedno- 
miejsoowy samolot mysliwski kon- 
strukeji riiemieckiGy Mfirowadzony da 
armiiiv 1941 raku Zastgpil on Mes- 
serschmitta MeTCS. B^|ednym z naj- 
lepszychmyslivkcoww lIWS.Uzbfo 
jony byr w cztery dzialka 20 mm 
i dtta karabiny maszynowe 13 mm. 
Mdgl on zabierac takze do 1800 kg 
bomb. taczrJB podezas wopiy wy- 
produkowano ok 25000 szlivk tego 
samcJGJu. . 
cwfsrjKTTiwirv 
fll ■JliJJ.iJI Cre*tr Hksim * Tr-it r b-gM J L»?l Ml'MOn Irim-ui FlUft Programlsci tworzac ten p* ogram sta- 
i sie maksymalnie ualrakcyjnic' i upr o- 
„itwalcepowietrznfl. Wiel&elernentöw 
daraktef yzujajcych symulatory zostato 
ponwiety^narzeczelekiownegoi pro- 
siegostrzelania.GrerozDoczynaszw po- 
wielrzu w porjliiu »rogich samolotow. 
szczb tylk© scbowac podwozie i jui 
mozesz rz^dzic, 

Sterowanle jest bardzo przy]Brnne, 
gdyz samolot bardzo szybko i pewfwB 
reagujB na stery, Pozwala te na ostre 
shr^tyi inneewo*ucjßpoirzebfiew wal- 
ce. Moze troche zbyt szybko samolot 
\ u. 
Ladowaniezostatoponiiriiete. Two*n za- 
dan«ni jest zabic wszyslkich i nie we- 

C*J. 

Zllkwttfowaruekilku elementöwzna- 
nyenz symulalwüWincrHBzaszkDdzi- 
lo walce powietrznej - jest ona bardzo 
dynamiczna i efekiowna. W sumie ca- 
la gra zawarta fest w lej walce, wrec nie 
dziwl. ze programisa sie do niej 
praylozyli 

JeÄJi lubiszsymiilaÄcry, w ktorych nis- 
zbythneba myslsc. a irodiewlecej strze 
\at na pewr* sie nie zawiedz>«sz. Nie 
jest lo produkidJa ludzi lubiacycri bardzo 
realistyczne symulaeje - cl poiairajct tre- 
szeezke i b^d^i wszyslkim möwic. ze ta 
gra lo niezty shrt. 

Grafika lest na przyzwoitym pozio- 
rrie. Wszystkie oeniowania i elementy 
kiajobrazu zrobtone sä. z wielkq siaran- 
nosaa,- Glo&k nie jest wybrtny, i ecz do- 
brze uzupetnta gre. Pami^iajmy, ze 
CHUCK YEAGER'S AIR COMBAT ma 
iuz dwa lala 2 okradem. Starttfwzgledraonyjesltylkow loci« 
te&towyiri; i jest bardzo prosty : ciqg na 
max i na koricu pass nos do göry. Ja- przepaaai zßylwofnonabierapredko- 
sci {nawst w locie nurkujqcyrn}, 

Walka jest kluczowym elernentem 
calej zabawy. Musisz ztapac oai po- 
miedzy dwie kreseczkl « walic, ile wle- 
z.e Kiawlszsm ENTER mozesz za- 
zrtaczyc' aktywny cei i maty krzyzyk 
bfdzie ci pokazywal, w ktöfq strone 
laciac, by kterowac sie na cel. Gdyby 
taki bajer rnieli piloo Mustangöw czy 
Focke-Wulf6vi\by1ibyfacetaminapraw- 
de zadowclonyini 1 zycia. 

Jesu lalasz F-4lub Mig-21 , masz do 
dyspozycji rakisty pcwietrzB-powielrze 
Aby taka rakieta w cos traf ila r musisz 
oel poirrymacirodha na HUD.by glowi- 
ca zataf.owala sie na coki. Dopiero wta- 
dy masz szänse na trafienie. Podczas 
waiki podany jest procentowy wekainft; 
£.zan sy na t raftenie aktywna bronq. Jesl 
on bardzo przydalny , gdyz pozwala za- 
oszczadzk sporo airimicji. Takze po- 
wieteianiecelowznacznie uiatwiaatak 
(szczsgoinienabombawceleegcew szy- 
ku). Podczas ataku na bombowca sta- 
raj sie uzywac dzialka jak najwiek- 
szymkalibrze. Podczas waki kontrolu) 
cz^stoszösl^ (F2). byiakiä prjyiernnia- 
czek nie zrobit z ciebiB budyniu. Kilka 
ml&ji polaga na ataku celow naziem- nych-wystarczyroiwalicz dzialka kil- 
ka ciezarowek. Podczas walki dostep- 
ne sq »akze okna pomoemeze z r6iny- 
mi Irrf ormaqami (np, cekj). jednaksku- 
leczmle zeslaniaj^ orw obraz, 00 na 
pewno niewiete pom aga, 

Powrot do bazy Jest bardzo prosty - 
wystarczy wybracopq? ENDMlSSrON. 
Dia bardzlej ambülflytft przewidziane 
fest ladowame. Musisz wybrac jako 
punkl nawigacyjny swojaj baze, gdy 
zapaiq sie dwie czerwone lampki pod 
kompasem znaczy to, ze lecisz w der 
brym krefünku. Przy podehodzeniu do 
Iqdowania zreduku/ cigg do 50%, wy- 
staw klapy i w'ypbsc podwozie Potam 
mniej wi^cej wycBluj w pas, ustaw sie 
w miara pozksmo I wraez hamulca. CREATE MISSION Opcja la pozwala es dowolnle mie- 
szac watozace sarrtoloty. Gdy wybie- 
rzesz te opeift, musisz okresüc, w ja- 
kim samoloae waiezysz, na jak iej wy- 
sokosd. czylestes' alakowany lubata- 
kujesz.z kimwalczyszf nakonieeokre- 
slic ufTiiejetnosci wrogich pllotow, Menü gry skrada sie z pi?du optfr 

FLY HISTORIC MISSION - Wybia- 

rasz, w jflkim konltikde cheesz wal- 

czyt, a takze okreslasz typ mlsji. Po 

zakonczeriulolupodawafiajeslkrötka 
statystyKa. 

CREATE MISSJON - Dyktujesz wa- 
runkl, na jakieb bedzie toczyd sie gra, 
tzn. okreslasz, w ezym» z kim 1 gdzie 
waiezysz. Opqa ta pozwala atakowac 
MlG*aml nlemieckie mysllwce, Phan- 
tomarn radzieckie Jaki i Iwofzyc wlele 
innych dzrwfiych eyluacji, ktöre przyj- 
da, ci do gbwy. 

TEST FLIGHT - Mozesz zapozinac 
sie z uzbrojeniem i sterami kazäego 
z samolotßw. 

LAST MISSION »powtößeniB o&tat- 
mejmisji. 

REVIEW FILM - oglgdaniefilmekow 
z twoimi nfyczynami w powieerzu. 

Podczasgry ponacisniedu Mawisza 
ESC doslepne jest inne MENÜ. Jest 

Ofio fednak bardzo dobrzs przedsta- 

wjone, wiecponüine jego dokladny opis. 

KüiUck 

Dystrybutor: IPS Computer Group NIEKTORE KLAWISZE F1 -F1 - roine widoczW 

F9-mapa 

1 do5-clqgco25% 

&7-öqgco5% 

9-cbaff 0- 

Resztaklawiszyopisanajeslw ME- 
NU uaktywnlanym kfawiszem ESC oraz 
w instrukcjH ELECTROI HC ARTS'91 

PC VGA, SB l|Jl PC gO" 6Ö % 60'' X 


SCSnSBHICE #91 35 


*iz 


Po komefcyjnvn ->ukc iWd f '- 
iMBATUAAlczyD INfcV- 
I wywtm tWALTA OISNEYA za 
-^Lirewjwftla »e. przedwofennymi korrt- 
'wyMkutsflopowsts 

■- Vlrzyttt 

tsköfnpHhowa- 
l prialny wynalazca 
Howaai Hawk» tworcy montowana na 
ptocacti urzadzern? .» sd^te'" wJtiiT^- 
wym.Jaklow 
oaiazku zost 
ydekaj*; 
zdobyczw 
rze. Zna^dujq go U 
rusku nwchanik 

STdem 

N'e prsyszlo -am Hitiefwcy wystaw* na« now^ 

1 1* pffltfkstem 

i'^oaego pteca- 

ipaad 
riZiej kor?> Ja 2 

lytn dzwigHen 
wzglpdem przyporpina irma, grf. HAFE 
-AISING HAVO . ROCKE JEEP skia* 
«• p**iu exaäci, odcinWw z Wö- 
ucfi l «ta> stanowi odr$br ^catc -mi üwy 
lowe -5 ;docytp 

tywaniapfotclypov^c^^'L^-^ 1 ' Dowy- 

boro sa. trcy magt^^^fcCTch 9 

maja*ia.r 

oo65, «ytriyn^ 

äajtfar6wn»2e*.,jl 

k'e iwiatnM 1 -::>. Diff odna)dujewi?S2C«c 1 
na PBwy'eco Od riegodöwiar 'AM 
taszyio zabraü Jenny na derowie: r < 

itoriin i 1^' 
"jwaja. z odsieciq. Loc 
1 s*n|f> opaT'rzD^y na 
.. 'brojenie. Jedrak Mb 
pütt W T *z8ba Pifcie 

io.ii napocit, » Hoedrzef 
äedostercwca-p BANSHEE 100W100' 

Btmft uirtratj *ITC Jakc ze nie maszanszaata- \ Level 4 

I - mordvbu.if 

Hm*} 
\waqtany/est\ L*v»/ ,? - tei xtrzela nim^l 

T f^ -4\